Nowe warunki przyznawania popularnych dofinansowań w zakresie tarczy antykryzysowej 2.0 i 3.0 (cz.2)

Zmiany w ustawach z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tarcza 2.0) oraz ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wniosła (tarcza 3.0) przyniosły wiele złagodzeń warunków, jakie musieli spełniać przedsiębiorcy wnioskujący o dofinansowanie z tarczy antykryzysowej. Co może mieć szczególne znaczenie w zasadach kwalifikacyjnych dofinansowań? Na co zwrócić uwagę, gdy przedsiębiorca otrzyma już dofinansowanie? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Dofinansowanie do części wynagrodzeń i składek ZUS od Starosty

Dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń i składek ZUS stanowi jedno z wielu narzędzi dofinansowań z rządowej pomocy publicznej organizowanej i wypłacanej przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP), gdzie stroną umowy jest Starosta.

PUP na swoich stronach ogłasza, co jakiś czas kolejne nabory na ten program dofinansowań, który ma być aktywny do końca 2020r. Wnioski składa się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

O środki finansowe mogą ubiegać się pracodawcy będący mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami, którzy:

 1. Ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii Covid-19,
 2. Nie posiadają zaległości w podatkach i składkach ZUS na koniec 3 kwartału 2019r.,
 3. Nie spełniają warunków do wszczęci postępowania upadłościowego,
 4. Na dzień 31.12.2019r. nie byli w trudnej sytuacji finansowej,
 5. Nie przyznano im na ten sam cel z innych środków stanowiących pomoc publiczną,
 6. Odnotowali spadek obrotów – minimum 30%, 50% lub 80% z wybranych 60 dni z okresu od 01.01.2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w stosunku do 60 dni w 2019r. przypadających na ten sam okresu czasu, co w roku 2020r. (np. spadek obrotów 50% marzec i kwiecień 2020r. do marca i kwietnia 2020r.) niemniej 60 dni można liczyć także np. od polowy miesiąca,
 7. Zatrudniający osoby na podstawie:
 • stosunku pracy,
 • umowy o pracę nakładczą,
 • umowy zlecenie,
 • pozostałe umowy o świadczenie usług.

To jednak nie wszystko.

ISTOTNE:

Dofinansowanie przyznawane jest tylko na 3 miesiące (albo na 2 albo na jeden, jeżeli tak wnioskuje przedsiębiorca) i wypłacane w okresach miesięcznych.

ISTOTNE:

Dofinansowanie w drugim i trzecim miesiącu zostanie wypłacone, jeżeli przedsiębiorca przekaże do właściwego PUP oświadczenia o utrzymaniu zatrudnienia w czasie dofinansowania, wykazu pracowników wraz z wynagrodzeniami za kolejny miesiąc i dokumentacji potwierdzającej rozliczenie wynagrodzeń.

ISTOTNE:

Okres utrzymania zatrudnienia pracowników objętych dofinansowaniem wynosi okres czasu, na które przedsiębiorca składa wniosek (może to być miesiąc, dwa lub trzy).

W przypadku spadku obrotów o:

 • 30% – przedsiębiorca otrzyma dopłaty do wynagrodzeń w wysokości 1.300zł,
 • 50% – przedsiębiorca otrzyma dopłaty do wynagrodzeń w wysokości 1.820zł,
 • 80% – przedsiębiorca otrzyma dopłaty do wynagrodzeń w wysokości 2.340zł.

Końcowo warto wspomnieć o § 2 i § 3 najnowszej umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek ZUS od tych wynagrodzeń, które mówią m.in. obowiązkach przedsiębiorcy i udokumentowaniu wykorzystanych środków:

 1. W terminie 30 dni po upływie okresu dofinansowania, Przedsiębiorca składa do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków i zatrudnienie pracowników, na których otrzymał dofinansowanie, przez okres dofinansowania,
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do powiadomienia Urzędu Pracy o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu,
 3. Urząd Pracy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli u Przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania postanowień umowy, wydatkowania środków, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie lub we Wniosku oraz w zakresie właściwego udokumentowania oraz wykorzystania tych środków,
 4. Kontrola może być przeprowadzona w terminach trwania okresu dofinansowania oraz przez trzy lata po upływie tego terminu,
 5. W razie odmowy poddania się przez Przedsiębiorcę kontroli lub w razie faktycznej niemożności przeprowadzenia kontroli, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Pracy, z którego otrzymał środki, całości tych środków w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty,
 6. W przypadku niedotrzymania warunku utrzymania zatrudnienia Przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty,
 7. Niewykorzystana przez Przedsiębiorcę część środków podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Pracy, z którego Przedsiębiorca otrzymał środki w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty,
 8. W razie wykorzystania przez Przedsiębiorcę środków niezgodnie z warunkami określonymi w Umowie lub we Wniosku, jest on zobligowany do ich zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Pracy, z którego otrzymał środki w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.

