Praktyczne informacje na temat świadczenia postojowego dla zleceniobiorców

Ustawa z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 wprowadza szereg rozwiązań, które mają na celu złagodzić skutki utraty płynności finansowej przedsiębiorstw.

Jednym z nich jest świadczenie postojowe przeznaczone zarówno dla przedsiębiorców jak i zleceniobiorców. W niniejszej publikacji omówiono szczegóły świadczenia przeznaczonego dla zleceniobiorców.

Co to jest świadczenie postojowe dla zleceniobiorców

Świadczenie postojowe dla osób realizujących umowy cywilnoprawne zostało przewidziane w ustawie z 31 marca 2020r. o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 a mogą się o niego ubiegać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, u których w związku z pandemią koronowirusa nastąpiła obniża przychodów z uwagi na:

 • przestój (z różnych przyczyn) w wykonaniu umowy cywilnoprawnej,
 • zerwanie uprzednio nawiązanych umów (nie dojście do skutku),
 • całkowite lub częściowe zaniechanie wykonania umowy cywilnoprawnej,
 • inna ewentualna przyczyna.

Świadczenie postojowe jest jednorazowe. Po rozpatrzeniu wniosku przez ZUS i wydania decyzji przyznającej świadczenie, zostanie ono przekazane na konto bankowe ubiegającego. Nie jest jednak do końca wykluczone, iż postojowe będzie przyznawane ponownie.

Świadczenie wynosi:

 1. 2.080zł, jeżeli suma przychodów w miesiącu poprzednim przed miesiącem złożeniem wniosku, (czyli za marzec 2020r., jeżeli wniosek był złożony w kwietniu 2020r.) jest równa lub większa niż 1.300zł, ale mniejsza niż ok 15.600zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS),
 2. suma wysokości wynagrodzeń (za jeden miesiąc), jeżeli w miesiącu poprzednim przed miesiącem złożeniem wniosku, (czyli za marzec 2020r., jeżeli wniosek był złożony w kwietniu 2020r.) łączny przychód z wszystkich umów cywilnoprawnych wyniósł mniej niż 1.300zł.

Kto może ubiegać się o dodatkowe świadczenie

Świadczenie postojowe dotyczy osób, którzy zamieszkują na terytorium Polski, podlegają nieograniczonemu i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (prawo czasowego, stałego pobytu, zatem także dla legalnie przebywających w Polsce cudzoziemców) wykonujących umowy cywilnoprawne.

Co jeszcze bardziej istotne osoba ubiegająca się o świadczenie postojowe nie może podlegać pod ubezpieczenia społecznie z innego tytułu niż umowa cywilnoprawna.

Zasięg świadczenia postojowego obejmie osoby realizujące:

 • umowy zlecenie,
 • umowy o dzieło,
 • umowy agencyjnej,
 • innych umów o świadczenie usług.

Warunki uzyskania świadczenia postojowego przez zleceniobiorców

Osoba realizująca umowy cywilnoprawne, aby otrzymać świadczenie postojowe, musi spełniać poniższe uwarunkowania:

 1. nie może realizować umowy cywilnoprawnej (w całości lub w części) z powodu rozszerzającej się pandemii koronawirusa,
 2. mieszka w Polsce i jest obywatelem RP, dysponuje prawem do stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP,
 3. zawarła umowę cywilnoprawną jeszcze przed 1 lutym 2020r.,
 4. nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (nie należy mylić z ubezpieczeniem zdrowotnym) poza ww. umową,
 5. przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzednim przed miesiącem złożeniem wniosku, (czyli za marzec 2020r., jeżeli wniosek był złożony w kwietniu 2020r.).

Przykład 1

Osoba fizyczna, będąca obywatelem RP wykonuje jedną umowę cywilnoprawną od stycznia 2019r., w której wynagrodzenie jest liczone w oparciu o przepracowane godziny. W miesiącu marcu 2020r. z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii koronowirusa zleceniobiorca przepracował znacznie mniej godzin niż w poprzednich miesiącach. Jego przychody z umowy cywilnoprawnej kształtowały się następująco:

 1. w miesiącu lutym 2020r. – 2.700zł brutto,
 2. w miesiącu marcu 2020r. – 1.000zł.

