Tarcza finansowa PFR (cz.1)

Tarcza finansowa PFR jest jednym z opcji dofinansowań w ramach narzędzi tarczy antykryzysowej zawierającej rozwiązania przeciwdziałające negatywnym, ekonomicznym skutkom pandemii Covid-19 oddziałującej na przedsiębiorstwa.

Środki, jakie firmy mogą uzyskać korzystając z tarczy finansowej PFR sięgają od kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów zł. Dlatego warto przeanalizować warunki, wypełnienia jakich wymaga od firm ustawodawca, aby być lepiej przygotowanym do procesu składania wniosków.

Czym jest dofinansowanie z tarczy finansowej PFR?

Tarcza finansowa PFR (zwana dalej tarczą PFR) to rządowy program mający za zadanie wspomóc finansowo mikro, małe i średnie firmy, u których nastąpił spadek obrotów w związku z negatywnymi, ekonomicznymi skutkami rozprzestrzeniającej się pandemii Covid-19.

Fundusze, jakie zostały przeznaczone na ten program to około 75 mld zł.

Obsługa tego typu dofinansowań realizowana jest przez banki a konkretniej przez bankowość elektroniczną banku, w którym podmiot posiada konto firmowe (o ile bank uczestniczy w tym programie). Poniże lista banków obsługujących tarczę PFR:

 1. Credit Agricole
 2. Citi Handlowy
 3. Getin Noble Bank
 4. Idea Bank
 5. ING Bank Śląski
 6. BNP Paribas Bank Polska
 7. BOŚ Bank
 8. Bank Pekao S.A.
 9. Bank Pocztowy
 10. Alior Bank
 11. Bank BPS
 12. Bank Millennium
 13. mBank
 14. Nest Bank
 15. PKO Bank Polski
 16. Santander Bank Polska
 17. SGB-Bank S.A.

Beneficjenci programu

Dofinansowanie z tarczy PFR jest przeznaczone dla:

 • mikroprzedsiębiorców, czyli firm zatrudniających minimum 1 pracownika maksimum 9 pracowników (bez właściciela), u których suma bilansowa lub roczny obrót jest równy lub mniejszy 2 mln EUR,
 • pozostałych przedsiębiorców, czyli firm zatrudniających minimum 10 pracowników, ale nie więcej niż 249 pracowników (bez właściciela), u których roczny obrót jest równy lub mniejszy niż 50 mln EUR albo suma bilansowa opiewa na maksymalnie 43 mln EUR.

ISTOTNE:

Warto zwrócić uwagę, iż warunki uznania za mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo różnią się od standardowych zawartych w ustawie z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców. Tak więc definicja mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo w dofinansowaniu z tarczy PFR obowiązuje li tylko na potrzeby danego programu.

Ustalanie warunków i kwalifikacji do dofinansowania z tarczy PFR

Określenie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie z tarczy PFR to nie wszystko. Bardzo istotne jest sprecyzowanie wymagań i wyjaśnienie czy dana firma spełnia wszystkie niezbędne warunki, aby starać się o dane dofinansowanie.

Podstawowe warunki dla podmiotów starających się o dofinansowanie z tarczy PFR:

 1. Podmiot jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej spełniającej powyższe warunki mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (według definicji tarczy PFR),
 2. Rodzaj prowadzonej działalności nie może być zbieżny z działalnością prowadzoną przez niektóre zakłady i instytucje finansowo-ubezpieczeniowe,
 3. Podmiot prowadzi działalność w Polsce,
 4. Firma prowadziła działalność na dzień 31.12.2019r.,
 5. Podmiot nie spełnia kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym na dzień złożenia wniosku,
 6. Firma nie posiada zaległości w podatkach i składkach ZUS na 31.12.2019r.,
 7. Obroty firmy zanotowały spadek na minimum 25%.

Mikro, mała czy średnia firma?

Podmiot, który ma prawo ubiegać się o dofinansowanie z tarczy PFR to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej spełniająca powyższe warunki mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa a także stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie, jeśli obok działalności statutowej prowadzą także działalność gospodarczą.

