Faktura bez NIP a odliczenia podatku VAT

Opublikowano: 2023-08-04

Wielokrotnie zdarza się, iż nabywca otrzymuje fakturę z różnego rodzaju brakami formalnymi.

Jednym z takich braków jest brak numeru NIP nabywcy na fakturze zakupu towaru lub usługi, przeznaczonych na cele działalności gospodarczej.

Czy po otrzymaniu faktury z brakiem numeru NIP nabywca może odliczyć podatek VAT?

Obowiązkowe elementy faktury sprzedaży

Zgodnie z tym co mówi art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 zwanej dalej ustawą o VAT) faktura powinna zawierać szereg obowiązkowych elementów aby spełniać ustawowe wymogi czyli być dokumentem formalnie poprawnym względem obowiązków i rozliczeń w podatku VAT.

Nawiązując do art. 106e ust. 1 ustawy o VAT – obowiązkowe elementy faktury zaprezentowano w poniższej tabeli.

OBOWIĄZKOWE ELEMENTY FAKTURY
Lp. Kategoria
1. Data wystawienia
2. Numer faktury, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
3. Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
4. Numer identyfikacyjny – NIP sprzedawcy
5. Numer identyfikacyjny – NIP nabywcy
6. Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
7. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
8. Miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
9. Cena jednostkowa (netto) towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT
10. Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
11. Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku VAT (wartość sprzedaży netto)
12. Stawka podatku VAT albo stawka podatku (VAT) od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9 ustawy o VAT
13. Suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
14. Kwota podatku VAT od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku VAT
15. Kwota należności ogółem

ISTOTNE:

Jeżeli wykonuje sprzedaż z zastosowaniem metody kasowej, WDT, eksport towarów lub innego typu transakcje – w rozdziale 1 dotyczącym faktur ustawodawca dodał inne elementy które muszą być zawarte na fakturze sprzedaży np. wyrażenie „metoda kasowa” albo „odwrotne obciążenie” itd.

Faktura bez NIP a odliczenie podatku VAT

Jak można zaobserwować – jednym z obowiązkowych elementów faktury jest numer identyfikacyjny zarówno sprzedawcy jak i nabywcy.

Co w takim razie gdy sprzedawca przekazał nam fakturę bez numeru NIP nabywcy?

Nawiązując do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czynnemu podatnikowi, VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury za zakupione do działalności towary lub usługi (także składniki majątku) jeżeli są one przeznaczone na sprzedaż opodatkowaną VAT.

Jeżeli powyższe zakupy są przeznaczone na:

  1. działalność opodatkowaną i zwolnioną wówczas wysokość odliczenia podatku VAT z faktur zakupu zależy od wielkości współczynnika proporcji VAT,
  2. działalność zwolnioną wówczas przedsiębiorca nabywca nie ma prawa w ogóle do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu dotyczących tej działalności.

ISTOTNE:

Jeżeli przedsiębiorca – nabywca otrzyma fakturę za zakupione towary lub usługi przeznaczone na sprzedaż opodatkowaną VAT bez swojego numeru NIP to w pierwszej kolejności powinien poprosić o fakturę korygującą tę fakturę sprzedaży w której sprzedawca uzupełni swój numer NIP.

Niemniej jeżeli transakcja zakupu usługi lub towaru faktycznie się odbyła a pozostałe dane nabywcy są prawidłowe to nawet jeżeli na fakturze nie widnieje nr NIP nabywcy to może on odliczyć podatek VAT od takiej faktury.

Potwierdza to także stanowisko Dyrektora KIS wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 06.12.2022r. o sygn. 0112-KDIL1-3.4012.445.2022.1.JK. Poniżej fragment stanowiska.

(…) W analizowanej sprawie, jak wskazał Pan w opisie sprawy, faktury spełniają wszelkie wymogi formalne, zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy. Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami dotyczącymi czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przy czym należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie uzależniają prawa podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od umieszczania numeru NIP nabywcy na fakturach. Ustawodawca bowiem przewidział sytuacje, których wystąpienie wyłącza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, które zostały wskazane w art. 88 ustawy.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy i powołane regulacje prawne stwierdzić należy, że skoro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa Pan – jako czynny, zarejestrowany podatnik VAT – towary od dostawcy zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny, a dostawy są dokonywane na terytorium kraju i służą Panu wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to przysługuje Panu prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego zawartego na otrzymanych fakturach, gdyż spełniony jest warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. związek zakupionego towaru z dokonywaną przez Pana sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Jednocześnie nie znajduje zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 i pkt 4 ustawy. W konsekwencji, przy braku zaistnienia innych negatywnych przesłanek wskazanych w art. 88 ustawy, przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. (…)”.