Nowe warunki przyznawania popularnych dofinansowań w zakresie tarczy antykryzysowej 2.0 i 3.0 (cz.1)

Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tarcza 2.0) oraz ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wniosła (tarcza 3.0) wniosły spore zmiany w programach dofinansowań w ramach tarczy antykryzysowej. Co się zmieniło w zasadach ubiegani się o dofinansowanie? Na co zwrócić szczególną uwagę? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Jakie zmiany zaszły w mikropożyczce do 5 tys. zł?

Mikropożyczka do 5 tys. zł stanowi jedną z opcji dofinansowań dla firm w ramach w ramach narzędzi pomocowych tarczy antykryzysowej i jest pomocą publiczną. Jest ona przeznaczona dla przedsiębiorców:

 • o statusie mikroprzedsiębiorcy na dzień 29.02.2020r.,
 • zatrudniających i niezatrudniających pracowników,
 • którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 01.04.2020r.,
 • którzy nie zawiesili działalności gospodarczej w dniach 29.02.2020r., 31.03.2020r. oraz na dzień składania wniosku.

Wniosek o pożyczkę składa się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na adres prowadzenia działalności gospodarczej w formie papierowej lub elektronicznej (druga forma jest szybciej rozpatrywana). Pożyczka może być udzielona na kwotę na dowolną kwotę, niekoniecznie 5 tys. zł jednak maksymalnie do 5 tys. zł.

Nabory dotyczące ubiegania się o mikropożyczkę będą organizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy (zwane dalej PUP) do 31.12.2020r.

Okres spłaty pożyczki wynosi nie więcej aniżeli 12 miesięcy a oprocentowanie to 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku. Niemniej firmy, które będą spłacać pożyczki będą mogły w przyszłości starać się o przedłużenie okresu spłaty.

Nie występuje w tym dofinansowaniu warunek spadku obrotów.

W pierwszej wersji pożyczki przedsiębiorca był zobligowany prowadzić działalność gospodarczą przez 3 miesiące jak i utrzymać poziom zatrudnienia z dnia 29.02.2020r. (przeliczając na pełne etaty) również przez okres 3 miesięcy, jeżeli będzie chciał ubiegać się o umorzenie pożyczki.

W nowej wersji mikropożyczki jedynym warunkiem umorzenia mikropożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące, licząc od dnia otrzymania pożyczki (faktycznego wpływu na konto przedsiębiorcy a nie otrzymania samej decyzji o przyznaniu mikropożyczki).

Oczywiście umorzenie pożyczki nie następuje automatycznie. Przedsiębiorca, który chce ubiegać się o umorzenie mikropożyczki jest zobowiązany do złożenia wniosku o jej umorzenie po upływie okresu 3 miesięcy. Gdy tego nie zrobi albo nie będzie prowadził działalności przez 3 miesiące, wówczas będzie musiał spłacać pożyczkę.

ISTOTNE:

Przedsiębiorca powinien pamiętać, iż warunek upłynięcia okresu 3 miesięcy prowadzenia działalności należy liczyć od dnia otrzymania pożyczki, następnie licząc od dnia następnego po upływie tych 3 miesięcy przedsiębiorca ma tylko 14 dni na złożenie wniosku o umorzenie mikropożyczki.

Umorzeniu podlega zarówno kwota kapitału pożyczki jak i odsetki.

ISTOTNE:

Bardzo istotną kwestią w świetle rozliczeń podatkowych jest to, iż otrzymanie mikropożyczki jak i ewentualne późniejsze jej umorzenie nie będzie stanowić u przedsiębiorcy przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ostatnia istotna sprawa po potrzymaniu mikropożyczki to wydatkowanie otrzymanych środków na bieżące koszty działalności, czyli podatki, składki ZUS, koszty stale typu najem, leasing, dzierżawa, telefon, ubezpieczenie, inne jak i materiały, paliwo, pozostałe bieżące koszty.

Nie jest na dzień dzisiejszy określony okres przedziału czasu, w którym przedsiębiorca ma wydać te środki ani nic o weryfikacji wydatkowania środków.

Niemniej każdy przedsiębiorca powinien mieć na uwadze, iż ubieganie się o pożyczkę jest ściśle związane z wystąpieniem w firmie negatywnych skutków ekonomicznych pandemii Covid-19. Co to oznacza?

ISTOTNE:

Rząd wydając aktualnie ponad 100 mld zł z pewnością przeprowadzi wyrywkowe kontrole wydatkowania środków pochodzących z dofinansowań w ramach tarczy antykryzysowej. Dlatego warto posiadać pełne udokumentowanie wydanych środków w postaci faktur, dowodów zapłat i innych dokumentów potwierdzających właściwe ulokowanie środków pieniężnych z mikropożyczki.

Końcowo warto zwrócić uwagę na § 2 umowy pożyczki dostępnej na stronach PUP, który brzmi:

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:

 1. Wykorzystania pożyczki zgodnie z celem określonym w § 1 ust. 1.
 2. Terminowej spłaty pożyczki w ratach zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, o którym mowa w § 4 ust. 1.
 3. Niezwłocznego zawiadomienia Urzędu Pracy o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy.
 4. Udzielania rzetelnych informacji i wyjaśnień oraz udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy.

Zatem już na etapie umowy ze Starostą jest jasno zasygnalizowane w punkcie 1, 3 i 4, iż PUP może wymagać przedstawienia wszelkiej dokumentacji potwierdzającej realizację umowy pożyczki zgodnie z jej postanowieniami. Co więcej może to oznaczać przedstawienie także, iż firma ucierpiała w następstwie negatywnych skutków ekonomicznych spowodowanych pandemią Covid-19.

Co nowego w zwolnieniu płatników składek z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące?