Wypełnienie warunków mikro, małej lub średniej firmy w rozumieniu definicji z tarczy PFR należy rozumieć w ten sposób, że:

 1. Warunek rocznej sumy bilansowej firmy albo rocznych obrotów należy badać w odniesieniu do całego 2019r., (jeżeli rok obrotowy firmy nie jest rokiem kalendarzowym, to za rok służący do analizy należy wziąć pod uwagę ostatni, pełny rok obrotowy kończący się w 2019r.),
 2. Warunek liczby zatrudnionych pracowników należy badać na dzień 31.12.2019r. (przeliczając na pełne etaty) i wyłączając z tej liczby osoby przebywające na urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych oraz na urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego a także osób pracujących w celu przygotowania zawodowego (młodociani pracownicy).

ISTOTNE:

Inaczej ustala się stan zatrudnienia dla identyfikacji podmiotu czy jest to mikro, mała lub średnia firma a inaczej dla wyznaczenia sumy subwencji do przydzielenia firmie (także jej ewentualnego umorzenia).

ISTOTNE:

Stan zatrudnienia dla obliczenia kwoty dofinansowania ustala się, jako sumę osób:

 1. Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (pełny i niepełny wymiar czasu pracy),
 2. Świadczących usługi na podstawie umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług,
 3. Współpracuję z przedsiębiorcą.

Nie wszystkie rodzaje działalności podlegają dofinansowaniu z tarczy PFR

Firma składająca wniosek o dofinansowanie z tarczy PFR nie może prowadzić takiej samej działalności jak banki, tzw. SKOK-i, inne instytucje udzielające pożyczek czy będący pośrednikami płatności, fundusze inwestycyjne i emerytalne, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, pozostałe podmioty zarządzające finansami.

Ponadto nie może sprzedawać produktów lub usług dotyczących płaszczyzn wątpliwych etyczno-moralnie oraz ograniczających prawa człowieka.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Dofinansowanie z tarczy PFR wymaga, aby beneficjent był rezydentem podatkowym w jednym z państw strefy EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz prowadził działalność gospodarczą w Polsce.

Oprócz tego, jeżeli występuje sytuacja, w której istnieje podmiot posiadający prawnie umocowaną pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad beneficjentem wówczas podmiot ten nie może posiadać siedziby działalności gospodarczej w tzw. rajach podatkowych.

Aktualna lista rajów podatkowych dostępna jest w rozporządzeniu MF z dnia 28.03.2019r.
w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000600

Warto przypomnieć, iż posiadanie polskiej rezydencji podatkowej oznacza podleganie opodatkowaniu od dochodów uzyskanych na terytorium RP podatkiem dochodowym w Polsce.

Jeśli mowa o polskim rezydencie podatkowym w przypadku osoby fizycznej, to należy przez to rozumieć osobę, która posiada centrum interesów życiowych w Polsce oraz przebywa na terytorium RP w roku podatkowym przynajmniej 184 dni.

W sytuacji, gdy rezydentem Polski jest osoba prawna, wtedy siedziba tego podmiotu lub zarządu tego podmiotu winna mieć miejsce na terytorium RP.

W uzupełnieniu należy wskazać, iż stosowanie rezydencji podatkowej w konkretnych krajach stosuje się wraz z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Działalność prowadzona na dzień 31.12.2019r.

Kolejny warunek otrzymania dofinansowania z tarczy PFR dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej na dzień 31.12.2019r.

ISTOTNE:

Kluczowe tym wypadku jest, aby przedsiębiorca nie posiadał zawieszonej działalności na ten dzień. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, aby podmiot mógł zawiesić działalność po tym dniu, ale jednocześnie musiałby ją odwiesić przed dniem złożenia wniosku (należy jednak pamiętać, iż zawieszenie działalności wymaga wyrejestrowania z ZUS wszystkich pracowników, a dodatkowo podmiot może nie dysponować okresami porównawczymi do wykazania spadku obrotów).

