Przesunięte terminy zobowiązań podatnika względem organów administracyjnych państwa

Panująca pandemia Covid-19 wywołuje wiele negatywnych skutków gospodarczych wśród firm. Jedną z nich jest zwalnianie pracowników, obniżenie osiąganych przychodów czy brak możliwości realizacji lub dokończenia wykonania umów. Część pracowników wykonuje swoje zadania zdalnie, inni aktualnie przebywają na zwolnieniach lekarskich lub opiece nad członkami rodzin. Przedszkola, szkoły są zamknięte, co powoduje, iż rodzice muszą cały czas skupiać uwagę również na swoje pociechy łącząc to wszystko z pracą zdalną.

Wymienione czynniki i pewnie szereg innych niezwykle mocno utrudniają wypełnienie obowiązków podatników wobec organów administracyjnych państwa zgodnie z dotychczas obowiązującymi terminami. Dlatego Resort Finansów zdecydował o zmianie niektórych terminów, pomagając tym samym przedsiębiorcom, ale też i innym osobom w wykonaniu w terminie wszystkich obowiązków administracyjnych podatnika.

Zmiany w terminach obowiązków administracyjnych podatnika względem państwa

Omawiane przesunięcie terminów reguluje ustawa z 31.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwana dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19.

Nowy termin na złożenie zeznań rocznych PIT

W myśl art. 15zzj ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19, jeżeli podatnik złoży zeznania PIT-36L, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 a także zeznania roczne firm otrzymanych w spadku PIT-36S oraz PIT-36LS najdalej 31 maja 2020r. to będzie ono traktowane tak jakby zostało złożono w terminie. Ponadto w tym samym terminie podatnik ma możliwość opłacenia należnego podatku dochodowego wynikającego ze złożonego zeznania rocznego, jeżeli oczywiście podatek wystąpił.

Oznacza to, iż organy skarbowe nie będą w tym przypadku inicjować postępowań w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a gdy nawet takie postępowanie się rozpocznie, wówczas zostanie ono z urzędu umorzone.

Zeznanie roczne CIT-8 także z przesuniętym terminem

Jak się okazuje nie tylko podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będą mieli możliwość późniejszego złożenia zeznań rocznych. Także podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych otrzymali możliwość złożenia rocznego zeznania CIT-8 do tego samego terminu a więc 31 maja 2020r.

Oprócz tego w tym samym terminie podatnik ma możliwość opłacenia należnego podatku dochodowego wynikającego ze złożonego zeznania rocznego, jeżeli oczywiście podatek wystąpił.

Zaktualizowany termin przeglądów kas rejestrujących

Przedsiębiorcy, którym aktualnie kończy się ważność przeglądu kasy fiskalnej będą mogli skorzystać z odroczenia ostatecznego terminu przeglądu kas do najdalej 1 lipca 2020r.

W tym celu należy złożyć wniosek o takie odroczenie przed upływem terminu dokonania obowiązkowego przeglądu kasy.

Zmiana terminów sporządzania i przekazania sprawozdań finansowych

Prawodawca wobec aktualnie panującej sytuacji epidemiologicznej zdecydował o wydłużeniu terminów:

 1. Zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego do 31 czerwca 2020r.,
 2. Sporządzenia sprawozdania z działalności do 31 lipca 2020r.,
 3. Elektronicznego przekazania do Szefa KAS do 31 lipca 2020r.

W czasie epidemii terminy procesowe ulegną zmianie

Prawodawca w art. 15zzs ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 zasygnalizował, iż z powodu panującej pandemii Covid-19 bieg terminu procesowego:

 • niezainicjowanego nie rozpoczyna się w ogóle (na czas trwania pandemii),
 • zainicjowany podlega zawieszeniu (na czas trwania pandemii).

Dotyczy to postępowań sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych, o wykroczenia, w sprawach o przestępstwa hazardowe także kontroli celno-skarbowych.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych odpowiednio w dziale V rozdziale 3 oddziale 3 oraz dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Ponadto jak zaznaczono w art. art. 15zzs ust. 8 ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 bieg terminu w czasie trwania pandemii nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania pandemii:

 • na milczące załatwienie sprawy,
 • w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
 • na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Zmiana terminu rozliczania straty podatkowej przy nowej opcji

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych otrzymali zupełnie nowe rozwiązanie polegające na możliwości odliczenia straty podatkowej poniesionej za rok 2020r. wstecznie.