Zwolnienie ze składek ZUS na miesiące 03,04,05 / 2020r. stanowi pomoc publiczną w ramach dofinansowań pomocowych tarczy antykryzysowej.

W pierwszej odsłonie powyższego rozwiązania beneficjentem dofinansowania byli płatnicy składek opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie albo zgłaszający maksymalnie 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie ze składek ZUS obejmowało 100% składek ZUS za wcześniej wymienione miesiące.

W nowej odsłonie (tarcza 2.0 oraz 3.0) o zwolnienie ze składek ZUS mają prawo ubiegać się płatnicy składek ZUS:

 1. Opłacający składki tylko za siebie, czyli firmy prowadzące działalność gospodarcza niezatrudniające pracowników,
 2. Opłacający składki tylko za siebie wspólnicy spółek osobowych, czyli cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.,
 3. Zgłaszający do ZUS do 49 ubezpieczonych,
 4. Będący osobami duchownymi.

Aby w ogóle móc starać się o zwolnienie z ZUS płatnik składek ZUS musi spełnić podstawowe przesłanki a mianowicie:

 • zgłoszenie, jako płatnik składek ZUS przez 1 kwietnia 2020r.,
 • brak zaległości w składkach ZUS na 31.12.2019r. (wyjątkiem jest realizowanie umowy zawartej z ZUS w zakresie płatności ratalnej zaległości w składkach ZUS),
 • trudna sytuacja finansowania firmy nie była wywołana innym przesłankami niż wystąpienie negatywnych skutków ekonomicznych z tytułu panującej pandemii Covid-19,
 • trudna sytuacja firmy nie występowała już w grudniu 2019r. (wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego; firma spełniała warunki do wszczęcia postępowania upadłościowego).

ISTOTNE:

Przedsiębiorca powinien pamiętać, iż warunkiem wnioskowania o zwolnienie ze składek ZUS jest terminowe złożenie na takich samych zasadach jak dotychczas comiesięcznych deklaracji ZUS (chyba, że płatnik składek ZUS jest zwolniony z ich składania).

Najnowsza odsłona dofinansowania w postaci zwolnienia ze składek ZUS umożliwia zwolnienie z opłacania składek ZUS:

 1. Obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru dla płatników opłacających składki tylko za siebie (oraz korzystający z ulgi na start)
 2. Za marzec, kwiecień i maj 2020r. albo tylko za jeden lub za dwa z trzech tych miesięcy w 100% dla płatników zgłaszających do 9 ubezpieczonych (razem z właścicielem),
 3. Za marzec, kwiecień i maj 2020r. albo tylko za jeden lub za dwa z trzech tych miesięcy w 50% dla płatników zgłaszających od 10 do 49 ubezpieczonych (razem z właścicielem).

Ze zwolnienia ze składek ZUS obliczonego od najniższej podstawy ich wymiaru za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020r. albo za jeden z tych miesięcy skorzystają płatnicy składek opłacający składki ZUS tylko za siebie, gdy przychód z działalności gospodarczej za pierwszy miesiąc, którego dotyczy wniosek o zwolnienie z ZUS nie przekroczył kwoty 15.681zł (300% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.) albo płatnicy składek ZUS będący osobami duchownymi.

ISTOTNE:

Przedsiębiorca korzystający z ulgi na start (regulowana wyłącznie składka zdrowotna przez pełnych 6 miesięcy) uprzednio nie mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS. Aktualnie płatnik składek ZUS korzystający z ulgi na start może skorzystać ze zwolnienia z ZUS, ale tylko dla miesięcy kwiecień i maj 2020r.

ISTOTNE:

Przedsiębiorca, u którego przychód z działalności gospodarczej za pierwszy miesiąc, którego dotyczy wniosek o zwolnienie z ZUS był wyższy od kwoty 15.681zł i jednocześnie dochód także za ten sam miesiąc był równy lub niższy od kwoty 7.000złmoże skorzystać ze zwolnienia z ZUS, ale tylko dla miesięcy kwiecień i maj 2020r.

Ze zwolnienia 100% z opłacania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020r. skorzystają płatnicy składek ZUS zgłaszający nie więcej niż 9 ubezpieczonych (razem z właścicielem, ale bez pracowników młodocianych) i prowadzący działalność gospodarczą:

 • przed 01.02.2020r. r. i na dzień 29.02.2020 r.,
 • od 01.02.2020r. do 29.02.2020r. i na dzień 31.03.2020 r.,
 • od 01.03.2020r. do 31.03.2020r. i na dzień 30.04.2020 r.

Natomiast 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020r. przysługuje płatnikom składek ZUS zgłaszającym minimum 10 osób, ale nie więcej niż 49 ubezpieczonych (razem z właścicielem, ale bez pracowników młodocianych, chyba, że przedsiębiorca zatrudnia tylko młodocianych) i prowadzącym działalność gospodarczą:

 • przed 01.02.2020r. r. i na dzień 29.02.2020 r.,
 • od 01.02.2020r. do 29.02.2020r. i na dzień 31.03.2020 r.,
 • od 01.03.2020r. do 31.03.2020r. i na dzień 30.04.2020 r.

Nie występuje w tym dofinansowaniu warunek spadku obrotów.

Wnioski o zwolnienie z ZUS płatnicy składek ZUS muszą złożyć najdalej 30 czerwca 2020r.

Dnia 26.05.2020r. na stronie PUE ZUS mają być udostępnione nowe formularze RDZ umożliwiające skorzystanie z nowych zmian ustawowych zawartych w tarczy antykryzysowej 3.0

ISTOTNE:

Zwolnienie z opłacania składek ZUS nie będzie stanowić u przedsiębiorcy przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym.

Opublikowano: 2020-05-22