Wiążąca informacja stawkowa jako narzędzie ochronne w klasyfikacji towarów / usług i stosowaniu stawek VAT

Opublikowano: 2022-09-26

Wątpliwości interpretacyjne na gruncie podatku VAT niosą za sobą istotne ryzyko podatkowe dla przedsiębiorców. Ustawodawca wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, wprowadził do porządku prawnego w 2020 roku instrument ochronny zwany Wiążącą informacją stawkową (dalej: WIS). W niniejszym wpisie przedstawimy czym jest WIS, jaką rolę pełni oraz w jaki sposób wystosować wniosek o wydanie WIS.

Czym jest i jaką rolę pełni Wiążąca informacja stawkowa?

Wiążąca informacja stawkowa została unormowana w ustawie o VAT. Art. 42a tejże ustawy stanowi, że WIS jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Decyzja ta zawiera:

  1. opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS,
  2. klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, niezbędną do:
  1. określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,
  2. stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
  3. stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

ISTOTNE:

WIS stanowi pomoc dla podatników, w sytuacji gdy pojawiają się wątpliwości na gruncie klasyfikacji towarów/usług, czy też związanym z tym stosowaniem właściwej stawki podatku VAT. Dodatkowo WIS pełni funkcję ochronną dla podatnika, który ją uzyskał analogicznie jak w przypadku indywidualnych interpretacji podatkowych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który jest również właściwym organem dla wydawania WIS.

W tym miejscu należy wyodrębnić istotną różnicę pomiędzy indywidualną interpretacją prawa podatkowego, a WIS:

  • występując z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu uzyskania objaśnień w stosowaniu przepisów prawa podatkowego, wnioskodawca zobligowany był do samodzielnego sklasyfikowania towarów/usług (ewentualnie wnioskodawca mógł wspomóc się opinią GUS). Na podstawie tejże klasyfikacji (która mogła okazać się błędna), organ wydawał interpretację indywidualną, której skuteczność i ochrona bardzo często była uzależniona od poprawnej klasyfikacji towaru/usługi,
  • występując z wnioskiem o WIS, organ ma obowiązek we własnym zakresie dokonać klasyfikacji towaru/usługi co w efekcie daje realną pewność w stosowaniu danej stawki VAT lub innych przepisów ustawy. Z uwagi na to, że istotą WIS jest dokonanie właściwej klasyfikacji statystycznej, organ może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia w ciągu 7 dni próbki towaru. Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz, w przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analizy.

Przykładowe stany faktyczne dla których zostały wydane WIS

W celu praktycznego zrozumienia istoty WIS, warto w tym miejscu wskazać kilka przykładowych decyzji wydanych w stosunku do podatników. Zanonimizowane WIS udostępniane są na stronie internetowej Krajowej Informacji Skarbowej (https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka), gdzie korzystając z wyszukiwarki można na bieżąco zapoznawać się z wydanymi WIS.

Przykładowe WIS wraz z krótkim omówieniem stanu faktycznego:

  • WIS, sygn. 0111-KDSB1-2.440.158.2022.3.GL z dnia 22.09.2022r. – Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o klasyfikację świadczenia kompleksowego polegającego na montażu pompy ciepła poza bryłą budynku mieszkalnego. Wątpliwość dotyczyła stosowania stawki VAT wynoszącej 8%,
  • WIS, sygn. 0112-KDSL1-2.440.183.2022.2.JN z dnia 16.09.2022r. – Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o klasyfikację towaru będącego książką i możliwości zastosowania stawki 5%. Na potrzeby wydania WIS, organ zażądał przesłania książki jako próbki towaru,
  • WIS, sygn. 0115-KDST1-1.440.206.2021.1.KM z dnia 10.08.2021r. – Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o potwierdzenie klasyfikacji sprzedawanego świeżego korzenia imbiru w postaci kłącza i stosowania w tym zakresie stawki VAT wynoszącej 8%.

W jaki sposób uzyskać WIS? – wniosek i opłaty

Uzyskanie WIS wymaga w pierwszej kolejności wypełnienia wniosku o sygnaturze WIS-W. Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty za wydanie WIS w kwocie 40 zł na właściwy rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej (jeżeli przedmiotem wniosku jest klika towarów/usług, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, wówczas wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty 40 zł i ilości towarów/usług będących przedmiotem wniosku). Ostatnim etapem jest wysyłka wniosku w formie tradycyjnej, czyli pocztą (podpisany własnoręcznie wniosek należy wysłać na adres Krajowej Informacji Skarbowej) lub elektronicznie (za pośrednictwem ePUAP). Do wniosku należy dołączyć obligatoryjnie dowód uiszczenia opłaty i fakultatywnie dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.

Organ wydający WIS wezwie pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych i/lub przesłania próbek towarów, a nawet konieczności przeprowadzenia badań/analiz na koszt wnioskodawcy (termin 7-dniowy). Niedostosowanie się do treści wezwania, w szczególności nieprzesłanie próbki towarów, czy nieuiszczenie zaliczki na pokrycie kosztów badań/analiz, skutkować będzie wydaniem postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

WIS wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej, tj. terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (uzupełnienie braków wniosku, czy przeprowadzenie badań/analiz).

WIS oraz decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania. WIS może zostać uchylona lub zmieniona w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, czy niezgodności z przepisami prawa. WIS wygasa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem decyzji.

Autor: Łukasz Kluczyński