KSeF 2024 – główne założenia rewolucji w fakturowaniu

Opublikowano: 2023-08-25

W sierpniu 2023 roku Prezydent podpisał ustawę dotyczącą obowiązku stosowania faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zmieni się niemal wszystko, począwszy od sposobu emitowania faktur, a na ich odbieraniu i doręczaniu kończąc. Co za tym idzie (za pewnymi wyjątkami) całkowicie znikną z obrotu faktury papierowe, a ich miejsce zastąpią tzw. faktury ustrukturyzowane. Jakie zmiany jeszcze czekają podatników, oraz kto i kiedy musi się na nie przygotować? – o tym poniżej.

Czym jest KSeF i od kiedy należy go obowiązkowo stosować?

Obowiązek stosowania KSeF zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą z dnia 16 czerwca 2023r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1598) obejmie podatników VAT czynnych z dniem 1 lipca 2024r., natomiast podatników VAT zwolnionych z dniem 1 stycznia 2025r.

Obowiązek ten polegać będzie na konieczności wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych, czyli faktur wystawionych przy użyciu KSeF, który jest systemem teleinformatycznym. System ten służy nie tylko wystawieniu faktur. Dodatkowo KSeF umożliwia odbieranie faktur ustrukturyzowanych (czyli faktur w formie elektronicznego pliku XML) oraz ich przechowywanie, a także nadawanie, zmianę lub odbieranie uprawnień do korzystania z systemu. Inaczej rzecz ujmując wystawienie faktury ustrukturyzowanej polegać będzie na wyemitowaniu jej np. za pośrednictwem dotychczasowego systemu księgowego i wysyłce do KSeF analogicznie jak wysłanie pliku JPK. Faktura trafi do KSeF, gdzie nabywca za pośrednictwem systemu będzie mógł taką fakturę pobrać.

Choć podatnicy VAT zwolnieni będą zobligowani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych dopiero od 1 stycznia 2025r., realnie będą korzystać z KSeF od 1 lipca 2024 roku w związku z koniecznością odbierania faktur emitowanych przez kontrahentów. Na marginesie dodać należy, że KSeF został już uruchomiony z początkiem 2022 roku, jednak funkcjonuje do tej pory na zasadnie dobrowolności. Przed 1 lipca 2024 roku sprzedawca może (nie musi) wystawiać faktur ustrukturyzowanych, z kolei nabywa może (nie musi) godzić się na przyjmowanie takich faktur. Z dniem 1 lipca 2024 roku obowiązek stosowania KSeF oznacza konieczność wystawiania faktur ustrukturyzowanych, natomiast kupujący nie ma wyboru i musi taką fakturę ustrukturyzowaną przyjąć.

Stosowanie KSeF oznacza niemal całkowitą likwidację tzw. faktur papierowych (poza pewnymi wyjątkami które przedstawimy poniżej). Zniknie proceder „podmieniania faktur”, bowiem faktura przesłana do KSeF będzie mogła zostać zmieniona jednie w trybie korekty. Ponadto zlikwidowana zostanie możliwość wystawiania not korygujących. Nie będzie także możliwości wstecznego wystawiania faktur. Zgodnie bowiem z art. 106na ustawy o VAT fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF.

Jak w praktyce będzie wyglądać obieg dokumentów w związku z obowiązkiem stosowania KSeF?

Obligatoryjne stosowanie KSeF oznacza, że systemy finansowo-księgowe podatników będą skoordynowane z KSeF, tzn. wystawione faktury będą przesyłane do KSeF za pośrednictwem programu komputerowego. Każda faktura będzie posiadała numer identyfikujący dany dokument, a na okoliczność przyjęcia do KSeF każda faktura otrzyma UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).

Z kolei dostęp do faktur będzie możliwy również tylko i wyłącznie przez KSeF. Dostęp ten będzie posiadać wyłącznie sam podatnik lub inne osoby upoważnione np. biuro rachunkowe, czy bezpośredni pracownicy przedsiębiorcy. W przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi (np. spółki z o.o.), podmiot ten będzie zobligowany do wskazania osoby fizycznej upoważnionej do korzystania z KSeF w imieniu podmiotu. Wskazywanie osób upoważnionych do korzystania z KSeF tj. nadanie uprawnień oraz ich odbieranie umożliwia dokument ZAW-FA lub kwalifikowana pieczęć elektroniczna.

