Kto, kiedy i na jakich warunkach może wnioskować o zwrot nadwyżki podatku VAT

Zwrot podatku VAT stanowi dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą możliwość bezpośredniego dysonowania środkami pieniężnymi, które do niedawna widniały w deklaracji VAT, jako nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

Którzy podatnicy mogą wnioskować o zwrot nadwyżki podatku VAT?

Czynni podatnicy VAT mają prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego. Kwota do zwrotu stanowi nadwyżkę podatku należnego (wynikającego z faktur sprzedaży) nad podatkiem do odliczenia z faktur zakupu.

Co istotne zwrot podatku VAT (ani też możliwość odliczenia VAT) nie przysługuje podatnikom zwolnionym z VAT. Ponadto w przypadku czynnych podatników VAT do kwoty zwrotu podatku VAT nie zaliczy się m.in. zakup towaru lub usługi, od którego podatnik nie ma prawa odliczyć VAT lub mu nie przysługuje, nabycie prywatne, zakup zagraniczny gdzie kwota podatku należnego i naliczonego jednocześnie jest taka sama.

Także czynni podatnicy VAT, którzy prowadzą działalność mieszaną (sprzedaż opodatkowaną VAT i jednocześnie zwolnioną z VAT) nie będę mogli włączyć do kwoty zwrotu VAT zakupów przeznaczonych:

 1. Wyłącznie na działalność zwolnioną z VAT,
 2. Na działalność opodatkowaną i zwolnioną jednocześnie w części przypadającej na działalność zwolnioną z VAT.

Warto nadmienić, że osoby, które zarejestrowały się, jako podatnicy VAT, ale nie posiadają działalności gospodarczej również mają prawo ubiegać się o zwrot VAT na takich samych zasadach.

Terminy zwrotu podatku VAT

W aktualnym stanie prawnym istnieją trzy terminy zwrotu podatku VAT, czyli 25 dni, 60 dni oraz 180 dni.

W jaki sposób można ubiegać się o zwrot VAT

Czynny podatnik VAT w przypadku chęci ubiegania się o zwrot VAT ma obowiązek wykazać w deklaracji VAT kwotę zwrotu podatku VAT, jaką chce otrzymać oraz termin zwrotu tegoż podatku.

Zwrot podatku VAT nastąpi w ciągu 25, 60 albo 180 dni licząc od dnia złożenia deklaracji VAT zawierającej wybrany termin zwrotu VAT wraz z kwotą VAT.

Czy należy składać wniosek o zwrot całości VAT?

Czynny podatnik VAT ma możliwość wnioskować o zwrot całości nadwyżki podatku VAT albo części tej nadwyżki. Resztę może przeznaczyć, jako nadwyżkę do przeniesienia (do odliczenia) w następnym okresie rozliczeniowym.

Warto odnotować, że podatnik ubiegający się o zwrot VAT może wraz z deklaracją VAT wysłać pismo do urzędu skarbowego z prośbą o nie zwracanie nadwyżki VAT na konto podatnika a o zarachowanie zwrotu np. na zaliczkę na podatek dochodowy lub inny podatek wynikający z prowadzonej działalności.

Uwaga korekta!

Istotną kwestią w ramach liczenia terminów zwrotu podatku VAT ma wystąpienie zdarzenia skutkującego korektą sprzedaży lub zakupu dotyczącą okresu, za który już złożono wniosek o zwrot VAT.

W takiej sytuacji, (jeżeli podatnik jeszcze nie otrzymał zwrotu) organy podatkowe rozpoczynają liczenie od nowa terminu zwrotu VAT od dnia złożenia korekty deklaracji VAT.

Zdarzyć się może czasem, że pomimo korekty organ podatkowy zwróci nadwyżkę podatku VAT w pierwotnym terminie.

Pierwszy zwrot i pierwsze czynności sprawdzające

Pierwszy (i nie tylko) zwrot podatku VAT wiąże się z przeprowadzeniem przez urząd skarbowy czynności sprawdzających. Mają one za zadanie udokumentować czy zwrot podatku VAT należy się podatnikowi w wartości przez niego zadeklarowanej czy w części a czasem czy w ogóle jest zasadny.

Powyższe czynności mogą skutkować przedłużeniem terminu zwrotu podatku VAT, co więcej w czasie ich przeprowadzania urząd skarbowy może weryfikować rozliczenia innych podatników, którzy stanowią kontrahentów dla podatnika wnioskującego o zwrot podatku VAT.

Na jakie konto urząd skarbowy przekaże zwrot VAT?

Nawiązując do art. 87 ust. 2 ustawy o VAT urząd skarbowy po otrzymaniu wniosku i jego weryfikacji może dokonać zwrotu podatku VAT na:

 1. Rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo
 2. Rachunek podatnika w SKOK albo
 3. Na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu albo
 4. Specjalny rachunek VAT.

