Możliwe ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok

Rokrocznie polscy podatnicy przekazują do Krajowej Administracji Skarbowej swoje zeznania roczne obejmujące wszystkie przychody osiągnięte w 2020 roku i podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłączając przy tym większość przychodów zwolnionych z podatku dochodowego z pewnymi wyjątkami.

Podatnicy spełniający ustawowe kryteria mają możliwość skorzystania z określonych ulg
i odliczeń skutkujących obniżeniem należnego podatku dochodowego do zapłaty albo zwiększeniem nadpłaty w tym podatku. Jakie to ulgi?

Ulgi i odliczenia od rocznego dochodu podlegającego opodatkowaniu – osiągniętego w 2020 roku

Osoby uprawnione przez ustawodawcę (spełniające określone wymogi ustawowe) mogą obniżyć osiągnięty w 2020 roku dochód podlegający opodatkowaniu o dostępne ulgi i odliczenia.

Poza możliwością pomniejszenia dochodu występuje jeszcze kilka ulg do odliczenia od kwoty podatku dochodowego ustalonego w zeznaniu rocznym za 2020r.

Poniżej zaprezentowano skrócony wykaz dostępnych ulg i odliczeń możliwych do odliczenia przez osoby ustawowo uprawnione do ich zastosowania.

Rodzaj ulgi lub odliczenia od dochodu w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok PIT-28 PIT-36 PIT-37 PIT-36L
Strata podatkowa z lat ubiegłych (5 lat) + + +
Zapłacone składki ZUS ubezpieczenia społecznego w roku 2020 + + + +
Darowizna przekazana w roku 2020 na cele OPP – odliczenie do 6% rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika + + +
Darowizna przekazana w roku 2020 na cele kultu religijnego – odliczenie do 6% rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika + + +
Darowizna przekazana w roku 2020 na cele charytatywno-opiekuńcze – odliczenie bez ograniczeń, ale do kwoty rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika + + +
Darowizna komputerów i tabletów w roku 2020 dla jednostek prowadzących działalność oświaty – odliczenie bez ograniczeń (nawet do 200% wartości darowizny) ale do kwoty rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika + + + +
Darowizna przekazana w roku 2020 na cele związane z Covid-19 – odliczenie bez ograniczeń (nawet do 200% wartości darowizny) ale do kwoty rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika + + + +
Darowizna dokonywana przez krwiodawców – odliczenie do 6% rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika, odliczenie osocza 350 zł / litr + + +
Darowizna na cele kształcenia dla szkół publicznych – odliczenie do 6% rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika + + + +
Ulga na złe długi – nieopłacenie faktur pow. 90 dni od dnia upływu terminu płatności na niej określonego + + +
Ulga rehabilitacyjna + + +
Ulga internetowa – odliczenie do kwoty 760 zł + + +
Ulga termomodernizacyjna + + +
Ulga na B+R + +
Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego + + + +
Ulga IP-BOX dotyczy wytworzonych praw i licencji + +

Ulgi i odliczenia od rocznego podatku wykazanego w zeznaniu za 2020 rok

Rodzaj ulgi lub odliczenia od podatku w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok PIT-28 PIT-36 PIT-37 PIT-36L
Zapłacona składka ZUS ubezpieczenia zdrowotnego w roku 2020 w obniżonej wysokości 7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego + + + +
Ulga na dzieci + +
Ulga abolicyjna + + + +

Opublikowano: 2021-03-15