Zwolnienie z VAT usług szkoleniowych – w jakich przypadkach ma zastosowanie

Opublikowano: 2022-09-16

Opodatkowanie VAT usług szkoleniowych to temat dość rozbudowany i wielowątkowy. Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT wymaga znajomości przepisów ustawy i rozporządzenia, a w pewnych przypadkach gromadzenia dodatkowej dokumentacji. Kiedy usługi szkoleniowe korzystają ze zwolnienia z podatku VAT? – szczegóły poniżej.

Zwolnienie usług szkoleniowych wynikające z ustawy o VAT

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy o VAT ze zwolnienia z podatku mogą korzystać następujące rodzaje usług szkoleniowych:

 1. usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania lub uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia. Zwolnione z VAT są również towary/usługi ściśle związane z w/w usługami,
 2. usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli,
 3. usługi nauczania języków obcych oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związana,
 4. usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 1:
 • prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 • świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 • finansowane w całości ze środków publicznych – oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

ISTOTNE:

Powyższe usługi szkoleniowe możemy więc podzielić na usługi świadczone przez oficjalne podmioty, posiadające odpowiedni status wynikający z odrębnych ustaw (placówki oświatowe lub nauczyciele) oraz usługi szkoleniowe świadczone przez pozostałe podmioty na podstawie pkt 4a) i 4c).

Zwolnienie z VAT usług szkoleniowych z pkt 4a) znajdzie zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek przeprowadzania takich szkoleń. Należą do nich w szczególności szkolenia BHP pracowników wynikające z ustawy Kodeks pracy.

Zwolnienie z VAT usług szkoleniowych z pkt 4c) jest nieco bardziej złożone, bowiem konieczne jest jednoczesne spełnienie kilku warunków, ponieważ:

 • istotny jest cel szkoleń: usługi kształcenia zawodowego/usługi przekwalifikowania zawodowego,
 • istotna jest wysokość środków pochodzących z dofinansowania: 100% lub 70% (ostatni warunek wynika z rozporządzenia – szczegółowo omówimy go w kolejnym podrozdziale),
 • istotne jest również pochodzenie środków na dofinansowanie szkoleń w rozumieniu odrębnych ustaw: finansowanie szkoleń ze środków publicznych,
 • istotna jest dokumentacja potwierdzająca spełnienie powyższych warunków co wynika m.in. z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 30 maja 2014r. sygn. PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 „Podwykonawca korzystający ze zwolnienia winien zatem posiadać stosowną dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne.” (w jaki sposób gromadzić taką dokumentację przedstawimy w dalszej części niniejszego wpisu).

Zwolnienie z VAT usług szkoleniowych wynika również z odrębnego rozporządzenia

Odrębnym od ustawy aktem prawnym, z którego wynika dodatkowe zwolnienie z podatku VAT usług szkoleniowych jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Z §3 ust. 1. pkt 14 wynika, iż zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Podkreślić w tym miejscu należy, że stosowanie powyższego zwolnienia również wymaga gromadzenia odpowiedniej dokumentacji co jest niezwykle istotne, bowiem ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa co do zasady na podatniku. Poniżej przedstawiamy w jaki sposób zgromadzić taką dokumentację.

Dokumentacja potwierdzająca zasadność stosowania zwolnienia z VAT dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych ze środków publicznych – przykładowe oświadczenie.

Dokumentacja potwierdzająca zasadność stosowania zwolnienia z podatku VAT jest niezbędna, gdy podmiot pozyskujący środki publiczne i organizujący szkolenia, kontraktuje zewnętrzne podmioty odpowiedzialne za ich przeprowadzenie. Taki podmiot posiadający status tzw. podwykonawcy może nie mieć wglądu do pełnej dokumentacji będącej w posiadaniu organizatora, stąd też podwykonawca powinien każdorazowo pozyskać oświadczenie. Z niniejszego oświadczenia powinien wynikać cel szkoleń, pochodzenie środków i podstawa zwolnienia z podatku VAT. Poniżej przedstawiamy przykładową treść takiego oświadczenia.

Oświadczam, że środki wydatkowane na szkolenie: „Prawo celne UE”, w którym będą uczestniczyły Panie Anna Kowalska i Aneta Nowak, pochodzą ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT.

Powyższa usługa nabyta od firmy Kancelaria Podatkowa Dawid Nowak mająca charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych:

a). w całości- zgodnie z art.43 ust.1 pkt 29 lit.c Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.z późniejszymi zmianami , lub

b). w co najmniej 70%- zgodnie z treścią paragrafu 3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 (Dz.U. z 2013r.poz.1722) w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

(zaznaczyć właściwy punkt)

Opodatkowanie VAT usług szkoleniowych na przykładzie firmy świadczącej usługi z zakresu BHP

Wielowątkowość opodatkowania VAT usług szkoleniowych dotyczy przykładowo podmiotów świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W celu podsumowania rozważań niniejszego wpisu na poniższym przykładzie zaprezentujemy różnorodność w opodatkowaniu VAT, które mogą dotknąć tego typu firmy. Świadczenie usług zarówno opodatkowanych jak i zwolnionych z VAT wymaga zazwyczaj dodatkowo stosowania tzw. współczynnika VAT.

Przykład 1

Pani Anna prowadzi szeroko rozumianą działalność z zakresu BHP. Nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT do 200 000 zł rocznie. W miesiącu sierpniu wystawiła następujących pięć faktur:

 1. Faktura nr 01, dokumentująca szkolenia BHP, których obowiązek przeprowadzania wynika z Kodeksu pracy – usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a ustawy,
 2. Faktura nr 02, dokumentująca doradztwo i sporządzenie dokumentacji powypadkowej – faktura ze stawką podstawową 23%,
 3. Faktura nr 03, dokumentująca przeprowadzenie szkolenia kształcenia zawodowego z zakresu pozyskiwania uprawnień BHPowca niesfinansowanego ze środków publicznych – faktura ze stawką 23%,
 4. Faktura nr 04, dokumentująca przeprowadzenie jako podwykonawca szkolenia „BHP w firmie transportowej” finansowane w całości ze środków publicznych – usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy pod warunkiem posiadania dodatkowej dokumentacji,
 5. Faktura nr 05, dokumentująca przeprowadzenie jako podwykonawca szkolenia „Choroby zawodowe i ich przyczyny” finansowane w 70% ze środków publicznych – usługa zwolniona z VAT na podstawie §3 ust. 1. pkt 14 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień pod warunkiem posiadania dodatkowej dokumentacji.

Końcowo warto podkreślić, że w przypadku świadczenia usług zwolnionych z VAT, na wystawianych fakturach należy zamieszczać podstawę zwolnienia tj. odpowiedni przepis z ustawy lub rozporządzenia. Ponadto rozliczenie podatku VAT wymaga również przeanalizowania przepisów ustawy w zakresie stosowania wspomnianego powyżej współczynnika VAT.

Autor: Łukasz Kluczyński