Wznowienie działalności gospodarczej, czyli o czym musi pamiętać przedsiębiorca

Opublikowano: 2023-04-28

Osoby fizyczne zarejestrowane w CEIDG, które dokonały zawieszenia działalności gospodarczej po pewnym czasie dokonują jej odwieszenia.

Niekiedy nie odwieszają działalności a wręcz dokonują jej likwidacji. Jeżeli jednak osoba fizyczna wznowiłaby działalność, wówczas musi pamiętać o kilku kwestiach.

Wznowienie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą który posiada wpis do CEIDG i zawiesił działalność może dokonać jej odwieszenia.

Odwieszenie działalności gospodarczej za pośrednictwem rejestru CEIDG dotyczy osób fizycznych, których działalność jest zarejestrowana w rejestrze CEIDG:

  1. osób fizycznych prowadzących działalność,
  2. wspólników spółki cywilnej.

Osoba fizyczna zawieszając działalność mogła od razu podać datę wznowienia działalności albo jej nie podawać i za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG podać datę odwieszenia działalności.

ISTOTNE:

Jeżeli osoba fizyczna miała już ujętą datę wznowienia działalności, wówczas ta działalność zostanie automatycznie wznowiona od dnia, który wybrano jako data wznowienia działalności.

Jak dokonać wznowienia działalności gospodarczej

Odwieszenie działalności gospodarczej osoba fizyczna może dokonać elektronicznie za pomocą portalu CEIDG, albo składając papierową aktualizację CEIDG. Może także udać się do urzędu gminy lub miasta do działu ewidencji działalności gospodarczej i osobiście dokonać wznowienia działalności.

ISTOTNE:

Wspólnicy spółki cywilnej wznawiający działalność gospodarczą poza aktualizacją wniosku CEIDG muszę jeszcze złożyć formularz NIP-2.

Działalność została wznowiona – kwestie ZUS

Odwieszenie działalności gospodarczej powoduje to, że osoba fizyczna zostaje automatycznie przywrócona do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego z tytułu wznowionej działalności. Tytuł do ubezpieczeń i rodzaj składek ZUS są takie jak przed okresem zawieszenia, ale nie we wszystkich przypadkach.

ISTOTNE:

Zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa biegu czasu wykorzystania ulgi na start, ZUS preferencyjnego czy małego ZUS plus wobec tego nie wydłuża okresu trwania tych ulg.

Może się okazać, iż osoba fizyczna zawiesi działalność, a w trakcie zawieszenia upłynie okres ww. ulg. W takim wypadku w ciągu 7 dni od wznowienia działalności osoba fizyczna będzie musiała zgłosić się ponownie do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego z nowym kodem (tytułem) do ubezpieczeń.

Od dnia wznowienia działalności osoba fizyczna będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu (albo tylko zdrowotnemu). Od tego dnia będą naliczane składki ZUS.

Terminy opłacania ZUS i składania deklaracji pozostają nie zmienne a więc takie same jak przed zawieszeniem działalności (chyba, że zostaną zmienione przez ustawodawcę).

Po wznowieniu działalności osoba fizyczna powinna ponownie zatrudnić pracowników, z którymi musiała rozwiązać umowy przed dokonaniem zawieszenia.

Osoby te muszą być po odwieszeniu działalności zgłoszone do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Wyjątkiem od reguły są osoby, które mogły pozostać zarejestrowane w ZUS w danej działalności nawet na okres jej zawieszenia:

  1. osoby zatrudnione umowę o pracę, które przed okresem zawieszenia i w jego trakcie przebywają na urlopie macierzyńskim, lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskim, wychowawczym,
  2. osoby świadczące usługi na podstawie umowy zlecenie,
  3. osoby wykonujące umowę o dzieło.

Działalność została wznowiona – kwestie PIT

Osoba fizyczna wznawiająca działalność będzie opodatkowana w taki sam sposób jak przed zawieszeniem działalności.

Zatem po wznowieniu działalności forma opodatkowania pozostanie taka sama. W niektórych przypadkach osoba fizyczna będzie mogła zmienić formę opodatkowania.

Terminy wpłat zaliczek na podatek dochodowy pozostaną niezmienne do końca roku w którym podatnik wznowił działalność. Chyba, że osoba fizyczna utraci np. prawo do opłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy PIT. Zmianę terminu wpłat zaliczek na podatek dochodowy PIT podatnik może dokonać od nowego roku.

Jeżeli po wznowieniu działalności osoba fizyczna pozostanie przy tej samej formie opodatkowania lub nie będzie mogła jej zmienić, wówczas będą ją obowiązywały formularze zeznań rocznych takiego samego typu jak przed zawieszeniem.

