Tarcza finansowa PFR (cz.1)

Tarcza finansowa PFR jest jednym z opcji dofinansowań w ramach narzędzi tarczy antykryzysowej zawierającej rozwiązania przeciwdziałające negatywnym, ekonomicznym skutkom pandemii Covid-19 oddziałującej na przedsiębiorstwa.

Środki, jakie firmy mogą uzyskać korzystając z tarczy finansowej PFR sięgają od kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów zł. Dlatego warto przeanalizować warunki, wypełnienia jakich wymaga od firm ustawodawca, aby być lepiej przygotowanym do procesu składania wniosków.

Czym jest dofinansowanie z tarczy finansowej PFR?

Tarcza finansowa PFR (zwana dalej tarczą PFR) to rządowy program mający za zadanie wspomóc finansowo mikro, małe i średnie firmy, u których nastąpił spadek obrotów w związku z negatywnymi, ekonomicznymi skutkami rozprzestrzeniającej się pandemii Covid-19.

Fundusze, jakie zostały przeznaczone na ten program to około 75 mld zł.

Obsługa tego typu dofinansowań realizowana jest przez banki a konkretniej przez bankowość elektroniczną banku, w którym podmiot posiada konto firmowe (o ile bank uczestniczy w tym programie). Poniże lista banków obsługujących tarczę PFR:

 1. Credit Agricole
 2. Citi Handlowy
 3. Getin Noble Bank
 4. Idea Bank
 5. ING Bank Śląski
 6. BNP Paribas Bank Polska
 7. BOŚ Bank
 8. Bank Pekao S.A.
 9. Bank Pocztowy
 10. Alior Bank
 11. Bank BPS
 12. Bank Millennium
 13. mBank
 14. Nest Bank
 15. PKO Bank Polski
 16. Santander Bank Polska
 17. SGB-Bank S.A.

Beneficjenci programu

Dofinansowanie z tarczy PFR jest przeznaczone dla:

 • mikroprzedsiębiorców, czyli firm zatrudniających minimum 1 pracownika maksimum 9 pracowników (bez właściciela), u których suma bilansowa lub roczny obrót jest równy lub mniejszy 2 mln EUR,
 • pozostałych przedsiębiorców, czyli firm zatrudniających minimum 10 pracowników, ale nie więcej niż 249 pracowników (bez właściciela), u których roczny obrót jest równy lub mniejszy niż 50 mln EUR albo suma bilansowa opiewa na maksymalnie 43 mln EUR.

ISTOTNE:

Warto zwrócić uwagę, iż warunki uznania za mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo różnią się od standardowych zawartych w ustawie z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców. Tak więc definicja mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo w dofinansowaniu z tarczy PFR obowiązuje li tylko na potrzeby danego programu.

Ustalanie warunków i kwalifikacji do dofinansowania z tarczy PFR

Określenie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie z tarczy PFR to nie wszystko. Bardzo istotne jest sprecyzowanie wymagań i wyjaśnienie czy dana firma spełnia wszystkie niezbędne warunki, aby starać się o dane dofinansowanie.

Podstawowe warunki dla podmiotów starających się o dofinansowanie z tarczy PFR:

 1. Podmiot jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej spełniającej powyższe warunki mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (według definicji tarczy PFR),
 2. Rodzaj prowadzonej działalności nie może być zbieżny z działalnością prowadzoną przez niektóre zakłady i instytucje finansowo-ubezpieczeniowe,
 3. Podmiot prowadzi działalność w Polsce,
 4. Firma prowadziła działalność na dzień 31.12.2019r.,
 5. Podmiot nie spełnia kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym na dzień złożenia wniosku,
 6. Firma nie posiada zaległości w podatkach i składkach ZUS na 31.12.2019r.,
 7. Obroty firmy zanotowały spadek na minimum 25%.

Mikro, mała czy średnia firma?

Podmiot, który ma prawo ubiegać się o dofinansowanie z tarczy PFR to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej spełniająca powyższe warunki mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa a także stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie, jeśli obok działalności statutowej prowadzą także działalność gospodarczą.

Wypełnienie warunków mikro, małej lub średniej firmy w rozumieniu definicji z tarczy PFR należy rozumieć w ten sposób, że:

 1. Warunek rocznej sumy bilansowej firmy albo rocznych obrotów należy badać w odniesieniu do całego 2019r., (jeżeli rok obrotowy firmy nie jest rokiem kalendarzowym, to za rok służący do analizy należy wziąć pod uwagę ostatni, pełny rok obrotowy kończący się w 2019r.),
 2. Warunek liczby zatrudnionych pracowników należy badać na dzień 31.12.2019r. (przeliczając na pełne etaty) i wyłączając z tej liczby osoby przebywające na urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych oraz na urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego a także osób pracujących w celu przygotowania zawodowego (młodociani pracownicy).

ISTOTNE:

Inaczej ustala się stan zatrudnienia dla identyfikacji podmiotu czy jest to mikro, mała lub średnia firma a inaczej dla wyznaczenia sumy subwencji do przydzielenia firmie (także jej ewentualnego umorzenia).

ISTOTNE:

Stan zatrudnienia dla obliczenia kwoty dofinansowania ustala się, jako sumę osób:

 1. Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (pełny i niepełny wymiar czasu pracy),
 2. Świadczących usługi na podstawie umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług,
 3. Współpracuję z przedsiębiorcą.

