Ryczałt dla informatyków nie taki oczywisty

Opublikowano: 2022-03-04

Wielu informatyków planuje założenie działalności gospodarczej. W 2022r. wprowadzono zmiany w ustawie ryczałtowej, które obniżyły stawki ryczałtu na niektóre rodzaje działalności świadczone przez informatyków.

Nie mniej podatnicy ci powinni uważać, gdyż nie wszystkie szeroko pojęte usługi informatyczne lub pochodne podlegają pod niskie, ryczałtowe stawki.

Stawka 15% ryczałtu

Usługi informatyczne w ryczałcie zostały zaklasyfikowane przy stawce podatku 15%, 12%. W niektórych przypadkach przy 8,5%.

Niektóre z tych usług, które mogą być świadczone jako szeroko pojęte usługi informatyczne (albo usługi im towarzyszące) zostały jednak opodatkowane stawką 15%. Warto jednak pamiętać, iż niektóre niżej wymienione usługi np. marketingowe czy zarządzania są dodatkowo świadczone przez informatyków obok typowych usług informatycznych (programowanie, administracja siecią komputerową).

Są to:

  1. PKWiU – 18.20.30.0 – usługi reprodukcji z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach i taśmach,
  2. PKWiU – 58.21.40.0 – usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do wydawania, rozpowszechniania gier komputerowych, opisów programów gier i materiałów pomocniczych do korzystania z gier,
  3. PKWiU – 58.29.50.0 – usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych, opisów programów i materiałów pomocniczych do oprogramowania systemowego i użytkowego, tj.: praw do tworzenia i rozpowszechniania oprogramowania oraz praw do korzystania z elementów oprogramowania w celu tworzenia lub włączania w inne oprogramowania.

Stawka 15% obejmuje również usługi oznaczone symbolem PKWiU ex 63.11.1 polegające na kompletnej obróbce i raportowaniu z danych dostarczonych przez klienta lub zapewnieniu automatycznego przetwarzania danych oraz wprowadzania danych, włącznie z prowadzeniem bazy danych. Usługi te związane są również z dostarczeniem infrastruktury dla hostowania bazy klienta i powiązanych z nią plików zlokalizowanych w miejscu, które zapewnia szybkie, niezawodne połączenie z Internetem, które może być:

  • ograniczone do przechowywania na pojedynczym serwerze o pojemności dzielonej lub dedykowanej, bez usług dostawcy zarządzającego lub integrującego oprogramowanie użytkowe (za oprogramowanie na serwerze odpowiedzialny jest klient, a usługi gwarancyjne są standardowe i ograniczone, co do zakresu),
  • pakietem usług składającym się z hostingu i zarządzania stroną Internetową oraz związanych z tym aplikacjami.

Stawką 15% ryczałtu podatnik opodatkuje także przychody z usług dotyczących:

  • PKWiU 59.11.25.0 – przesyłania danych za pośrednictwem strumienia wideo przez Internet (z wykluczeniem usług przesyłania danych za pośrednictwem strumienia audio przez Internet, sklasyfikowanych w 59.20.36.0),
  • PKWiU 59.20.36.0 – przesyłania strumieni audio przez Internet,
  • dział 73 PKWIU – reklamowych w skład których wchodzą m.in. usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe, marketing pośredni i bezpośredni, usługi związane z rozwijaniem koncepcji reklamowych, pośrednictwo w sprzedaży miejsca reklamowego (w różnych mediach), usługi badania rynku i opinii publicznej,
  • PKWiU dział 70 –zarządzania przez firmy centralnych (head office), doradztwa związane z zarządzaniem, z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

ISTOTNE:

Informatyk, chcąc zidentyfikować właściwą stawkę ryczałtu powinien wpierw wybrać właściwy numer PKWiU odzwierciedlający w pełni wszystkie świadczone przez siebie usługi odrębnie (według przynależnej stawki podatkowej ryczałtu). Zarówno informatyczne jak i wszystkie inne pochodne i inne wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Warto, aby podatnik sięgnął do wyjaśnień PKWiU, które w sposób szczegółowy wyjaśniają poszczególne symbole PKWiU. Można także wysłać zapytanie o właściwą stawkę ryczałtu do GUS albo do WIS (ta ostatnia instytucja rozpatruje właściwy numer PKWiU ze względu na VAT).

Stawka 12% ryczałtu

Kolejne (można by rzec podstawowe) usługi, które mogą być świadczone przez informatyków (np. programistów) zostały sklasyfikowane przy stawce ryczałtu 12%. Warto przyjrzeć się co konkretnie zostało zaklasyfikowane zgodnie z numerami PKWiU, które ustawodawca zawarł w ustawie ryczałtowej. Wyselekcjonowane w ryczałcie usługi, zaprezentowano w poniższej tabeli.