Dostosowanie narzędzi informatycznych do nowej rzeczywistości to pierwsza kwestia, jednak w szczególności większe podmioty muszą przygotować się na rewolucję w obiegu dokumentów np. w rozliczeniach z pracownikami, weryfikacji dokumentów pod kątem formalnym i merytorycznym, czy wreszcie sposobem ich ewidencjonowania (księgowania w systemie). W tym miejscu należy podkreślić, że KSeF niesie ze sobą zarówno aspekty pozytywne (m.in. faktury nie będą się gubić), ale też negatywne – do KSeF mogą wpływać przez pomyłkę (lub nie, np. wyłudzenia) faktury nie dotyczące danego przedsiębiorstwa.

Kiedy wystawianie faktur za pośrednictwem KSeF nie jest obowiązkowe? Kto nie musi korzystać z systemu?

Zgodnie z art. 106ga ust. 2 obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF nie dotyczy:

 • podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.Zagraniczne podmioty nie będą więc zobligowane do korzystania z KSeF, jednak polski podmiot wystawiający fakturę np. dla niemieckiego podmiotu w ramach WDT musi wystawić fakturę ustrukturyzowaną za pośrednictwem KSeF. Z kolei faktury emitowane przez zagranicznych kontrahentów będą nadal otrzymywane i księgowane na dotychczasowych zasadach,
 • podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę.
 • podatnika korzystającego z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 7, 7a i 9 ustawy o VAT, dokumentujących czynności rozliczane w tych procedurach (procedura nieunijna dla podmiotów zagranicznych, międzynarodowy okazjonalnych przewóz drogowy osób, szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych),
 • faktur wystawianych na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
 • przypadków odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 106s, tj. odrębnych rozporządzeń ws wystawiania faktur w których znajdują się odstępstwa od standardowych reguł np. paragon za autostradę będzie w dalszym ciągu uznawany za fakturę bez obowiązku przesyłania jej do KSeF.

Inne problemy związane z obowiązkiem stosowania KSeF

W kolejnych wpisach naszego bloga zaprezentujemy pozostałe istotne z punktu widzenia przedsiębiorców zagadnienia związane z obowiązkiem stosowania KSeF. Przyjrzymy się m.in. kwestii związanej z wystawianiem faktur w okresie awarii KSeF, modyfikacji przepisów na gruncie wystawiania faktur korygujących, czy też zagadnieniu wykonywania przelewów za faktury ustrukturyzowane. Poruszymy także kwestie sankcji za niedostosowanie się do nowych regulacji związanych z funkcjonowaniem KSeF.

Autor- Łukasz Kluczyński

Otrzymanie wpłaty od klienta przed wystawieniem faktury niekiedy będzie opodatkowane PIT

Opublikowano: 2023-08-18

Otrzymanie wpłaty całości należności za niesprzedany jeszcze towar lub nie wykonaną jeszcze usługę pojawia się nieraz w codzienności prowadzonej działalności gospodarczej.

Niekiedy otrzymanie przez sprzedawcę wpłaty całości należności jest pierwszym momentem, pierwszym zdarzeniem zaistniałym w danej transakcji. Po tej wpłacie sprzedawca wydaje towar lub wykonuje usługę albo wystawia fakturę.

Czy otrzymanie takiej zapłaty będzie już skutkować obowiązkiem opodatkowania jej podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Przychód z działalności gospodarczej

Jednym ze źródeł przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest przychód z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 zwana dalej ustawą o PIT) w art. 14 ust. 1 za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Czynność Kategoria
Określenie przychodu Kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane.
Pomniejszenie przychodu o wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Pomniejszenie przychodu U czynnych podatników VAT dokonujących sprzedaży opodatkowanej VAT o VAT należny z tej sprzedaży.

