Więcej podmiotów skorzysta z ryczałtu od 1 stycznia 2021 roku.

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, niesie za sobą wiele pozytywnych zmian dla podatników. Za sprawą Ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 2123), rozszerzono krąg podmiotów, które mogą opłacać podatek w formie ryczałtu. Na czym polegają zmiany? – o tym poniżej!

Wyższy limit przychodów uprawniających do skorzystania z ryczałtu. Limit na 2021 rok

Jedną z prostszych, a zarazem najbardziej wyrazistych zmian, które zdecydowanie rozszerzają krąg podmiotów, które mogą wybrać ryczałt jako formę opodatkowania swoich przychodów jest aż 8-krotne podwyższenie limitu przychodów.

Po nowelizacji, ryczałt od osiąganych przychodów mogą opłacać podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym:

  • uzyskali przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro,
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro,
  • prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro

– poprzedni limit przychodów wynosił w powyższych przypadkach 250 000 euro.

Powyższe oznacza więc, że limit przychodów uprawniających do skorzystania z ryczałtu na rok 2021 wynosi 9 030 600 zł (kwota przeliczona wg średniego kursu NBP ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy).

Na marginesie warto dodać, że z dniem 1 stycznia 2021r. został również podniesiony limit przychodów uprawniający do kwartalnego wpłacania ryczałtu – z 25 000 euro do 200 000 euro.

Wyłączenia z ryczałtu mocno zredukowane – likwidacja załącznika nr 2

Kolejną niezwykle istotną a zarazem bardzo pozytywną zmianą w ryczałcie jest całkowite wykreślenie z treści ustawy załącznika nr 2. Przypomnijmy, że załącznik ten zawierał wykaz ponad 50-ciu usług, których świadczenie uniemożliwiało skorzystanie z tej formy opodatkowania. Mowa tutaj np. o usługach prawniczych, księgowych, doradztwa podatkowego, czy też architektonicznych.

Znowelizowana ustawa nadal zawiera klika ograniczeń, bowiem podatku w formie ryczałtu od przychodów nadal nie mogą opłacać przedsiębiorcy osiągający przychody w całości lub w części z tytułu:

  • prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Z ryczałtu nie skorzysta ponadto podatnik:

  • wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
  • podejmujący wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem lub w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, albo samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka, jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
  • prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym.

ISTOTNE:

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w brzmieniu od 1 stycznia 2021r. przewiduje jedynie sześć wyżej wymienionych ograniczeń, które uniemożliwiają stosowanie tej formy opodatkowania u osób fizycznych, albo spółek cywilnych lub spółek jawnych osób fizycznych.

Kiedy i jak zmienić formę opodatkowania na ryczałt?

Zmiana formy opodatkowania podatkiem dochodowym wymaga zachowania określonej procedury oraz terminu. Ryczałt można wybrać wyłącznie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Oświadczenie można złożyć również za pośrednictwem CEiDG. Dokonany wybór waży jest na kolejne lata podatkowe. Oznacza to, że podatnik nie musi rok rocznie składać takiego oświadczenia. Powyższą zasadę zobrazowano na poniższym przykładzie.

Przykład 1

Pan Jakub osiągnął pierwszy przychód z działalności gospodarczej w lutym.

Pan Jakub może zdecydować się na wybór zryczałtowanej formy opodatkowania do 20 marca.

Wyboru może dokonać poprzez pisemne zawiadomienie właściwego dla siebie urzędu skarbowego lub za pośrednictwem Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonując aktualizacji wpisu w urzędzie lub elektronicznie przy pomocy portalu https://prod.ceidg.gov.pl/

Ryczałt nie musi być opłacalny – podsumowanie

Choć znowelizowana ustawa znacznie ułatwiła dostęp do ryczałtu, należy pamiętać, że wybór tej formy opodatkowania nie zawsze musi być opłacalny. Rozważając „prz

ejście” na ryczałt konieczne jest przeanalizowanie wysokości przychodów i kosztów przedsiębiorstwa, a co za tym idzie jego realne opodatkowanie.

Na przykład przedsiębiorstwa świadczące usługi prawne, księgowe, czy doradztwa podatkowego, które do końca 2020 roku były wykluczone z ryczałtu, mogą nie być zainteresowane wyborem tej formy opodatkowania. Przewidziana dla nich stawka wynosząca 15% może de facto prowadzić do wyższych obciążeń podatkowych, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców ponoszących znaczne koszty wynagrodzeń, czy usług obcych.

Zmiana formy opodatkowania powinna więc zostać poprzedzona szczegółowymi kalkulacjami opłacalności tego działania!

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2021-01-06