Niektórzy podatnicy będą mogli odroczyć płatność zaliczek na podatek dochodowy

Ministerstwo Finansów opublikowało już nowy projekt rozporządzenia umożliwiający przesunięcie ustawowego terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zaliczek dotyczących zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na odległe terminy występujące w przyszłym 2021 roku.

Jak dokładnie wyglądają powyższe zmiany? Kto będzie mógł skorzystać z tych preferencji? O tym w poniższej publikacji.

Nowe rozporządzenie MF

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego wprowadziło nowe narzędzie pomocowe, ale wyłącznie dla branż, które według Resortu Finansów zostały najbardziej poszkodowane na skutek trwającej pandemii Covid-19.

Omawiane rozporządzenie zostało opublikowane dnia 19 listopada 2020r. w dzienniku ustaw, a więc już obowiązuje.

Jakie zobowiązanie podatkowe może stanowić przedmiot odroczenia płatności

Odroczenie płatności dotyczy wyłącznie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
i zryczałtowany podatek dochodowy pobierany przez płatników (pracodawców) w związku
z wypłaconymi wynagrodzeniami.

Zatem przedsiębiorcy wybranych branż nie będą mogli odroczyć terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy (oraz zryczałtowany) obliczonych od dochodu (przychodu) z prowadzonej działalności gospodarczej.

Odroczenie płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Powyższe rozporządzenie zakłada przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek przez nich pobranych na:

  1. podatek dochodowy od osób fizycznych,
  2. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

W punkcie 2 rozporządzenia prawodawca ustalił, iż przedłużeniu podlega:

  1. płatność zaliczki na PIT za październik 2020r. do 20 maja 2021 r.,
  2. płatność zaliczki na PIT za listopad 2020r. do 20 czerwca 2021 r.,
  3. płatność zaliczki na PIT za grudzień 2020r. do 20 lipca 2021 r.

Które firmy skorzystają z wydłużonych terminów?

Resort Finansów proponuje, ażeby branże, gdzie głównym przedmiotem działalności jest jedno z oznaczeń PKD zaprezentowanych w poniżej tabeli, miały możliwość późniejszego uregulowania zaliczek na podatek dochodowy.

Warunek podstawy późniejszego dokonania płatności to oczywiście poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu panującej pandemii Covid-19 oraz prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.

Skorzystanie z możliwości późniejszej płatności zaliczki nie wymaga dokonywania żadnych zgłoszeń w urzędzie skarbowym.

KLASYFIKACJA PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Opublikowano: 2020-11-27