Mały ZUS Plus – zgłoszenie tylko w styczniu!

Przedsiębiorcy w pewnych okolicznościach mogą zostać zmuszeni do poszukiwania oszczędności, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego. Warto rozważyć skorzystanie ze stosunkowo nowej ulgi, która może przyczynić się do zmniejszenia obciążeń składkowych. Jest to tzw. „mały ZUS plus” (MZP). Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje w zakresie terminów oraz warunków jakie należy spełnić, aby z owej ulgi skorzystać.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi?

Nie każdy może skorzystać z niższych składek w ramach MZP, ponieważ ulga skierowana jest co do zasady do przedsiębiorców działających na mniejszą skalę, tj. osiągających przychody nieprzekraczające 120 000 zł w poprzednim roku. Mówiąc krócej, jeżeli przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 120 000 zł, to w kolejnym roku można korzystać z ulgi.

Istnieje jeszcze kilka innych ograniczeń. Korzystanie z ulgi jest niemożliwe w przypadku płatników:

  • rozliczających się w poprzednim roku za pomocą karty podatkowej będących jednocześnie podatnikiem zwolnionym z VAT,
  • prowadzących w poprzednim roku kalendarzowym działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni,
  • spełniających warunki do zastosowania tzw. ZUS preferencyjnego, czyli płatników którzy np. nie wyczerpali 24-miesięcznego okresu preferencyjnego oskładkowania,
  • prowadzących działalność jako: 1) osoba wykonująca wolny zawód w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, której przychody są przychodami z działalności gosp. w rozumieniu ustawy o PIT, 2) albo jako twórca lub artysta, 3) albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnik spółki komandytowej, jawnej lub partnerskiej, 4) albo jako osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  • wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • ustalających podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach MZP przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Do powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio ustalała podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z zasadami MZP lub prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy – oznacza to, że MZP można stosować maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy!

Terminowe zgłoszenie warunkiem skorzystania z ulgi

Kwestią nadrzędną, obok warunków jakie należy spełnić, jest dokonanie terminowego zgłoszenia do ulgi „mały ZUS plus”. Należy w tej sytuacji dokonać wyrejestrowania na druku ZWUA i zgłoszenia na druku ZUA z kodem 05 90 lub 05 92 (kod dotyczy osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy) w terminie:

  • do końca stycznia, jeżeli płatnik nabywa prawo do ulgi w styczniu danego roku (przykład nr 1),
  • w ciągu 7 dni – w pozostałych przypadkach (tabela nr 1).

Przykład 1

Pan Wojciech w 2020r. nie spełniał warunków do skorzystania z ulgi „mały ZUS plus” (przychody w ubiegłym roku przekroczyły 120 000 zł).

W styczniu 2021r. Pan Wojciech spełni warunki niezbędne do korzystania z MZP, w tym warunek przychodowy (przychody za rok 2020r. wyniosły 95 000 zł).

Pan Wojciech w terminie do 31 stycznia powinien złożyć wyrejestrowanie ZWUA i zgłoszenie na druku ZUA od 1 stycznia 2021r.

Tabela 1 Zgłoszenie do ulgi „mały ZUS plus” w ciągu 7 dni

Dzień od którego należy liczyć 7 dni Dodatkowe uwagi i wyjaśnienia
Zaprzestanie wykonywania usług dla byłego pracodawcy Zaprzestanie wykonywania usług dla byłego pracodawcy daje możliwość skorzystania z MZP
Zakończenie okresu „ulgi na start” Dotyczy płatników którzy wyczerpali 6 miesięczny okres „ulgi na start” i jednocześnie nie spełniają warunków do skorzystania z tzw. preferencyjnych składek ZUS przez kolejne 24 miesiące
Zakończenie okresu składek preferencyjnych Dotyczy płatników którzy wyczerpali 24 miesięczny okres preferencyjnych składek ZUS
Wznowienie działalności gospodarczej Dotyczy płatników którzy zawiesili działalność gospodarczą oraz płatników którzy dokonali jej wykreślenia z rejestru, a następnie ponownie ją aktywowali

ISTOTNE:

Brak terminowego zgłoszenia do ulgi „mały ZUS plus”, uniemożliwi skorzystanie z niej w całym roku kalendarzowym!

Ile można zaoszczędzić korzystając z ulgi?

Rozpoczynając rozważania w kontekście oszczędności na składkach ZUS należy wyraźnie zaakcentować, iż niższe składki ubezpieczeniowe wiążą się z niższymi świadczeniami ze strony ZUS tj. emerytura, renta, czy świadczenia chorobowe/wypadkowe – „oszczędności” dotyczą zasadniczo składek na ubezpieczenia społeczne od których zależy wysokość tych świadczeń.

Niemniej jednak wielu przedsiębiorców decyduje się skorzystać z ulgi, mając na względzie wiele czynników, takich jak zwiększenie cash flow, czy teżprzetrwanie kryzysu, tym bardziej, że dysproporcja pomiędzy najniższymi składkami przedsiębiorcy niekorzystającego z ulg, a najniższą możliwą podstawą składek przy zgłoszeniu do MZP może wynieść nawet nieco ponad 800 zł.

Minimalna podstawa wymiaru składek w przypadku omawianej ulgi nie może być niższa niż 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oblicza się ją w oparciu o średnioroczny dochód pomnożony przez współczynnik 0,5. Średnioroczny dochód wyznacza się z kolei poprzez podzielenie rocznego dochodu przez liczbę dni prowadzenia działalności w danym roku i pomnożenie wyniku przez 30 (dla ryczałtowców, czy też podatników VAT opodatkowanych kartą podatkową, dochód który należy przyjąć do obliczeń, to przychody x 0,5). Sposób wyznaczenia podstawy składek oraz ich wysokość przedstawiono na poniższym przykładzie. Na marginesie dodać należy, że ZUS udostępnia kalkulator składkowy, dzięki któremu w stosunkowo prosty sposób można obliczyć podstawę składek ZUS.

Przykład 3

Pan Jan w 2020r. opodatkowywał swoje przychody ryczałtem, które wyniosły 52 000 zł (działalność była prowadzona przez cały rok).

W pierwszej kolejności należy wyznaczyć średnioroczny dochód, który obliczamy następująco (52 000 x 0,5)/365 x 30 = 2 136,98 zł

UWAGA: dochód przy ryczałcie na potrzeby ulgi obliczany jest jako połowa przychodu!

Następnie obliczamy podstawę składek ubezpieczeniowych mnożąc otrzymany wynik przez 0,5, czyli 2 136,98 zł x 0,5 = 1 068,49 zł

Składki ZUS społeczne (wraz ze składką chorobową) od wyznaczonej powyżej podstawy wyniosą 338,07 zł.

ISTOTNE:

Korzystając z ulgi mały ZUS plus należy dodatkowo pamiętać o złożeniu dokumentów rozliczeniowych (DRA i DRA 2).

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2020-12-18