Mechanizm podzielonej płatności w nowym JPK – praktyczne problemy.

Listopad 2020r. to pierwszy miesiąc raportowania w ramach nowego JPK tj. rozszerzonej struktury ewidencyjnej oraz deklaracyjnej. Oprócz standardowych danych, typowych dla dobrze znanych ewidencji VAT sprzedaży i zakupu, konieczne będzie wyodrębnienie transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Jakie problemy się z tym wiążą? – o tym poniżej!

MPP raportuje zarówno sprzedawca jak i nabywca

Nowy JPK z rozszerzonym zakresem danych, obliguje sprzedawców (dostawców towarów/usług) do oznaczania symbolem MPP, dokumentów sprzedaży objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Analogiczny obowiązek ciąży na nabywcach.

Warto w tym miejscu podkreślić dwie istotne kwestie:

 • oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (na poniższym schemacie w ramach przypomnienia/utrwalenia informacji, zaprezentowano przesłanki występowania obligatoryjnego MPP),
 • MPP jest jedynym „lustrzanym” oznaczeniem w nowym JPK tj. ta sama faktura raportowana jest przez sprzedawcę i nabywcę pod kątem MPP. Konsekwencją powyższego jest to, że administracja skarbowa w stosunkowo prosty sposób może przeanalizować niezgodności poprzez krzyżowe porównanie ewidencji sprzedaży i zakupu podatników.

Obligatoryjne stosowanie mechanizmu podzielonej płatności przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj przesłanki Cecha
Odbiorca faktury podatnik, w tym zwolniony z VAT
Rodzaj faktury faktura z wykazanym podatkiem VAT
Przedmiot transakcji towary i usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT
Wysokość transakcji faktura powyżej 15 000 zł. UWAGA: jeżeli faktura na kwotę wyższą niż 15 000 zł zawiera przynajmniej jedną pozycję na towar/usługę z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, wówczas faktura taka powinna zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, a zapłata w split payment powinna być dokonana przynajmniej w zakresie tej pozycji

Łączne wystąpienie powyższych przesłanek obliguje do stosowania MPP

ISTOTNE:

Nabywca towarów/usług, który fakultatywnie zastosuje mechanizm podzielonej płatności, nie powinien oznaczać takiej faktury symbolem MPP.

Błędy w adnotacjach na fakturach a stosowanie oznaczenia MPP w nowym JPK

Jednym z praktycznych problemów związanych z MPP są nieprawidłowe adnotacje na fakturach, albo ich całkowity brak. Nierzetelna praktyka emitentów faktur może prowadzić do wątpliwości u odbiorców dokumentów, którzy w efekcie nieprawidłowo sporządzą nowy JPK. Problem ten zobrazowano na poniższych przykładach.

Przykład 1

Pan Janusz otrzymał fakturę na kwotę 500 zł netto + VAT za usługę budowlaną (usługi budowlane zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT). Faktura ta zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Pan Janusz nie powinien oznaczać tej faktury symbolem MPP w nowym JPK, bowiem transakcja ta nie spełnia przesłanek do obligatoryjnego MPP, a adnotacja na fakturze została zamieszczona nieprawidłowo.

Przykład 2

Pan Andrzej otrzymał fakturę na kwotę 20 000 zł netto + VAT za zakup stali (z załącznika nr 15 do ustawy o VAT). Faktura ta nie zawierała adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” pomimo wystąpienia takiego obowiązku.

Pan Andrzej powinien oznaczyć niniejszą fakturę symbolem MPP w nowym JPK pomimo braku adnotacji na dokumencie.

ISTOTNE:

Jeżeli faktura nie zawiera adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, warto skontaktować się z kontrahentem w celu wyjaśnienia problemu, który może stać się przedmiotem zainteresowania organu podatkowego.

Faktury „mieszane” tj. dokumentujące dostawę towarów/usług z załącznika nr 15 oraz pozostałych towarów/usług

Nieodosobnionym zjawiskiem gospodarczym są faktury na kwoty przekraczające 15 000 zł brutto, które nie dokumentują wyłącznie towarów/usług wymienionych w załącznika nr 15. Takie faktury również powinny być oznaczone symbolem MPP. Fakturę należy oznaczyć w całości bez „rozbijania” jej na kilka wierszy w ewidencji VAT. Sytuacja ta została zobrazowana na kolejnym przykładzie.

Przykład 3

Pan Tomasz zakupił materiały w hurtowni budowlanej. Faktura dokumentowała nabycie towarów na kwotę 16 000 zł brutto, z czego za 15 000 zł brutto zakupił pustaki (towar spoza załącznika nr 15 do ustawy o VAT) oraz za 1 000 zł brutto pręty (towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT – poz.20).

Powyższa faktura objęta jest obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności i powinna zostać oznaczona symbolem MPP w nowym JPK. Fakturę należy wykazać w jednej pozycji w ewidencji VAT – nie należy odrębnie wykazywać zakupu dotyczącego towaru z załącznika nr 15. Oznaczenie MPP należy przypisać do całej faktury.

Oznaczenie MPP w przypadku faktur korygujących

Kłopotliwe dla podatników może być również zidentyfikowanie obowiązku stosowania MPP, a co za tym idzie prawidłowego sporządzenia JPK w przypadku faktur korygujących. W praktyce gospodarczej mogą zaistnieć następujące sytuacje:

 • Faktura pierwotna była objęta obowiązkiem stosowania MPP. Wystawiono korektę „na minus”, która powoduje, że ostatecznie kwota transakcji (faktura pierwotna minus korekta) nie przekracza 15 000 zł. Na korekcie nie należy zamieszczać adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” i nie należy jej oznaczać symbolem MPP w nowym JPK,
 • Faktura pierwotna nie była objęta obowiązkiem stosowania MPP. Wystawiono korektę „na plus”, która powoduje, że ostatecznie kwota transakcji (faktura pierwotna plus korekta) przekracza 15 000 zł i dokumentuje dostawę towarów/usług z załącznika nr 15. Na korekcie należy zamieścić adnotację „mechanizm podzielonej płatności” i należy ją również oznaczyć symbolem MPP w nowym JPK.

ISTOTNE:

Zasadność oznaczania faktur korygujących symbolem MPP należy badać w oparciu o skutki tej korekty dla całej transakcji tj. w połączeniu z fakturą pierwotną.

Okres przejściowy i podsumowanie

Kończąc rozważania na temat MPP w nowym JPK VAT, warto jeszcze zauważyć, że podatnik, który będzie korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących okresu sprzed wejścia nowych regulacji, zobowiązany jest w takim przypadku stosować odpowiednie oznaczenia w nowym JPK. Przykładowo podatnik będzie odliczać VAT w październiku 2020r. z faktury wystawionej w ubiegłym miesiącu tj. we wrześniu 2020r., musi oznaczyć w nowym JPK taką fakturę symbolem MPP, jeżeli transakcja była objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Słowem podsumowania rozważań w zakresie MPP w nowym JPK, należy podkreślić, że odpowiednie zaewidencjonowanie faktur objętych obowiązkiem MPP wymaga posiadania wiedzy i przeanalizowania transakcji zarówno przez sprzedawcę jak i nabywcę. Prawidłowe wystawienie faktury spoczywa oczywiście na barkach sprzedawcy, jednakże jej odbiorca nie jest związany treścią dokumentu, bowiem zobowiązany jest we własnym zakresie ocenić przedmiot i wielkość transakcji pod kątem obowiązku zastosowania MPP.

