Kto i w jakich okolicznościach będzie uprawniony do skorzystania z ulgi mały zus plus

Osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mają do dyspozycji na początek 3 narzędzia obniżające wysokość obciążeń płaconych miesięcznie składkach ZUS.

Pierwsza z nich to ulga na start, przedsiębiorca opłaca wówczas przez 6 miesięcy wyłącznie składkę zdrowotną. Druga to znany dobrze ZUS preferencyjny gdzie, co miesiąc przedsiębiorca opłaca składki ZUS w wysokości nie mniejszej aniżeli 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ostatnia to ulga mały ZUS, która od 1 lutego 2020r. została zaktualizowana i nazwana, jako ulga mały ZUS plus. W jaki sposób działa ta ulga? Na to i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Ulga mały ZUS plus

Począwszy od 1 lutego 2020r. będzie obowiązywał następca dotychczasowej ulgi mały ZUS, który przybierze nazwę mały ZUS plus. Ulga ta będzie przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ale nie będzie dotyczyć wspólników spółek osobowych, którym pozostanie opłacanie składek w pełnej wysokości.

Ulga mały ZUS plus będzie dostępna dla osoby fizycznej, która rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej i rozpocznie korzystanie z 6 pełnych miesięcy ulgi na start opłacając wówczas tylko składkę zdrowotną, następnie skorzysta z pełnych 24 miesięcy podlegania pod obniżone, preferencyjne składki ZUS a po tym okresie będzie właśnie mógł wykorzystać zaktualizowaną ulgę mały ZUS plus.

Podstawowe warunki skorzystania z ulgi mały ZUS plus

Z ulgi mały ZUS plus skorzystają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wpisane do rejestru CEIDG (ewentualnie na podstawie przepisów szczególnych), których ubiegłoroczny przychód z prowadzenia danej działalności nie przekroczył sumy 120.000zł.

Kwota ta dotyczy, więc rocznego przychodu za poprzedni rok kalendarzowy prowadzenia działalności.

Jeżeli podatnik prowadził działalność niepełny rok, wówczas kwotę 120.000zł ustali w proporcji do dni prowadzenia działalności.

Przykład 1

Osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej z dniem 1 sierpnia 2019r. Działalność ta została zamknięta jednak w ostatnim dniu grudnia 2019r. Jednak od marca 2020r. otwarto ponownie firmę. Kwotę graniczną przychodu należy ustalić wówczas w następujący sposób:

(120 000 : 365 dnia) x 153 dni = 50 301,37

Przy czym liczba 153 dni oznacza okres od 1 sierpnia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Okres skorzystania z ulgi mały ZUS plus

Ważnym czynnikiem korzystania z ulgi mały ZUS plus jest to, iż maksymalny okres czasu, w którym osoba fizyczna prowadząca działalność może wykorzystać daną ulgę to 5 lat. Natomiast maksymalny okres trwania samej ulgi to 3 lata.

Przedsiębiorca może wykorzystywać ulgę mały ZUS plus nieprzerwanie przez 3 lata, ale może też skorzystać przez pierwszy rok, następny rok bez ulgi, trzeci i czwarty rok z ulgą. Zatem możliwych konfiguracji związanych z ulgą będzie kilka. Nie może jednak potrwać to dłużej aniżeli 5 lat.

Ponadto przedsiębiorca, który korzysta w danym roku z ulgi mały ZUS plus, jeżeli w trakcie roku dokona wyrejestrowania z niej, to możliwość dalszego korzystania z niej przypadnie mu dopiero od początku kolejnego roku kalendarzowego.

Przykład 2

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykorzystała okres 24 miesięcy opłacania składek ZUS w wysokości preferencyjnej. Następnie przerejestrowała się do ulgi mały ZUS plus od dnia 1 lutego 2020r.

Przykład 3

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykorzystała okres 24 miesięcy opłacania składek ZUS w wysokości preferencyjnej. Następnie przerejestrowała się do ulgi mały ZUS plus od dnia 1 lutego 2020r. Jednak z dniem 1 października 2020r. zrezygnowała z korzystania w danym roku z tej ulgi.

Jeżeli będzie chciała ponownie z niej skorzystać to może to uczynić od 1 stycznia 2021r.

Przykład 4

Osoba fizyczna prowadzi od 10 lat działalność gospodarczą. Dawno wykorzystała okres 24 miesięcy opłacania składek ZUS w wysokości preferencyjnej. Aktualnie w 2020r. nie spełniania warunków do poprzedniej wersji ulgi mały ZUS jednak do nowej jej wersji już ma prawo.

Czy może, zatem zarejestrować się do nowej ulgi w trakcie roku?

