Podatek VAT podczas zawieszenia działalności gospodarczej osób fizycznych

Opublikowano: 2023-04-21

Zawieszenie działalności gospodarczej to niepodejmowanie działalności gospodarczej, a przez to nieuzyskiwanie bieżących przychodów z tej działalności przez określony czas.

W tym okresie przedsiębiorca jednak jest zobowiązany do wykonywania niektórych obowiązków. Może w tym okresie podejmować także niektóre niezbędne czynności.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Każdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą może zawiesić działalność gospodarczą. Musi on być jednak wpisany do centralnej ewidencji działalności – CEIDG.

ISTOTNE:

Jeżeli zawieszenia dokonują osoby fizyczne będące wspólnikami spółki cywilnej osób fizycznych wówczas wszyscy wspólnicy danej spółki muszą zawiesić działalność aby te zawieszenie było skuteczne.

Warto dodać, iż spółki wpisane do rejestru KRS także mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej.

Drugim ważnym warunkiem jaki przedsiębiorca musi spełniać zanim zawiesi działalność to niezatrudnianie pracowników.

Wyjątkiem od reguły jest to, iż zawiesić działalność może przedsiębiorca który zatrudnia wprawdzie pracowników, ale posiadają oni:

 1. umowę o pracę i przed okresem zawieszenia i w jego trakcie przebywają na urlopie macierzyńskim, lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskim, wychowawczym,
 2. umowę zlecenie,
 3. umowę o dzieło.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą można zawiesić na minimum 30 dni. Jeśli chodzi o maksymalny okres czasu to w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą bezterminowo, a w przypadku spółek wpisanych do KRS najdłużej 2 lata.

Obowiązki przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 zwanej dalej ustawą Prawo przedsiębiorców) w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo lub obowiązek:

 1. regulować wszelkie zobowiązania podatkowe i składkowe, które powstały przed okresem zawieszenia działalności gospodarczej,
 2. uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 3. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 4. ma prawo ponosić koszty stałe,
 5. pozostałe kwestie.

Przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności ma możliwość:

 1. sprzedawać własne środki trwałe i wyposażenie,
 2. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
 3. przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 4. powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego,
 5. osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 6. pozostałe kwestie.

ISTOTNE:

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

ISTOTNE:

Należy podkreślić, iż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu. Może jednak zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zwolnienia z niektórych czynności w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 1. nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w związku z tym nie ma obowiązku składania miesięcznych deklaracji do ZUS (wyjątek stanowi przypadek gdy przedsiębiorca posiada zleceniobiorców lub umowy o dzieło),
 2. z uwagi na niepodleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu nie opłaca żadnych składek ZUS (wyjątek stanowi przypadek gdy przedsiębiorca posiada zleceniobiorców),
 3. nie ma obowiązku składania deklaracji i ewidencji JPK_V7 za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy,
 4. jeżeli nie występuje żadna sprzedaż to nie opłaca ani podatku dochodowego ani podatku VAT,
 5. pozostałe kwestie.

Co z podatkiem VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności może ponosić pewne stałe koszty celem zachowania, zabezpieczenia źródła przychodu.

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma możliwość odliczania podatku VAT od zakupów dokonanych w trakcie zawieszenia działalności. Oczywiście wydatki te muszą być związane z zawieszoną działalnością gospodarczą jednak po jej wznowieniu (wydatki mają być przeznaczone na działalność, która będzie prowadzona po jej odwieszeniu).

Odliczenie podatku VAT podatnika który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej może być dokonane na dwa sposoby:

 1. w miesiącu (miesiącach) po wznowieniu działalności,
 2. w trakcie zawieszenia działalności w miesiącu (albo w trzech kolejnych) w którym podatnik poniósł wydatek (data wystawienia faktury) niemniej za ten okres podatnik ma obowiązek złożyć deklarację i ewidencję JPK_V7.

ISTOTNE:

Czynny podatnik VAT może wysłać pisemne zgłoszenie do urzędu skarbowego zawiadamiające o wykonywaniu przez niego czynności podlegających opodatkowaniu VAT w okresie zawieszenia (sprzedaży opodatkowanej VAT).

ISTOTNE:

Na mocy art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 zwanej dalej ustawą o VAT) jeżeli podatnik zawiesił działalność gospodarczą (osoby fizyczne) na okres minimum 6 miesięcy wówczas zostaje on wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT. W takim wypadku podatnik musi ponownie dokonać rejestracji do VAT.

Końcowo należy podkreślić, iż zwolnienie z obowiązku składania deklaracji i ewidencji JPK_V7 w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej jak mówi art. 99 ust. 7b ustawy o VAT nie dotyczy:

 1. podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
 2. podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem VAT,
 3. okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego (dotyczy sytuacji jeżeli zawieszenie następuje w trakcie miesiąca lub gdy odwieszenie następuje w trakcie miesiąca),
 4. okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku VAT naliczonego.