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2020-11-16

SLIM VAT – zmiany w ujęciu korekt w 2021r.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT w przypadku wystawienia faktury sprzedaży a następnie stwierdzenia pomyłki w cenie (kwocie VAT) lub udzielenia rabatu lub zwrotu przez nabywcę towaru czy też otrzymanej zaliczki ma obowiązek wystawić fakturę korygującą daną sprzedaż (lub zwrot zaliczki).

Faktura korygująca fakturę pierwotną sprzedaży może podwyższyć podstawę opodatkowania VAT (i sam podatek VAT) ale może ją również obniżyć.

Wystawienie faktury korygującej w odpowiednim momencie to pierwszy etap rozliczenia jednego z ww. zdarzeń, które to wystąpiło po wystawieniu faktury pierwotnej. Drugim etapem rozliczenia jest ujęcie danej faktury korygującej w odpowiednim okresie czasu. I na tym polu w 2021r. nastąpią istotne zmiany.

Ujęcie korekty zwiększającej i zmniejszającej podstawę opodatkowania VAT do końca 2020r.

Sprzedawcy będący czynnymi podatnikami VAT wystawiający faktury korygujące sprzedaż mają obowiązek zaksięgować je w rejestrze VAT w odpowiednim okresie czasu.

Jeszcze do końca 2020r. podatnicy VAT wystawiając fakturę korygującą, która:

 1. Zmniejsza podstawę opodatkowania VAT (i jednocześnie sam podatek VAT) mają prawo zaksięgować daną korektę in minus w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, jeżeli przyczyną korekty jest:
  • udzielenie opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży lub
  • zwrot towarów lub
  • zwrot całości lub części zaliczki,
  • stwierdzenie pomyłki w kwocie podatku VAT na fakturze,
 2. Zwiększa podstawę opodatkowania VAT (i jednocześnie sam podatek VAT) mają prawo zaksięgować daną korektę in plus:
  • w miesiącu powstania obowiązku podatkowego, jeżeli przyczyna korekty występowała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej,
  • w miesiącu wystawienia faktury korygującej (miesiąc zidentyfikowania pomyłki) jeśli przyczyna korekty występowała po czasie wystawienia faktury pierwotnej.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę zmniejszającej podstawę opodatkowania VAT, czyli in minus to m.in. potwierdzenie mailowe, przez fax, listem poleconym, podpisem nabywcy.

Przykład 1

Czynny podatnik VAT wystawił we wrześniu 2020r. fakturę sprzedaży za zbyty towar handlowy. W październiku 2020r. sprzedawca udzielił nabywcy rabat na ten towar po czym wystawił fakturę korygującą, którą to kupujący otrzymał, podpisał i odesłał sprzedawcy w tym samym miesiącu.

Sprzedawca w tej sytuacji miał prawo do ujęcia faktury korygującej daną sprzedaż in minus w miesiącu październiku 2020r. z uwagi na to, iż jeszcze w październiku 2020r. otrzymał od nabywcy potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Ujęcie korekty zwiększającej i zmniejszającej podstawę opodatkowania VAT od stycznia 2021r.

W nowym 2021r. zmienią się zasady ujęcia przez sprzedawcę w ewidencji VAT faktur korygujących dokonaną sprzedaż.

ISTOTNE:

W sytuacji, gdy faktura korygująca będzie skutkować podwyższeniem podstawy opodatkowania VAT (i samego podatku VAT), wówczas ujęcie jej w ewidencji VAT sprzedawca – podatnik VAT dokona w miesiącu powstania przyczyny korekty.

Jeśli korekta dotyczy eksportu towarów, ujęcie korekty przez sprzedawcę – podatnika VAT w ewidencji VAT może mieć miejsce nie szybciej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym zarejestrowany w VAT był dany eksport towarów.

ISTOTNE:

W przypadku gdy faktura korygująca powoduje obniżenie podstawy opodatkowania VAT (i sam podatek VAT), ujęcie jej w ewidencji VAT sprzedawca – podatnik VAT dokona najwcześniej w rozliczeniu za okres (miesiąc) wystawienia faktury korygującej.

Możliwe to jednak będzie pod warunkiem posiadania przez sprzedawcę dokumentacji, w której on wraz z nabywcą uzgodnił warunki obniżenia podstawy opodatkowania VAT (podatku VAT) dla sprzedaży objętej fakturą korygującą.

Jeżeli sprzedawca nie posiada takiej dokumentacji w ww. okresie, to ujęcie faktury korygującej in minus dokona w rozliczeniu za okres, w którym będzie dysponował daną dokumentacją.

Przykład 2

Sprzedawca będący czynnym podatnikiem VAT wystawił w styczniu 2021r. fakturę sprzedaży za zbyty towar handlowy. W lutym 2021r. uzgodnił i spisał z nabywcą warunki udzielenia rabatu posprzedażowego. W marcu 2021r. sprzedawca wystawił fakturę korygującą obniżającą podstawę opodatkowania i podatek VAT (rabat).

Sprzedawca w tym wypadku będzie mógł ująć w ewidencji VAT daną fakturę korygującą sprzedaż in minus w miesiącu lutym 2021r. z uwagi na to, iż już w tym miesiącu dysponował spisanymi wraz z nabywcą warunkami udzielenia rabatu posprzedażowego, a więc dokumentacją uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania VAT.

Przykład 3

Sprzedawca będący czynnym podatnikiem VAT wystawił w lutym 2021r. fakturę sprzedaży za zrealizowaną usługę. W marcu 2021r. sprzedawca zidentyfikował swój błąd polegający na tym, iż cena usługi została zaniżona. Także w marcu 2021r. sprzedawca wystawił fakturę korygującą podwyższającą cenę usługi.

Sprzedawca w tych okolicznościach będzie mógł ująć w ewidencji VAT daną fakturę korygującą sprzedaż in plus w miesiącu lutym 2021r. z uwagi na to, iż już w tym miesiącu powstała przyczyna korekty.

Opublikowano: 2020-11-03

Transakcje z podmiotami powiązanymi w JPK_V7M i JPK_V7K

Szereg dodatkowych obowiązków informacyjnych związanych z nowym JPK wiąże się z koniecznością raportowania określonych towarów, typów transakcji, czy rodzajów dokumentów (więcej informacji we wpisie na naszym blogu z dn. 21.09.2020). Prawidłowe sporządzenie JPK_V7M i JPK_V7K wymaga głębszego zrozumienia owych oznaczeń, a jednym z nich jest konieczność wyodrębnienia transakcji z podmiotami powiązanymi (TP). Poniżej przedstawiamy istotne informacje, z którymi powinni zapoznać się także przedsiębiorcy, ponieważ w zasadniczej części przypadków tylko osoba bezpośrednio dokonująca dostawy towaru/usługi będzie posiadać wiedzę co do statusu odbiorcy, którą powinna przekazać np. biuru rachunkowemu przygotowującemu JPK w jego imieniu.

Od 1 października 2020r. fiskus będzie informowany o wszystkich transakcjach z podmiotami powiązanymi

Fiskus interesuje się transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi już od dłuższego czasu. Od kilku lat podatnicy obowiązani są sporządzać dokumentację cen transferowych, jednak tylko w przypadkach znacznych transakcji. Powyższe nie dotyczyło podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę.

Począwszy od rozliczenia za październik 2020r. w JPK_V7M i JPK_V7K w ewidencji sprzedaży, zaistnieje konieczność raportowania wszystkich transakcji (bez względu na ich wielkość oraz ilość) z podmiotami powiązanymi poprzez oznaczenie ich sygnaturą „TP”.

ISTOTNE:

Tylko sprzedawca będzie zobligowany w nowym JPK przy odpowiednich dokumentach sprzedaży zamieścić oznaczenie „TP”. Obowiązek ten nie dotyczy nabywcy.