ISTOTNE:

Przedsiębiorcy stosujący skalę podatkową, podatek liniowy albo ryczałt jako formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej opodatkują (rozpoznają) przychód z działalności w tych samych momentach.

ISTOTNE:

Przedsiębiorcy stosujący kartę podatkową jako formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej nie opodatkowują rzeczywistego uzyskanego przychodu a stosują stałą stawkę podatku w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, liczby mieszkańców miasta w którym prowadzą działalność oraz liczby pracowników jaką zatrudniają.

Kiedy należy opodatkować przychód z działalności gospodarczej?

Podatnicy stosujący ryczałt, skalę albo podatek liniowy jako formę opodatkowania prowadzonej działalności rozpoznają moment opodatkowania według tych samych reguł.

Dzień (miesiąc rozliczeniowy) powstania przychodu z działalności to:

 1. dzień wydania rzeczy (towaru), lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, zbycia prawa majątkowego nie później niż dzień:
 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Dzień w którym przedsiębiorca będzie musiał opodatkować uzyskany przychód z działalności gospodarczej zależy od tego jedno z trzech zdarzeń wystąpi jako pierwsze.

Jeżeli sprzedawca najpierw wystawi fakturę a potem wyda towar i uzyska zapłatę to dzień opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej będzie dzień (miesiąc) wystawienia faktury.

W sytuacji gdy sprzedawca najpierw wyda towar lub wykona usługę a potem wystawi fakturę i uzyska zapłatę to dzień opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej będzie dzień wydania towaru lub wykonania usługi.

W przypadku gdy sprzedawca najpierw otrzyma całość zapłaty za towar lub usługę a następnie wystawi fakturę bądź wyda towar lub wykona usługę to dzień opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej to będzie dzień otrzymania całości zapłaty za towar lub usługę.

ISTOTNE:

Zaliczki, przedpłaty i wszystkie wpłaty o tym charakterze nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u sprzedawcy.

Natomiast otrzymanie przez sprzedawcę całości zapłaty należności za towar lub usługę przed fakturę i wydaniem towaru lub wykonania usługi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

ISTOTNE:

Należy podkreślić, że gdy strony ustalą rozliczenie usługi w okresach cyklicznych (co miesiąc, kwartał, rok) wówczas datą powstania przychodu będzie ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Przykład 1

Czynny podatnik VAT stosuje ryczałt jako formę podatkową prowadzonej działalności. Opłaca zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy – w okresach miesięcznych.

Podatnik wycenił swoją usługę na kwotę 3.500 zł netto. Klient zapłacił dnia 29.06.2023r. od razu całość należności za tę usługę.

Podatnik wykonał daną usługę dnia 05.07.2023r. i w tym samym dniu wystawił fakturę sprzedaży

Obowiązek opodatkowania przychodu z działalności wystąpi w dniu otrzymania należności a więc w dniu 29.06.2023r. a zatem jeszcze w czerwcu 2023r. bowiem uregulowanie należności zaistniało jako pierwsze z trzech ww. zdarzeń.

Przykład 2

Czynny podatnik VAT stosuje skalę podatkową jako formę opodatkowania prowadzonej działalności. Podatnik wystawił fakturę sprzedaży dnia 03.07.2023r. na kwotę 5.000 zł netto. Usługę wykonał dnia 13.07.2023r. Zapłatę za tę usługę otrzymał dnia 20.07.2023r.

Obowiązek opodatkowania przychodu z działalności wystąpi w dniu wystawienia faktury a więc dnia 03.07.2023r.

Przykład 3

Czynny podatnik VAT stosuje podatek liniowy jako formę podatkową prowadzonej działalności. Podatnik wycenił swoją usługę na kwotę 1.500 zł netto. Klient zapłacił dnia 01.07.2023r. od razu całość należności za tę usługę.

Podatnik wykonał daną usługę dnia 03.07.2023r. i w tym samym dniu wystawił fakturę sprzedaży

Obowiązek opodatkowania przychodu z działalności wystąpi w dniu otrzymania należności a więc w dniu 01.07.2023r.

ISTOTNE:

Końcowo warto wspomnieć, iż w praktyce gospodarczej wiele razy mogą wystąpić tzw. zaliczki 100%.

