Nowy, szybszy termin zwrotu VAT w 2022 roku

Opublikowano: 2022-05-20

W 2022r. nastąpiło bardzo wiele zmian w ustawach podatkowych. Najczęstsze odniosły się do podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Jednak miały miejsce i inne, które nie stanowią tych najgłośniejszych.

Jedną z nich jest wprowadzenie bardzo krótkiego, czyli 15 dniowego terminu zwrotu podatku VAT. Z czym wiąże się wnioskowanie o zwrot VAT w tym terminie? Jakie należy wypełnić warunki?

Zwrot podatku VAT w 15 dni

Urząd skarbowy dokona zwrotu podatku VAT w terminie 15 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji JPK_V7 (czyli od 26 dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym) jeżeli podatnik złożył:

  1. plik JPK_V7 z wykazanym podatkiem VAT do zwrotu albo
  2. korektę pliku JPK_V7 z wykazanym zwrotem VAT – złożoną jeszcze przed ostatecznym terminem na złożenie pierwotnego pliku JPK_V7.

Urząd skarbowy zwróci podatnikowi podatek VAT również w terminie 15 dni, licząc od dnia złożenia korekty pliku JPK_V7 z wykazaną kwotą VAT do zwrotu, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji (po 25 dniu następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym).

Warunki uzyskania zwrotu podatku VAT w 15 dni

Podatnik, który chce wnioskować o zwrot podatku VAT w ciągu 15 dni musi wypełnić kilka ustawowych warunków (łącznie). Przedstawiono je w poniższej tabeli.

Warunki 15-dniowego zwrotu podatku VAT
Przez kolejne 12 miesięcy przed miesiącem, w rozliczeniu za który podatnik wnioskuje o zwrot VAT
łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem VAT, zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej on-line za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50.000 zł
W okresie rozliczeniowym za który jest składany wniosek o zwrot VAT
kwota nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kasy on-line
kwota podatku naliczonego lub nadwyżki VAT, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł
podatnik złożył terminowo pierwotną deklarację JPK_V7 z wykazaną kwotą do zwrotu VAT
Podatnik przez kolejne
12 miesięcy bezpośrednio przed okresem złożenia wniosku o zwrot:
– był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
– składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje JPK_V7,
– prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kasy fiskalnej on-line
3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek rozliczeniowy zawarty w białej liście podatków VAT
Za trzy kolejne miesiące rozliczeniowe, a w przypadku podatnika kwartalnego VAT za jeden okres rozliczeniowy, przed miesiącem (kwartałem), w rozliczeniu za który podatnik wnioskuje o zwrot VAT – udział procentowy
łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem VAT zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej on-line, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem VAT dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%
otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem VAT, zaewidencjonowanej na kasie on-line, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem VAT zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%