SLIM VAT – nowe zasady rozliczania faktur sprzedaży w walucie w 2021r.

Sprzedawcy wystawiając fakturę dotyczącą zbycia towarów lub usług wyrażoną w walucie obcej mają obowiązek przeliczyć wartość tej faktury na polskie złote, aby następnie móc ją zarejestrować (zaksięgować w PLN) w księgach swojej firmy.

Bardzo często zdarza się, że kurs waluty jaki sprzedawca musi użyć do przeliczenia na polskie złote jest inny dla celów ujęcia w ewidencji VAT a inny dla celów ujęcia w przychodach dla obliczenia podatku dochodowego PIT. Od stycznia 2021r. ten stan rzeczy ma się zmienić.

Przeliczanie faktury wyrażonej w walucie obcej w aktualnym stanie prawnym

Nowy projekt ustawy z dnia 14.08.2020r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy (zwany dalej projektem) zakłada wprowadzenie możliwości przeliczenia faktury sprzedaży wyrażonej w walucie według tego samego kursu przeliczeniowego. Co to oznacza dla sprzedawców?

Aktualnie (do końca 2020r.) jeżeli sprzedawca wystawi fakturę za zbycie towarów lub usług wyrażoną w walucie innej niż PLN, wówczas ma obowiązek na potrzeby rejestracji w księgach swojej firmy przeliczyć jej wartość na polskie złote:

  1. Dla celów podatku dochodowego PIT (ustalenie przychodów w PLN),
  2. Dla celów podatku VAT (ujęcie w ewidencji podstawy opodatkowania w PLN).

Przeliczanie faktury wyrażonej w walucie obcej dla celów ujęcia
w przychodach firmy (PIT)

W przypadku przeliczania wartości faktury sprzedaży na PLN na potrzeby ujęcia w przychodach firmy sprzedawca może użyć kursu tzw. faktycznego z danego dnia sprzedaży (kurs, który stosuje bank przy kupnie, sprzedaży waluty) a jeżeli jest to niemożliwe, wówczas średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (NBP) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Trzeba pamiętać, że dzień uzyskania przychodu może być dniem wystawienia faktury, sprzedaży towaru lub usługi albo uregulowania należności.

Przeliczanie faktury wystawionej w walucie w aktualnym stanie prawnym dla ujęcia w ewidencji VAT

Przeliczanie na PLN faktury wystawionej w walucie obcej dla celów ujęcia w ewidencji VAT zależy od tego czy faktura ta została wystawiona:

  1. Przed powstaniem obowiązku podatkowego w VAT (najczęściej zbycia),
  2. Po powstaniu obowiązku podatkowego w VAT (najczęściej zbycia).

Pierwszy przypadek wymaga, aby przeliczyć wartość (podstawę opodatkowania VAT) netto z faktury sprzedaży według średniego kursu waluty widniejącej na fakturze, ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Drugi przypadek obliguje sprzedawcę do przeliczenia wartości (podstawy opodatkowania VAT) netto z faktury według średniego kursu waluty widniejącej na fakturze ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego (zbycia).

Innym dopuszczalnym sposobem w tym wypadku jest jeszcze przeliczenie według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez EBC na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Przykład 1

Czynny podatnik VAT wystawił dnia 27.10.2020r. fakturę za usługę biura wirtualnego wykonaną 15.10.2020r. na kwotę 600 euro. Obowiązek podatkowy w VAT dla usług biurowych powstaje w dniu wystawienia faktury.

Przeliczenia danej faktury sprzedaży podatnika dokona:

  1. Dla określenia przychodów PLN według kursu z dnia 14.10.2020r.,
  2. Dla ustalenia podstawy opodatkowania PLN w VAT według kursu z dnia 26.10.2020r.

ISTOTNE:

Dość często sprzedawcy muszą stosować różny kurs przeliczania waluty obcej w jakiej wystawiona jest faktura sprzedaży dla celów ujęcia w ewidencji VAT i w przychodach firmy opodatkowanych PIT.

Zmiana, która ułatwi sprzedawcom przeliczanie faktur wystawionych w walucie

Prawodawca proponuje wdrożyć z początkiem 2021r. zmianę w zakresie przeliczania faktur wystawionych (przez sprzedawców) w walucie obcej. Zmiana polegać ma na tym, że sprzedawca może stosować dotychczasowy sposób przeliczania wartości faktury dla celów VAT i PIT albo może zastosować przeliczanie dla PIT także w odniesieniu do przeliczania dla VAT.

ISTOTNE:

Sprzedawca ma obowiązek wybrać na początku roku, którą metodę przeliczania faktury w walucie obcej będzie stosował. Druga sprawa to obowiązek wykorzystywania wybranej metody przez cały rok.

Tak więc sprzedawca po wyborze metody przeliczania faktury sprzedaży wyrażonej w walucie nie może zmienić tej metody przez okres 12 miesięcy. Rozwiązanie to tyczy się początku 2021r. jednak ustawodawca, póki co nie zastrzega, ażeby wybór nie mógł być dokonany np. w kwietniu 2021r. Jedyne aktualnie obwarowanie dotyczy tego, aby wybraną metodę przeliczania stosować od początku miesiąca, w którym sprzedawca dokonał wyboru danej metody przeliczania

Przykład 2

Czynny podatnik VAT wystawił dnia 22.01.2021r. fakturę za usługę biura wirtualnego wykonaną 15.01.2021r. na kwotę 600 euro.

Przeliczenia danej faktury sprzedaży według nowej metody podatnik może dokonać:

  1. Dla określenia przychodów PLN według kursu z dnia 15.01.2021r.,
  2. Dla ustalenia podstawy opodatkowania PLN w VAT według kursu z dnia 15.01.2021r.

ALBO wybierając wciąż dostępną, standardową metodę:

  1. Dla określenia przychodów PLN według kursu z dnia 14.01.2021r.,
  2. Dla ustalenia podstawy opodatkowania PLN w VAT według kursu z dnia 21.01.2021r.

Dodanie możliwości przeliczania faktury w walucie obcej za pomocą jednego tej waluty z pewnością przyczyni się do sprawniejszego i szybszego wystawiania faktur jak i ich sprawniejszej rejestracji w księgach firmy dla celów PIT i VAT.

Sprzedawca przy wyborze nowej metody nie będzie musiał szukać różnych kursów walut co ułatwi mu proces wystawiania i rejestracji faktur w księgach, ale też pozwoli na poświęcenie zaoszczędzonego czasu na inne istotne zadania.

Opublikowano: 2020-12-11