W takiej sytuacji sprzedawcy nie wiedzą jak postąpić. Czy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też nie.

Należy podkreślić, iż gdy sprzedawca otrzyma 100% zaliczkę, która nie będzie miała charakteru ostatecznej zapłaty wówczas nie będzie miał obowiązku opodatkowania takiej zaliczki podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też nie.

SLIM VAT 3 – przegląd najważniejszych zmian cz. 2. Ważne zmiany związane z obowiązkiem przesyłania KPiR, ewidencji przychodów oraz ewidencji środków trwałych w formie JPK

Opublikowano: 2023-08-11

Pierwsza część wpisu, mającego na celu omówienie zmian implementowanych przez SLIM VAT 3 poruszała zagadnienia z zakresu przeliczania walut obcych na gruncie faktur korygujących, podwyższeniu limitu dla małego podatnika oraz zmian proceduralnych związanych z wydawaniem wiążących informacji stawkowych. Niniejszy wpis traktuje o kolejnych nowościach na gruncie prawa podatkowego wynikających ze SLIM VAT 3. Poniżej poruszymy zagadnienia dot. zmian w przyszłych obowiązkach na gruncie raportowania ksiąg/KPiR/ewidencji przychodów i ewidencji środków trwałych w formie struktury logicznej JPK, a także uproszczonych zasadach w rozliczaniu WNT. Przybliżymy również nowości związane z obliczaniem proporcji VAT. Poniżej prezentujemy kluczowe zmiany!

Ważne zmiany związane z obowiązkiem przesyłania KPiR, ewidencji przychodów oraz ewidencji środków trwałych w formie JPK

Ustawa z dnia 26 maja 2023r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1059), zwana potocznie SLIM VAT 3, modyfikuje nie tylko przepisy ustawy o VAT. W tym samym akcie prawnym ustawodawca dokonał korzystnych zmian w przepisach, które jeszcze nie zostały zastosowane w praktyce. Mowa tutaj o obowiązku przesyłania ksiąg, KPiR, ewidencji przychodów oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych w formie JPK.

Po pierwsze odroczono nowy obowiązek o rok, tzn. podmioty rozliczające podatek VAT, zobowiązane będą do przesyłania powyższych ewidencji dopiero za 2026 rok. Pozostałe podmioty obowiązek ten będą realizować rok później. Po drugie ustawodawca zrezygnował z obowiązku comiesięcznego przesyłania tych ewidencji do organu podatkowego. W świetle nowych regulacji wystarczające będzie jednokrotne przesłanie JPK dot. ksiąg po zakończeniu roku w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Zmiany te z pewnością należy uznać za bardzo pozytywne zarówno dla samych przedsiębiorców, jaki i działów księgowych, które prowadzą ich rozliczenia podatkowe.

Uchylenie przepisu uzależniającego odliczenie VAT od otrzymania faktury przy WNT

SLIM VAT 3 uchyla przepis (art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT), który uzależnił odliczenie VAT przy WNT od obowiązku posiadania faktury. Likwidacja tego przepisu jest korzystną zmianą dla podatników, którzy opodatkowywali WNT bez posiadania dokumentu zakupu.

Do tej pory brak faktury dokumentującej WNT pozbawiał przedsiębiorców prawa do odliczenia podatku naliczonego. Dopiero późniejsze otrzymanie faktury dawało legitymację do „odzyskania” podatku naliczonego co jednak wymagało wstecznego korygowania zamkniętych już rozliczeń. Nowe zasady dają możliwość odliczenia VAT przy WNT, nawet w przypadku, gdy podatnik nie otrzymał faktury zakupu.

Korzystne zmiany w zakresie stosowania proporcji VAT

Przedsiębiorcy dokonujący jednocześnie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej zobligowani są do stosowania współczynnika VAT na potrzeby odliczania podatku naliczonego związanego z zakupami o charakterze „mieszanym” tj. takich których jednoznacznie nie da się przyporządkować do sprzedaży opodatkowanej lub nie podlegającej opodatkowaniu.

