Obowiązkowe kasy online w 2021r.

W kilku branżach kasy fiskalne online, czyli urządzenia połączone z systemem teleinformatycznym, stały się codziennością z początkiem 2020r. Docelowo kolejny etap implementacji kas online nastąpić miał w połowie 2020r., jednak z powodu pandemii, ustawodawca zdecydował się przesunąć uchwalone terminy (Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 10 czerwca 2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 1059). Warto więc zasygnalizować zbliżający się wielkimi krokami obowiązek, tym bardziej, że uchybienia w tym zakresie mogą podatników kosztować utratę ulgi na zakup nowych kas.

Kasy online – obowiązek od stycznia 2021r. Należy się spieszyć aby nie stracić ulgi na zakup nowej kasy!

Począwszy od 1 lipca 2020r. kasy fiskalne online powinny zostać zainstalowane u kolejnej grupy podatników. Przywołane wyżej rozporządzenie przesunęło jednak powyższy termin na 1 stycznia 2021r. Dotyczy to:

 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Oznacza to, że podmioty działające w wyżej wymienionych branżach powinny zakupić i zafiskalizować kasy online jeszcze w 2020r. aby, już 1 stycznia 2021r. rozpocząć prowadzenie ewidencji przy użyciu kasy online. Umożliwi to skorzystanie z ulgi na zakup kas fiskalnych! Nie ma znaczenia, że podatnik np. zachoruje i nie zdoła zafiskalizować kasy 1 stycznia lub wcześniej. W takim przypadku utraci prawo do ulgi, która wynosi 90% wartości kasy, jednak nie więcej 700 zł. Niniejszą sytuację zaprezentowano na poniższym przykładzie.

Przykład 1

Pan Janusz, który prowadzi restaurację, w grudniu 2020r. zachorował – zwolnienie lekarskie zostało wystawione do 10 stycznia 2021r.

W tej sytuacji Pan Janusz powinien zorganizować zakup kasy jeszcze w grudniu, tak aby od 1 stycznia mógł rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy online.

Zakup kasy fiskalnej online po 1 stycznia 2021r. uniemożliwi skorzystanie z ulgi na zakup kasy.

ISTOTNE:

Jeżeli podatnik używa kilku kas do prowadzenia ewidencji, wówczas czas na zakup pozostałych urządzeń wnosi aż pół roku. Na zakup dodatkowych kas w tym terminie również przysługuje ulga!

Ulga na zakup kas fiskalnych online – Minister Finansów wydał objaśnienia

Podatnicy zainteresowani skorzystaniem z ulgi na zakup kasy mogą sięgnąć również do objaśnień podatkowych z dnia 11.07.2019r. w sprawie ulgi na zakup kas rejestrujących online.

W przytoczonych wyżej objaśnieniach zaakcentowano m.in., że:

 • z ulgi mogą skorzystać tylko podatnicy, który zostali zobligowani do wymiany kas lub nabywają pierwszą kasę fiskalną,
 • warunkiem skorzystania z ulgi na zakup kasy online jest rozpoczęcie sprzedaży przy użyciu nowej kasy – nie wystarczy sam zakup,
 • można tego dokonać przed ustawowym terminem i odliczyć ulgę w deklaracji (JPK) za miesiąc, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie ewidencji,

stąd płynie wniosek, że nie warto czekać z wymianą kasy online, aby nie utracić prawa do ulgi. Omawiane kwestie zostały zobrazowane na poniższym przykładzie.

Przykład 2

Pan Janusz, który prowadzi restaurację, został ustawowo zobligowany do rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy online od 1 stycznia 2021r.

Pan Janusz zakupił i rozpoczął prowadzenie ewidencji przy użyciu kasy online jeszcze w listopadzie, stąd w rozliczeniu za listopad może odliczyć przysługującą mu ulgę na zakup kasy.

ISTOTNE:

Ulga na zakup kasy przysługuje zarówno podatnikom czynnym, rozliczającym ulgę w deklaracji podatkowej jak i zwolnionym. Ci ostatni otrzymają ulgę na rachunek bankowy lub w SKOK.

Kasy online – obowiązek od lipca 2021r.

Dla ostatniej już grupy podmiotów, która została zobligowana do wymiany kas fiskalnych na kasy online przesunięto termin wykonania tego obowiązku na 1 lipca 2021r. (pierwotnie 1 stycznia 2021r.). Dotyczy to świadczenia:

 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

– wymienieni powyżej podatnicy, na których został nałożony obowiązek wymiany kas fiskalnych również mają prawo do skorzystania z ulgi na jej zakup!

W 2021r. podatnicy dokonają pierwszych przeglądów kas online – można stracić ulgę i dodatkowo zapłacić sankcję

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię związaną z kasami online oraz ulgą na ich zakup, a mianowicie obowiązkiem dokonania terminowego przeglądu urządzenia.

W ustawie o VAT oraz rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie unormowano szczegółowo kwestie związane z serwisem kas i sankcjami w tym zakresie:

 • po pierwsze w ustawie o VAT (art. 111 ust. 6ka) upoważniono naczelnika urzędu skarbowego do nakładania w drodze decyzji, sankcji w kwocie 300 zł w przypadku, gdy podatnik nie podda kasy fiskalnej przeglądowi technicznemu w obowiązujących terminach,
 • po drugie w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (§ 5) zapisano, że w przypadku niepoddania w obowiązujących terminach, kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis, podatnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej lub odliczonej ulgi.

ISTOTNE:

Obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej należy dokonać nie rzadziej niż co 2 lata. Zatem podatnicy, na których nałożono obowiązek stosowania kas online od 1 stycznia 2020r. (m.in. warsztaty samochodowe) w 2021r. powinni zadbać o terminowe wykonanie obowiązku. W przypadku nowych kas, 2-letni termin liczony jest od dnia dokonania fiskalizacji, która w zdecydowanej większości miała miejsce jeszcze w 2019r.

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2020-12-22