Polski Ład 2022 – nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Opublikowano: 2022-03-18

Jeden z największych pakietów zmian podatkowych zwany powszechnie „Polskim Ładem” wprowadza szereg modyfikacji na gruncie przepisów podatkowych. Choć zasadniczo nowe regulacje budą wiele kontrowersji, to część przedsiębiorców może skorzystać z zupełnie nowych ulg podatkowych. W niniejszym wpisie pomijamy ulgę dla klasy średniej, którą omawialiśmy już na naszym blogu (https://www.taxe.pl/blog/1363/ulga-dla-klasy-sredniej-w-polskim-ladzie-komu-przysluguje-i-jak-ja-obliczac/).

Nowe zwolnienia podatkowe w PIT – ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla pracujących seniorów

W ustawie o PIT (art. 21 ust. 1 pkt 152-154) rozszerzono katalog zwolnień podatkowych dedykowanych pracownikom i zleceniobiorcom oraz przedsiębiorcom rozliczającym się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym i podatkiem ryczałtowym o:

 1. ulgę na powrót, zwalniającą z opodatkowania przychody podatnika do kwoty 85 528 zł, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Ulgę można stosować przez cztery kolejno po sobie następujące lata podatkowe, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego. Stosowanie ulgi obwarowane jest następującymi warunkami (art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT):
 1. w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz,
 2. podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym: trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 3. podatnik posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub miał miejsce zamieszkania: –nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w pkt b, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub –na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w pkt b, oraz
 4. posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz
 5. nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – z ulgi tej można więc skorzystać tylko raz.

UWAGA: wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie!

 1. ulgę dla rodzin 4+, zwalniającą z opodatkowania przychody podatnika do kwoty 85 528 zł, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej. Stosowanie ulgi obwarowane jest następującymi warunkami (art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT):
 • dzieci muszą spełniać warunki analogiczne do tych, które umożliwiają zastosowanie dobrze znanej ulgi na dzieci (m.in. dzieci nie mogą zarobkować powyżej 3089 zł, stosować podatku liniowego i zryczałtowanego za wyjątkiem najmu prywatnego),
 • przy ustalaniu prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 153, nie uwzględnia się dziecka, które w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • ulgę dla pracujących seniorów, zwalniającą z opodatkowania przychody podatnika do kwoty 85 528 zł, po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje emerytury lub renty rodzinnej (dot. m.in emerytury/ renty rodzinnej rolniczej, dla służb mundurowych, czy dla sędziów – szczegółowy wykaz świadczeń w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT).

ISTOTNE CECHY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH POWYŻSZYCH ULG

Suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie powyższych ulg nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Do limitu wlicza się również przychody zwolnione z opodatkowania osiągane przez osoby do 26 roku życia.

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o PIT (np. zryczałtowany podatek 75% od nieujawnionych przychodów), zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Rozliczenia ulg można dokonać zarówno w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy lub dopiero w zeznaniu rocznym.

W działalności gospodarczej nie ma konieczności wyłączania z kosztów uzyskania przychodów, wydatków związanych z przychodami zwolnionymi od podatku!

Nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców – ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na prototyp, ulga na wydatki związane ze zwiększeniem sprzedaży produktów, ulga dla wspierających sport i kulturę, ulga na zabytki, ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne, ulga na terminale płatnicze

Przepisy „Polskiego Ładu” wprowadzają w ustawie o PIT szereg całkowicie nowych, dedykowanych przedsiębiorcom ulg podatkowych. Z uwagi na fakt, iż szczegółowe omówienie wszystkich ulg i warunków ich stosowania stanowiłoby zbyt obszerną treść, ulgi omawiamy ramowo, przytaczając dodatkowo podstawę prawną w celu łatwego ich odnalezienia w ustawie:

 1. ulga na innowacyjnych pracowników, to dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców korzystających z ulgi B+R, osiągających straty lub zbyt niskie dochody, uniemożliwiające pełne wykorzystanie owej ulgi B+R. Nowa ulga umożliwia odprowadzenie mniejszych zaliczek za pracowników, zleceniobiorców, czy wykonawców dzieła zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową. Płatnik może pomniejszyć zaliczki o iloczyn stawki podatkowej (17% lub 19%) i kwoty nieodliczonej ulgi B+R (art. 26eb ustawy o PIT),
 2. ulga na prototyp, to ulga dla przedsiębiorców wprowadzających nowe produkty na rynek. Ulga umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku kwoty stanowiącej 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nowododana regulacja w art. 26ga ustawy o PIT definiuje wyżej przytoczone pojęcia takie jak koszt „produkcji próbnej”, czy koszt „wprowadzenia na rynek”, stąd podmioty zamierzające skorzystać z tej formy wsparcia winny szczegółowo zapoznać się z pełną treścią regulacji,
 3. ulga na wydatki związane ze zwiększeniem sprzedaży produktów, to ulga skierowana do producentów, czyli wytwórców wyrobów własnych, umożliwiająca odliczenie od podstawy obliczenia podatku koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym. Koszty kwalifikujące się do odliczenia w ramach omawianej ulgi, to koszty: uczestnictwa w targach, działań promocyjno-informacyjnych, dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów, przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych, czy przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom (art. 26gb ustawy o PIT).
 4. ulga dla wspierających sport i kulturę, umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych (nie więcej niż do wysokości dochodu za dany rok podatkowy) na działalność sportową, kulturalną i wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Nowododany art. 26ha ustawy o PIT precyzuje wydatki kwalifikujące się do odliczenia.
 5. ulga na zabytki, umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych w roku podatkowym na: a) wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków, b) poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, c) na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek z pkt b). Szczegółowe warunki uprawniające do skorzystania z ulgi zawarto w art. 26hb ustawy o PIT),
 6. ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne, umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku, 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna: a) posiada co najmniej 5% udziałów (akcji), b) będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika – do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym (art. 26hc ustawy o PIT),
 7. ulga na terminale płatnicze, umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości 2500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Pozostali podatnicy mogą skorzystać z odliczenia w wysokości 1000 zł (art. 26hd ustawy o PIT).

ISTOTNE CECHY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH POWYŻSZYCH ULG

Skorzystanie z ulg możliwe jest zarówno w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) oraz podatników opodatkowanych podatkiem liniowym.

Ministerstwo Finansów objaśnia „Polski Ład” i nowe ulgi podatkowe

Podsumowując warto wspomnieć, iż podatnicy zainteresowani skorzystaniem z nowych zwolnień i ulg podatkowych mogą posiłkować się w szczególności dedykowaną infolinią udostępnioną przez Krajową Informację Skarbową. Ministerstwo Finansów opublikowało również „Podręcznik Polski Ład”, który dość obszernie traktuje o omawianych w niniejszym wpisie ulgach i zwolnieniach podatkowych. Pomocnym narzędziem mogą być również publikowane na stronach internetowych „Pytania i odpowiedzi” związane z Polskim ładem, które mogą być filtrowane tematycznie, m.in. wg kategorii „przedsiębiorca”.

Autor: Łukasz Kluczyński