OSS – VAT od sprzedaży zagranicznej – nowa procedura, deklaracje i terminy!

Opublikowano: 2021-07-15

Z dniem 1 lipca 2021r. obowiązują nowe zasady rozliczania sprzedaży na terenie UE, w przypadku, gdy nabywcami są podmioty niemające obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, czyli zasadniczo zagraniczne osoby fizyczne. W niniejszym wpisie koncentrujemy się wokół procedury unijnej, która pozwala rozliczać taką sprzedaż w krajowym urzędzie skarbowym bez konieczności rejestracji do VAT w poszczególnych państwach członkowskich! Tytułem wstępu warto również zaakcentować, iż Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do pakietu e-commerce, który aktualnie jest w fazie konsultacji (https://www.gov.pl/web/finanse/prekonsultacje-objasnien-podatkowych-do-e-commerce-w-vat).

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość zamiast sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Na blogu poruszaliśmy już istotne zmiany w zakresie nowej procedury, czyli wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (dalej: WSTO). Przypomnijmy, że po pierwsze jest to sprzedaż dla podmiotów z innych krajów UE, które nie mają obowiązku rozliczenia WNT (B2C). Po drugie taka sprzedaż może być rozliczana na zasadach dostawy krajowej pod warunkiem nieprzekroczenia limitu w ramach WSTO w kwocie 10 000 EUR/ 42 000 PLN w poprzednim i bieżącym roku.

Powyższy limit jest stosunkowo niski i obejmuje sprzedaż na wszystkie kraje członkowskie (w tym również sprzedaż usług na zasadach B2C, czyli przedsiębiorca-konsument), stąd podatnik po jego przekroczeniu (lub dobrowolnie przed jego przekroczeniem) będzie zobligowany do rejestracji w VAT w poszczególnych państwach członkowskich lub rozliczenia WSTO/sprzedaży usług w ramach procedury unijnej OSS.

Rejestracja do procedury unijnej OSS – zgłoszenie rejestracyjne

Procedura unijna OSS jest niejako rozszerzeniem funkcjonującej wcześniej procedury MOSS, która umożliwiała rozliczenie podatku VAT w jednym państwie członkowskim, podmiotom świadczącym usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze. Podmioty korzystające wcześniej z procedury MOSS, nie muszą ponownie rejestrować się do procedury OSS.

Jeżeli więc dany podmiot dokonuje dostaw towarów w ramach WSTO i/lub świadczy usługi na zasadach B2C, wówczas po przekroczeniu limitu sprzedaży 10 000 EUR/ 42 000 PLN (lub dobrowolnie przed jego przekroczeniem), zamiast rejestrować się do podatku VAT w poszczególnych krajach członkowskich może wybrać alternatywnie OSS. Dzięki takiemu rozwiązaniu, podatek VAT należny w określonych państwach członkowskich będzie rozliczany w państwie siedziby. W celu zobrazowania omawianej problematyki przeanalizujmy poniższy przykład.

Przykład 1

Polski podatnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Adam Kowalski, sprzedaje wyroby skórzane za pośrednictwem strony internetowej klientom indywidualnym z Niemiec, Hiszpanii, Francji i Włoch.

W ubiegłym roku wartość sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju osiągnęła równowartość 65 000 zł. Oznacza, to, że od 1 lipca 2021r. miejscem opodatkowania WSTO będzie terytorium wymienionych wyżej państw członkowskich, czyli VAT od każdej sprzedaży będzie należny fiskusowi odpowiednio z Niemiec, Hiszpanii, Francji i Włoch.

Pan Adam od lipca 2021r. może rozliczać WSTO na dwa sposoby:

  1. Poprzez rejestrację do VAT we wszystkich państwach członkowskich, do których sprzedaje swoje towary konsumentom (odbiorcom indywidulanym). Oznacza, to, że Pan Adam będzie składać deklarację VAT i rozliczać WSTO w każdym kraju członkowskim odrębnie (Pan Adam będzie składać co najmniej 4 deklaracje VAT poza Polską) lub
  2. Poprzez rejestrację do OSS w Polsce, gdzie Pan Adam rozliczy całą sprzedaż WSTO do wszystkich krajów członkowskich w polskim organie podatkowym bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań poza granicami kraju.

