Istotne zmiany w uldze na złe długi

Opublikowano: 2021-11-05

Ulga na złe długi jest szczególnym narzędziem, z którego chętnie korzystają sprzedawcy – wierzyciele. Warunki jej zastosowania są powszechnie znane.

Z dniem 1 października 2021r. Ministerstwo Finansów nie tylko zmieniło niektóre zasady jej stosowania, ale również dodało zupełnie nowe. Jak dokładnie wygląda specyfika stosowania ulgi na złe długi teraz i po zmianach przepisów ustawy o VAT?

Co to jest ulga na złe długi

Podatnik – sprzedawca ma prawo dokonać w pliku JPK_V7 korekty (in minus) w wysokości nie opłaconej przez odbiorcę – części lub całości faktury sprzedaży (w kwocie netto czyli podstawy opodatkowania i podatku VAT).

Korekta ta obejmuje tylko krajowe dostawy towarów lub usług.

Podatnik – sprzedawca dokona korekty tylko wtedy, gdy nieściągalność należności z wynikającej z faktury sprzedaży została uprawdopodobniona.

Nieściągalność należności uważa się za uprawdopodobnioną, jeżeli nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Korekta ta nosi nazwę korekty z tytułu ulgi na złe długi.

ISTOTNE:

Korekta nieopłaconej wartości faktury (podstawy opodatkowania i podatku VAT) może być ujęta w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność należności została uznana za uprawdopodobnioną.

Jednak tylko jeżeli do dnia złożenia przez sprzedawcę JPK_V7 za ten okres dłużnik nie uregulował lub nie zbył tej należności w jakiejkolwiek formie.

Aktualne warunki skorzystania z ulgi na złe długi

Podatnik – sprzedawca ma uprawienie skorzystania z ulgi na złe długi w powyżej przedstawionych okolicznościach. Dodatkowo musi wypełnić łącznie wszystkie poniżej przedstawione warunki:

 1. Dostawa towaru lub świadczenie usług dokonana jest na rzecz czynnego podatnika – odbiorcy VAT
 2. Dostawa towaru lub świadczenie usług dokonana jest na rzecz podatnika – odbiorcy, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 3. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej (JPK_V7), w której dokonuje się korekty ulgi na złe długi sprzedawca (wierzyciel) i dłużnik są czynnymi podatnikami VAT,
 4. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej (JPK_V7), w której dokonuje się korekty ulgi na złe długi – dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 5. Od daty wystawienia faktury dokumentującej należność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Zmiany w uwarunkowaniach skorzystania z ulgi na złe długi po stronie sprzedawcy – wierzyciela

Zmiany w uwarunkowaniach skorzystania z ulgi na złe długi po stronie sprzedawcy – wierzyciela zostały przez prawodawcę dokonane w punktach 3, 4 oraz 5.

Warunki skorzystania przez sprzedawcę z ulgi na złe długi są zatem następujące:

 1. Dostawa towaru lub świadczenie usług dokonana jest na rzecz czynnego podatnika – odbiorcy VAT
 2. Dostawa towaru lub świadczenie usług dokonana jest na rzecz podatnika – odbiorcy, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 3. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej (JPK_V7), w której dokonuje się korekty ulgi na złe długi sprzedawca (wierzyciel) i dłużnik są czynnymi podatnikami VAT,
 4. Od daty wystawienia faktury dokumentującej należność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Ustawodawca umożliwił więc sprzedawcy skorzystanie z ulgi na złe długi wobec dłużnika, który znajduje się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji co wcześniej było zabronione.

Oprócz tego wydłużył z 2 do 3 lat maksymalny okres dokonania korekty z tytułu ulgi na złe długi.

ISTOTNE:

Sporą nowością będzie też możliwość dokonania korekty z tytułu ulgi na złe długi w odniesieniu do dłużnika niebędącego podatnikiem VAT (np. konsument).

Korektę z tytułu ulgi na złe długi wierzyciel – sprzedawca dokona wobec powyższego dłużnika, jeżeli:

 • ogłoszono upadłość konsumencką lub
 • wierzytelność wpisano do rejestru długów krajowych lub
 • wierzytelność potwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Zmiany w obowiązku dokonania korekty z tytułu ulgi na złe długi po stronie dłużnika

Podatnik – sprzedawca ma możliwość, ale dłużnik ma obowiązek dokonania korekty (w JPK_V7) in minus podstawy opodatkowania i podatku VAT, jeżeli nie opłacił faktury zakupu w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności.

Aktualnie korekty tej dłużnik nie ma obowiązku wykonać, jeżeli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest on w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Według nowego stanu prawnego w powyższych sytuacjach dłużnik już będzie miał obowiązek wykonać korektę in minus podstawy opodatkowania i podatku VAT naliczonego w JPK_V7 z tytułu nieopłaconej w części lub w całości faktury zakupu.