Mikropożyczka dla przedsiębiorców na czas panującej pandemii koronowirusa

W ustawie z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 można znaleźć rozwiązanie dla firm w postaci mikropożyczki na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Jakie warunki przedsiębiorca musi spełnić, aby ubiegać się o pożyczkę? Ile środków może pozyskać? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Mikropożyczka tylko dla przedsiębiorców

Na mocy art. 15zzd ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 prawodawca uruchomił narzędzie polegające na możliwości ubiegania się o udzielenie mikropożyczki z przeznaczeniem na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Mikropożyczka (kapitał + odsetki) stanowi pomoc publiczną, co jest niezwykle ważne w przypadku, gdy przedsiębiorca korzysta także z innych form pozyskania środków w ramach tzw. pomocy publicznej.

Do kogo adresowana jest mikropożyczka

Mikropożyczka przeznaczona jest wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców, czyli dla tych, którzy w jednym z dwóch ostatnich lat prowadzenia działalności zatrudniali średnio maksymalnie 9 pracowników rocznie oraz uzyskali roczny przychód ze sprzedaży towarów, usług oraz przychód z operacji finansowych był równy lub mniejszy niż kwota 2.000.000 euro lub suma aktywów lub pasywów bilansu była równa lub mniejsza niż 2.000.000 euro.

Drugą podstawową przesłanką jest to, iż przedsiębiorca, który będzie składał wniosek o mikropożyczkę prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020r. Nie ma natomiast w ustawie żadnych zapisów w sprawie warunków dotyczących okresu prowadzenia działalności przed 1 marca 2020r.

Otrzymanie mikropożyczki nie jest obwarowane przesłanką spadku obrotów w działalności gospodarczej.

Cel pożyczki

Mikropożyczka może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów działalności takich jak np. koszty najmu, składki ZUS, zobowiązania publiczno-prawne, zobowiązania wobec kontrahentów, pozostałe opłaty związana z działalnością gospodarczą.

Celowości wydania środków z mikropożyczki przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku dokumentować w postaci faktur jednakże będzie musiał złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż środki z pożyczki zostaną wydane zgodnie z celem, czyli na potrzeby spłaty zobowiązań firmowych.

Gdzie należy złożyć wniosek

Wniosek o mikropożyczkę przedsiębiorcy składają do właściwego powiatowego urzędu pracy według adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski o mikropożyczkę przedsiębiorcy składają po ogłoszeniu naboru przez dyrektora urzędu pracy. We wniosku przedsiębiorca oświadcza o liczbie zatrudnionych pracowników na 29 lutego 2020r. (przeliczając na pełne etaty). Pomimo, iż dokumenty składa się do powiatowego urzędu pracy, umowa o udzielenie pożyczki zawierana jest ze starostą.

Dokumenty do wypełnienia dostępne są na stronach powiatowych urzędów pracy.

Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej poprzez poniższy link:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#page=formularz

Po wypełnieniu wniosku i integralnych dokumentów należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Po elektronicznym przesłaniu wniosku przedsiębiorca może pobrać UPP, czyli urzędowe poświadczenie przedłożenia potwierdzające złożenie wniosku. W przypadku elektronicznego złożenia wniosku, jego status będzie można zweryfikować na koncie w portalu http://praca.gov.pl

Po podpisaniu umowy pożyczki starosta przekazuje niezwłocznie środki z pożyczki na zadeklarowane we wniosku przez przedsiębiorcę konto.

Atrybuty mikropożyczki

Maksymalna kwota mikropożyczki to suma 5.000zł. Przedsiębiorca może starać się jeden raz o udzielenie mikropożyczki.

Oprocentowanie mikropożyczki jest stałe i wynosi 5% stopy redyskontowej weksli ogłaszanej przez NBP.

Maksymalny czas spłaty mikropożyczki to 1 rok jednakże należy zauważyć i spłatę pierwszej raty przedsiębiorca dokona dopiero po 3 miesiącach.

Warto zaznaczyć, iż prawodawca przewidział ewentualność przedłużenia okresu spłaty pożyczki, gdyby zachodziła taka konieczność z uwagi na stan panującej pandemii koronowirusa oraz skutki tej pandemii.

Przedsiębiorca będzie spłacał pożyczkę zgodnie z harmonogramem, który otrzyma z powiatowego urzędu pracy jednak nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby dobrowolnie (oczywiście w ramach możliwości) mógł spłacić całość pożyczki w terminie wcześniejszym.

Powiatowy urząd pracy prześle również przedsiębiorcy rachunek bankowy dla spłat rat pożyczki.

Jeżeli przedsiębiorca będzie się spóźniał ze spłatą rat, wówczas będą naliczone odsetki ustawowe za zwlokę.

Jeśli przedsiębiorca nie ureguluje, co najmniej dwóch rat, wówczas może być to podstawą do wypowiedzenia umowy pożyczki. Skutkiem tego będzie obowiązek spłaty pozostałej kwoty pożyczki w terminie 30 dni licząc od dnia wypowiedzenia.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zamknie swoją działalność, ale będzie regulował raty pożyczki, wówczas nie będzie ze strony starosty dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonej pożyczki.

Niestety, gdy mimo udzielenie pożyczki przedsiębiorca zakończy jej prowadzenie i zaprzestanie spłaty pożyczki, to starosta będzie dochodził roszczeń z tytułu nieuregulowanej pożyczki.

Istnieje możliwość umorzenia całej pożyczki

Podanie we wniosku o udzielenie pożyczki stanu zatrudnienia na 29 luty 2020r. jest nieprzypadkowe, bowiem występuje możliwość umorzenia całkowitej kwoty pożyczki, czyli kapitału wraz z odsetkami.

Mikropożyczka będzie umorzona, jeżeli przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy (należy pamiętać, iż pierwszą ratę opłaca się także po 3 miesiącach) licząc od dnia udzielenia pożyczki nie pomniejszy stanu zatrudnienia określonego we wniosku na 29 luty 2020r.. Stan zatrudnienia należy przeliczyć na pełne etaty.

W przypadku, gdy przedsiębiorca utrzymał stan zatrudnienia, wówczas może złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o umorzenie sumy pożyczki w ciągu 14 dni licząc od dnia spełnienia warunku utrzymania stanu zatrudnienia.

Składając wniosek o umorzenie pożyczki, przedsiębiorca oświadcza, iż nie zmniejszył zatrudnienia od 29 lutego 2020r. Należy pamiętać, iż mechanizm umorzenia pożyczki jest dobrowolny. Zatem przedsiębiorca nie musi z tego korzystać a może spłacać raty pożyczki zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez powiatowy urząd pracy.

Opublikowano: 2020-04-10