Nowe terminy zgłoszeń do VAT sposobu użytkowania samochodu osobowego

Opublikowano: 2021-10-11

Niemal w każdej działalności gospodarczej przedsiębiorcy korzystają z możliwości nabycia lub wprowadzenia pojazdu samochodowego do użytkowania w firmie.

Jedną z dwóch opcji odliczania podatku VAT od wydatków na zakup i eksploatację samochodu osobowego jest odliczenie 50% wartości podatku VAT wynikającego z faktury zakupu.

Drugą opcją odliczania podatku VAT od wydatków na zakup i eksploatację samochodu osobowego jest odliczenie 100% wartości podatku VAT wynikającego z faktury zakupu. Jednak druga opcja wymaga wypełnienia kilku warunków w odpowiednich terminach czasu. W tym właśnie aspekcie nastąpiły zmiany.

Odliczenie podatku VAT od nabycia i wydatków eksploatacyjnych pojazdu samochodowego w firmie

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, którzy używają pojazdu w działalności na użytek firmowy i prywatny (czyli mieszany) mają prawo odliczyć maksymalnie 50% podatku VAT naliczonego z każdej faktury dokumentującej nabycie oraz wydatki eksploatacyjne pojazdu w firmie. Nie dotyczy samochodów ciężarowych oraz takich, których konstrukcja wyklucza użytek prywatny (w niektórych przypadkach wymagane jest przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego dla celów 100% odliczenia VAT).

Zaletą odliczania 50% podatku VAT naliczonego od kosztów nabycia i eksploatacji pojazdu samochodowego jest brak obowiązku zgłaszania mieszanego używania pojazdu do naczelnika urzędu skarbowego. Nie ma też obowiązku prowadzenia żadnej ewidencji kilometrów dla celów VAT.

Oczywista wada tego rozwiązania to odliczenie jedynie 50% wartości podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie oraz eksploatację pojazdu samochodowego w firmie.

Ustawodawca przewidział też możliwość odliczenia 100% podatku VAT od wydatków samochodowych. I właśnie w tym aspekcie od października 2021r. nastąpią zmiany dotychczasowych uregulowań prawnych.

100% odliczenia podatku VAT od wydatków na nabycie i eksploatację pojazdu samochodowego w działalności

W aktualnym stanie prawnym podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej są zobligowani:

  1. Użytkować pojazd tylko na użytek firmowy,
  2. Prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT,
  3. Do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informację VAT- 26 o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Począwszy od 1 października 2021r. wszystkie powyższe warunki pozostają ważne natomiast warunek określony w punkcie 3 został zmodyfikowany i brzmi następująco.

ISTOTNE:

Podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe tylko w celach firmowych, mają obowiązek rozpoczęcia prowadzenia ewidencji dla celów VAT (od pierwszego wydatku) a także przekazać informację VAT-26 o tych pojazdach w terminie do 25-tego dnia miesiąca następnego, po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek.

Jeżeli przed 25-tym miesiąca następnego podatnik wysłał ewidencję JPK_V7 to informację VAT-26 można przekazać najdalej w dniu przesłania tej ewidencji (czyli już nie do 25-tego).

Zmiana sposobu użytkowania pojazdu samochodowego w firmie

Jeżeli podatnik zdecyduje o zmianie sposobu użytkowania pojazdu samochodowego w działalności, wówczas będzie zobligowany do aktualizacji informacji VAT-26 (przekazania do urzędu skarbowego) najdalej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

Modyfikacja sposobu użytkowania pojazdu samochodowego w firmie może dotyczyć zdarzenia powodującego zmianę:

  1. Z odliczenia 50% VAT na 100% VAT (np. sprzedaż pojazdu, użytkowanie wyłącznie na cele firmowe, rozpoczęcie wynajmu pojazdu),
  2. Z odliczenia 100% VAT na 50% VAT (np. rozpoczęcie użytkowania pojazdu samochodowego na cele mieszane).

Od 1 października prawodawca wydłużył czas na zgłoszenie faktu zmiany sposobu użytkowania pojazdu samochodowego w firmie. Kształt znowelizowanego przepisu poniżej.

ISTOTNE:

Podatnik, który zdecyduje o zmianie sposobu użytkowania pojazdu samochodowego w działalności będzie zobligowany do przekazania aktualizacji informacji VAT-26 do naczelnika urzędu skarbowego, najdalej do końca miesiąca, w którym zdecydował o zmianie sposobu użytkowania.

Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności – VAT-26 po terminie

Podatnik, który nie złoży w ogóle informacji VAT-26, nie ma możliwości odliczenia 100% podatku VAT z faktur dotyczących nabycia lub kosztów eksploatacyjnych użytkowanego pojazdu samochodowego. Odliczenie 100% podatku VAT będzie mógł rozpocząć od dnia złożenia tej informacji.

Z kolei podatnik, który złożył informację VAT-26 po terminie, może rozpocząć odliczanie 100% podatku VAT z faktur dotyczących nabycia lub kosztów eksploatacyjnych użytkowanego pojazdu samochodowego dopiero od dnia jej złożenia.

I tutaj również nastąpiła modyfikacja przepisów ustawy o VAT.

ISTOTNE:

Z dniem 1 października 2021r., podatnik, który spóźni się ze złożeniem informacji VAT-26 (czyli ze zgłoszeniem samochodu osobowego do użytku wyłącznie firmowego) do naczelnika urzędu skarbowego – odliczy 100% podatku VAT od wydatków na nabycie i eksploatację pojazdu samochodowego od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.

Warto podkreślić, iż znowelizowane w tym kształcie przepisy ustawy o VAT w sprawie wydłużenia terminów zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania pojazdu firmowego lub przedłożenia informacji VAT-26 po terminie to krok w dobrym kierunku.