Kolejne wątpliwości związane z funkcjonowaniem mikrorachunku przeznaczonego dla wpłat niektórych podatków

Mikrorachunek podatkowy został stworzony przez Ministerstwo Finansów z myślą o uproszczeniu identyfikacji podatników oraz ich wpłat w zakresie podstawowych rodzajów podatków. Jednak mikrorachunek to nie tylko uproszczenia, lecz także przypisane do niego zasady działania, o których powinien jak najwięcej wiedzieć każdy podatnik.

Indywidualny rachunek bankowy

Indywidualny rachunek każdego podatnika dla wpłat podatków (zwany dalej mikrorachunkiem) jest to utworzony przez Szefa KAS w nadzorze Ministerstwa Finansów tradycyjny rachunek bankowy dla każdego podatnika.

Mikrorachunek będzie aktywny od 1 stycznia 2020r., ale już teraz wszyscy podatnicy mogą sprawdzić na poniższej stronie, jaki posiadają przypisany tylko dal siebie mikrorachunek.

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Wszyscy podatnicy otrzymają indywidualny mikrorachunek

Każdy podatnik o nieograniczonym obowiązku podatkowym i ograniczonym obowiązku podatkowym, będzie zobowiązany od stycznia 2020r. do stosowania mikrorachunku. Zatem podatnicy posiadający identyfikator PESEL albo NIP będą zobligowani do zapłaty podatku PIT, CIT, VAT oraz pozostałych należności budżetowych (oczywiście tych zobowiązań podatkowych, które wystąpią u danego podatnika) na konto swojego mikrorachunku.

Numer NIP czy PESEL?

Właściwym numerem dla podatnika, który nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej (także, jako wspólnik spółki) lub nie jest zarejestrowany, jako podatnik VAT będzie numer PESEL.

Natomiast prawidłowym identyfikatora, jakim powinien posłużyć się podatnik do wygenerowanie mikrorachunku będzie numer NIP, jeżeli podatnik ten:

  1. Prowadzi działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie lub
  2. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT (czynnym lub zwolnionym) lub
  3. Jest płatnikiem podatków, lub
  4. Jest płatnikiem składek ZUS

– jest numer NIP.4

Jeżeli przykładowo podatnik posiada umowę o pracę, zlecenie, umowę o dzieło, prowadzi najem prywatny, wówczas jego właściwym identyfikatorem będzie numer PESEL.

Jednak, jeżeli podatnik posiada umowę o pracę oraz prowadzi działalność, wówczas jego właściwym identyfikatorem będzie numer NIP.

Dwa mikrorachunki?

Część podatników będzie korzystać np. z dwóch mikrorachunków. Taka sytuacja może mieć miejsce w spółkach osobowych, w których podatnikiem podatku dochodowego są wspólnicy tej spółki natomiast podatnikiem VAT jest dana spółka.

Przykład 1

Dwóch wspólników Nowa S.C. wygenerowało dla siebie mikrorachunek. W pierwszej kolejności na stronie generatora wspólnicy wpisali NIP spółki. Generator wykreował mikrorachunek dla spółki cywilnej, który posłuży w tym wypadku do zapłaty zobowiązań i zaległości spółki w zakresie podatku VAT, ale i w podatku PIT-4R, jeżeli spółka zatrudnia pracowników (jest płatnikiem podatku od wypłaconych wynagrodzeń).

W drugiej kolejności wspólnicy na stronie generatora wpisali swoje numery NIP. Generator wykreował po jednym mikrorachunku dla każdego wspólnika odrębnie, na który będą oni uiszczać zobowiązania i zaległości, jako wspólników spółki, ale też wynikające z innych dochodów, które mogą uzyskiwać poza spółką.

Nasuwa się pytanie, w jaki sposób odróżnić powyższe mikrorachunki? Bardzo prosto, każdy mikrorachunek kończy się numerem identyfikatora, jakim posługuje się podatnik a więc numerem PESEL albo NIP.

Tylko zapłata na mikrorachunek

Podatnicy będą zobowiązani po 31 grudnia 2019r. opłacać podatki PIT, CIT, VAT oraz pozostałe należności budżetowe tylko na przypisane dla siebie mikrorachunki. Zwroty nadpłat z podatków będą przelewane przez urzędy skarbowe nadal na konto podatnika właściwe dla zwrotu (osobiste lub firmowe).