Rozporządzenie normujące treść nowego JPK wraz z ustawą o VAT odsyłają do treści art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie odnaleźć można definicje podmiotów powiązanych (jest to odwołanie do przepisów o wspomnianych wyżej cenach transferowych). Na podstawie tych regulacji po krótce można stwierdzić, że symbolem „TP” należy oznaczać transakcje, jeżeli podmioty są ze sobą powiązane w taki sposób, że:

 • jeden podmiot na drugi wywiera znaczący wpływ,
 • a powiązania te realizowane są przez związki osobowe i/lub kapitałowe.

Z uwzględnieniem tego podziału, poniżej wyjaśniamy jakie dokumenty sprzedaży winny być oznaczone symbolem „TP”.

Co oznacza pojęcie „wywierania znaczącego wpływu” na inny podmiot?

Punktem wyjścia do pełnego zrozumienia omawianego problemu jest przybliżenie pojęcia wywierania znaczącego wpływu na inną jednostkę, które również zostało doprecyzowane w przepisach ustaw o podatkach dochodowych.

Wywieranie znaczącego wpływu na inną jednostkę oznacza:

 1. Posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  • udziałów w kapitale lub
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
 1. Faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
 2. Pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

W celu zrozumienia przedmiotowej materii wyjaśniamy poniżej na przykładach, jakie transakcje winny być oznaczone w JPK symbolem „TP”.

Powiązania osobowe obligujące do oznaczania sprzedaży symbolem „TP”.

Przepisy ustaw o podatkach dochodowych przez podmioty powiązane nakazują rozumieć podmioty na które znaczący wpływ wywiera:

 1. Małżonek podatnika,
 2. Krewny do drugiego stopnia,
 3. Powinowaty do drugiego stopnia lub
 4. Ten sam inny podmiot,

– oznacza to więc konieczność zastosowania oznaczenia „TP”, jeżeli dojdzie do transakcji z w/w podmiotami.

Poniższa tabela prezentuje stopnie pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia w rozumieniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Stopień pokrewieństwa/powinowactwa Przykład
Pokrewieństwo pierwszego stopnia ojciec, matka, syn, córka
Pokrewieństwo drugiego stopnia w linii prostej: dziadek, babcia, wnuk, wnuczka; w linii bocznej: brat, siostra
Powinowactwo pierwszego stopnia teściowie: ojciec męża/ojciec żony, matka męża/matka żony; zięć/synowa: mąż córki/żona syna
Powinowactwo drugiego stopnia szwagier/szwagierka: brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony

ISTOTNE:

Powinowactwo trwa pomimo ustania małżeństwa (art. 618ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Przykład 1

Anna i Mieczysław Kowalscy rozwiedli się. Mieczysław Kowalski sprzedał byłemu teściowi Jarosławowi (ojcu Anny) maszynę produkcyjną, wystawiając fakturę z podatkiem VAT.

Mieczysław i Jarosław są spowinowaceni (pierwszy stopień), a powinowactwo trwa pomimo ustania małżeństwa Anny i Mieczysława.

Mieczysław powinien oznaczyć transakcję sprzedaży maszyny symbolem „TP” w ewidencji sprzedaży nowego JPK, albo przekazać stosowną informację w tym zakresie podmiotowi, który w jego imieniu sporządza i wysyła JPK.

Dodatkowo powiązania osobowe obligujące do zastosowania w/w oznaczenia mogą przejawiać się w relacjach pomiędzy podatnikiem i jego zagranicznym zakładem oraz spółce niemającej osobowości prawnej i jej wspólnikami.

Powiązania kapitałowe obligujące do oznaczania sprzedaży symbolem „TP”.

Transakcjami z podmiotami powiązanymi, podlegającymi wyeksponowaniu w nowym JPK są również transakcje z udziałem spółek (osób prawnych, czy też spółek osób fizycznych), jeżeli zachodzą wyżej wymienione przesłanki determinujące wywieranie znaczącego wpływu na inną jednostkę. Wpływ ten może być bezpośredni (przykład nr 2) lub pośredni (przykład nr 3). W przypadku spółek, przesłanki te należy również łączyć z koligacjami rodzinnymi, o których mowa powyżej tj. powinowactwem i pokrewieństwem do drugiego stopnia (przykład nr 4).

Przykład 2

ABC Sp. z o.o. posiadająca 30% udziału w kapitale XYZ Sp. z o.o. sprzedaje XYZ Sp. z o.o. towary handlowe. W rozumieniu przepisów ABC Sp. z o.o. wywiera znaczący wpływ na XYZ Sp. z o.o. w sposób bezpośredni (posiada co najmniej 25% udziałów).

Niniejszą transakcję sprzedaży ABC Sp. z o.o. powinna oznaczyć symbolem „TP” w nowym JPK.

Przykład 3

ABC Sp. z o.o. posiadająca 30% udziału w kapitale XYZ Sp. z o.o., która posiada 30% udziałów w kapitale OPR Sp. z o.o., sprzedaje OPR Sp. z o.o. towary handlowe. W rozumieniu przepisów ABC Sp. z o.o. wywiera znaczący wpływ na OPR Sp. z o.o. w sposób pośredni (posiada co najmniej 25% udziałów w XYZ Sp. z o.o., która posiada co najmniej 25% udziałów w OPR Sp. z o.o.).

Niniejszą transakcję sprzedaży ABC Sp. z o.o. powinna oznaczyć symbolem „TP” w nowym JPK.

Przykład 4

ABC Sp. z o.o. której większościowym udziałowcem i prezesem zarządu jest Pan Andrzej, sprzedaje XYZ Sp. z o.o. towary handlowe, której większościowym udziałowcem i prezesem zarządu jest brat Pana Andrzeja (Pan Andrzej i jego brat wywierają znaczący wpływ na obie strony transakcji).

Niniejszą transakcję sprzedaży ABC Sp. z o.o. powinna oznaczyć symbolem „TP” w nowym JPK.

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2020-10-23

Podatnik może zarezerwować wizytę w ZUS i w urzędzie skarbowym

Rozprzestrzeniająca się pandemia Covid-19, ale i podjęta przez Ministerstwo Finansów od 2019r. strategia wdrażania coraz większej ilości usług realizowanych on-line przez organy administracji państwowej spowodowała, iż podatnicy mogą więcej różnych kwestii załatwić w części lub w całości wyłącznie przez internet.

Jedną z tych funkcji jest możliwość zdalnej rezerwacji wizyty w wybranym urzędzie skarbowym lub w oddziale ZUS. W jaki sposób można dokonać rezerwacji? Na co zwrócić szczególną uwagę? O tym i nie tylko w niniejszej publikacji.

Zdalna rejestracja wizyty w ZUS

Płatnicy składek, ale i osoby ubezpieczone nie muszą czekać w kolejkach, aby w miarę szybko załatwić swoją sprawę w ZUS. Mają oni możliwość wykonania zdalnej rezerwacji swojej przyszłej wizyty w ZUS. W jaki sposób to funkcjonuje?

Na platformie PUE ZUS (po zalogowaniu) ukazuje się tzw. ekran startowy z menu po lewej stronie i na górze. Należy użyć menu po lewej stronie (przewinąć nieco w dół) i użyć funkcji  wizyty  rezerwacja wizyty.

