Obniżenie stawek ryczałtu od 1 stycznia 2021r.

Opublikowano: 2021-06-11

Zryczałtowana forma opodatkowania osób fizycznych zyskała na atrakcyjności co podkreślaliśmy już w jednym z wpisów na naszym blogu (https://www.taxe.pl/blog/1068/wiecej-podmiotow-skorzysta-z-ryczaltu-od-1-stycznia-2021-roku/). Po pierwsze ustawodawca podwyższył limit przychodów uprawniający do skorzystania z ryczałtu z 250 000 euro do 2 000 000 euro. Po drugie zredukowano do minimum branże wyłączone z opodatkowania ryczałtem. Po trzecie, przychody opodatkowane ryczałtem nie stanowią podstawy do obliczenia daniny solidarnościowej. Po czwarte wreszcie obniżone zostały stawki ryczałtu co omówione zostanie w niniejszym wpisie.

Obniżka stawki ryczałtu dla wolnych zawodów z 20% do 17%. Rozszerzenie definicji wolnych zawodów.

Obniżenie stawki ryczałtu z 20% do 17% dla podatników osiągający przychody z wykonywania wolnych zawodów powiązane zostało dodatkowo z rozszerzeniem definicji wolnego zawodu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wolny zawód oznacza (UWAGA: podkreślono zawody, które z dniem 1 stycznia 2021r. zostały dodane do wcześniej obowiązującej definicji): pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Ustawa w brzmieniu przed 1 stycznia 2021r. wskazywała, że wykonywanie działalności w ramach wolnego zawodu nie dotyczyło sytuacji, w której działalność ta była wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Obecnie takiego zastrzeżenia w ustawie nie ma.

ISTOTNE:

Powyższa zmiana generuje dodatkowy problem na gruncie przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym, ponieważ wykonywanie wolnego zawodu jest odrębnym rodzajem działalności na gruncie tych regulacji. Literalne brzmienie przepisów może doprowadzić do konieczności opłacania dodatkowej składki zdrowotnej, w sytuacji w której, przykładowo księgowy prowadzi dodatkową działalność np. w postaci sklepu internetowego.

Obniżenie stawki z 17% do 15% oraz najważniejsze zmiany w obrębie tej sekcji stawkowej

Obniżenie podatku o 2 pkt procentowe w obrębie tej sekcji stawkowej jest zasadniczą zmianą, jednak ustawodawca dokonał dodatkowo istotnych zmian w zakresie kategorii usług opodatkowanych daną stawką ryczałtu.

Najistotniejsze modyfikacje polegające na wykreśleniu określonych kategorii usług w tejże sekcji stawkowej to:

 • wykreślenie usług związanych ze sprzedażą samochodów i furgonetek oraz części do nich. Dodatkowo wykreślono z tej sekcji usługi związane z wynajmem i dzierżawą samochodów, motocykli, kontenerów i innych pojazdów (aktualnie opodatkowane stawką 8,5%). Z tej kategorii usług pozostawiono jedynie pośrednictwo w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0).
 • wykreślenie usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), które aktualnie opodatkowane są stawką 8,5%.

Najistotniejsze modyfikacje polegające na dodaniu nowych kategorii usług w tejże sekcji stawkowej to:

 • dodanie usług magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0),
 • dodanie usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do m.in. książek, gier komputerowych, czy programów komputerowych oraz usług związanych z wydawaniem programów komputerowych,
 • dodanie usług związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0)
 • dodanie usług związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),
 • dodanie usług finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86) oraz prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • dodanie usług detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,
 • dodanie usług kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90), z) związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93).

ISTOTNE:

Powyższe usługi wymienione były zasadniczo w uchylonym załączniku nr 2 do ustawy, który zawierał usługi wykluczone z ryczałtu!

Nowy rodzaj usług opodatkowany stawką 10% oraz zmiany w stawce 8,5%

W zakresie stawki 10%, ustawodawca wyodrębnił tylko jedną usługę, tj. usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1) – usługi te wcześniej były wykluczone z ryczałtu (wymienione w załączniku nr 2).

Z kolei w zakresie stawki 8,5%, która zasadniczo dotyczy pozostałej działalności usługowej niezastrzeżonej w obrębie innych stawek, z dniem 1 stycznia 2021r. wprowadzono następujące zmiany:

 • doprecyzowano zapisy ustawy w zakresie najmu – aktualnie stawką 8,5 % (12,5% dla nadwyżki powyżej 100 000 zł) opodatkowany jest nie tylko tzw. najem prywatny, lecz dodatkowo najem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym, usługi wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1) oraz wykreślone z sekcji stawkowej 15% usługi związane z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55) i usługi związane z wynajmem i dzierżawą samochodów, motocykli, kontenerów i innych pojazdów,
 • nowością jest także opodatkowanie na tych samych zasadach (stawka 8,5% +12,5%) usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72) oraz usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • rozszerzono zakres usług edukacyjnych, które mogą być opodatkowane stawką 8,5%. Obecnie tą stawką opodatkowane są przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów (wcześniej usługi edukacyjne były wykluczone z ryczałtu za wyjątkiem usług przedszkoli szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty),
 • do niniejszej sekcji stawkowej dopisano także wykluczone wcześniej z ryczałtu usługi związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),
 • opodatkowanie stawką 8,5% odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

ISTOTNE:

Nie wprowadzono zmian legislacyjnych związanych z pozostałymi stawkami ryczałtu, tj. stawką 5,5%, 3% i 2%!

Autor: Łukasz Kluczyński