Nie wszystkie rodzaje działalności podlegają dofinansowaniu z tarczy PFR

Firma składająca wniosek o dofinansowanie z tarczy PFR nie może prowadzić takiej samej działalności jak banki, tzw. SKOK-i, inne instytucje udzielające pożyczek czy będący pośrednikami płatności, fundusze inwestycyjne i emerytalne, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, pozostałe podmioty zarządzające finansami.

Ponadto nie może sprzedawać produktów lub usług dotyczących płaszczyzn wątpliwych etyczno-moralnie oraz ograniczających prawa człowieka.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Dofinansowanie z tarczy PFR wymaga, aby beneficjent był rezydentem podatkowym w jednym z państw strefy EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz prowadził działalność gospodarczą w Polsce.

Oprócz tego, jeżeli występuje sytuacja, w której istnieje podmiot posiadający prawnie umocowaną pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad beneficjentem wówczas podmiot ten nie może posiadać siedziby działalności gospodarczej w tzw. rajach podatkowych.

Aktualna lista rajów podatkowych dostępna jest w rozporządzeniu MF z dnia 28.03.2019r.
w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000600

Warto przypomnieć, iż posiadanie polskiej rezydencji podatkowej oznacza podleganie opodatkowaniu od dochodów uzyskanych na terytorium RP podatkiem dochodowym w Polsce.

Jeśli mowa o polskim rezydencie podatkowym w przypadku osoby fizycznej, to należy przez to rozumieć osobę, która posiada centrum interesów życiowych w Polsce oraz przebywa na terytorium RP w roku podatkowym przynajmniej 184 dni.

W sytuacji, gdy rezydentem Polski jest osoba prawna, wtedy siedziba tego podmiotu lub zarządu tego podmiotu winna mieć miejsce na terytorium RP.

W uzupełnieniu należy wskazać, iż stosowanie rezydencji podatkowej w konkretnych krajach stosuje się wraz z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Działalność prowadzona na dzień 31.12.2019r.

Kolejny warunek otrzymania dofinansowania z tarczy PFR dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej na dzień 31.12.2019r.

ISTOTNE:

Kluczowe tym wypadku jest, aby przedsiębiorca nie posiadał zawieszonej działalności na ten dzień. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, aby podmiot mógł zawiesić działalność po tym dniu, ale jednocześnie musiałby ją odwiesić przed dniem złożenia wniosku (należy jednak pamiętać, iż zawieszenie działalności wymaga wyrejestrowania z ZUS wszystkich pracowników, a dodatkowo podmiot może nie dysponować okresami porównawczymi do wykazania spadku obrotów).

Uwaga na wszczęcie postępowań upadłościowych lub likwidacyjnych

Niezwykle istotnym jest, aby wnioskodawca dofinansowania z tarczy PFR na dzień składania wniosku nie posiadał już zainicjowanej procedury upadłościowej lub likwidacyjnej. W innym przypadku nie będzie kwalifikował się do otrzymania dofinansowania.

Brak zaległości w 2019r.

Beneficjent dofinansowania z tarczy PFR nie może posiadać zaległości w jakichkolwiek podatkach oraz składkach ZUS:

 • na dzień 31.12.2019r. albo
 • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

ISTOTNE:

Najważniejsze jest, aby podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie zalegał
z podatkami i składkami ZUS w jednym z dwóch wyżej przytoczonych dat. Jeżeli będzie posiadał zaległości na koniec 2019r., ale nie będzie posiadał na dzień złożenia wniosku, wówczas zakwalifikuje się do otrzymania dofinansowania (tak samo w odwrotnej konfiguracji).

Warto podkreślić, iż zaległością w dofinansowaniu tarczy PFR nie będzie:

 1. Symboliczna zaległość w kwocie równej lub mniejszej niż suma 8,70zł,
 2. Sytuacja, w której podmiot zawarł z ZUS, US lub UM umowy o odroczenie płatności, rozłożenie na raty zaległości w podatkach, składkach ZUS i realizuje ją w sposób prawidłowy.

Spadek obrotów

Dofinansowanie z tarczy PFR otrzyma podmiot, który spełnia wszystkie powyższe warunki a jednocześnie odnotuje spadek obrotów gospodarczych w związku z wystąpieniem negatywnych, ekonomicznych skutków panującej pandemii Covid-19.

Spadek ten należy mierzyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ale dotyczącymi pomiaru jednego miesiąca do jednego miesiąca.

Podmiot kwalifikujący się do dofinansowania z tarczy PFR musi wykazać spadek przychodów ze sprzedaży minimum 25% w wybranym miesiącu po 1 lutym 2020r. do dnia złożenia wniosku w porównaniu do:

 1. miesiąca poprzedzającego ten miesiąc,
 2. tego samego miesiąca roku 2019.

Powyższa publikacja przedstawiła szczegółowo warunki, jakie musi spełnić podmiot wnioskujący o dofinansowanie z tarczy PFR. Jednak pozostaje pytanie, o jaką wysokość środków mogą starać się przedsiębiorcy. Od czego to zależy? Na te wiele innych pytań odpowiedziano w drugiej części publikacji.

Opublikowano: 2020-05-29