Uwaga na wszczęcie postępowań upadłościowych lub likwidacyjnych

Niezwykle istotnym jest, aby wnioskodawca dofinansowania z tarczy PFR na dzień składania wniosku nie posiadał już zainicjowanej procedury upadłościowej lub likwidacyjnej. W innym przypadku nie będzie kwalifikował się do otrzymania dofinansowania.

Brak zaległości w 2019r.

Beneficjent dofinansowania z tarczy PFR nie może posiadać zaległości w jakichkolwiek podatkach oraz składkach ZUS:

 • na dzień 31.12.2019r. albo
 • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

ISTOTNE:

Najważniejsze jest, aby podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie zalegał
z podatkami i składkami ZUS w jednym z dwóch wyżej przytoczonych dat. Jeżeli będzie posiadał zaległości na koniec 2019r., ale nie będzie posiadał na dzień złożenia wniosku, wówczas zakwalifikuje się do otrzymania dofinansowania (tak samo w odwrotnej konfiguracji).

Warto podkreślić, iż zaległością w dofinansowaniu tarczy PFR nie będzie:

 1. Symboliczna zaległość w kwocie równej lub mniejszej niż suma 8,70zł,
 2. Sytuacja, w której podmiot zawarł z ZUS, US lub UM umowy o odroczenie płatności, rozłożenie na raty zaległości w podatkach, składkach ZUS i realizuje ją w sposób prawidłowy.

Spadek obrotów

Dofinansowanie z tarczy PFR otrzyma podmiot, który spełnia wszystkie powyższe warunki a jednocześnie odnotuje spadek obrotów gospodarczych w związku z wystąpieniem negatywnych, ekonomicznych skutków panującej pandemii Covid-19.

Spadek ten należy mierzyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ale dotyczącymi pomiaru jednego miesiąca do jednego miesiąca.

Podmiot kwalifikujący się do dofinansowania z tarczy PFR musi wykazać spadek przychodów ze sprzedaży minimum 25% w wybranym miesiącu po 1 lutym 2020r. do dnia złożenia wniosku w porównaniu do:

 1. miesiąca poprzedzającego ten miesiąc,
 2. tego samego miesiąca roku 2019.

Powyższa publikacja przedstawiła szczegółowo warunki, jakie musi spełnić podmiot wnioskujący o dofinansowanie z tarczy PFR. Jednak pozostaje pytanie, o jaką wysokość środków mogą starać się przedsiębiorcy. Od czego to zależy? Na te wiele innych pytań odpowiedziano w drugiej części publikacji.

Opublikowano: 2020-05-29

Nowe warunki przyznawania popularnych dofinansowań w zakresie tarczy antykryzysowej 2.0 i 3.0 (cz.2)

Zmiany w ustawach z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tarcza 2.0) oraz ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wniosła (tarcza 3.0) przyniosły wiele złagodzeń warunków, jakie musieli spełniać przedsiębiorcy wnioskujący o dofinansowanie z tarczy antykryzysowej. Co może mieć szczególne znaczenie w zasadach kwalifikacyjnych dofinansowań? Na co zwrócić uwagę, gdy przedsiębiorca otrzyma już dofinansowanie? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Dofinansowanie do części wynagrodzeń i składek ZUS od Starosty

Dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń i składek ZUS stanowi jedno z wielu narzędzi dofinansowań z rządowej pomocy publicznej organizowanej i wypłacanej przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP), gdzie stroną umowy jest Starosta.

