Prezenty małej wartości – nowe limity od 2021 roku.

Opublikowano: 2021-10-19

Przekazywanie prezentów małej wartości lub próbek np. w formie próbki produktu na cele reklamowe może wiązać się z określonymi obowiązkami na gruncie ustawy o VAT. Z początkiem 2021 roku ustawodawca zdecydował się na podwyższenie limitów, których przekroczenie rodzi obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o VAT w postaci konieczności odprowadzenia daniny. W niniejszym wpisie omówimy kwestię prezentów małej wartości, w szczególności pod kątem znowelizowanych przepisów.

Prezenty nieewidencjonowane – podwyższenie limitu z 10 zł do 20zł

Korzystna zmiana dla przedsiębiorców, obowiązująca od początku 2021r. to podwyższenie limitu z 10 zł do 20 zł dla prezentów małej wartości/próbek, do których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Przedsiębiorca, który w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przekazuje prezenty małej wartości, których wartość jednostkowa nie przekracza 20 zł netto, nie ma obowiązku rozliczania podatku VAT od ich nieodpłatnego przekazania. Przez wartość prezentu rozumie się jednostkową cenę nabycia bez podatku (netto), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru.

ISTOTNE:

Podkreślenia wymaga fakt, iż nieopodatkowane przekazywanie prezentów małej wartości dotyczy wyłącznie sytuacji, w której związane jest to z prowadzoną działalnością gospodarczą np. akcja promocyjna przedsiębiorstwa.

Warto również podkreślić, że ustawodawca wprost doprecyzował, że prezentem małej wartości jest próbka, egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika ma na celu promocję tego towaru oraz nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Prezenty ewidencjonowane – doprecyzowanie limitu 100 zł

Drugi limit ustawowy dotyczy „prezentów ewidencjonowanych”, których nieopodatkowane przekazywanie rodzi obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób, które otrzymały owe prezenty/próbki. Zakres i elementy ewidencji nie zostały uregulowane w przepisach.

W obszarze tego limitu ustawodawca doprecyzował, że limit 100 zł, odnosi się do kwoty netto. Wcześniejsza regulacja budziła wątpliwości podatników, czy limit 100 zł to zasadniczo wartość netto, czy też brutto.

Pozostałe aspekty dotyczące definicji prezentu małej wartości, czy też celu jego przekazania są identyczne w stosunku do opisanych w poprzednim podrozdziale.

Przekazanie kilku prezentów tej samej osobie a opodatkowanie VAT

Kłopotliwa dla podatników może być sytuacja, w której dochodzi do przekazania kilku prezentów małej wartości jednej osobie, których kwota przekracza łącznie 20 zł lub 100 zł netto. W tej sytuacji również należy odrębnie przeanalizować przypadek limitu 20 zł oraz limitu 100 zł przez pryzmat literalnego brzmienia przepisów ustawy o VAT.

Niższy limit 20 zł odnosi się do ceny jednostkowej prezentu małej wartości/próbki. Brak opodatkowania przekazania prezentu małej wartości/próbki zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 2 występuje jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że podatnik może przekazać wiele prezentów małej wartości/próbek jednej osobie pod warunkiem, że jednostkowa cena nabycia/koszt wytworzenia nie przekracza 20 zł. Powyższe potwierdza m.in. interpretacja indywidualna z dnia 30 listopada 2018r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4.4012.719.2018.1.EK, gdzie organ w całości zgodził się z postępowaniem wnioskodawcy, u którego występowały sytuacje w których na rzecz jednego Obdarowanego została przekazana jednorazowo większa ilość Towarów. Łączna wartość wszystkich Towarów przekazywanych Obdarowanemu jednorazowo przekraczać może 100 złotych netto, chociaż jednostkowa cena nabycia/jednostkowy koszt wytworzenia każdego z Towarów, składających się na dane wydanie, nie przekracza 10 złotych netto. (UWAGA: interpretacja wydana w okresie obowiązywania limitu 10 zł – aktualny limit wynosi 20 zł). Wnioskodawca stał oczywiście na stanowisku, iż przekazywanie owych prezentów/próbek nie rodzi obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT.

Odmiennie kształtuje się kwestia prezentów małej wartości/próbek o wartości powyżej 100 zł netto. W tym przypadku nieopodatkowane jest przekazanie jednej osobie w roku podatkowym towarów o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 100 zł netto. Zatem w ramach tego limitu decydująca jest zarówno kwota, jak i czasookres. Oczywiście, aby uniknąć opodatkowania należy zaprowadzić ewidencję co zostało już podkreślone w poprzednim podrozdziale. Omawiana problematyka zobrazowana została na poniższych przykładach.

Przykład 1

Pan Wojciech przekazał kontrahentowi w ramach akcji reklamowej swojego przedsiębiorstwa zestaw szklanek z logo firmy. W skład zestawu wchodziło 15 szklanek o łącznej wartości 105 zł. Z uwagi na fakt, że jednostkowa cena towaru wynosiła 7 zł, a tym samym nie przekraczała ustawowego limitu 20 zł, nieodpłatne przekazanie szklanek nie rodziło obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT.

Przykład 2

Pan Adam przekazał kontrahentowi w ramach akcji reklamowej swojego przedsiębiorstwa zestaw kibica. W skład zestawu wchodziła dmuchana sofa o wartości 35 zł i fotel o wartości 25 zł. Z uwagi na fakt, że Pan Adam zaprowadził ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości obdarowanych osób, a ponadto łączna wartość nieodpłatnie przekazanych towarów danemu kontrahentowi nie przekraczała 100 zł netto w roku podatkowym, Pan Adam nie miał obowiązku zapłaty podatku VAT od nieodpłatnego przekazania produktów reklamowych.

Prezenty/próbki, a opodatkowanie na gruncie podatku dochodowego

Kończąc rozważania w tematyce prezentów małej wartości/próbek warto również wspomnieć o ustawie o PIT, gdzie regulacje są zgoła odmienne. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Przekazanie towarów na cele promocyjne jednej osobie o wartości np. 300 zł netto, których cena jednostkowa przekracza 20 zł, będzie więc rodziło konieczność opodatkowania VAT takiego przekazania (jeżeli przy nabyciu towarów podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego) oraz konieczność sporządzenia PIT-11 z odpowiednim wykazaniem przychodu z innych źródeł do którego rozliczenia zobowiązany będzie beneficjent.

Autor: Łukasz Kluczyński