Najdłuższy termin zwrotu podatku VAT

Z najdłuższego, bo 180-dniowego terminu zwrotu podatku VAT skorzystają czynni podatnicy VAT, którzy w okresie rozliczeniowym, w którym składają wniosek o zwrot VAT:

 1. Nie dokonywali krajowej sprzedaży towarów lub usług opodatkowanej na terenie RP związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. Nie dokonywali sprzedaży towarów lub usług opodatkowanej poza terytorium RP związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą

Termin 180 dni jest najmniej korzystnym terminem zwrotu nadwyżki podatku VAT, dlatego podatnik powinien przemyśleć kwestię zwrotu w kontekście możliwości wykazania jakiejkolwiek sprzedaży np. następnym miesiącu / kwartale.

Pewnym rozwiązaniem skrócenia tego terminu jest złożenie w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego opiewającego na wartość, co najmniej kwoty zwrotu nadwyżki podatku VAT. W takiej sytuacji zwrot następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Standardowy termin zwrotu VAT

Ze standardowego 60-dniowego terminu zwrotu podatku VAT może skorzystać czynny podatnik VAT, który w deklaracji VAT, w której wnioskuje o zwrot nadwyżki VAT wykazał przynajmniej:

 1. Opodatkowaną, krajową sprzedaż towarów lub usług albo
 2. Dostawę towarów lub świadczenie usług poza terytorium RP.

Nawiązując do art. 87 ust. 2a oraz 2b ustawy o VAT urząd skarbowy w toku prowadzenia czynności sprawdzających może wydłużyć 60-dniowy termin zwrotu nadwyżki VAT, ale tylko w sytuacji, gdy wydane w tej sprawie postanowienie zostanie doręczone podatnikowi przed upływem 60-dniowego terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT.

Przyczyną przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT może być nawet wystąpienie podejrzenia niezgodności bądź nieprawidłowości rozliczeń wykazanych w rejestrach VAT podatnika.

Jednak urząd skarbowy może na wniosek podatnika nadal zastosować 60-dniowy termin zwrotu nadwyżki podatku VAT w przypadku, gdy podatnik wraz z powyższym wnioskiem przedłoży zabezpieczenie majątkowe odpowiadające minimum kwocie zwrotu (poręczone bankowo weksle, potwierdzone przez bank czeki, inne gwarancje i poręczenia bankowe, papiery wartościowe na okaziciela).

Dodatkowo, jeżeli dany wniosek o zastosowanie 60-dniowego terminu zwrotu wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem tego terminu bądź nawet później, wówczas organ podatkowy dokona zwrotu nadwyżki podatku VAT w ciągu 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia.

Najszybszy 25-dniowy termin zwrotu

Najkrótszy termin zwrotu podatku VAT – 25 dni jest jednocześnie obwarowany spełnieniem wielu niełatwych dla niektórych firm warunków. Ponadto poniższe warunki są zarazem najbardziej restrykcyjne względem pozostałych terminów. Skorzystanie z przyspieszonego terminu zwrotu podatku VAT jest możliwe, jeżeli podatnik łącznie spełni poniższe warunki:

 1. VAT naliczony od wszystkich faktur zakupu zawarty w deklaracji VAT, w której podatnik wnioskuj o zwrot wynika, (w której podatnik wnioskuje o zwrot):
  • faktur zakupu zapłaconych w całości za pośrednictwem rachunku płatniczego
  • innych faktur niż ww. jeśli łączna kwota pojedynczej faktury nie przekracza 15.000zł
  • dokumentów celnych, deklaracji importowej czy decyzji wydanej przez organy celne
  • importu towarów rozliczanego metodą uproszczoną, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług według odwrotnego obciążenia, w przypadku, gdy w deklaracji VAT została wykazana z drugiej strony rejestru VAT kwota podatku VAT należnego z tych transakcji,
 2. Kwota nadwyżki podatku VAT z poprzednik okresów rozliczeniowych nie przekracza sumy 3.000zł, innych faktur niż ww. jeśli łączna kwota pojedynczej faktury nie przekracza 15.000zł,
 3. Podatnik wnioskujący o zwrot przedłoży w urzędzie skarbowym potwierdzenia zapłat wszystkich ww. faktur zakupu,
 4. Podatnik przez następne 12 miesięcy poprzedzające okres (miesiąc) złożenia wniosku o zwrot VAT był czynnym podatnikiem VAT oraz złożył wszystkie deklaracje VAT.

Łatwo dojść do wniosku, że 25-dniowy termin zwrotu podatku VAT wymaga od podatnika spełnienia szeregu niełatwych warunków. Dlatego podatnika zawsze musi się zastanowić, która opcja terminu zwrotu okaże się dla niego całościowo najkorzystniejsza.

Opublikowano: 2019-12-11