PUP na swoich stronach ogłasza, co jakiś czas kolejne nabory na ten program dofinansowań, który ma być aktywny do końca 2020r. Wnioski składa się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

O środki finansowe mogą ubiegać się pracodawcy będący mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami, którzy:

 1. Ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii Covid-19,
 2. Nie posiadają zaległości w podatkach i składkach ZUS na koniec 3 kwartału 2019r.,
 3. Nie spełniają warunków do wszczęci postępowania upadłościowego,
 4. Na dzień 31.12.2019r. nie byli w trudnej sytuacji finansowej,
 5. Nie przyznano im na ten sam cel z innych środków stanowiących pomoc publiczną,
 6. Odnotowali spadek obrotów – minimum 30%, 50% lub 80% z wybranych 60 dni z okresu od 01.01.2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w stosunku do 60 dni w 2019r. przypadających na ten sam okresu czasu, co w roku 2020r. (np. spadek obrotów 50% marzec i kwiecień 2020r. do marca i kwietnia 2020r.) niemniej 60 dni można liczyć także np. od polowy miesiąca,
 7. Zatrudniający osoby na podstawie:
 • stosunku pracy,
 • umowy o pracę nakładczą,
 • umowy zlecenie,
 • pozostałe umowy o świadczenie usług.

To jednak nie wszystko.

ISTOTNE:

Dofinansowanie przyznawane jest tylko na 3 miesiące (albo na 2 albo na jeden, jeżeli tak wnioskuje przedsiębiorca) i wypłacane w okresach miesięcznych.

ISTOTNE:

Dofinansowanie w drugim i trzecim miesiącu zostanie wypłacone, jeżeli przedsiębiorca przekaże do właściwego PUP oświadczenia o utrzymaniu zatrudnienia w czasie dofinansowania, wykazu pracowników wraz z wynagrodzeniami za kolejny miesiąc i dokumentacji potwierdzającej rozliczenie wynagrodzeń.

ISTOTNE:

Okres utrzymania zatrudnienia pracowników objętych dofinansowaniem wynosi okres czasu, na które przedsiębiorca składa wniosek (może to być miesiąc, dwa lub trzy).

W przypadku spadku obrotów o:

 • 30% – przedsiębiorca otrzyma dopłaty do wynagrodzeń w wysokości 1.300zł,
 • 50% – przedsiębiorca otrzyma dopłaty do wynagrodzeń w wysokości 1.820zł,
 • 80% – przedsiębiorca otrzyma dopłaty do wynagrodzeń w wysokości 2.340zł.

Końcowo warto wspomnieć o § 2 i § 3 najnowszej umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek ZUS od tych wynagrodzeń, które mówią m.in. obowiązkach przedsiębiorcy i udokumentowaniu wykorzystanych środków:

 1. W terminie 30 dni po upływie okresu dofinansowania, Przedsiębiorca składa do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków i zatrudnienie pracowników, na których otrzymał dofinansowanie, przez okres dofinansowania,
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do powiadomienia Urzędu Pracy o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu,
 3. Urząd Pracy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli u Przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania postanowień umowy, wydatkowania środków, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie lub we Wniosku oraz w zakresie właściwego udokumentowania oraz wykorzystania tych środków,
 4. Kontrola może być przeprowadzona w terminach trwania okresu dofinansowania oraz przez trzy lata po upływie tego terminu,
 5. W razie odmowy poddania się przez Przedsiębiorcę kontroli lub w razie faktycznej niemożności przeprowadzenia kontroli, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Pracy, z którego otrzymał środki, całości tych środków w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty,
 6. W przypadku niedotrzymania warunku utrzymania zatrudnienia Przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty,
 7. Niewykorzystana przez Przedsiębiorcę część środków podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Pracy, z którego Przedsiębiorca otrzymał środki w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty,
 8. W razie wykorzystania przez Przedsiębiorcę środków niezgodnie z warunkami określonymi w Umowie lub we Wniosku, jest on zobligowany do ich zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Pracy, z którego otrzymał środki w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.

Zmiany w świadczeniu postojowym dla przedsiębiorców

Świadczenie postojowe jest jednym z dofinansowań w ramach tarczy antykryzysowej. W tzw. tarczy 2.0 i 3.0 zaszły istotne zmiany.

