Ulga na złe długi w PIT u sprzedawcy już po 30 dniach?

Opublikowano: 2022-04-01

Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na pomniejszenie dochodu z tego źródła przychodów o faktury sprzedaży za które nie otrzymał pieniędzy. Jak ją zastosować? Czy możliwe jest zmniejszenie dochodu już po 30 dniach zamiast po 90 dniach?

Kto może stosować ulgę na złe długi w PIT

Ulgę na złe długi w podatku dochodowym PIT mogą (zasada dobrowolności) stosować podatnicy – sprzedawcy (wierzyciele) prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną:

 1. skalą podatkową,
 2. podatkiem liniowym,
 3. ryczałtem ewidencjonowanym.

Ulgę na złe długi w PIT może zastosować także podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym PIT w kwocie netto

Ulga na złe długi w podatku dochodowym PIT nie zawiera podatku VAT. Ulga dotyczy niezapłaconych faktur sprzedaży w kwocie netto.

O korektę samego podatku VAT podatnik może wystąpić wykorzystując narzędzie – ulgę na złe długi w VAT.

W jaki sposób należy stosować ulgę na złe długi w PIT

Ulgę na złe długi w podatku dochodowym PIT podatnik może zastosować:

 • obliczając miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy PIT (czyli miesięcznie),
 • podczas wypełniania zeznania rocznego (raz w roku).

Podstawową zasadą jest to, że pomniejszenie dochodu o niezapłacone faktury sprzedaży może być dokonane jeżeli upłynął okres 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze.

ISTOTNE:

Okres 90 dni podatnik liczy począwszy od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu określonym na fakturze, rachunku lub w umowie do dnia uregulowania zobowiązania

Warunki zastosowania ulgi na złe długi w PIT

Podatnik-sprzedawca może użyć ulgi na złe długi w PIT jeżeli:

 1. dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji (oceniając na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego),
 2. od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata czyli należność nie uległa przedawnieniu,
 3. transakcja handlowa była zawarta pomiędzy firmami, których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium RP.

ISTOTNE:

Zmniejszenia dochodu (przychodu) podatnik dokona jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego albo do dnia terminu płatności zaliczki wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

ISTOTNE:

Jeżeli podatnik poniósł stratę w roku, w którym wystąpiła niezapłacona należność (upłynął termin 90 dni) kwota owej straty może być powiększona o tę należność.

Podczas gdy podatnik posiada mniejszy dochód za dany rok podatkowy aniżeli wartość niezapłaconej faktury (faktur) zmniejszenia pozostałej części wartości niezapłaconej faktury (faktur) podatnik dokona w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

Okres ten należy liczyć od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.

Jeżeli jednak dłużnik ureguluje należność wówczas podatnik sprzedawca ma obowiązek zwiększyć dochód (przychód) albo pomniejszyć stratę podatkową:

 1. w miesiącu jej uregulowania podczas obliczania zaliczki na podatek dochodowy,
 2. w zeznaniu rocznym w roku jej uregulowania.

Skrócony 30-dniowy termin zastosowania ulgi na złe długi w PIT

Ustawodawca przewidział szybszy 30-dniowy termin na pomniejszenie dochodu (przychodu) z tytułu nieotrzymania zapłaty za wystawioną fakturę sprzedaży.

Podobnie jak powyżej z ulgi na złe długi w podatku dochodowym PIT mogą skorzystać podatnicy – wierzyciele prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną:

 1. skalą podatkową,
 2. podatkiem liniowym,
 3. ryczałtem ewidencjonowanym.

Ulgę na złe długi w PIT może zastosować także podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ulgę na złe długi w podatku dochodowym PIT podatnik może zastosować:

 • obliczając miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy PIT,
 • podczas wypełniania zeznania rocznego.

Należy jednak pamiętać, iż poza wyżej wymienionymi warunkami podatnik jest zobligowany do wypełnienia dodatkowych warunków:

 1. nieotrzymana należność występuje w roku w której obowiązuje w Polsce stan epidemii,
 2. podatnik poniósł negatywne skutki ekonomiczne z powodu ograniczeń związanych z Covid-19.

ISTOTNE:

Pomniejszenia dochodu (przychodu) podatnik dokonuje w okresie rozliczeniowym po upływie 30 dni od terminu płatności. Okres ten liczy od dnia terminu upływu terminu płatności określonego na fakturze, rachunku lub w umowie.

ISTOTNE:

Warto zaznaczyć, iż podatnicy którzy za 2020r. odprowadzali zaliczkę uproszczoną na podatek dochodowy PIT a nie skorzystali w ciągu roku 2021 z ulgi na złe długi w PIT mają jeszcze prawo tego dokonać w rozliczeniu rocznym za rok 2021.