Mikrorachunki nie będą zawierały historii rachunku.

Zapłaty wielu rodzajów zobowiązań i zaległości podatkowych nadal na dotychczasowych zasadach

Istotną kwestią dotyczącą sposobu opłacania pozostałych podatków takich jak np. PCC, cło, akcyza, podatek od gier, VAT MOSS i innych jest to, że podatnicy uregulują je na dotychczasowych zasadach a więc na właściwe konta urzędów skarbowych.

Dnia 1 stycznia 2020r. aktywne przestaną być wszystkie rachunku wszystkich urzędów skarbowych dotyczących PIT, CIT, VAT.

Po 1 stycznia 2020r. będzie można opłacać podatek także za inną osobę

Od nowego roku w kilku wyjątkowych sytuacjach będzie możliwość uregulowania podatku PIT, CIT, VAT za innego podatnika. Osoby, które mogą zapłacić podatek na mikrorachunek innego podatnika to:

  1. Członkowie rodziny typu: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha,
  2. Aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego (dotyczy przypadku, w którym podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową albo zastawem skarbowym),
  3. Osoba trzecia, jeżeli kwota zobowiązania lub zaległości podatkowej jest równa lub mniejsza niż 1.000zł a treść potwierdzenia wpłaty nie budzi wątpliwości, co do jej przeznaczenia.

Należałoby jeszcze podkreślić, iż jeżeli wysokość zobowiązania lub zaległości podatkowej przekracza sumę 1000 zł, wówczas podatek ten może zostać uiszczony tylko przez podatnika albo członka jego najbliższej rodziny. Jeżeli jednak zapłaty dokona inna osoba wymieniona w punktach 2 lub 3 skutkiem tego będzie brak wygaśnięcia danego zobowiązania podatkowego.

Wspólne rozliczenie małżonków a podatek do zapłaty na mikrorachunek

Bardzo wiele podatników będzie w 2020r. składało wspólne rozliczenie roczne za 2019r. wraz z małżonkiem. Jeżeli z tegoż zeznania wyniknie zobowiązanie do zapłaty podatku dochodowego, wówczas podatnik powinien być uregulowany na mikrorachunek podatnika widniejącego, jako pierwszy w danym wspólnym zeznaniu rocznym.

Zapłata podatku PIT, CIT, VAT z konta prowadzonego przez zagraniczny bank

Niejednokrotnie w 2020r. będzie miała miejsce sytuacja, w której podatnik będzie chciał zapłacić zobowiązanie podatkowe w podatku PIT, CIT albo VAT z konta prowadzonego za granicą np. w walucie EUR. W takiej sytuacji, jeżeli będzie wymagane podanie kodu SWIFT (BIC) to z uwagi na to, ze mikrorachunek będzie prowadzony przez NBP to właściwym kodem dla tego banku będzie NBPLPLPW.

Korekty deklaracji podatkowych za okresy sprzed 2020r.

Podatnicy, którzy będą dokonywali w 2020r. korekt deklaracji PIT, CIT, VAT za okresy zarówno sprzed 1 stycznia 2020r. jak i dotyczące już okresów w 2020r. to ewentualne zaległości w ww. podatkach występujące z tytułu tych korekt zapłacą już wyłącznie na swoje mikrorachunki.

Zapłata podatku na nieprawidłowy mikrorachunek

Od czasu do czasu w 2020r. i w latach kolejnych będą zdarzać się pomyłki polegające na uregulowaniu podatków PIT, CIT, VAT na nieprawidłowy albo błędny numer mikrorachunku.

Jeżeli podatnik sam zwróci uwagę, iż popełnił błąd to może osobiście w urzędzie skarbowym lub pisemnie tak jak do tej pory zgłosić ten fakt do właściwego ze względu zamieszkania lub adresu siedziby urzędu skarbowego.

Z kolei w sytuacji, gdy podatnik nie dostrzeże swojego błędu, urząd skarbowy może wysłać upomnienie o braku wpłaty należnego podatku, ponieważ nie będzie wiedział o wpłacie tego podatku na inny mikrorachunek lub cofnięciu przelewu z uwagi na nieistniejący w ogóle mikrorachunek.

Opublikowano: 2019-12-30