Świadczenie to wynosi 2.080zł albo 1.300zł – od czego to zależy o tym poniżej.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy otrzymają firmy, które:

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające i niezatrudniające pracowników,
 2. Wspólnicy spółek osobowych (cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych),
 3. Przedsiębiorca jest obywatelem RP i mieszka na terytorium Polski,
 4. Przedsiębiorca nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (umowa o pracę, zlecenie),

Przedsiębiorcy stosujące formę opodatkowania kartę podatkową i zwolnienie z VAT otrzymają postojowe o wartości 1.300zł netto.

Przedsiębiorcy korzystający z pozostałych form opodatkowania (oraz kartę podatkową bez zwolnienia z VAT) mogą otrzymać postojowe o wartości 2.080zł, jeżeli:

 1. Prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020r.,
 2. Nie dokonali zawieszenia i przychód z poprzedniego miesiąca niż miesiąc złożenia wniosku był przynajmniej 15% niższy w stosunku do jeszcze poprzedniego miesiąca,
 3. Dokonali zawieszenia po 31 stycznia 2020r.

ISTOTNE:

Jeżeli przedsiębiorca składa wniosek o postojowe w maju 2020r. to przychód z kwietnia 2020r. winien być niższy minimum o 15% niż przychód z marca 2020r.

ISTOTNE:

Aktualnie nie występują żadne warunki limitu przychodu, do którego przysługuje świadczenie postojowe.

ISTOTNE:

Ponowne złożenie wniosku o świadczenie postojowe wymaga, aby sytuacja finansowa wykazana w poprzednim wniosku (przychody) nie uległy poprawie albo po prostu uległy dalszemu obniżeniu.

Nowy wzór wniosku o postojowe RSP-D jest już dostępny na platformie PUE ZUS.

Łagodniejsze warunki przy dofinansowaniu dla samozatrudnionych

Dofinansowanie dla samozatrudnionych to kolejny program pomocowy realizowany przez PUP a sama umowa zawierana jest ze Starostą.

Podobnie jak przy wcześniej omawianych naborach do kosztów wynagrodzeń tak i tu PUP ogłasza kolejne nabory a przedsiębiorca ma tylko 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu na złożenie wniosku.

Pomoc tą mogą otrzymać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniający pracowników na postawie umowy o pracę, (ale mogą zatrudniać osoby na podstawie umów cywilnoprawnych).

Podstawowe warunki otrzymania dofinansowania to:

 1. Poniesienie przez przedsiębiorcę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii Covid-19,
 2. Brak zaległości w podatkach i składkach ZUS na koniec 3 kwartału 2019r.,
 3. Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 4. Przedsiębiorca nie był na dzień 31.12.2019r. w trudnej sytuacji finansowej,
 5. Przedsiębiorca nie otrzymał dofinansowania na ten sam cel z innych środków stanowiących pomoc publiczną,
 6. Przedsiębiorca odnotował spadek obrotów – minimum 30%, 50% lub 80% z wybranych 60 dni z okresu od 01.01.2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w stosunku do 60 dni w 2019r. przypadających na ten sam okresu czasu, co w roku 2020r. (np. spadek obrotów 50% marzec i kwiecień 2020r. do marca i kwietnia 2020r.) niemniej 60 dni można liczyć także np. od polowy miesiąca,

W przypadku spadku obrotów o:

 • 30% – przedsiębiorca otrzyma pomoc w wysokości 1.300zł,
 • 50% – przedsiębiorca otrzyma pomoc w wysokości 1.820zł,
 • 80% – przedsiębiorca otrzyma pomoc w wysokości 2.340zł.

ISTOTNE:

Dofinansowanie przyznawane jest tylko na 3 miesiące (albo na 2 albo na jeden, jeżeli tak wnioskuje przedsiębiorca) i wypłacane w okresach miesięcznych.

ISTOTNE:

Aktualnie podstawowym warunkiem otrzymywania dofinansowania jest prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące (w tym celu jest zawarte oświadczenie wchodzące w skład wniosku o dofinansowanie, które podpisuje przedsiębiorca).

ISTOTNE:

Jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o dofinansowanie od razu na okres 3 miesięcy, wówczas nie musi składać oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej (obowiązuje oświadczenie złożone we wniosku) na kolejne miesiące.