ISTOTNE:

Niezwykle ważną rzeczą jest to, że wznawiając działalność gospodarczą osoba fizyczna będzie mogła zmienić formę opodatkowania jeżeli nie uzyskała jeszcze od początku roku (wznowienia działalności) żadnego przychodu.

Przykład 1

Osoba fizyczna zawiesiła działalność gospodarczą od 1 kwietnia 2022r. do 30 kwietnia 2023r. O 1 maja 2023r. wznowiła działalność. W 2023r. nie uzyskała żadnego przychodu. Pierwszy przychód w 2023r. uzyskała 20 czerwca 2023r.

W takim wypadku osoba fizyczna może zmienić formę opodatkowania najdalej do 20 lipca 2023r.

Przykład 2

Osoba fizyczna zawiesiła działalność gospodarczą od 1 listopada 2022r. do 31 grudnia 2022r. Od 1 stycznia 2022r. wznowiła działalność. W lutym 2023r. uzyskała pierwszy przychód z działalności gospodarczej. Od 1 marca 2023r. zawiesiła działalność gospodarczą. Od 1 września 2023r. odwiesiła działalność.

W tej sytuacji osoba fizyczna po odwieszeniu działalności gospodarczej nie może już zmienić formy opodatkowania w 2023r. z uwagi na uzyskanie pierwszego przychodu w roku 2023r. a konkretnie w lutym.

Zmiany formy opodatkowania po odwieszeniu działalności może dokonać już w roku 2024 najdalej do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z działalności w 2024 roku.

Przykład 3

Osoba fizyczna zawiesiła działalność gospodarczą od 1 grudnia 2022r. do 31 marca 2023r. W lutym 2023r. sprzedała środek trwały (przedsiębiorca może zbywać środki trwałe w trakcie zawieszenia działalności).

Od 1 lipca 2023r. wznowiła działalność.

W tej sytuacji osoba fizyczna nie może zmienić formy opodatkowania po odwieszeniu działalności w 2023r. z uwagi na uzyskanie pierwszego przychodu w roku 2023r. a konkretnie w lutym.

Zmiany formy opodatkowania po odwieszeniu działalności może dokonać już w roku 2024 najdalej do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z działalności w 2024 roku.

ISTOTNE:

W trakcie zawieszenia działalności osoba fizyczna może zmienić formę opodatkowania do dnia 20 miesiąca następnego po miesiącu uzyskania przychodu a więc na takich samych zasadach jak przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

Potwierdza to wyrok wydany przez WSA w Warszawie z dnia 27.01.2021 r. o sygn. akt III SA/Wa 1562/20.

Działalność została wznowiona – kwestie VAT

Osoba fizyczna będąca czynnym podatnikiem VAT, która zawiesiła działalność gospodarczą na okres przynajmniej 6 miesięcy zostanie wykreślona z rejestru czynnych podatników VAT (po okresie nieskładania deklaracji VAT za 6 ostatnich miesięcy lub 2 kwartałów).

Jeżeli czynny podatnik po tym okresie wznawia działalność wówczas zostanie automatycznie przywrócony jako czynny podatnik VAT.

Za miesiąc w którym osoba fizyczna wznawia działalność będzie już musiała złożyć ewidencję VAT JPK_V7 i deklarację VAT JPK_V7 miesięczną (kwartalną za drugi miesiąc po wznowieniu działalności jeżeli miesiąc wznowienia będzie ostatnim miesiącem kwartału).

Po wznowieniu działalności gospodarczej będą obowiązywały te same terminy składania deklaracji jak i płatności podatku VAT.

ISTOTNE:

Jeżeli osoba fizyczna w trakcie zawieszenia działalności dokonała zakupów na cele firmowe i odliczyła VAT od tych zakupów składając deklarację VAT za miesiące dokonania zakupów, wówczas po wznowieniu działalności wykazuje w deklaracji VAT nadwyżkę VAT uwzględniającą także te zakupy.

Jeżeli osoba fizyczna w trakcie zawieszenia działalności dokonała zakupów na cele działalności ale nie odliczyła VAT – może tego dokonać w pierwszym miesiącu po wznowieniu działalności wykazując skumulowaną nadwyżkę VAT naliczonego dotycząca wszystkich zakupów firmowych dokonanych w trakcie zawieszenia działalności.

W niektórych sytuacjach osoba fizyczna po wznowieniu działalności będzie mogła wrócić do zwolnienia z VAT. Musi jednak spełniać wszystkie warunki ustawowe aby skorzystać z podmiotowego (przedmiotowego) zwolnienia z VAT.