Aby zarejestrować się do OSS należy:

  1. Wypełnić zgłoszenie rejestracyjne VIU-R,
  2. Przesłać powyższe zgłoszenie elektronicznie do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście będącego właściwym organem do spraw OSS.

ISTOTNE:

Zgodnie z objaśnieniami dot. OSS (https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/procedury/punkt-kompleksowej-obslugi-oss-i-ioss/), rejestracja będzie skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik złożył zgłoszenie VIU-R. Jednakże w przypadku, gdy podatnik rozpoczął świadczenie usług/dokonywanie dostaw towarów przed tą datą, ich rozliczanie w ramach procedury unijnej zacznie obowiązywać od pierwszego dnia świadczenia usług/dokonywania dostaw towarów, pod warunkiem, że podatnik – do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy dokonano świadczenia usługi/dostawy towarów – zgłosi Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście rozpoczęcie działalności w ramach procedury unijnej.

Zatem podatnicy, którzy nie zgłosili się do OSS do 30 czerwca 2021r. i zamierzają jednocześnie rozliczać w ramach OSS sprzedaż usług i/lub WSTO od lipca 2021r., zobligowani są wystosować zgłoszenie rejestracyjne najpóźniej do 10 sierpnia 2021r,.

Rozliczenie sprzedaży w ramach OSS – ewidencje, deklaracje i terminy

Rozliczenie sprzedaży usług/WSTO w ramach OSS oprócz rejestracji wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji oraz okresowego składania deklaracji. W praktyce oznacza to, że podatnik zobligowany jest do:

  • prowadzenia ewidencji, której nie wysyła się okresowo do organu podatkowego, lecz udostępnia się ją na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji (w naszym przypadku polskiego fiskusa) lub państwa członkowskiego konsumpcji (czyli państwa będącego beneficjentem VAT od danej sprzedaży). Wzór ewidencji nie jest dostępny. Polska ustawa o VAT odwołuje się do przepisów unijnych, konkretnie do art. 63c rozporządzenia 282/2011, zgodnie z którym ewidencja musi zawierać następujące dane: a) oznaczenie państwa członkowskiego konsumpcji, na rzecz którego świadczona jest usługa; b) rodzaj świadczonej usługi; c) datę świadczenia usługi; d) podstawę opodatkowania ze wskazaniem użytej waluty; e) wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania; f) zastosowaną stawkę VAT; g) kwotę należnego VAT ze wskazaniem użytej waluty; h) datę i kwotę otrzymanych płatności; i) wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi; j) w przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze; k) nazwisko/nazwę usługobiorcy, jeżeli są znane podatnikowi; l) informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu. Informacje, o których mowa wyżej, podlegają ewidencjonowaniu przez podatnika w taki sposób, aby możliwe było ich niezwłoczne udostępnienie drogą elektroniczną oraz dla każdej pojedynczej świadczonej usługi,
  • składania kwartalnych deklaracji za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Termin na złożenie deklaracji i zapłatę podatku upływa z końcem miesiąca następującego po miesiącu zakończenia danego kwartału. W przypadku składania deklaracji termin przypadający w sobotę, niedzielę lub święto nie ulega przesunięciu na kolejny dzień roboczy. W przypadku płatności obowiązują standardowe zasady, tj. przesunięcie terminu na kolejny dzień roboczy.

Podstawową walutą rozliczeniową w ramach OSS jest euro (EUR). Podatnicy są więc zobligowani do wypełniania deklaracji i wpłacania podatku w walucie euro. W przypadku stosowania innych walut zgodnie z art. 130c ust. 7 ustawy o VAT W przypadku gdy płatności z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywano w innych walutach niż euro, do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany następnego dnia.

Autor: Łukasz Kluczyński