Po kliknięciu przycisku rezerwacji wizyty należy:

 1. Wybrać oddział ZUS, przy czym należy pamiętać, iż w PUE ZUS będą widoczne tylko te jednostki ZUS, które posiadają tzw. system kierowania ruchem (niektóre oddziały ZUS mogą nie występować na liście),
 2. Wybrać rodzaj sprawy jakiej dotyczy rezerwacja, czyli:
 • emerytury i renty,
 • obsługa osób niesłyszących,
 • profil PUE i zaufany,
 • składki i ubezpieczenia,
 • zasiłki,
 • świadczenia rehabilitacyjne,
 • zwolnienia lekarskie,
 1. Po wskazaniu rodzaju sprawy po prawej stronie pokazuje się rozwinięcie danej sprawy, z tego rozwinięcia należy wybrać uszczegółowienie sprawy i kliknąć dalej po czym pojawi się na ekranie kalendarz,
 2. W kalendarzu należy wskazać dzień i godzinę zamawianej w ZUS wizyty (kliknąć w „+” i zatwierdzić).

ISTOTNE:

Udając się na umówioną godzinę do wybranego oddziału ZUS należy po przyjściu wpisać w biletomacie swój login PUE ZUS, ponieważ rezerwacja wizyty jest identyfikowana właśnie przy pomocy loginu PUE ZUS petenta.

Należy podkreślić, iż zdalną rejestrację wizyty można przeprowadzić nie wcześniej niż jedną godzinę przed przybyciem do oddziału ZUS.

Petent chcący zarezerwować wizytę w oddziale ZUS może tego dokonać maksymalnie 3 razy w ciągu jednego dnia.

Czas pojedynczej wizyty w oddziale ZUS to maksymalnie 30 minut.

Rejestracja zdalnej wizyty w urzędzie skarbowym

System rezerwacji wizyt w urzędach skarbowych jest realizowany i udostępniany przez Szefa KAS. Podatnicy szukający pomocy w załatwieniu swojej sprawy mogą zarezerwować wizytę w wybranym urzędzie skarbowym na trzy sposoby:

 1. Telefonicznie,
 2. Podczas pobytu w urzędzie skarbowym,
 3. Przez internet.

Opcja rezerwacji wizyty przez internet dostępna jest na stronach urzędów skarbowych (jeszcze nie we wszystkich).

Aby zarezerwować termin wizyty w wybranym urzędzie skarbowym należy wejść na jego stronę, kliknąć funkcję rezerwacji wizyty i wypełnić zgłoszenie rezerwacji.

W systemie rezerwacji wizyty w urzędzie skarbowym (formularzu rezerwacyjnym) należy:

 1. Wskazać urząd skarbowy, którego ma dotyczyć rezerwacja,
 2. Wybrać rodzaj sprawy do załatwienia (można wybrać z listy spraw lub wpisać hasło),
 3. Zadeklarować datę i godzinę wizyty (wybranie wolnego terminu – kolor zielony, żółty),
 4. Wpisać imię i nazwisko, NIP albo PESEL (osoby nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej), adres e-mail (dobrowolnie), numer telefonu.

Numer telefonu, który poda podatnik ułatwi kontakt urzędowi skarbowemu. Z kolei wpisanie adresu e-mail umożliwi przesłanie przez urząd kompletnej informacji o zgłoszonej rezerwacji do systemu.

ISTOTNE:

Należy pamiętać, iż rezerwacja wizyty nie ma zastosowania w odniesieniu do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Resort Finansów na drodze regulaminu ustanowił zasady rezerwacji przy zastosowaniu systemu rezerwacji wizyty w urzędzie skarbowym.

ISTOTNE:

Każdy urząd skarbowy realizujący już usługę rejestracji wizyty posiada na swojej stronie tzw. karty usług. Umożliwiają one zapoznanie się ze sposobem załatwienia poszczególnych rodzajów (typów) spraw.

Zasady rezerwacji wizyty w wybranym urzędzie skarbowym przy zastosowaniu systemu rezerwacji wizyty prowadzonego i udostępnianego przez Szefa KAS prezentuje poniższa tabelka.

1. Podatnik dokonuje rezerwacji nie wcześniej niż 14 dni przed wybranym terminem wizyty.
2. Rejestracja pojedynczej wizyty uprawnia do realizacji wyłącznie jednej sprawy.
3. Podatnik udający się na wizytę w wybranym urzędzie skarbowym zobowiązany jest stawić się tam punktualnie, przy stanowisku wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji (informacja e-mail) oraz okazać dowód tożsamości oraz dokumenty dotyczące sprawy do załatwienia. Jeżeli podatnik spóźni się na planowaną wizytę, wówczas urząd może uznać, iż podatnik zrezygnował z przybycia na daną wizytę.
4. Pomimo, iż dokładna godzina wizyty jest wybrana przez podatnika (w systemie rezerwacji) i wynika z potwierdzenia rezerwacji, to faktyczne rozpoczęcie wizyty może nastąpić nieco później z uwagi na niezakończenie przez urzędnika obsługi poprzedniego podatnika.
5. Do wybranego urzędu skarbowego na zarezerwowaną wizytę winien udać się wyłącznie podatnik, którego dotyczy rezerwacja danej wizyty albo pełnomocnik (osoba) upoważniony do załatwienia spraw w imieniu zarejestrowanego w systemie rezerwacji wizyt podatnika.
6. Zabronione jest zamiana lub odstąpienie rezerwacji innym podatnikom.
7. Jeżeli podatnik dokonał rezerwacji wizyty w wybranym urzędzie skarbowym po czym z różnych przyczyn nie mógł się stawić, ma on obowiązek zadzwonić do danego urzędu skarbowego i anulować daną wizytę.
8. Rezerwacje dokonane bez zachowania zasad rezerwacji mogą być anulowane.

Opublikowano: 2020-10-05

500 zł za każdy błąd w nowym JPK od 1 października 2020.

Nowa struktura JPK zawierająca część ewidencyjną i deklaracyjną (JPK_V7M oraz JPK_V7K), wiąże się nie tylko z rozszerzeniem obowiązków informacyjnych wobec fiskusa (więcej informacji we wpisie na naszym blogu z dn. 21.09.2020). Ustawodawca skonstruował bowiem dodatkowe przepisy sankcyjne mające na celu dyscyplinowanie podatników w rzetelnym przygotowywaniu JPK.

Ile trzeba będzie płacić za błędy? – o tym poniżej!

Od 1 października kary za błędy w JPK_V7M i JPK_V7K

Dotychczasowe regulacje prawa podatkowego nie przewidywały sankcji za nieprawidłowości w przesyłanych przez podatników plikach JPK_VAT. Działania fiskusa polegały na wysyłaniu powiadomień dot. wykrytych nieprawidłowości w JPK (zazwyczaj mailem), a brak reakcji podatnika na tym etapie nie wiązał się z żadnymi sankcjami. Podatnik albo dobrowolnie sporządził korektę ewidencji i deklaracji, albo składał wyjaśnienia, albo nie robił zupełnie nic i czekał na ewentualne podjęcie dodatkowych działań przez organ podatkowy.

Nowe regulacje (art. 109 ust. 3f-3h ustawy o VAT) obowiązujące od 1 października 2020 roku, przewidują możliwość nałożenia kary w kwocie 500 zł za każdy błąd w nowym JPK. Procedurę nałożenia jej na podatnika przedstawiono na poniższym schemacie.

ISTOTNE:

Najbezpieczniejszą formą uniknięcia kary za błędy w JPK jest złożenie korekty w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu w ciągu 14 dni od jego doręczenia.

Składanie wyjaśnień w zakresie błędów obarczone ryzykiem

Alternatywnym rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie sankcji za błędy w JPK jest złożenie wyjaśnień, za pomocą których podatnik wykaże, iż przesłana przez niego ewidencja nie zawiera błędów.

