Polski Ład 2022 – opłacalność zmiany formy opodatkowania na przykładach.

Opublikowano: 2021-11-26

Polski Ład, to dla wielu przedsiębiorców istotne obciążenia fiskalne, których zniwelowanie będzie oznaczać konieczność zmiany formy opodatkowania w celu zachowania konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa. W niniejszym wpisie przedstawiamy ramowo najważniejsze zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej, które realnie przybierają postać nie składki, a dodatkowego podatku. Część przedsiębiorców powinno rozważyć zmianę formy opodatkowania, a nawet przekształcenie przedsiębiorstwa. Ile można zyskać, a ile stracić? – o tym poniżej!

Zamieszanie wokół składki zdrowotnej jako bodziec do optymalizacji

Zrozumienie omawianej materii opiera się na zupełnie nowych zasadach naliczania składki zdrowotnej bez możliwości odliczenia jej od podatku. Dotychczasowa zryczałtowana składka zdrowotna (381,81 zł w 2021 roku), identyczna dla wszystkich przedsiębiorców, od 1 stycznia 2022r. będzie uzależniona od formy opodatkowania:

  • przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu, jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 3010 zł. Minimalna składka zdrowotna wyniesie więc 270,90 zł). Straty na składce zdrowotnej będzie można zrekompensować ulgą dla klasy średniej,
  • przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodu, jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę (analogicznie jak wyżej). Liniowcy jednak nie skorzystają z ulgi dla klasy średniej,
  • przedsiębiorcy opłacający podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zapłacą składkę zdrowotną uzależnioną od wysokości rocznych przychodów. Dla rocznych przychodów do 60 000 zł, składka wyniesie 9% od kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Z uwagi na to, że przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2021r. nie jest jeszcze znane, posłużymy się wartością z ubiegłego roku wynoszącą 5 656,51 zł. Dla pierwszego progu przychodów składka zdrowotna wynosiłaby więc ok. 305 zł. Dla drugiego progu przychodów od 60 000 zł do 300 000 zł, składka wynosiłaby 9% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 509 zł. Z kolei dla rocznych przychodów powyżej 300 000 zł, składka wynosiłaby 9% od 180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 917 zł.

W świetle tak drastycznych zmian w zakresie składki zdrowotnej, poniżej prezentujemy przykłady obrazujące możliwe korzyści płynące ze zmiany formy opodatkowania, poczynając od przedsiębiorców zarabiających mniej, a na przedsiębiorcach o znacznych dochodach kończąc.

Powrót z ryczałtu na skalę podatkową w pewnych okolicznościach może okazać się bardziej opłacalny

Skala podatkowa w Polskim Ładzie istotnie uległa zmianie na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim uległ zwiększeniu próg podatkowy do 120 000 zł, zwiększyła się kwota zmniejszająca podatek do 5100 zł oraz wprowadzono ulgę dla klasy średniej, rekompensującą brak możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ulga dla klasy średniej będzie miała zastosowanie dla podatników osiągających dochody wynoszące co najmniej 68 412 zł, a nieprzekraczające 133 692 zł.

Podatnicy osiągający stosunkowo niskie dochodu z działalności gospodarczej, którzy wcześniej wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą relatywnie dużo stracić w relacji do nowej skali podatkowej. Problem ten przedstawiono na poniższym przykładzie (dla uproszczenia obliczeń pomijamy składki na ubezpieczenie społeczne odliczane od przychodu/dochodu).

Przykład 1

Pan Bartłomiej prowadzi warsztat samochodowy i opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. W skali roku osiąga przychody w wysokości 50 000 zł oraz koszty na poziomie 12 000 zł.

Po zmianie przepisów Pan Bartłomiej zapłaci ryczałt w wysokości 4 250 zł (50 000 x 8,5%) oraz składkę zdrowotną w kwocie 3 660 zł (12 miesięcy x 305 zł). W sumie obciążenia wyniosą 7 910 zł.

Zmieniona przez Polski Ład skala podatkowa sprawi, że Pan Bartłomiej zapłaciłby jedynie 1 360 zł podatku PIT od dochodu (38 000 x 17% – 5 100 zł) oraz składkę zdrowotną w kwocie 3 420 zł (9% x 38 000 zł), czyli w sumie 4 780 zł.

Produkcja i usługi na stosunkowo wysokiej marży może bardziej opłacać się na ryczałcie

Podatnicy, którzy do tej pory latami opodatkowywali swoje dochody podatkiem liniowym, powinni rozważyć zasadność stosowania tej formy opodatkowania w Polskim Ładzie. Mowa tutaj szczególnie o podatnikach uzyskujących stosunkowo wysokie marże.

W naszych rozważaniach pomijamy kwestię związaną z przekształceniami przedsiębiorstwa, a koncentrujemy się na alternatywnej formie opodatkowania tj. na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Rezygnacja z podatku liniowego uchroni przedsiębiorców od dodatkowego podatku w formie składki zdrowotnej wynoszącej 4,9% dochodu. Potencjalne korzyści z takiego zabiegu przedstawiono na poniższym przykładzie.

Przykład 2

Pan Dawid produkuje wyroby tekstylne i osiąga w skali roku przychody wynoszące 6 000 000 zł, koszty 4 000 000 zł, dochód 2 000 000 zł.

Po zmianie przepisów Pan Dawid zapłaci podatek liniowy 19% w kwocie 380 000 zł (19% x 2 000 000 zł), a dodatkowym obciążeniem będzie składka zdrowotna w kwocie 98 000 zł (4,9% x 2 000 000 zł). Łączne obciążenie wynosi więc 478 000 zł.

Przy zastosowaniu stawki ryczałtu 5,5%, Pan Dawid zapłaci podatek w kwocie 330 000 zł (5,5% x 6 000 000 zł) oraz składkę zdrowotną w kwocie 11 004 zł (12 miesięcy x 917 zł). Łączne obciążenia wyniesie więc 341 004 zł.

Dodatkowym zyskiem Pana Dawida będzie jeszcze brak daniny solidarnościowej (4% od 1 000 000 zł). Danina solidarnościowa nie dotyczy podatników, którzy stosują ryczałt!

Decydując się na wybór podatku ryczałtowego należy szczegółowo przeanalizować wysokość stawki podatku. W szczególnych sytuacjach konieczne może stać się wystosowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej np. jeżeli podatnik ma wątpliwości, czy wykonywane czynności mają charakter działalności wytwórczej, czy jednak usługowej. Wątpliwości w tym zakresie wyjaśnił m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 września 2021r. sygn. 0115-kdit1.4011.450.2021.2.MK, gdzie organ uznał w szczególności, że „Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, stwierdzić należy, że Wnioskodawca wykonując wyroby na zlecenie osób prawnych nie prowadzi działalności wytwórczej w tym zakresie, ponieważ produkowane przez Niego przedmioty mają cechy indywidualnie określone przez zamawiającego – są narzędziami dla konkretnych zleceniodawców. W konsekwencji do przychodów ze sprzedaży tych produktów nie znajduje zastosowania 5,5% stawka ryczałtu. Stawką ryczałtu właściwą do opodatkowania tych przychodów jest stawka 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy.”

Autor: Łukasz Kluczyński