Umowy ze starostą na dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS w okresie spadku obrotów

Ustawa z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 przewiduje dofinansowanie realizowane za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy dofinansowania do wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników w okresie spadku obrotów. Pomimo, iż pośrednikiem jest powiatowy urząd pracy, umowa zawierana jest ze starostą.

Jakie są zasady przyznania tych środków, gdzie można znaleźć wymagane dokumenty, jaka może być wysokość pomocy? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Co dokładnie znaczy preferencja dofinansowania do wynagrodzeń

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS wypłacanych pracownikom w czasach przestoju ekonomicznego, spadku obrotów firmy w związku z panującą pandemią koronawirusa może być zawarte ze starostą.

Zgodnie z art. 15zzb ust. 3 ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 poprzez spadek obrotów pracodawca winien rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 1. Obliczony, jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Niezwykle istotnym aspektem przy ustalaniu okresów jest to, iż prawodawca za miesiąc uważa również 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Powyższe dofinansowanie obejmie nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, ale także osób wykonujących umowy zlecenie lub inne umowy na świadczenie usług (muszą jednak z tytułu tej umowy podlegać pod ubezpieczenia społeczne).

Warunki skorzystania z dofinansowania przy opcji obniżenia wynagrodzeń

Ustawodawca ustanowił szereg warunków do spełnienia dla możliwości otrzymania dofinansowania:

 • pracodawca musi posiadać status mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy,
 • w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę wystąpił spadek obrotów, co najmniej o 30% w związku z panującą pandemią koronawirusa (poniżej kalkulacja spadku obrotów),
 • nie występują przesłanki do ogłoszenia upadłości pracodawcy,
 • pracodawca nie zalega w składkach ZUS oraz w podatkach według stanu na ostatni dzień trzeciego kwartału 2019r.,
 • pracodawca utrzyma miejsca pracy objęte umową zawartą ze starostą przez okres dofinansowania a także po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi oraz nieprzerwanie będzie prowadził działalność gospodarczą także przez ten okres.

Wysokość dofinansowania uzależniona od poziomu spadku obrotów

Przy omawianym rodzaju dofinansowania prawodawca bardzo szczegółowo w art. 15zzb ust. 4 ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 określił zakresy spadku obrotów w działalności gospodarczej oraz przynależne do tych wysokości kwoty dofinansowań. W okolicznościach spadku obrotów:

 1. Co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
 2. Co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
 3. Co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS przyznawane jest na okres maksymalnie 3 miesięcy z opcją przedłużenia nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020r.

Przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania do tej części, jeżeli już przyznano mu dofinansowanie z innych źródeł środków publicznych

Gdzie należy składać wnioski

Pracodawcy ubiegający się o jeden z dwóch wariantów dofinansowań składają wnioski do powiatowego urzędu pracy (właściwego ze względu na siedzibę swojej firmy) w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy

Do wniosku dołączone obligatoryjnie są:

 1. Oświadczenia w tym miesięczne oświadczenie o kosztach wynagrodzeń i składkach ZUS,
 2. Informacja o pomocy publicznej,
 3. Kalkulator obrotów oraz kalkulator dofinansowania do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne,
 4. Klauzule przetwarzania danych.

Komplet wymaganych oświadczeń do wniosku, umowa i inne dokumenty stanowią integralną część wniosku i wszystkie razem dostępne są na stronach powiatowych urzędów pracy.

W przypadku otrzymania decyzji pozytywnej o przyznaniu dofinansowania podpisywana jest z powiatowym urzędem pracy, umowa o wypłatę dofinansowania, gdzie stroną umowy jest starosta.

Zobowiązania pracodawcy w związku z otrzymanie dofinansowania

Pracodawca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS, co miesiąc, po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zawarciu umowy i złożeniu wraz z nią oświadczenia o kosztach wynagrodzenia i kosztach należnych od nich składek ZUS. Koszty pracodawca ustala na ostatni dzień miesiąca, za który urząd wypłaci dofinansowanie.

Pracodawca w okresie otrzymywania dofinansowania oraz po tym okresie czasu (równemu ilości miesięcy otrzymywania dopłat) utrzyma zatrudnienie pracowników objętych zawartą ze starostą umową. Ponadto będzie prowadził nieprzerwanie działalność gospodarczą.

Urząd pracy będzie wymagał zwrotu dofinansowania za pracownika, którego nie zdołał utrzymać w zatrudnieniu w kwocie proporcjonalnie przypadającej do okresu czasu nieutrzymania pracownika. Zwrot będzie należny w ciągu 30 dni od dnia, w którym pracodawca otrzyma wezwanie od starosty.

Pracodawca ma obowiązek wydatkować środki zgodnie z przeznaczeniem i nie może ubiegać się o inne dofinansowanie na ten sam cel.

Opublikowano: 2020-04-16