Zmiany w świadczeniu postojowym dla przedsiębiorców

Świadczenie postojowe jest jednym z dofinansowań w ramach tarczy antykryzysowej. W tzw. tarczy 2.0 i 3.0 zaszły istotne zmiany.

Świadczenie to wynosi 2.080zł albo 1.300zł – od czego to zależy o tym poniżej.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy otrzymają firmy, które:

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające i niezatrudniające pracowników,
 2. Wspólnicy spółek osobowych (cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych),
 3. Przedsiębiorca jest obywatelem RP i mieszka na terytorium Polski,
 4. Przedsiębiorca nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (umowa o pracę, zlecenie),

Przedsiębiorcy stosujące formę opodatkowania kartę podatkową i zwolnienie z VAT otrzymają postojowe o wartości 1.300zł netto.

Przedsiębiorcy korzystający z pozostałych form opodatkowania (oraz kartę podatkową bez zwolnienia z VAT) mogą otrzymać postojowe o wartości 2.080zł, jeżeli:

 1. Prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020r.,
 2. Nie dokonali zawieszenia i przychód z poprzedniego miesiąca niż miesiąc złożenia wniosku był przynajmniej 15% niższy w stosunku do jeszcze poprzedniego miesiąca,
 3. Dokonali zawieszenia po 31 stycznia 2020r.

ISTOTNE:

Jeżeli przedsiębiorca składa wniosek o postojowe w maju 2020r. to przychód z kwietnia 2020r. winien być niższy minimum o 15% niż przychód z marca 2020r.

ISTOTNE:

Aktualnie nie występują żadne warunki limitu przychodu, do którego przysługuje świadczenie postojowe.

ISTOTNE:

Ponowne złożenie wniosku o świadczenie postojowe wymaga, aby sytuacja finansowa wykazana w poprzednim wniosku (przychody) nie uległy poprawie albo po prostu uległy dalszemu obniżeniu.

Nowy wzór wniosku o postojowe RSP-D jest już dostępny na platformie PUE ZUS.

Łagodniejsze warunki przy dofinansowaniu dla samozatrudnionych

Dofinansowanie dla samozatrudnionych to kolejny program pomocowy realizowany przez PUP a sama umowa zawierana jest ze Starostą.

Podobnie jak przy wcześniej omawianych naborach do kosztów wynagrodzeń tak i tu PUP ogłasza kolejne nabory a przedsiębiorca ma tylko 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu na złożenie wniosku.

Pomoc tą mogą otrzymać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniający pracowników na postawie umowy o pracę, (ale mogą zatrudniać osoby na podstawie umów cywilnoprawnych).

Podstawowe warunki otrzymania dofinansowania to:

 1. Poniesienie przez przedsiębiorcę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii Covid-19,
 2. Brak zaległości w podatkach i składkach ZUS na koniec 3 kwartału 2019r.,
 3. Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 4. Przedsiębiorca nie był na dzień 31.12.2019r. w trudnej sytuacji finansowej,
 5. Przedsiębiorca nie otrzymał dofinansowania na ten sam cel z innych środków stanowiących pomoc publiczną,
 6. Przedsiębiorca odnotował spadek obrotów – minimum 30%, 50% lub 80% z wybranych 60 dni z okresu od 01.01.2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w stosunku do 60 dni w 2019r. przypadających na ten sam okresu czasu, co w roku 2020r. (np. spadek obrotów 50% marzec i kwiecień 2020r. do marca i kwietnia 2020r.) niemniej 60 dni można liczyć także np. od polowy miesiąca,

W przypadku spadku obrotów o:

 • 30% – przedsiębiorca otrzyma pomoc w wysokości 1.300zł,
 • 50% – przedsiębiorca otrzyma pomoc w wysokości 1.820zł,
 • 80% – przedsiębiorca otrzyma pomoc w wysokości 2.340zł.

ISTOTNE:

Dofinansowanie przyznawane jest tylko na 3 miesiące (albo na 2 albo na jeden, jeżeli tak wnioskuje przedsiębiorca) i wypłacane w okresach miesięcznych.

ISTOTNE:

Aktualnie podstawowym warunkiem otrzymywania dofinansowania jest prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące (w tym celu jest zawarte oświadczenie wchodzące w skład wniosku o dofinansowanie, które podpisuje przedsiębiorca).

ISTOTNE:

Jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o dofinansowanie od razu na okres 3 miesięcy, wówczas nie musi składać oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej (obowiązuje oświadczenie złożone we wniosku) na kolejne miesiące.

Warto także pamiętać, aby przedsiębiorca posiadał udokumentowane wydanie środków pochodzących z dofinansowania i aby nie pokrywały się one z kosztami np. poniesionymi ze środków innego programu pomocowego np. mikropożyczki.

PUP może skontrolować w każdym momencie w okresie dofinansowania oraz w ciągu 3 lat po tym okresie skontrolować przedsiębiorcę pod względem realizacji umowy o dofinansowanie.

Opublikowano: 2020-05-25