Symbol PKWiU Wyjaśnienia PKWiU
62.02.10.0 Usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez specjalistę technologii informatycznych dotyczące sprzętu komputerowego (np. w zakresie wymagań sprzętowych i zaopatrzenia w sprzęt)
Usługi w zakresie dostarczania certyfikatów dotyczących sprzętu komputerowego
Usługi łączące ocenę potrzeb związanych z systemem komputerowym, doradzanie w zakresie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz umieszczenia nowego systemu na miejscu
Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, tj. analiza aktualnego systemu komputerowego klienta, obecne i przyszłe wymagania odnośnie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania oraz integracja nowych i starych elementów systemu w celu stworzenia nowego zintegrowanego systemu
ex 62.01.1 Usługi związane z projektowaniem struktury i/lub zapisu kodu komputera, włączając uaktualnianie i wstawki korekcyjne, niezbędne do tworzenia i/lub wdrożenia aplikacji programowej, takie jak poniżej przedstawione
Projektowanie struktury i zawartości stron internetowych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia stron internetowych
Projektowanie struktury i zawartości bazy danych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia bazy danych (magazynu danych)
Projektowanie struktury i zapisu kodu komputerowego niezbędnego do zaprojektowania i rozwinięcia aplikacji programowej na życzenie klienta, inne niż programowanie stron internetowych, baz danych lub zintegrowanych pakietów programowych
Wykonanie aplikacji na indywidualne zamówienie, łączenie w całość, przystosowanie (modyfikowanie, konfigurowanie itp.) i instalowanie istniejącej aplikacji tak, aby była funkcjonalna w środowisku informatycznym klienta
Grupowanie to nie obejmuje:
– usług związanych z projektowaniem i rozwojem stron internetowych oferowanych w pakiecie z usługą hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.13.0,
– usług związanych z projektowaniem i rozwojem aplikacji oferowanych w pakiecie z usługą hostingu i bieżącym zarządzaniem aplikacją, sklasyfikowanych w 63.11.19.0,
– usług związanych z projektowaniem i rozwojem baz danych oferowanych w pakiecie z bieżącym zarządzaniem zasobami danych, sklasyfikowanych w 63.11.19.0.
62.01.2 Zastrzeżone prawa autorskie do intelektualnej własności, nieposiadające upoważnienia do pełnej sprzedaży
Intelektualną własność na sprzedaż, która jest domyślnie i jawnie chroniona przez prawa autorskie (np. oprogramowanie komputerów)
Kategoria ta nie obejmuje:
– usług pisania oprogramowania na zlecenie, sklasyfikowanych w 62.01.11,
– usług hurtowego i detalicznego handlu oprogramowaniem, sklasyfikowanych w 46.14.11, 46.51.10, 47.00.31.
62.01.21.3 Oryginały gier komputerowych
62.01.29.0 Oryginały pozostałego oprogramowania komputerowego
ex 62.02 Klasa ta nie obejmuje:
– usług związanych z doradztwem połączonych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych (strona internetowa, baza danych, określona aplikacja, sieć itp.), sklasyfikowanych w 62.01.01,
– usług związanych z doradztwem w zakresie strategii przedsiębiorstw, takich jak: doradztwo dotyczące rozwoju handlu elektronicznego, sklasyfikowanych w 70.22.11.0.
– 62.02.10.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
Grupowanie to obejmuje:
– usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez specjalistę technologii informatycznych dotyczące sprzętu komputerowego, takie jak: doradztwo w sprawach dotyczących wymagań odnośnie sprzętu komputerowego i zaopatrzenia w sprzęt komputerowy,
– usługi w zakresie dostarczania certyfikatów dotyczących sprzętu komputerowego,
– usługi łączące ocenę potrzeb związanych z systemem komputerowym, doradzanie w zakresie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz umieszczenia nowego systemu na miejscu,
– usługi w zakresie nowego sprzętu i oprogramowania oraz integracja nowych i starych elementów systemu w celu stworzenia nowego zintegrowanego systemu.
Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego
Grupowanie to obejmuje:
– usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, takie jak:
– doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia,
– systemy zabezpieczające
Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego. Grupowanie to obejmuje usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak:
– udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu,
– usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania,
– udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania oraz naprawę sprzętu informatycznego,
– udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce,
– udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
– udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie kontroli, oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub bezpieczeństwa
Grupowanie to nie obejmuje:
– usług odzyskiwania danych, sklasyfikowanych w 62.09.20.0. 62.03 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM SIECIĄ I SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI
ex 62.09.20. Usługi odzyskiwania danych, tj. ratowania danych klienta z uszkodzonego lub niestabilnego dysku twardego lub innego nośnika do przechowywania danych oraz wykonywania duplikatów oprogramowania w oddzielnych miejscach, umożliwiających klientowi przemieszczenie wykwalifikowanego personelu w celu podjęcia i wykonywania rutynowych operacji komputerowych w takich przypadkach jak: pożar lub powódź
Usługi instalowania oprogramowania
Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej klasyfikowane
Grupowanie to nie obejmuje:
– usług w zakresie przetwarzania danych i hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.1,
– usług w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanych w 62.01.1,
– usług konsultacyjnych w zakresie sprzętu komputerowego, sklasyfikowanych w 62.02
62.03.1 Usługi związane z zarządzaniem i monitorowaniem siecią komunikacyjną i związanym z nią sprzętem w celu rozpoznania problemów sieciowych i zebrania statystyki dotyczącej przepustowości i używania, aby administrować i odpowiednio dostosowywać natężenie ruchu w sieci
Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi
Usługi związane z zarządzaniem bezpieczeństwem systemów lub usługi powiązane bezpieczeństwem
Usługi związane z codziennym zarządzaniem systemami informatycznymi klienta i ich eksploatacją
ex 58.21.10.0 Usługi związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line
58.29.1 Usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego
58.29.2 Usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego
ex 58.29.3 Usługi związane z wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line

Warto podkreślić, iż w pewnych wyjątkowych sytuacjach niektóre świadczone przez informatyków usługi mogą być opodatkowane stawką 8,5%. Jakie to są przypadki? O tym opowiedziano w odrębnej publikacji.