W tym miejscu należy pochylić się nad konstrukcją omawianej regulacji prawnej, zgodnie z którą, jeżeli podatnik „w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, o którym mowa w ust. 3f” (tj. w nadesłanym wezwaniu). Warto zwrócić uwagę, że przepisy nie normują w szczególności:

 • rodzaju błędów w JPK, za które można ukarać podatnika (przepisy posługują się ogólnikowym stwierdzeniem błędów „które uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji”),
 • kryteriów, wedle których organ ma oceniać złożone wyjaśnienia,
 • możliwości skierowania dodatkowego wezwania do uzupełnienia wyjaśnień podatnika,
 • obowiązku informowania podatnika o przyjęciu wyjaśnień i zakończeniu sprawy.

Nieprecyzyjne regulacje w zakresie procedury składania wyjaśnień w odpowiedzi na wezwania w sprawie błędów w JPK mogą prowadzić do nakładania na podatników kary 500 zł za błędy, w przypadku gdy organ nie przyjmie argumentacji podatnika. Oznacza to więc, że podatnik powinien merytorycznie odnieść się do treści wezwania i wykazać, że żądanie organu w zakresie skorygowania JPK jest nieuzasadnione. Złożenie wyjaśnień zbyt lakonicznych, nieprecyzyjnych, czy niejednoznacznych może zakończyć się nałożeniem omawianej sankcji.

Warto także podkreślić uznaniowość organu podatkowego w nakładaniu przedmiotowej kary, ponieważ przepis posługuje się pojęciem „naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć (…) karę pieniężną”. Oznacza to więc, że organ podatkowy nie ma obowiązku każdorazowo karać podatnika. W praktyce okaże się z jaką częstotliwością i w jakich sytuacjach fiskus będzie nakładał na podatników przedmiotowe sankcje.

Tryb nakładania kar finansowych i dodatkowe sposoby na ich uniknięcie

Sporządzenie korekty lub skuteczne złożenie wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie organu, doprowadzi najprawdopodobniej do rozwiązania sprawy.

Jeżeli jednak podatnik nie dotrzyma terminu lub organ uzna, że złożone wyjaśnienia są niewystarczające, wówczas naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć w drodze decyzji karę finansową w kwocie 500 zł za każdy błąd. Dodatkowo można jej uniknąć poprzez następujące działania:

 • jeżeli podatnik ma wątpliwości, czy jest w stanie merytorycznie wyjaśnić, że JPK nie zawiera błędów, może w takiej sytuacji sporządzić korektę, a następnie wnieść żądanie o przeprowadzenie postępowania w sprawie. Skuteczna korekta uchroni podatnika przed omawianą karą finansową, a wniesienie wniosku o przeprowadzenie postępowania zobliguje organ do zbadania sprawy,
 • jeżeli naczelnik urzędu skarbowego wyda już decyzję o nałożeniu kary 500 zł, wówczas podatnik może wnieść od tej decyzji odwołanie i dążyć do uchylenia lub zmiany decyzji w postępowaniu odwoławczym.

ISTOTNE:

Kwestie proceduralne związane z postępowaniami podatkowymi, czy wydawaniem, doręczaniem i odwoływaniem się od decyzji organu podatkowego zostały uregulowane w ustawie Ordynacja podatkowa. Wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania podatkowego, czy też sporządzenie odwołania od decyzji organu podatkowego nie jest wysoce skomplikowanie, jednak w takich sytuacjach warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Czy organ może nałożyć karę za błędy w JPK złożonych za okresy przed 1 października 2020 roku?

Podatnicy VAT, sporządzają i wysyłają JPK_VAT już ponad 3 lata, stąd mogą pojawić się wątpliwości w zakresie uprawnień organu do karania podatników za błędy w JPK_VAT, złożonych za okresy poprzedzające wejście w życie omawianej sankcji.

Odpowiadając na powyższe pytanie warto przytoczyć wykładnię Ministerstwa Finansów w tym zakresie: „Regulacje związane z sankcją 500 zł za każdy niepoprawiony błąd w ewidencji VAT, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, nie będą odnosić się do ewidencji VAT przesłanej za okresy przed 1 października 2020r.”

Przytoczone powyżej oraz inne wyjaśnienia związane z nowym JPK zostały udostępnione na portalu podatkowym (podatki.gov.pl) w formie pytań i odpowiedzi oraz broszury informacyjnej.

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2020-09-28

Już od 1 października 2020 nowy JPK VAT – najważniejsze zmiany.

Z początkiem października 2020r., przedsiębiorców rozliczających podatek VAT czekają rewolucyjne zmiany. Powszechnie stosowane i dobrze znane deklaracje VAT-7 i VAT-7K staną się przeszłością, a plik JPK_VAT, który dotychczas pełnił wyłącznie rolę ewidencji VAT – sprzedaży i zakupu, zyska rangę deklaracji ze wszystkimi tego skutkami. Mówiąc krótko, za październik 2020r., zamiast deklaracji VAT i pliku JPK, wysyłany będzie wyłącznie plik JPK w zmienionej strukturze.

Choć Ministerstwo Finansów twierdzi, że nowe przepisy mają uprościć obowiązki przedsiębiorców poprzez ograniczenie liczby dokumentów w obiegu, to realnie zakres danych nowego JPK został znacząco rozbudowany. Z pewnością dodatkowe dane ułatwią fiskusowi typowanie podmiotów do kontroli.

Dotychczasowe vs nowe zasady raportowania w zakresie VAT

Pierwszą zmianą o zasadniczo technicznym charakterze jest zastąpienie klasycznych deklaracji VAT, nowym plikiem JPK, który scala deklarację i ewidencję. Podatnicy rozliczający podatek VAT:

 • miesięcznie, w miejsce dotychczas wysyłanych deklaracji miesięcznych VAT-7 i pliku JPK, będą zobowiązani wysyłać plik JPK_V7M, który będzie zawierać część deklaracyjną oraz część ewidencyjną,
 • kwartalnie, w miejsce dotychczas wysyłanych deklaracji kwartalnych VAT-7K i pliku JPK, będą zobowiązani wysyłać plik JPK_V7K. Nowy JPK będzie wysyłany co miesiąc, z tą jednak różnicą, że część deklaracyjną należy uzupełnić na koniec kwartału.

ISTOTNE:

Nowy plik JPK znosi wyłącznie deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Omawiane zmiany nie dotyczą pozostałych deklaracji VAT, w tym VAT-UE, które będą sporządzane i wysyłane na dotychczasowych zasadach!

Zastąpienie deklaracji VAT nowym plikiem JPK, to niestety jedyne ułatwienie, mające na celu ograniczenie ilości dokumentów w obiegu. Zmiany legislacyjne są zdecydowanie dalej posunięte, bowiem nowy JPK obliguje do raportowania dodatkowych danych, zarówno po stronie sprzedaży, jaki zakupów. Zwiększy to zakres obowiązków zarówno dla podatników i biur rachunkowych, ponieważ podatnicy, powinni przekazać swoim księgowym dodatkowe informacje, które umożliwią prawidłowe przygotowanie deklaracji i ewidencji zgodnie z nowymi wymogami, natomiast księgowi muszą na ich podstawie dokonać odpowiednich oznaczeń w JPK, które pokrótce omówimy poniżej.

Dodatkowy zakres danych po stronie dokumentów sprzedaży

Rzetelne wywiązanie się z obowiązku w zakresie sporządzania plików JPK_V7M oraz JPK_V7K niesie za sobą konieczność wyodrębnienia z dokumentów sprzedaży danego podatnika, określonych:

 • grup towarów i usług,
 • rodzajów transakcji,
 • typów dokumentów.

