Z jakich instrumentów dofinansowań i ulg mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą Część 2

Ustawa z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 oprócz dofinansowań bezpośrednich do wynagrodzeń, składek ZUS, kosztów prowadzenia działalności czy pożyczek oferuje także szereg narzędzi związanych z korzystnym rozliczeniem w ciągu roku, które standardowo dostępne jest dopiero na etapie rozliczenia rocznego. O tym i o wielu innych rozwiązaniach można znaleźć w poniższej publikacji.

Obowiązek przeprowadzania badań lekarskich

W myśl art. 15f ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu zawiesza się następujące obowiązki pracodawcy:

  1. wysłania pracownika na okresowe badania lekarskie,
  2. wysłania pracownika na stanowisku kierowcy w celu odbycia badań psychologicznych,
  3. wysłania pracowników na okresowe badania lekarskie zatrudnionych w miejscach, gdzie występuje narażenie tego pracownika na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami i po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami,

W sytuacji, gdy stan ogłoszony stan epidemii zostanie odwołany, wówczas pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Jeżeli zdarzy się, że nie będzie dostępny lekarz uprawniony do przeprowadzenia wstępnych lub okresowych badań lekarskich, badanie takie i w następstwie orzeczenie lekarskie po jego przeprowadzeniu może wydać inny lekarz.

Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Bez ulgi na złe długi w podatku dochodowym w 2020r.

Zgodnie z art. 52q ust. 1 ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 podatnicy, którzy musieliby zwiększyć dochód (zmniejszyć nieopłacone koszty) za niektóre miesiące w roku 2020r. z tytułu braku uregulowania faktur w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności podanego na fakturze.

Jednak, aby wykorzystać tę możliwości podatnik musi wypełnić poniższe warunki:

  1. Firma poniosła negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii w okresie, w którym dochód miałby być zwiększony o nieopłacone faktury,
  2. Uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody z działalności gospodarczej są niższe o przynajmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego,
  3. Uzyskane podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody z działalności gospodarczej są niższe o przynajmniej 50% w odniesieniu do uzyskanych w tym roku średnich przychodów – dotyczy do przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r.

Jako średnie przychody prawodawca określa kwotę stanowiącą iloraz przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w poprzednim roku podatkowym i liczby miesięcy prowadzenie danej działalności w poprzednim roku.

Warunków z punktu 2 i 3 nie stosuje się do podatników, którzy:

  • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku, której nie ustala się przychodów,
  • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 14,
  • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r.

Możliwość zaniechania stosowania zaliczek uproszczonych

Mali podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę opłacania zaliczek na podatek dochodowy na 2020r. mają możliwość rezygnacji z tej formy za miesiące od marca 2020r. do grudnia 2020r., jeżeli ponieśli, poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii Covid-19.

Jeżeli podatnik skorzysta z opcji rezygnacji z opłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy, wówczas zaliczki za miesiące od marca 2020r. do grudnia 2020r. będzie obliczał albo uwzględniając formę opodatkowania skalę podatkową albo podatek liniowy. Miesiąc rozpoczęcia naliczania zaliczek według skali albo podatku liniowego to ostatni miesiąc stosowania zaliczek uproszczonych. Bardzo ważną kwestią przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy jest to, że ustalając je już według zasad ogólnych podatnik uwzględnia także zapłacone zaliczki w formie uproszczonej.

Skorzystanie z rezygnacji z obowiązku opłacania zaliczek uproszczony podatnik poinformuje urząd skarbowy w zeznaniu rocznym składanym za 2020r.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

W myśl art. 15p oraz 15q ustawy z 31 marca 2020r. o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 rada gminy może wprowadzić poprzez uchwałę zwolnienie z podatku od nieruchomości dla niektórych grup przedsiębiorców:

  • gruntów,
  • budynków
  • budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

– których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu negatywnych skutków panującej pandemii COVID-19.

Rada gminy z powodu wpływu negatywnych skutków panującej pandemii COVID-19 na przedsiębiorców może także przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Czynny żal składany elektronicznie

Innym przydatnym narzędzie w czasie pandemii jest wprowadzenie możliwości składania czynnego żalu elektronicznie.

Czynny żal należy tak jak teraz sporządzić w formie dokumentu w postaci papierowej bądź elektronicznie. Dokumenty w postaci elektronicznej wysyłający opatruje podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym sprawcy.

Wysyłkę elektroniczną można dokonać za pomocą portalu podatkowego.

Jednorazowa amortyzacja maszyn i urządzeń do produkcji towarów związanych z działaniem przeciw Covid-19.

Ustawodawca umożliwił podatnikom zastosowanie jednorazowej amortyzacji, jeżeli przedmiotem ich zakupu będą maszyny i urządzenia lub inne środki trwałe służącej do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem panującej pandemii Covid-19. Warunkiem zastosowania jednorazowe amortyzacji jest jedynie wprowadzone takiego środka trwałego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.

Za towary określone powyżej prawodawca uważa m.in.: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

Odliczenie kosztów przy działalności B+R na etapie ustalania zaliczek

Prawodawca umożliwił podatnikom rozliczenie kosztów kwalifikowanych przy prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, poniesionych w 2020 r., której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania panującej pandemii Covid-19 w dochodzie a więc uwzględnienie tych kosztów już na etapie obliczania zaliczki na podatek dochodowy.

Preferencyjne opodatkowanie 5% od dochodów z kwalifikowanych praw własności
w ciągu roku

Kolejna preferencja dotyczy podatników uzyskujących w 2020 r. dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Podatnicy, którzy osiągają wyżej określone dochody a kwalifikowane prawa własności intelektualnej służą przeciwdziałaniu panującej pandemii Covid-19 mogą stosować w trakcie roku podatkowego preferencyjną stawkę podatku a więc 5% do opodatkowania tych dochodów już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy.

Możliwość opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej stawką 5% na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy dotyczy także podatników, którzy dopiero złożyli wniosek o uzyskanie takiego prawa ochronnego do urzędu patentowego, w ciągu 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę podatku.

Opublikowano: 2020-04-21