Dodatkowe postojowe i zwolnienie z ZUS w ramach tarczy 6.0

W połowie grudnia weszła w życie tarcza antykryzysowa 6.0, zwana również „tarczą branżową”. Kolejne propozycje w ramach programów antykryzysowych wprowadziła Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 2255). W niniejszej publikacji przeanalizujemy pomoc, o którą można ubiegać się w ZUS tj. postojowe i zwolnienie ze składek.

Dwa rodzaje zwolnień z ZUS – wnioski do 15 stycznia i 31 stycznia!

Najnowsza nowelizacja przepisów tarczy antykryzysowej przewiduje dodatkowe możliwości zwolnienia przedsiębiorców ze składek ZUS:

 • za miesiące lipiec-wrzesień 2020 dla określonych branż – zwolnienie to już wprowadzono wcześniej, jednak tarczą 6.0 rozszerzono krąg przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z tego zwolnienia,
 • za miesiąc listopad 2020 również dla określonych branż – z tym, że jest to zupełnie nowa forma zwolnienia ze składek.

Poniżej przedstawiamy szczegóły w zakresie warunków i możliwości skorzystania z powyższych zwolnień w opłacaniu składek. Należy jednak podkreślić, że nie warto zwlekać, bowiem czas na złożenie wniosków na okoliczność pierwszego zwolnienia upływa 15 stycznia, natomiast drugiego 31 stycznia!

 1. Rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS za lipiec-wrzesień 2020

Jak wspomniano wcześniej, niniejsze zwolnienie zostało rozszerzone o kolejne branże, które mogą ubiegać się o tę formę pomocy. Należą do nich przedsiębiorcy, którzy na dzień złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS prowadzili przeważającą działalność sklasyfikowaną wg następujących kodów PKD: 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 79.12.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z. Rozszerzone zwolnienie dotyczy również przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) oznaczonych kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, oraz przedsiębiorców prowadzących muzea w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

Aby skorzystać ze zwolnienia konieczne jest złożenie wniosku RDZ-B elektronicznie za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Co istotne termin na złożenie wniosku mija 15 stycznia 2021r. dla podmiotów prowadzących działalność sklasyfikowaną PKD 55.10.Z oraz 79.12.Z. Dla pozostałych branż termin ten upłynął 30 listopada 2020r., a więc jeszcze przed wejściem w życie przepisów tarczy 6.0. Jest to ewidentny błąd ustawodawcy i należy spodziewać się, że określi on inny termin składania wniosków w związku z niniejszym zwolnieniem.

Aby skorzystać z omawianego zwolnienia płatnik składek musi spełnić dodatkowo następujące warunki:

 • być zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020r.,
 • osiągnąć przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019r.,
 • przesłać deklaracje rozliczeniowe za okresy objęte zwolnieniem do 31 października 2020r.
 1. Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 – nowość

Kolejną formą pomocy w ramach tarczy 6.0 jest zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020r. Tutaj również należy badać przeważający kod PKD, z tym, że na dzień 30 września 2020r. Niniejsze zwolnienie ze składek dotyczy następujących branż, sklasyfikowanych w PKD47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Wnioski RDZ-B6 należy składać do 31 stycznia 2021r., a płatnik składek musi spełnić następujące warunki:

 • być zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020r.,
 • osiągnąć przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych za listopad 2020r. co najmniej o 40% niższy w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019r.,
 • przesłać deklaracje rozliczeniowe za listopad 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Dwa rodzaje dodatkowych świadczeń postojowych dla przedsiębiorców

Szósta wersja tarczy antykryzysowej stwarza możliwość otrzymania dodatkowych świadczeń postojowych w następujących formach:

 • rozszerzenie dodatkowego świadczenia postojowego o kolejne branże,
 • nowe, jednorazowe świadczenie postojowe dla określonych branż.

Płatnicy mogą wnioskować zarówno o jedno jak i o drugie świadczenie postojowe najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Dodatkowe świadczenia postojowe przysługują płatnikom, którzy pobierali wcześniej „zwykłe” świadczenie (złożyła już wcześniej wniosek RSP-D lub RSP-DB).

 1. Rozszerzenie dodatkowego świadczenia postojowego o kolejne branże

Pierwszą „opcją” na dodatkowe świadczenie postojowe jest pomoc dla kolejnych branż, które na dzień złożenia wniosku prowadzą przeważającą działalność sklasyfikowaną PKD 55.10.Z, 79.12.Z oraz 93.11Z (tarcza 6.0 rozszerzyła świadczenie o te trzy branże).

O świadczenie mogą wnioskować przedsiębiorcy, których przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019r. W celu uzyskania świadczenia należy złożyć elektronicznie wniosek RSP-DD.

 1. Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe – nowość

Drugą „opcją” na dodatkowe świadczenie postojowe jest zupełnie nowe świadczenie, która również skierowane jest do przedsiębiorstw, których przeważająca działalność na dzień 30 września 2020r. sklasyfikowana była wg następujących PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

O świadczenie mogą wnioskować przedsiębiorcy, których przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019r. W celu uzyskania świadczenia należy złożyć elektronicznie wniosek RSP-DD6.

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2021-01-04