SLIM VAT 3 uprościł kilka zasad związanych z obliczaniem i stosowaniem współczynnika:

 • zawiadomienie naczelnika US o przyjętej prognozie zamiast protokołu. Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł dotychczas zobligowani byli uzgodnić prognozę współczynnika w formie protokołu z naczelnikiem US. Po zmianach wystarczy jednostronne zawiadomienie wystosowane przez podatnika w terminie do 25-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta proporcja została zastosowana po raz pierwszy, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji JPK,
 • zwiększenie kwoty podatku VAT, uprawniającej do przyjęcia proporcji „wstępnej” wynoszącej 100%. Chodzi o podatników świadczących usługi niepodlegające opodatkowaniu w niewielkim zakresie. W przypadku, gdy proporcja przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 10 000 zł (wcześniej 500 zł), podatnik ma prawo przyjąć, że proporcja ta wynosi 100%, a tym samym nie jest zobligowany do stosowania wstępnej proporcji przez cały rok. Omawiana kwestia została zobrazowana na poniższym przykładzie,
 • uproszczenie rocznej korekty podatku naliczonego. W przypadku gdy różnica pomiędzy proporcją prognozowaną, a ostateczną nie przekracza dwóch punktów procentowych, podatnik ma prawo nie dokonywać korekty rocznej. Jeżeli jednak proporcja dla zakończonego roku jest mniejsza niż proporcja wstępna, brak obowiązku stosowania korekty rocznej stosuje się pod warunkiem że: 1) kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z różnicy między ustalonymi proporcjami oraz 2) korekta roczna w zakresie środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych z wyłączeniem korekty środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, nie przekracza łącznie kwoty 10 000 zł.

Przykład 1

Pan Leszek handluje artykułami BHP oraz incydentalnie świadczy usługi szkoleniowe z zakresu BHP zwolnione przedmiotowo z podatku VAT. W 2023 roku osiągnął całkowity obrót wynoszący 5 200 000 zł, z czego działalność zwolniona 60 000 zł, działalność opodatkowana 5 140 000 zł.

Proporcja VAT wynosi w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej 99% (5 140 000 / 5 200 000). VAT niepodlegający odliczeniu wynikający z zastosowania tej proporcji wynosi 2 400 zł. W świetle:

 • dotychczasowych regulacji, Pan Leszek byłby zobligowany do stosowania w 2024 roku proporcji 99%, ponieważ kwota nieodliczonego podatku wynikająca z zastosowania tej proporcji przekroczyła 500 zł,
 • nowych regulacji, Pan Leszek ma prawo przyjąć, że proporcja wynosi 100%, a tym samym nie jest zobowiązany do stosowania proporcji.

Uelastycznienie sankcji w VAT za wykryte w toku kontroli nieprawidłowości skutkujące m.in. zaniżeniem zobowiązania podatkowego

Kolejną pozytywną zmianą zaimplementowaną przez SLIM VAT 3 jest nadanie organom podatkowym uprawnienia do nakładania uznaniowych kar za nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT.

Przed zmianami sankcje za zaniżenie zobowiązania podatkowego były określone „sztywno” i wynosiły 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, albo 20% lub 15% w przypadku dokonania korekt i wpłacenia zobowiązania podatkowego.

Po zmianach progi te są stawkami maksymalnymi, bowiem przepisy posługują się terminem „do 30%”, „do 20%”, czy „do 15%”. Dodatkowo w ustawie zapisano kryteria, którymi organ zobligowany jest kierować się ustalając dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Autor- Łukasz Kluczyński

Faktura bez NIP a odliczenia podatku VAT

Opublikowano: 2023-08-04

Wielokrotnie zdarza się, iż nabywca otrzymuje fakturę z różnego rodzaju brakami formalnymi.

Jednym z takich braków jest brak numeru NIP nabywcy na fakturze zakupu towaru lub usługi, przeznaczonych na cele działalności gospodarczej.

Czy po otrzymaniu faktury z brakiem numeru NIP nabywca może odliczyć podatek VAT?