Tak. Osoba fizyczna, która spełni wymogi nowej wersji ulgi mały ZUS będzie mogła zarejestrować się do niej w ciągu 7 dni licząc od dnia zaistnienia zmiany, czyli w tym przypadku od 1 lutego 2020r. (dzień, od którego obowiązuje ulga mały ZUS plus).

Osoby fizyczne i płatnicy, którzy nie będą mogli zarejestrować się do ulgi mały ZUS plus

Prawodawca przewidział kilka przypadków, w których osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza będzie pozbawiona możliwości zarejestrowania się do ulgi mały ZUS plus. Zatem z ulgi tej nie skorzystają osoby, które:

 1. Prowadziły działalność gospodarczą w poprzednim roku krócej niż 60 dni,
 2. Wypełniają warunki dla podleganiu pod preferencyjne składki ZUS (24 miesiące),
 3. W ubiegłym roku korzystały z formy opodatkowania kartą podatkową z jednoczesnym zwolnieniem z podatku VAT,
 4. Wykorzystały już poprzednia wersję ulgi mały ZUS przez okres 3 lat w okresie 5 ostatnich lat,
 5. Prowadzą działalność gospodarczą jako wspólnicy spółek osobowych (opłacających składki ZUS jedynie w pełnej wysokości),
 6. Świadczyły lub świadczą usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tożsame z czynnościami jakie wykonywały dla swojego byłego, aktualnego pracodawcy.

Słowo o tym czym jest graniczna kwota ubiegłorocznego przychodu 120.000zł

Ustawodawca ustalił, iż z ulgi mały ZUS plus będą mogły skorzystać jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (CEIDG), których:

 1. Roczny przychód za poprzedni rok z tytułu prowadzonej działalności przez cały ten rok wyniesie nie więcej niż 120.000zł,
 2. Przychód za poprzedni rok z tytułu prowadzenia działalności przez część ubiegłego roku wyniesie kwotę ustaloną w proporcji do liczby dni prowadzonej działalności.

Kwota przychodu nie większa niż 120.000zł (uprawniająca do skorzystania z ulgi mały ZUS plus) oznacza maksymalny, roczny przychód z działalności gospodarczej wyrażony w kwocie netto czyli bez podatku VAT.

Co bardzo ważne, przychód ubiegłoroczny maksymalnie 120.000zł nie powinien zawierać składek ZUS ubezpieczenia społecznego przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej z nim, jeżeli przedsiębiorca wybrał wariant ujmowania tych składek bezpośrednio w koszty firmy (bez odliczenia ich od dochodu).

Jak funkcjonuje ulga mały ZUS plus

Ulga mały ZUS plus działa w taki sposób, iż wysokość składek ZUS (konkretnie podstawa ZUS do obliczenia tych składek) zależna jest od wysokości ubiegłorocznego dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że limit wysokości przychodu 120.000zł jest jedynie miernikiem ustawowego warunku.

Natomiast wysokość składek ZUS z uwzględnieniem ulgi oblicza się korzystając z osiągniętego w poprzednim roku dochodu z działalności gospodarczej.

Podstawę ZUS do obliczenia wysokości składek ZUS na potrzeby skorzystania z ulgi mały ZUS plus należy ustalić mnożąc:

 1. Obliczony miesięczny dochód z działalności gospodarczy przez
 2. Ustawowy współczynnik 0,5.

Z kolei miesięczny dochód z działalności gospodarczy ubezpieczony obliczy mnożąc:

 1. Wynik z podzielenia ubiegłorocznego dochodu przez liczbę dni prowadzenia działalności w poprzednim roku,
 2. Przez liczbę 30.

Przykład 5

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przez cały poprzedni rok uzyskała dochód w wysokości 51.500zł.

W pierwszej kolejności należy ustalić miesięczny dochód a zatem:

(51.500zł / 365 ) x 30 = 4.232,88zł

W drugiej kolejności należy ustalić podstawę, od której będzie obliczać się niższe składki ZUS:

4.232,88zł x 0,5 = 2.116,44zł

Zatem widać wyraźnie, że składki ZUS będą obliczane od podstawy 2.116,44zł zamiast 3.136,20zł co z pewnością spowoduje uzyskanie większych oszczędności u osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

W przypadku działalności gospodarczej, dla której formą opodatkowania jest karta podatkowa albo ryczałt ewidencyjny, kwotę ubiegłorocznego dochodu ustala się w przypadku:

 1. Karty podatkowej, jako wysokość sprzedaży za poprzedni rok podlegającej opodatkowaniu VAT, ale bez kwoty podatku VAT pomnożonej przez ustawowy współczynnik 0,5,
 2. Ryczałtu ewidencjonowanego, jako wysokość przychodu za poprzedni rok pomnożonej przez ustawowy współczynnik 0,5.

Opublikowano: 2020-01-28