W momencie, gdy podatnicy złożą zeznania za rok 2020r. i wykażą w nim stratę podatkową, wówczas będą mogli rozliczyć tę stratę jeszcze w zeznaniu za rok 2019r. dokonując korektę tego zeznania.

Strata podatkowa rozliczana wstecz będzie mogła być odliczana:

 1. Jednorazowo w korekcie zeznania za 2019r. (jednorazowo tylko do 5.000.000zł).
 2. Standardowo, czyli w okresie kolejnych 5 lat począwszy od roku 2021r.

Istotny jest jeszcze jeden warunek a mianowicie to, iż podatnik wykorzysta nową formę odliczenia straty, gdy przychody z działalności gospodarczej za 2020r. będą o 50% mniejsze od przychodów za 2019r.

Nowe wersja JPK_VAT z nowym terminem obowiązywania

Duzi podatnicy zostali objęci przesunięciem obowiązkowego terminu na dostosowanie swoich systemów dla stosowania nowej wersji JPK_VAT. Nowy termin został zmieniony z 1 kwietnia 2020r. na 1 lipca 2020r. W przypadku pozostałych podatników termin nie uległ zmianie.

Przesunięcie terminu obowiązywania wobec podatników dosięgnęło również nową matrycę stawek VAT, które będzie obowiązywał również od 1 lipca 2020r.

Podatek PIT-4R od wynagrodzeń również z nowym terminem

W art. 52o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawodawca umożliwił podatnikom odroczenie płatności podatku dochodowego od faktycznie wypłaconych wynagrodzeń PIT-4R.

Polega ono na tym, iż podatek za okres marzec 2020r. oraz za okres kwiecień 2020r. może być zapłacony do 1 czerwca 2020r. Tak, więc podatnicy nie muszą regulować PIT-4R
w terminach odpowiednio do 20 kwietnia 2020r. oraz do 20 maja 2020r.

Zmiany terminów w aspekcie zatrudniania cudzoziemców

Wielu przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienia obcokrajowców z państw UE oraz spoza UE. W przypadku tych drugich występuje znacznie więcej formalności dokumentacyjnych, jakie ma dopełnić podatnik zatrudniający cudzoziemców.

Resort finansów zaproponował, więc przedłużenie terminu wydanego i obowiązującego zezwolenia na pobyt czasowy, wizy, zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu pracy dla obcokrajowców.

Termin wydanych dokumentów będzie trwał do 30 dnia po dniu odwołaniu epidemii Covid-19.

Podatek od przychodów z budynków do 20 lipca 2020r.

Podatnicy zobligowani do odprowadzania podatku od przychodów z budynku będą mogli zapłacić za zobowiązanie wynikające z tego podatku za okres marzec 2020r., kwiecień 2020r., maj 2020r. maksymalnie do 20 lipca 2020r.

Jednak tutaj należy mieć na uwadze, iż z powyższego odroczenia skorzystają tylko podatnicy, którzy w związku z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa osiągnęli o połowę niższe przychody za dany miesiąc w odniesieniu do tego samego miesiąca roku ubiegłego.

Wysłanie zawiadomienia o zapłacie na konto spoza białej listy w dłuższym terminie

Fakt zmiany terminu a raczej jego wydłużenia objął swym zasięgiem również wysłanie zawiadomienia ZAW-NR na wypadek, gdyby przedsiębiorca zapłacił czynnemu podatnikowi VAT za fakturę na kwotę minimum 15.000zł brutto na rachunek płatniczy nieznajdujący się na białej liście podatników VAT.

Dotychczas termin ten wynosił 3 dni licząc od dnia zlecenie przelewu. W art. 15zzn ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 ustawodawca uznał, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie powyższego zawiadomienia ZAW-NR przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Na interpretację podatkową trzeba będzie poczekać dłużej

Zgodnie z art. 31g ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 w przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych:

 1. do dnia 31 marca 2020 r. oraz 
 2. złożonych od tego dnia do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19

– trzymiesięczny termin przedłuża się o 3 miesiące.

Opublikowano: 2020-04-24