Warto także pamiętać, aby przedsiębiorca posiadał udokumentowane wydanie środków pochodzących z dofinansowania i aby nie pokrywały się one z kosztami np. poniesionymi ze środków innego programu pomocowego np. mikropożyczki.

PUP może skontrolować w każdym momencie w okresie dofinansowania oraz w ciągu 3 lat po tym okresie skontrolować przedsiębiorcę pod względem realizacji umowy o dofinansowanie.

Opublikowano: 2020-05-25

Nowe warunki przyznawania popularnych dofinansowań w zakresie tarczy antykryzysowej 2.0 i 3.0 (cz.1)

Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tarcza 2.0) oraz ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wniosła (tarcza 3.0) wniosły spore zmiany w programach dofinansowań w ramach tarczy antykryzysowej. Co się zmieniło w zasadach ubiegani się o dofinansowanie? Na co zwrócić szczególną uwagę? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Jakie zmiany zaszły w mikropożyczce do 5 tys. zł?

Mikropożyczka do 5 tys. zł stanowi jedną z opcji dofinansowań dla firm w ramach w ramach narzędzi pomocowych tarczy antykryzysowej i jest pomocą publiczną. Jest ona przeznaczona dla przedsiębiorców:

 • o statusie mikroprzedsiębiorcy na dzień 29.02.2020r.,
 • zatrudniających i niezatrudniających pracowników,
 • którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 01.04.2020r.,
 • którzy nie zawiesili działalności gospodarczej w dniach 29.02.2020r., 31.03.2020r. oraz na dzień składania wniosku.

Wniosek o pożyczkę składa się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na adres prowadzenia działalności gospodarczej w formie papierowej lub elektronicznej (druga forma jest szybciej rozpatrywana). Pożyczka może być udzielona na kwotę na dowolną kwotę, niekoniecznie 5 tys. zł jednak maksymalnie do 5 tys. zł.

Nabory dotyczące ubiegania się o mikropożyczkę będą organizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy (zwane dalej PUP) do 31.12.2020r.

Okres spłaty pożyczki wynosi nie więcej aniżeli 12 miesięcy a oprocentowanie to 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku. Niemniej firmy, które będą spłacać pożyczki będą mogły w przyszłości starać się o przedłużenie okresu spłaty.

Nie występuje w tym dofinansowaniu warunek spadku obrotów.

W pierwszej wersji pożyczki przedsiębiorca był zobligowany prowadzić działalność gospodarczą przez 3 miesiące jak i utrzymać poziom zatrudnienia z dnia 29.02.2020r. (przeliczając na pełne etaty) również przez okres 3 miesięcy, jeżeli będzie chciał ubiegać się o umorzenie pożyczki.

W nowej wersji mikropożyczki jedynym warunkiem umorzenia mikropożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące, licząc od dnia otrzymania pożyczki (faktycznego wpływu na konto przedsiębiorcy a nie otrzymania samej decyzji o przyznaniu mikropożyczki).

Oczywiście umorzenie pożyczki nie następuje automatycznie. Przedsiębiorca, który chce ubiegać się o umorzenie mikropożyczki jest zobowiązany do złożenia wniosku o jej umorzenie po upływie okresu 3 miesięcy. Gdy tego nie zrobi albo nie będzie prowadził działalności przez 3 miesiące, wówczas będzie musiał spłacać pożyczkę.

ISTOTNE:

Przedsiębiorca powinien pamiętać, iż warunek upłynięcia okresu 3 miesięcy prowadzenia działalności należy liczyć od dnia otrzymania pożyczki, następnie licząc od dnia następnego po upływie tych 3 miesięcy przedsiębiorca ma tylko 14 dni na złożenie wniosku o umorzenie mikropożyczki.

Umorzeniu podlega zarówno kwota kapitału pożyczki jak i odsetki.