W tabeli poniżej przedstawiono oznaczenia, które należy przyporządkować dokumentom sprzedaży, jeżeli znajdują się na nich określone towary lub usługi.

Symbol Określenie towaru lub usługi
01 napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
02 towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (np. benzyny silnikowe, olej napędowy)
03 oleje opałowe w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
04 wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
05 odpady – wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
06 urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
07 pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10
08 metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
09 leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
10 budynki, budowle, grunty
11 usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
12 usługi o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
13 usługi transportowe i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

Kolejna tabela prezentuje oznaczenia jakie należy przyporządkować do dokumentów sprzedaży, jeżeli dotyczą one określonego rodzaju transakcji.

Symbol Określenie transakcji
SW dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT
EE świadczenie usług telekom., nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT
TP transakcja w warunkach istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT
TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT
TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT
MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT
MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT
I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT
B_SPV_ DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT
B_MPV_ PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT
MPP transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Ostatnia już tabela zawiera oznaczenia jakie należy przypisać dokumentom sprzedaży, jeżeli należą one do jednej z wymienionej niżej kategorii (typu).

Symbol Określenie dowodu
RO dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
WEW dokument wewnętrzny
FP faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (faktura wystawiona do paragonu, z którego wykazano już wartości sprzedaży oraz kwoty podatku należnego)

ISTOTNE:

Rozbudowany katalog towarów, usług i transakcji podlegających wyeksponowaniu w nowym JPK, wymaga przeanalizowania dokumentów pod kątem ich występowania. Szczególnie szerokiego komentarza wymagają transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, do których należą również członkowie rodziny, czy też transakcje opodatkowane na zasadzie marży.

Należy mieć również na uwadze, że jeden dokument sprzedaży może zawierać kilka oznaczeń np. faktura sprzedaży dokumentująca sprzedaż komputerów małżonkowi na kwotę 20 tys. złotych (z podatkiem VAT) będzie zawierać oznaczenie towaru „06” oraz oznaczenie transakcji „TP” i „MPP”, ponieważ podmiotem powiązanym jest m.in. małżonek, a kwota faktury przekracza 15 tys. zł i dokumentuje sprzedaż towaru z załącznika nr 15.

Dodatkowy zakres danych po stronie dokumentów zakupu

Raportowanie po stronie dokumentów zakupu nie jest tak rozbudowane jak w przypadku dokumentów sprzedaży. Zgodnie z poniższą tabelą, oznaczeniu podlegać będą jedynie dwie kategorie transakcji oraz trzy kategorie dokumentów.

Oznaczenie dokumentu zakupu pod kątem określenia typu dowodu
Symbol Określenie transakcji
IMP podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT
MPP transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Oznaczenie dokumentu zakupu pod kątem określenia typu dowodu
Symbol Określenie dowodu
VAT_RR faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT (faktury wystawione przez rolnika ryczałtowego)
WEW dokument wewnętrzny
MK faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT

ISTOTNE:

Podkreślić należy, że zarówno po stronie dokumentów sprzedaży jak i zakupów, konieczne jest raportowanie transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności „MPP”.

Zatem wystawca faktury (sprzedawca) oraz odbiorca faktury (nabywca) będą zobligowani do oznaczenia danego dokumentu symbolem MPP.

Niezgodności w tym zakresie, stwierdzone podczas analizy JPK będą z pewnością weryfikowane przez organy podatkowe.

Końcowo warto nadmienić, że wraz z rozszerzeniem obowiązków informacyjnych wobec fiskusa dzięki implementacji nowego JPK, przewidziano również surowe kary za błędy poczynione przy jego sporządzaniu. O tym jakie sankcje grożą podatnikom za nieprawidłowości w JPK przybliżymy niebawem na łamach naszego bloga.

 Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2020-09-21

Ministerstwo Finansów tworzy znaczący projekt elektronicznego urzędu skarbowego

Resort Finansów realizuje obecnie długofalową strategię zelektronizowania większości usług świadczonych przez urzędy skarbowe na rzecz podatników w zakresie rozliczeń i obsługi spraw w podatkach PIT, CIT oraz VAT.

Zarówno w roku 2020, 2021 ma być stale powiększana ilość usług urzędowych załatwiana on-line tak aby podatnik mógł bez problemu załatwić swoje sprawy przez internet.

Z kolei w 2022r. mają być zakończone wszelkie prace w projekcie e-urząd skarbowy. O jakie konkretnie usługi chodzi?

Czym jest projekt e-urząd skarbowy

Od 1 lipca 2019r. rozpoczęła się realizacja 3-letniego projektu asygnowanego przez Ministra Finansów polegająca na utworzeniu elektronicznych narzędzi umożliwiających realizację wszelkich spraw podatnika z urzędem skarbowym.

Na rozwiązanie to Ministerstwo Finansów chce wydać w ciągu 3 lat kwotę ponad 100 mln zł. Zakończenie wszelkich prac szacuje się na koniec czerwca 2022r.

Zadania jakie tym projektem postawiło sobie Ministerstwo Finansów to:

 • prostota informacyjna systemu,
 • uproszczenie rozliczeń podatkowych w sferze przeglądu zobowiązań i zapłaty podatków,
 • wsparcie kontaktowe on-line ze strony urzędów skarbowych w zakresie załatwiania spraw podatkowych i pomocy informacyjnej podatnikom.

Kto będzie mógł korzystać z projektu e-urząd skarbowy

Z rozwiązań internetowych Ministerstwa Finansów będą mogły korzystać podatnicy, czyli:

 • osoby fizyczne nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • osoby prawne,
 • pozostałe instytucje.

Więcej o e-urzędzie skarbowym

Narzędzia internetowe w ramach platformy e-urząd skarbowy będą miały za zadanie pomóc podatnikom w skutecznym załatwieniu ich sprawy i problemy w sferze podatków PIT, CIT oraz VAT m.in. sprawdzenie zobowiązań podatkowych, elektroniczne płatności podatków i inne.

Ministerstwo Finansów chce zwiększyć również za pomocą e-urzędu skarbowego poziom komunikacyjny pomiędzy podatnikiem a urzędem skarbowym.

Tak więc usługa e-urząd skarbowy będzie oferować podatnikowi zestaw narzędzi informacyjnych (gdzie źródłem danych będą informacje, którymi dysponują organy skarbowe).

Podatnik po zalogowaniu się do platformy będzie mógł sprawdzić informacje m.in. o:

 • saldzie zobowiązań, zaległości w podatkach PIT, CIT oraz VAT,
 • uregulowaniu wszelkich płatności związanych z ww. podatkami,
 • statusie swoich spraw podatkowych.

Ministerstwo Finansów zakłada, że narzędzia internetowe e-urząd skarbowy obniżą czas potrzebny na załatwienie spraw podatkowych. Ponadto więcej spraw będzie można zrealizować on-line co w dobie pandemii Covid-19, ale i w przyszłym czasie będzie miało spore znaczenie dla podatników, ale i urzędników.

Resort Finansów odnosi się także do elektronicznych płatności, które mają dotyczyć nie tylko zapłaty zobowiązań i zaległości PIT, CIT oraz VAT, lecz także opłat za wydanie niektórych zaświadczeń czy pozostałych, płatnych usług urzędu skarbowego.

ISTOTNE:

Podatnicy, którzy prześlą do właściwego urzędu skarbowego stosowane upoważnienia wydane przez innego podatnika (innych podatników) będą mogli pozyskiwać dane o jego (ich) statusie spraw podatkowych.

