Przedłużenie niektórych preferencji podatkowych, wspomagających działalność gospodarczą w czasie epidemii w 2021 roku

Ministerstwo Finansów w kwietniu 2020r. pracowało nad rozwiązaniami prawnymi przeciwdziałającymi rozprzestrzeniającej się pandemii Covid-19. Poza narzędziami tarczy antykryzysowej były to różnego rodzaju odliczenia od dochodu, przekazania darowizn oraz brak obowiązku wykonywania niektórych pomniejszeń kosztów czy zwiększeń dochodu.

Wiele z tych rozwiązań będzie obowiązywać także w roku 2021r. Poniżej przedstawiono najpopularniejsze z nich.

Zwolnienie z opodatkowania dodatkowego świadczenia postojowego

Jeszcze w 2020r. przedsiębiorcy, którzy otrzymali świadczenie postojowe nie byli zobligowani do włączenia go do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednak kwestia dodatkowego świadczenia postojowego wyglądała przez jakiś czas zupełnie odmiennie.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali dodatkowe świadczenie postojowe jeszcze do końca listopada 2020r. mieli obowiązek włączyć go do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Aktualnie od 1 grudnia 2020r. oraz w roku kolejnym, a więc w 2021r. zwolnieniu
z opodatkowania podatkiem dochodowym podlega zarówno świadczenie postojowe (bez zmian) jak i dodatkowe świadczenie postojowe.

Dalsza dodatkowa możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych

W 2020r. prawodawca zezwolił podatnikom na dokonywanie jednorazowej amortyzacji
w stosunku do nabycia środków trwałych, które miały służyć wytworzeniu towarów przeznaczonych na walkę z epidemią Covid-19.

W 2021r. aż do miesiąca odwołania stanu epidemii Covid-19 preferencja ta zostanie zachowana.

Przedłużony brak konieczności korekty w PIT u dłużników z tytułu niezapłaconych faktur

W roku 2020 z uwagi na trwającą epidemię Covid-19 dozwolono na brak korekty z tytułu nieopłaconych faktur na rzecz dostawcy towarów i usług.

Nabywca nie musiał pomniejszać kosztów w swoich księgach z tytułu z nieopłaconej faktury (powyżej 90 dni od terminu płatności) in minus, jeżeli poniósł straty z powodu panującej epidemii Covid-19.

Powyższa możliwość została ustanowiona także na kolejny 2021r., ale pod warunkiem, iż:

 1. W danym roku podatkowym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu Covid-19,
 2. Podatnik osiągnął przychody niższe o co najmniej 50% odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów,
 3. Podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19 odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym.

Preferencja z tytułu skorzystania z ulgi na złe długi w PIT dla wierzycieli

Podatnicy, którzy nie otrzymali zapłaty należności za wystawioną fakturę sprzedaży będę mogli nadal skorzystać z preferencji z ulgi na złe długi w roku podatkowym, w którym będzie obowiązywał stan epidemii Covid-19.

Preferencja ta polega na możliwości pomniejszenia dochodu, gdy kontrahent nie opłaci faktury sprzedaży.

Zatem w przypadku nieotrzymania należności wierzyciel dokona zmniejszenia dochodu najwcześniej w okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Zmniejszenie to będzie aktywne do końca okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Darowizny na przeciwdziałanie epidemii Covid-19

Przedłużona została na rok 2021r. a dokładnie do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii Covid-19 możliwość odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie Covid-19 dla:

 1. Podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanym do wykazu podmiotów leczniczych,
 2. Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 3. Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,
 4. Domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej,
 5. Funduszowi Przeciwdziałania Covid-19.

Ponadto, jeżeli darowizna została przekazana od dnia:

 • 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Opublikowano: 2020-12-31