ISTOTNE:

Bardzo istotną kwestią w świetle rozliczeń podatkowych jest to, iż otrzymanie mikropożyczki jak i ewentualne późniejsze jej umorzenie nie będzie stanowić u przedsiębiorcy przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ostatnia istotna sprawa po potrzymaniu mikropożyczki to wydatkowanie otrzymanych środków na bieżące koszty działalności, czyli podatki, składki ZUS, koszty stale typu najem, leasing, dzierżawa, telefon, ubezpieczenie, inne jak i materiały, paliwo, pozostałe bieżące koszty.

Nie jest na dzień dzisiejszy określony okres przedziału czasu, w którym przedsiębiorca ma wydać te środki ani nic o weryfikacji wydatkowania środków.

Niemniej każdy przedsiębiorca powinien mieć na uwadze, iż ubieganie się o pożyczkę jest ściśle związane z wystąpieniem w firmie negatywnych skutków ekonomicznych pandemii Covid-19. Co to oznacza?

ISTOTNE:

Rząd wydając aktualnie ponad 100 mld zł z pewnością przeprowadzi wyrywkowe kontrole wydatkowania środków pochodzących z dofinansowań w ramach tarczy antykryzysowej. Dlatego warto posiadać pełne udokumentowanie wydanych środków w postaci faktur, dowodów zapłat i innych dokumentów potwierdzających właściwe ulokowanie środków pieniężnych z mikropożyczki.

Końcowo warto zwrócić uwagę na § 2 umowy pożyczki dostępnej na stronach PUP, który brzmi:

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:

 1. Wykorzystania pożyczki zgodnie z celem określonym w § 1 ust. 1.
 2. Terminowej spłaty pożyczki w ratach zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, o którym mowa w § 4 ust. 1.
 3. Niezwłocznego zawiadomienia Urzędu Pracy o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy.
 4. Udzielania rzetelnych informacji i wyjaśnień oraz udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy.

Zatem już na etapie umowy ze Starostą jest jasno zasygnalizowane w punkcie 1, 3 i 4, iż PUP może wymagać przedstawienia wszelkiej dokumentacji potwierdzającej realizację umowy pożyczki zgodnie z jej postanowieniami. Co więcej może to oznaczać przedstawienie także, iż firma ucierpiała w następstwie negatywnych skutków ekonomicznych spowodowanych pandemią Covid-19.

Co nowego w zwolnieniu płatników składek z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące?

Zwolnienie ze składek ZUS na miesiące 03,04,05 / 2020r. stanowi pomoc publiczną w ramach dofinansowań pomocowych tarczy antykryzysowej.

W pierwszej odsłonie powyższego rozwiązania beneficjentem dofinansowania byli płatnicy składek opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie albo zgłaszający maksymalnie 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie ze składek ZUS obejmowało 100% składek ZUS za wcześniej wymienione miesiące.

W nowej odsłonie (tarcza 2.0 oraz 3.0) o zwolnienie ze składek ZUS mają prawo ubiegać się płatnicy składek ZUS:

 1. Opłacający składki tylko za siebie, czyli firmy prowadzące działalność gospodarcza niezatrudniające pracowników,
 2. Opłacający składki tylko za siebie wspólnicy spółek osobowych, czyli cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.,
 3. Zgłaszający do ZUS do 49 ubezpieczonych,
 4. Będący osobami duchownymi.

Aby w ogóle móc starać się o zwolnienie z ZUS płatnik składek ZUS musi spełnić podstawowe przesłanki a mianowicie:

 • zgłoszenie, jako płatnik składek ZUS przez 1 kwietnia 2020r.,
 • brak zaległości w składkach ZUS na 31.12.2019r. (wyjątkiem jest realizowanie umowy zawartej z ZUS w zakresie płatności ratalnej zaległości w składkach ZUS),
 • trudna sytuacja finansowania firmy nie była wywołana innym przesłankami niż wystąpienie negatywnych skutków ekonomicznych z tytułu panującej pandemii Covid-19,
 • trudna sytuacja firmy nie występowała już w grudniu 2019r. (wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego; firma spełniała warunki do wszczęcia postępowania upadłościowego).