Zadania realizowane przez e-urząd skarbowy

Zadania jakie będzie realizował system e-urząd skarbowy kształtują się następująco:

 • utworzenie jednego miejsca, na którym podatnik będzie miał dostęp do wszystkich usług e-urzędu skarbowego,
 • centralny kanał usług e-urząd skarbowy ma składać się 5 kanałów:
 1. e-Podatnik,
 2. e-Płatnik,
 3. e-Pełnomocnik,
 4. e-Komornik,
 5. e-Notariusz,
 • na centralnym kanale będą udostępnione informacje o statusach różnych spraw, przedłożonych dokumentach, saldach różnych rozliczeń i inne kwestie dotyczące podatków CIT, PIT oraz VAT,
 • centralny system umożliwi przekazywanie dokumentów, aktualizację danych, dokonywanie płatności elektronicznych, utworzenie i przekazanie pism, komunikacja z urzędnikami i załatwianie pozostałych spraw,
 • ogólna przejrzystość systemu i oferowanych e-usług ulegnie zwiększeniu,
 • skrócenie czasu załatwiania spraw czy realizacji obowiązków podatkowych podatnika, ale i urzędu skarbowego,
 • załatwienie większości spraw dotyczących podatków CIT, PIT oraz VAT,
 • powiększenie ilości usług, które podatnik będzie mógł całościowo zrealizować on-line,
 • polepszenie komunikacji i jej jakości pomiędzy urzędnikiem a podatnikiem,
 • znacznie zmniejszenie błędów w wypełnianiu obowiązków podatkowych przez podatników i urzędy skarbowe,
 • formularze podatkowe i pozostałe mają być krótsze, prostsze i szybsze do wypełnienia,
 • integracja różnych danych podatników z wielu systemów umożliwiająca dystrybucję tych danych na potrzeby udostępnienia dla innych jednostek sektora publicznego.

Opublikowano: 2020-09-14

Niektórzy płatnicy składek będą mogli wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS na kolejne miesiące

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą chętnie wykorzystywali dostępne narzędzia w ramach pakietu rozwiązań pomocowych przeciw negatywnym skutkom pandemii – Tarczy antykryzysowej. Jednym z podstawowych narzędzi wspomagających firmy, było zwolnienie z opłacania składek ZUS za 3 miesiące.

Niebawem niektóre branże będą mogły składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za kolejne 3 miesiące.

Zwolnienie ze składek ZUS

Do 30 czerwca 2020r. płatnicy składek posiadający w swojej firmie do 49 osób ubezpieczonych mieli możliwość złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020r.

Płatnicy składek mogli skorzystać ze 100% albo 50% zwolnienia ze składek na trzy wyżej wymienione miesiące w zależności od tego które warunki ustawowe spełniali.

Resort finansów zdecydował o przedłużeniu zwolnienia ze składek ZUS dla niektórych branż, które ucierpiały najbardziej i nie są w stanie nadal podnieść się finansowo.

Przedłużone zwolnienie ze składek ZUS

Jeżeli Komisja Europejskie wyrazi zgodę na wprowadzenie przedłużonego zwolnienia ze składek ZUS, wówczas uchwalona niedawno ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzi możliwość wnioskowania o kolejne zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Kto otrzyma zwolnienie ze składek ZUS?

Zwolnienie ze składek ZUS otrzymają firmy, których przeważająca działalność według klasyfikacji PKD zawiera się w przedstawionej poniżej tabeli.

KLASYFIKACJA PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Jakie składki i jaki okres czasu przewiduje nowe zwolnienie z ZUS?

Przedłużenie zwolnienia z opłacania należnych składek ZUS będzie dotyczyć miesięcy czerwca, lipca oraz sierpnia 2020r. Obejmie ono:

 • Składki ubezpieczeń społecznych (emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa),
 • Składkę ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Składki na fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych,
 • Składki na fundusz emerytur pomostowych,
 • Składkę na fundusz solidarnościowy.

Podstawowe warunki uzyskania kolejnego zwolnienia

Podstawowy warunek uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS na miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2020r. to złożenie comiesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2020r. (chyba, że płatnik składek nie ma obowiązku), złożenie wniosku o zwolnienie ZUS wraz z oświadczeniem o spadku przychodu.

ISTOTNE:

W powyższym oświadczeniu płatnik składek musi potwierdzić, iż przychód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek jest niższy minimum o 80% w odniesieniu do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu roku poprzedniego, czyli 2019r.

Zatem jeżeli wniosek o zwolnienie z ZUS płatnik składek złoży za miesiąc czerwiec 2020r. (lipiec i sierpień 2020r.) wówczas przychód za miesiąc czerwiec 2020r. musi być niższy przynajmniej o 80% od przychodu za miesiąc czerwiec 2019r.

Do kiedy można składać wnioski?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące czerwiec, lipiec oraz sierpień 2020r. płatnicy składek będą mogli złożyć najdalej do 30 listopada 2020r.

Opublikowano: 2020-09-07

Będą zwroty nadpłat, rozliczonych w ciężar składek ZUS korzystających ze zwolnienia

Z dobrodziejstw tarczy antykryzysowej a mianowicie zwolnienia z opłacania składek ZUS skorzystało setki tysiące firm. ZUS inicjując procedurę zwolnienia ze składek ZUS na wniosek konkretnego płatnika składek sprawdzał wpierw jaki jest stan jego konta.

Niektórzy płatnicy składek posiadali na dzień złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS nadpłaty. Inni zapłacili już zobowiązanie w składkach ZUS za miesiąc, o który ubiegali się o zwolnienie. I właśnie w tym momencie pojawił się problem dla płatników składek.

Praktyka ZUS przy wydawaniu płatnikom informacji o kwocie
i okresie zwolnieniu ze składek ZUS

ZUS analizując konta płatników składek w pierwszej kolejności przekazywał widniejącą nadpłatę (jeżeli występowała) na poczet pokrycia zobowiązania w składkach ZUS za pierwszy wnioskowany miesiąc (i ewentualnie kolejny). Dopiero po tym potrąceniu ustalana była kwota zwolnienia ze składek ZUS stanowiąca różnicę pomiędzy zobowiązaniem np. za miesiąc marzec 2020r. a widniejącą nadpłatą.

W takim przypadku kwota zwolnienia z ZUS była mniejsza aniżeli wysokość składek za pierwszy (i ewentualnie kolejny) miesiąc a jednocześnie płatnik składek tracił pełną lub częściową kwotę nadpłaty.

Zatem ZUS uznał, że nadpłaty widniejące na koncie płatników składek stanowiły zapłaty składek ZUS za kolejny miesiące (kolejne miesiące) a zatem za miesiąc lub miesiące, których dotyczyły wnioski o zwolnienie z opłacania składek.

Zjawisko to spotkało się z negatywnym odzewem ze strony przedsiębiorców. Resort Finansów w tej sytuacji postanowił wprowadzić przepisy naprawcze.

Zmiana działania ZUS – będą zwroty nadpłat rozliczonych w ciężar zobowiązania składek ZUS za miesiąc objęty zwolnieniem

Ministerstwo Finansów zawarło w ustawie z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw przepisy obligujące ZUS do zwrotu nadpłaty w składkach, o którą pomniejszył kwotę zwolnienia za pierwszy wnioskowany miesiąc (ewentualnie kolejny).

Tak więc w sytuacji, gdy płatnik składek złożył wniosek o zwolnienie z opłacania składek to ZUS (przy spełnieniu reszty warunków) zwolni go ze składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020r. w kwotach wynikających z przedłożonych za te miesiące deklaracji rozliczeniowych (w wysokości 100% albo 50% należnych składek w zależności od ilości ubezpieczonych i pozostałych warunków).