Zleceniobiorca poprosił zleceniodawcę o złożenie w kwietniu 2020r. wniosku o postojowe.

W powyższej sytuacji wygląda na to, iż zleceniobiorca otrzyma świadczenie postojowe z ZUS w wysokości 2.080zł ponieważ:

 • mniejsza ilość przepracowanych godzin a co za tym idzie wysokość wynagrodzenia związana jest z pandemią koronawirusa,
 • zleceniobiorca posiada tylko jedną umowę cywilnoprawną bez jakichkolwiek innych umów (podlegających ubezpieczeniom społecznym),
 • wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku a więc w marcu wyniosło poniżej limitu przeciętnej a więc poniżej ok. 15.600zł brutto.

Przykład 2

Osoba fizyczna, będąca obywatelem RP wykonuje trzy umowy cywilnoprawne od stycznia marca 2019r. (1 x umowa zlecenie, 2 x umowa o dzieło). Z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii koronowirusa zleceniobiorca w ostatnim miesiącu otrzymał niższe wynagrodzenia ze wszystkich umów. Wynagrodzenie miesięczne za wszystkie zrealizowane umowy wynosi 1.200zł brutto. Jego przychody z umów cywilnoprawnych kształtowały się następująco:

 1. w miesiącu lutym 2020r. – 1.200zł brutto,
 2. w miesiącu marcu 2020r. – 500zł.

Zleceniobiorca poprosił wszystkich zleceniodawców o złożenie w kwietniu 2020r. wniosku do każdej umowy (wraz z jej kopią) o postojowe.

W powyższej sytuacji wygląda na to, iż zleceniobiorca otrzyma świadczenie postojowe z ZUS w wysokości 1.200zł, ponieważ:

 • mniejsza wysokość wynagrodzenia związana jest z pandemią koronawirusa,
 • zleceniobiorca posiada tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych w postaci umowy zlecenie (pozostałe dwie umowy o dzieło w tym przypadku nie podlegają ubezpieczeniom społecznym),
 • wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku a więc w marcu wyniosło poniżej limitu przeciętnej a więc poniżej ok. 15.600zł brutto.

Uwagi przy etapie składania i wypełniania wniosku

Wniosek RSP-C, który można pobrać ze strony ZUS wypełnia i składa wyłącznie zleceniodawca.

Wniosek należy złożyć najdalej w wciągu 3 miesięcy od dnia licząc od miesiąca, w którym prawodawca zniesie stan epidemii.

Wniosek może być złożony:

 • za pomocą elektroniczny serwis PUE ZUS,
 • za pomocą portalu gov.pl pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/znajdz-swoj-pakiet-dla-pracownika

 • za pośrednictwem poczty polskiej,
 • osobiście w oddziale ZUS (w przygotowanej przez ZUS skrzynce na dokumenty).

Ponadto warto pamiętać, iż zleceniobiorca jeszcze przed wysłaniem wniosku winien przedłożyć zleceniodawcy dokumenty potwierdzające:

 1. wysokość swoich przychodów z miesiąca poprzedniego przed miesiącem złożenia wniosku (oświadczenie),
 2. nie podleganie pod ubezpieczenia społeczne z innych tytułów (oświadczenie).

Z wyjaśnień ZUS wynika jeszcze inny, bardzo ważny aspektem występujący w fazie składania wniosków a mianowicie to, że jeżeli zleceniobiorca posiada inne umowy zlecenie, o dzieło, agencyjne i pozostałe umowy cywilnoprawne, wówczas każdy zleceniodawca jest zobligowany składać w imieniu zleceniobiorcy Wniosek RSP-C a dodatkowo dołączyć kopię umowy cywilnoprawnej.

Inne istotne informacje

Istotnym jest, że gdy osoba świadcząca usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej otrzyma inne świadczenie z ustaw tarczy antykryzysowej, to będzie mu przysługiwać wyłącznie jedno świadczenie.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne będzie wolne od podatku dochodowego oraz składek ZUS.

Opublikowano: 2020-04-14