Obowiązkowe elementy faktury sprzedaży

Zgodnie z tym co mówi art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 zwanej dalej ustawą o VAT) faktura powinna zawierać szereg obowiązkowych elementów aby spełniać ustawowe wymogi czyli być dokumentem formalnie poprawnym względem obowiązków i rozliczeń w podatku VAT.

Nawiązując do art. 106e ust. 1 ustawy o VAT – obowiązkowe elementy faktury zaprezentowano w poniższej tabeli.

OBOWIĄZKOWE ELEMENTY FAKTURY
Lp. Kategoria
1. Data wystawienia
2. Numer faktury, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
3. Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
4. Numer identyfikacyjny – NIP sprzedawcy
5. Numer identyfikacyjny – NIP nabywcy
6. Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
7. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
8. Miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
9. Cena jednostkowa (netto) towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT
10. Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
11. Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku VAT (wartość sprzedaży netto)
12. Stawka podatku VAT albo stawka podatku (VAT) od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9 ustawy o VAT
13. Suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
14. Kwota podatku VAT od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku VAT
15. Kwota należności ogółem

ISTOTNE:

Jeżeli wykonuje sprzedaż z zastosowaniem metody kasowej, WDT, eksport towarów lub innego typu transakcje – w rozdziale 1 dotyczącym faktur ustawodawca dodał inne elementy które muszą być zawarte na fakturze sprzedaży np. wyrażenie „metoda kasowa” albo „odwrotne obciążenie” itd.

Faktura bez NIP a odliczenie podatku VAT

Jak można zaobserwować – jednym z obowiązkowych elementów faktury jest numer identyfikacyjny zarówno sprzedawcy jak i nabywcy.

Co w takim razie gdy sprzedawca przekazał nam fakturę bez numeru NIP nabywcy?

Nawiązując do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czynnemu podatnikowi, VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury za zakupione do działalności towary lub usługi (także składniki majątku) jeżeli są one przeznaczone na sprzedaż opodatkowaną VAT.

Jeżeli powyższe zakupy są przeznaczone na:

 1. działalność opodatkowaną i zwolnioną wówczas wysokość odliczenia podatku VAT z faktur zakupu zależy od wielkości współczynnika proporcji VAT,
 2. działalność zwolnioną wówczas przedsiębiorca nabywca nie ma prawa w ogóle do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu dotyczących tej działalności.

ISTOTNE:

Jeżeli przedsiębiorca – nabywca otrzyma fakturę za zakupione towary lub usługi przeznaczone na sprzedaż opodatkowaną VAT bez swojego numeru NIP to w pierwszej kolejności powinien poprosić o fakturę korygującą tę fakturę sprzedaży w której sprzedawca uzupełni swój numer NIP.

Niemniej jeżeli transakcja zakupu usługi lub towaru faktycznie się odbyła a pozostałe dane nabywcy są prawidłowe to nawet jeżeli na fakturze nie widnieje nr NIP nabywcy to może on odliczyć podatek VAT od takiej faktury.

Potwierdza to także stanowisko Dyrektora KIS wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 06.12.2022r. o sygn. 0112-KDIL1-3.4012.445.2022.1.JK. Poniżej fragment stanowiska.

(…) W analizowanej sprawie, jak wskazał Pan w opisie sprawy, faktury spełniają wszelkie wymogi formalne, zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy. Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami dotyczącymi czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przy czym należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie uzależniają prawa podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od umieszczania numeru NIP nabywcy na fakturach. Ustawodawca bowiem przewidział sytuacje, których wystąpienie wyłącza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, które zostały wskazane w art. 88 ustawy.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy i powołane regulacje prawne stwierdzić należy, że skoro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa Pan – jako czynny, zarejestrowany podatnik VAT – towary od dostawcy zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny, a dostawy są dokonywane na terytorium kraju i służą Panu wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to przysługuje Panu prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego zawartego na otrzymanych fakturach, gdyż spełniony jest warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. związek zakupionego towaru z dokonywaną przez Pana sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Jednocześnie nie znajduje zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 i pkt 4 ustawy. W konsekwencji, przy braku zaistnienia innych negatywnych przesłanek wskazanych w art. 88 ustawy, przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. (…)”.