Nowy podatek cukrowy w 2021 roku.

Nowy podatek od cukru zwany też opłatą cukrową stanowi nową daninę nałożoną na podmioty wprowadzające na rynek krajowy napoje z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących.

Kogo będzie dotyczył? Jakich produktów? Jaka może być jego wysokość? Odpowiedzi na te
i wiele innych wątpliwości zamieszczono w niniejszej publikacji.

Jakich substancji słodzących dotyczy podatek od cukru?

Jak wskazuje prawodawca opłata cukrowa dotyczy wprowadzenia na rynek polski napojów
z dodatkiem:

 1. Cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, o których mowa
  w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności,
 2. Kofeiny lub tauryny.

Prawodawca przez termin napój rozumie wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym o symbolach:

 1. PKWiU 10.32 – soki z owoców i warzyw, oraz
 2. PKWiU 10.89 – zupy i buliony oraz przetwory z nich, jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja, drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia, ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych, soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące, pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane a także , oraz
 3. PKWiU dział 11 – napoje spirytusowe, wina (gronowe), pozostałe wyroby winiarskie, wermut i pozostałe wina aromatyzowane, piwo, słód, napoje bezalkoholowe, wody mineralne, i pozostałe wody butelkowane, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z ww. substancji słodzących z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Co oznacza wprowadzenie na rynek polski?

Wprowadzenie na rynek krajowy ww. napojów to po prostu sprzedaż tych napojów przez podmioty obowiązane do zapłaty podatku cukrowego.

Co jest sprzedażą detaliczną na potrzeby identyfikacji podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku cukrowego?

Przez sprzedaż detaliczną na potrzeby opłaty cukrowej należy rozumieć odpłatne zbycie w Polsce w ramach prowadzenia działalności sprzedaży towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:

 1. W lokalu przedsiębiorstwa,
 2. Poza lokalem przedsiębiorstwa

– oraz gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

Kto zapłaci podatek od cukru?

Obowiązek zapłaty podatku cukrowego następuje z dniem wprowadzenia napoju na polski rynek, a więc uwzględniając powyższe wyjaśnienia z dniem sprzedaży danego napoju.

Należy jednak pamiętać, iż termin rozliczenia i zapłaty podatku cukrowego będzie taki sam jak zapłaty podatku VAT (więcej o tym na końcu publikacji).

Zapłata podatku cukrowego dotyczy osoby fizycznej, prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawne.

Obowiązek zapłaty podatku cukrowego będzie spoczywać na:

 1. Na podmiocie sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju albo
 2. Podmiocie sprzedającym napoje podmiotowi prowadzącemu jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową (w tej sytuacji opłatę odprowadza się od wszystkich sprzedanych temu podmiotowi napojów objętych opłatą) albo
 3. Tylko na zamawiającym, w przypadku, gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego (informację pisemną o zawarciu umowy producent składa do urzędu skarbowego jeszcze przed dniem obowiązku zapłaty).

Jaka będzie wysokość podatku cukrowego?

Na wysokość podatku cukrowego będą wpływać:

 1. Kwota 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008,
 2. Kwota 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju

– w przeliczeniu na litr napoju.

Dla ilości cukru przekraczający ww. wielkości ustawa przewidziała odrębne ustalenie wysokości opłaty.

Zapłata podatku cukrowego do nie wszystko

Podatnicy zobligowani do obliczeni i zapłaty podatku cukrowego poza samym uregulowaniem podatku będą mieli obowiązek przekazać elektronicznie informację (deklarację, którą udostępni w odpowiednim terminie Minister Finansów) dotyczącą rozliczenia podatku cukrowego.

Informację tę prześlą elektronicznie do organu właściwego w sprawie poboru podatku cukrowego w terminie do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu powstania obowiązku zapłaty.

Uwaga na domiar podatku

Jeżeli podatnik nie opłaci podatku cukrowego w ww. terminie, wówczas właściwy organ skarbowy ustali (na podstawie wydanej decyzji) dodatkowe zobowiązanie podatkowe
w wysokości odpowiadającej 50% należnego podatku cukrowego do zapłaty za dany okres (ten, który przedsiębiorca wykaże w deklaracji podatku cukrowego).

Napoje nie podlegające opłacie cukrowej

Nie od wszystkich napojów zobowiązani podatnicy będą odprowadzać podatek cukrowy. Opłatę cukrowa nie będzie należna od napojów:

 1. Będących wyrobami medycznymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
 2. Będących suplementami diety w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 3. Będących żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, preparatami do początkowego żywienia niemowląt, preparatami do dalszego żywienia niemowląt, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę,
 4. Będących wyrobami akcyzowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym),
 5. W których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju,
 6. Będących roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiającym wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju,
 7. Będących wyrobami, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się mleko albo jego przetwory, niezależnie od ich sklasyfikowania w PKWiU.

Opublikowano: 2021-01-12