Zatem ZUS ustali zwolnienie z kwot wynikających z deklaracji rozliczeniowych ZUS nawet gdy:

 • na koncie rozliczeniowym ZUS płatnika składek występowała nadpłata,
 • płatnik składek dokonał już zapłaty za miesiąc (miesiące), o który wnioskował o zwolnienie z ZUS.

Wnioski dla powyższych przypadków ZUS rozpatrzy z urzędu a zatem płatnicy składek nie powinni ponownie składać wniosków o zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Nie mają także obowiązków dostarczać innych dokumentów, chyba, że ZUS wezwie odrębnym pismem do przedłożenia dodatkowych dowodów.

Ustawa jeszcze nie weszła w życie.

Szczegółowe informacje są dostępne pod poniższym linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/katalog-uslug-firmy/pomoc-w-splacie-naleznosci/umorzenie/odstapienie-od-zadania-zwrotu-naleznosci/umorzenie-naleznosci-z-tytulu-skladek/ponowne-rozpatrzenie-wniosku-o-umorzenie-naleznosci-z-tytulu-skladek

ISTOTNE:

Zwolnieniu z opłacania składek ZUS będą podlegać należne składki ZUS wynikające
z deklaracji rozliczeniowych za miesiące – marzec, kwiecień, maj 2020r. na dzień ponownego rozpatrywania przez ZUS wniosku o zwolnienie.

Zwolnienie ze składek ZUS na kolejne miesiące i ich zapłata

Płatnicy składek z niektórych branż będą mogli ubiegać się o zwolnienie z ZUS za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2020r. Niestety większość tych firm uregulowało już swoje zobowiązanie wobec należnych składek ZUS za te miesiące.

Jeżeli płatnicy składek złożą wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za ww. miesiące, spełnią wszystkie wymagane warunki ale dokonali już zapłaty należnych składek ZUS za miesiące objęte zwolnieniem, mają do dyspozycji dwie możliwości:

 • pozostawienie sytuacji bez reakcji, wówczas ZUS przeksięguje z urzędu daną nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań w składkach ZUS,
 • przesłać pismo do ZUS (papierowe lub w PUE ZUS) o zwrot stwierdzonej nadpłaty na konto płatnika składek.

Opublikowano: 2020-08-31

Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

Ustawą z dnia 5 czerwca 2020r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw prawodawca dokonał kilku zmian dla podatników stosujących ryczałt jako formę opodatkowania osiąganych przychodów. Na czym one polegają? Tego można dowiedzieć się z niniejszej publikacji.

Ryczałt ewidencjonowany jako forma opodatkowania działalności gospodarczej i nie tylko

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej lub z prywatnej najmu, dzierżawy.

Opodatkowaniu podlegają wyłącznie osiągnięte przychody bez możliwości pomniejszenia ich o poniesione koszty.

Stawki w ryczałcie wynoszą od 2% poprzez 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% na 20% stawce podatku kończąc.

Z opodatkowanie ryczałtem nie mogą skorzystać podatnicy zwolnieni z podatku dochodowego, opłacający podatek w formie karty podatkowej oraz osiągający przychody z działalności prowadzonej:

 • w formie aptek,
 • w formie lombardów,
 • w postaci kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • w postaci sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
 • jako wykonywanie niektórych wolnych zawodów,
 • w formie świadczenia usług wyłączonych z możliwości wyboru ryczałtu (zawartych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
 • jako produkcja wyrobów akcyzowych.

Ryczałtu nie wybierze także podatnik, który wykonywał lub wykonuje czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Zmiany w usługach wyłączonych ze stosowania ryczałtu spowodowane wprowadzeniem nowego PKWiU

Pierwsza podstawowa zmiana w ustawie ryczałtowej dotyczy zmiany numerów klasyfikacji PKWiU w związku z wprowadzeniem do stosowania nowej klasyfikacji PKWiU 2015.

Zmiany te dotyczą rodzajów działalności takich jak m.in.: sprzedaż pakietów oprogramowania, świadczenie usług rezerwacji biletów, rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych świadczonych przez agentów i pośredników turystycznych, zwalczania i zapobiegania pożarów, rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności, przetwarzania danych, obsługi nieruchomości na zlecenie, świadczenia usług przez placówki wychowania przedszkolnego.

Z kolei zastosowanie nowej klasyfikacji PKWiU powiązane jest także z wprowadzeniem stosowania nomenklatury scalonej (CN) oraz instytucji WIS, mających na celu ujednolicenie stawek VAT oraz wydawanie na wniosek podatnika decyzji o prawidłowej stawce VAT na dany towar lub usługę.

Dostosowanie nowego PKWiU także w odniesieniu do wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego

Przypisanie numerów nowej klasyfikacji PKWiU nastąpiło także w odniesieniu do wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego zawartych w załączniku 1 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmiany objęły m.in.: biżuterie oraz inne wyroby jubilerskie, zastawy stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego, kieliszki, wyroby ze szkła, tkaniny włosowe, firanki, wyroby wyposażenia wnętrz, taśmy tkane, tiule, hafty, odzież także ze skóry oraz wyroby rymarskie.

Dostosowanie numerów nowej klasyfikacji PKWiU obowiązuje od 1 lipca 2020r.

Wprowadzenie akceptu zmian w zeznaniu rocznym

Zeznanie roczne PIT-28 dotyczące podatników rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym składa się do 15 lutego roku następującego po roku rozliczeniowym.

Podatnik może udostępnione w usłudze twój e-PIT przez Szefa KAS zeznanie PIT-28 odrzucić w całości, przyjąć w całości albo dokonać zmian.

Ostatnia czynność wiążę się jeszcze z zatwierdzeniem tych zmian w usłudze twój e-PIT. Począwszy od dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2019r. – dzień akceptacji wprowadzonych przez podatnika zmian (w usłudze twój e-PIT) w owym zeznaniu rocznym będzie dniem złożenia skutecznej korekty.

Jest to o tyle istotne, gdyż podatnicy nieraz sporządzają korekty zeznań rocznych udostępnionych przez szefa KAS w usłudze twój e-PIT w postaci dokonania zmian w istniejącym zeznaniu, ale nie dokonują jego akceptacji.

Tak wprowadzona zmiana nie odnosi żadnych skutków prawnych. Dopiero akceptacja tej zmiany powoduje złożenie skutecznej korekty zeznania rocznego PIT-28.

ISTOTNE:

Powyższa zmiana dotyczy po raz pierwszy przychodów uzyskanych w roku 2019 a zatem zeznania rocznego za 2019r. składanego w 2020r. i lat kolejnych.

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania

Podatnicy, którzy rozpoczynają w ciągu roku działalność gospodarczą i chcą wybrać ryczałt jako formę opodatkowania swojej działalności, mają obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o tej decyzji do właściwego urzędu skarbowego do 20-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu, uzyskania pierwszego przychodu w danym roku podatkowym z tej działalności (ewentualnie do końca danego roku podatkowego, gdy pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu tego roku).

Ważność tej decyzji będzie obowiązywała w latach kolejnych, chyba że, podatnik złoży do 20 stycznia nowego roku (w którym chce zrezygnować z ryczałtu) oświadczenie o rezygnacji ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Co ciekawe, jeżeli podatnik uzyskuje przychody z najmu prywatnego, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze to nie musi składać żadnego oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania tych przychodów.

Wybór opodatkowania ryczałtem tych przychodów na dany rok podatkowy to zapłata pierwszej kwoty podatku na ryczałt.

Jeżeli jednak pierwszy przychód podatnik uzyskał dopiero w grudniu danego roku podatkowego to wybór ryczałtu dokonuje się poprzez złożenie zeznania rocznego PIT-28.

Opublikowano: 2020-08-21