ISTOTNE:

Przedsiębiorca powinien pamiętać, iż warunkiem wnioskowania o zwolnienie ze składek ZUS jest terminowe złożenie na takich samych zasadach jak dotychczas comiesięcznych deklaracji ZUS (chyba, że płatnik składek ZUS jest zwolniony z ich składania).

Najnowsza odsłona dofinansowania w postaci zwolnienia ze składek ZUS umożliwia zwolnienie z opłacania składek ZUS:

 1. Obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru dla płatników opłacających składki tylko za siebie (oraz korzystający z ulgi na start)
 2. Za marzec, kwiecień i maj 2020r. albo tylko za jeden lub za dwa z trzech tych miesięcy w 100% dla płatników zgłaszających do 9 ubezpieczonych (razem z właścicielem),
 3. Za marzec, kwiecień i maj 2020r. albo tylko za jeden lub za dwa z trzech tych miesięcy w 50% dla płatników zgłaszających od 10 do 49 ubezpieczonych (razem z właścicielem).

Ze zwolnienia ze składek ZUS obliczonego od najniższej podstawy ich wymiaru za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020r. albo za jeden z tych miesięcy skorzystają płatnicy składek opłacający składki ZUS tylko za siebie, gdy przychód z działalności gospodarczej za pierwszy miesiąc, którego dotyczy wniosek o zwolnienie z ZUS nie przekroczył kwoty 15.681zł (300% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.) albo płatnicy składek ZUS będący osobami duchownymi.

ISTOTNE:

Przedsiębiorca korzystający z ulgi na start (regulowana wyłącznie składka zdrowotna przez pełnych 6 miesięcy) uprzednio nie mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS. Aktualnie płatnik składek ZUS korzystający z ulgi na start może skorzystać ze zwolnienia z ZUS, ale tylko dla miesięcy kwiecień i maj 2020r.

ISTOTNE:

Przedsiębiorca, u którego przychód z działalności gospodarczej za pierwszy miesiąc, którego dotyczy wniosek o zwolnienie z ZUS był wyższy od kwoty 15.681zł i jednocześnie dochód także za ten sam miesiąc był równy lub niższy od kwoty 7.000złmoże skorzystać ze zwolnienia z ZUS, ale tylko dla miesięcy kwiecień i maj 2020r.

Ze zwolnienia 100% z opłacania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020r. skorzystają płatnicy składek ZUS zgłaszający nie więcej niż 9 ubezpieczonych (razem z właścicielem, ale bez pracowników młodocianych) i prowadzący działalność gospodarczą:

 • przed 01.02.2020r. r. i na dzień 29.02.2020 r.,
 • od 01.02.2020r. do 29.02.2020r. i na dzień 31.03.2020 r.,
 • od 01.03.2020r. do 31.03.2020r. i na dzień 30.04.2020 r.

Natomiast 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020r. przysługuje płatnikom składek ZUS zgłaszającym minimum 10 osób, ale nie więcej niż 49 ubezpieczonych (razem z właścicielem, ale bez pracowników młodocianych, chyba, że przedsiębiorca zatrudnia tylko młodocianych) i prowadzącym działalność gospodarczą:

 • przed 01.02.2020r. r. i na dzień 29.02.2020 r.,
 • od 01.02.2020r. do 29.02.2020r. i na dzień 31.03.2020 r.,
 • od 01.03.2020r. do 31.03.2020r. i na dzień 30.04.2020 r.

Nie występuje w tym dofinansowaniu warunek spadku obrotów.

Wnioski o zwolnienie z ZUS płatnicy składek ZUS muszą złożyć najdalej 30 czerwca 2020r.

Dnia 26.05.2020r. na stronie PUE ZUS mają być udostępnione nowe formularze RDZ umożliwiające skorzystanie z nowych zmian ustawowych zawartych w tarczy antykryzysowej 3.0

ISTOTNE:

Zwolnienie z opłacania składek ZUS nie będzie stanowić u przedsiębiorcy przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym.

Opublikowano: 2020-05-22