SLIM VAT – zmiany w ujęciu korekt w 2021r.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT w przypadku wystawienia faktury sprzedaży a następnie stwierdzenia pomyłki w cenie (kwocie VAT) lub udzielenia rabatu lub zwrotu przez nabywcę towaru czy też otrzymanej zaliczki ma obowiązek wystawić fakturę korygującą daną sprzedaż (lub zwrot zaliczki).

Faktura korygująca fakturę pierwotną sprzedaży może podwyższyć podstawę opodatkowania VAT (i sam podatek VAT) ale może ją również obniżyć.

Wystawienie faktury korygującej w odpowiednim momencie to pierwszy etap rozliczenia jednego z ww. zdarzeń, które to wystąpiło po wystawieniu faktury pierwotnej. Drugim etapem rozliczenia jest ujęcie danej faktury korygującej w odpowiednim okresie czasu. I na tym polu w 2021r. nastąpią istotne zmiany.

Ujęcie korekty zwiększającej i zmniejszającej podstawę opodatkowania VAT do końca 2020r.

Sprzedawcy będący czynnymi podatnikami VAT wystawiający faktury korygujące sprzedaż mają obowiązek zaksięgować je w rejestrze VAT w odpowiednim okresie czasu.

Jeszcze do końca 2020r. podatnicy VAT wystawiając fakturę korygującą, która:

 1. Zmniejsza podstawę opodatkowania VAT (i jednocześnie sam podatek VAT) mają prawo zaksięgować daną korektę in minus w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, jeżeli przyczyną korekty jest:
  • udzielenie opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży lub
  • zwrot towarów lub
  • zwrot całości lub części zaliczki,
  • stwierdzenie pomyłki w kwocie podatku VAT na fakturze,
 2. Zwiększa podstawę opodatkowania VAT (i jednocześnie sam podatek VAT) mają prawo zaksięgować daną korektę in plus:
  • w miesiącu powstania obowiązku podatkowego, jeżeli przyczyna korekty występowała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej,
  • w miesiącu wystawienia faktury korygującej (miesiąc zidentyfikowania pomyłki) jeśli przyczyna korekty występowała po czasie wystawienia faktury pierwotnej.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę zmniejszającej podstawę opodatkowania VAT, czyli in minus to m.in. potwierdzenie mailowe, przez fax, listem poleconym, podpisem nabywcy.

Przykład 1

Czynny podatnik VAT wystawił we wrześniu 2020r. fakturę sprzedaży za zbyty towar handlowy. W październiku 2020r. sprzedawca udzielił nabywcy rabat na ten towar po czym wystawił fakturę korygującą, którą to kupujący otrzymał, podpisał i odesłał sprzedawcy w tym samym miesiącu.

Sprzedawca w tej sytuacji miał prawo do ujęcia faktury korygującej daną sprzedaż in minus w miesiącu październiku 2020r. z uwagi na to, iż jeszcze w październiku 2020r. otrzymał od nabywcy potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Ujęcie korekty zwiększającej i zmniejszającej podstawę opodatkowania VAT od stycznia 2021r.

W nowym 2021r. zmienią się zasady ujęcia przez sprzedawcę w ewidencji VAT faktur korygujących dokonaną sprzedaż.

ISTOTNE:

W sytuacji, gdy faktura korygująca będzie skutkować podwyższeniem podstawy opodatkowania VAT (i samego podatku VAT), wówczas ujęcie jej w ewidencji VAT sprzedawca – podatnik VAT dokona w miesiącu powstania przyczyny korekty.

Jeśli korekta dotyczy eksportu towarów, ujęcie korekty przez sprzedawcę – podatnika VAT w ewidencji VAT może mieć miejsce nie szybciej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym zarejestrowany w VAT był dany eksport towarów.

ISTOTNE:

W przypadku gdy faktura korygująca powoduje obniżenie podstawy opodatkowania VAT (i sam podatek VAT), ujęcie jej w ewidencji VAT sprzedawca – podatnik VAT dokona najwcześniej w rozliczeniu za okres (miesiąc) wystawienia faktury korygującej.

Możliwe to jednak będzie pod warunkiem posiadania przez sprzedawcę dokumentacji, w której on wraz z nabywcą uzgodnił warunki obniżenia podstawy opodatkowania VAT (podatku VAT) dla sprzedaży objętej fakturą korygującą.

Jeżeli sprzedawca nie posiada takiej dokumentacji w ww. okresie, to ujęcie faktury korygującej in minus dokona w rozliczeniu za okres, w którym będzie dysponował daną dokumentacją.

Przykład 2

Sprzedawca będący czynnym podatnikiem VAT wystawił w styczniu 2021r. fakturę sprzedaży za zbyty towar handlowy. W lutym 2021r. uzgodnił i spisał z nabywcą warunki udzielenia rabatu posprzedażowego. W marcu 2021r. sprzedawca wystawił fakturę korygującą obniżającą podstawę opodatkowania i podatek VAT (rabat).

Sprzedawca w tym wypadku będzie mógł ująć w ewidencji VAT daną fakturę korygującą sprzedaż in minus w miesiącu lutym 2021r. z uwagi na to, iż już w tym miesiącu dysponował spisanymi wraz z nabywcą warunkami udzielenia rabatu posprzedażowego, a więc dokumentacją uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania VAT.

Przykład 3

Sprzedawca będący czynnym podatnikiem VAT wystawił w lutym 2021r. fakturę sprzedaży za zrealizowaną usługę. W marcu 2021r. sprzedawca zidentyfikował swój błąd polegający na tym, iż cena usługi została zaniżona. Także w marcu 2021r. sprzedawca wystawił fakturę korygującą podwyższającą cenę usługi.

Sprzedawca w tych okolicznościach będzie mógł ująć w ewidencji VAT daną fakturę korygującą sprzedaż in plus w miesiącu lutym 2021r. z uwagi na to, iż już w tym miesiącu powstała przyczyna korekty.

Opublikowano: 2020-11-03