Ułatwienia dla podatników na ryczałcie

Rok 2019 przyniósł szereg zmian w różnych ustawach podatkowych. Ustawodawca dokonał tez wielu zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Pierwszy raz zmiany te będą miały zastosowanie od wykonywanych przez podatnika rozliczeń w 2019r. Inne uregulowania będą rzutować na kolejne lata podatkowe. Dlatego warto zapoznać się bliżej ze zmianami, które obejmą podatników na ryczałcie.

Zmiana terminu składania zeznania rocznego ryczałtowców PIT-28

Uruchomienie w 2019r. nowej usługi twój e-pit polegającej na udostępnieniu przez Szefa KAS zeznań rocznych niektórych podatników od dnia 15 lutego spowodowało, że również podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego skorzystają na uruchomieniu powyższego systemu.

Zmianie ulec ma przede wszystkim sposób i termin składania rocznego zeznania PIT-28. Pierwszy raz zeznanie roczne ryczałtowca, czyli za rok 2019, będzie udostępnione przez Szefa KAS na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ od 15 lutego do końca lutego 2020r.

Podatnik, zatem będzie miał w ww. terminie następujący wybór:

  1. akceptacja udostępnionego zeznania rocznego,
  2. odrzucenie lub zmiana udostępnionego zeznania rocznego,
  3. po odrzuceniu samodzielne złożenie zeznania rocznego,

Jeżeli zdarzy się, że podatnik złoży PIT-28 za 2019r. przed 15 lutym 2020r., wówczas będzie ono posiadało status, jako złożone 15 lutego 2020r.

Zmiana terminu wyboru ryczałtu, jako formy opodatkowania

W 2019r. podatnicy, którzy otworzą działalność gospodarczą i zdecydują się na ryczałt ewidencjonowany, jako formę opodatkowania przyszłych przychodów, będą mogli złożyć pisemne oświadczenie informujące o tym wyborze właściwy organ podatkowy (według adresu zamieszkania podatnika) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągną pierwszy przychód objęty ryczałtem w danym roku podatkowym.

Jeżeli po otwarciu działalności w danym roku pierwszy taki przychód uzyskają dopiero w grudniu tego roku, wówczas oświadczenie o wyborze ryczałtu muszą złożyć do urzędu skarbowego do końca danego roku podatkowego.

Widać wyraźnie, że prawodawca wydłużył termin na złożenie oświadczenia o wyborze ryczałtu, jako formy opodatkowania osiąganych przychodów.

Raz dokonany wybór ryczałtu będzie obowiązywał także w kolejnych latach, chyba, że podatnik także w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnie pierwszy przychód objęty ryczałtem w danym roku podatkowym, złoży pisemne oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego w sprawie rezygnacji z ryczałtu albo o wyborze podatku liniowego, jako formy opodatkowania.

Jeżeli jednak podatnik chce zrezygnować z ryczałtu i wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej to tu pozostaje stary termin, czyli do 20 stycznia roku, dla którego ma zostać wybrana forma opodatkowania w postaci karty podatkowej.

Koniec z obligatoryjnym spisem z natury, ale czy zawsze?

Podatnicy stosujący ryczałt oraz rozliczający się ryczałtowo pierwszy raz w 2019r. nie będą już mieli obowiązku tworzenia spisu z natury za 2019r.

Należy jednak podkreślić, że wyjątkowo obowiązek sporządzenia spisu z natury został podtrzymany w sytuacji likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej w formie:

  1. jednoosobowej,
  2. spółki,

– na dzień likwidacji działalności lub spółki.

Drugim wyjątkiem wystąpienia obowiązku sporządzania spisu z natury jest wystąpienie wspólnika ze spółki. W tym wypadku spis z natury podatnik sporządzi na dzień wystąpienia.

Ostatnim wyjątkiem obligatoryjnego sporządzenia spisu z natury jest przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, gdzie spis należy sporządzić na dzień przekształcenia.

2018 rok ostatnim rokiem prowadzenia ewidencji wyposażenia i kart przychodów

Od stycznia 2019r. ustawodawca wobec podatników stosujących ryczałt zlikwidował obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz tzw. imiennych kart przychodów z tytułu uzyskanego wynagrodzenia ze stosunku pracy, pracowników zatrudnionych u przedsiębiorcy.

Zniesienie powyższych ewidencji z pewnością uprości formalności dokumentacyjne ryczałtowców od 2019r. jak i pozwoli przeznaczyć zaoszczędzony czas na inne obowiązki związane z prowadzoną działalnością.

Wybór ryczałtu dla najmu prywatnego w 2019r.

Począwszy od 2019r. podatnik, który zdecydował się na wybór ryczałtu dla najmu prywatnego, będzie mógł dokonać wyboru tej formy opodatkowania w zależności od momentu, kiedy osiągnął w danym roku pierwszy przychód tzn., jeżeli podatnik:

  1. otrzymał pierwszą w danym roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to w tym dniu automatycznie dokonał wyboru ryczałtu,
  2. pierwszy taki przychód uzyskał dopiero w grudniu danego roku podatkowego to wybór ryczałtu uznaje się z dniem złożenia zeznania rocznego PIT-28.

Kwartalne rozliczenie ryczałtowców

W myśl art. 21 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

Zastosowanie kwartalnego rozliczenia ryczałtu mogą stosować podatnicy:

  1. rozpoczynający w danym roku działalność gospodarczą
  2. których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo w formie spółki za poprzedni rok nie przekroczyły sumy 25.000 euro (106.987,50zł).

Zatem podatnicy uprawnieni do kwartalnego rozliczania ryczałtu będą mogli rozpocząć jego stosowanie (wpłata raz na kwartał zaliczek na zryczałtowany podatek) a dokumentowanie tego wyboru będzie się odbywać za pomocą zeznania rocznego PIT-28.

Oświadczenie o wyborze ryczałtu przez jednego z małżonków

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Powyższy przepis znajduje zastosowanie także wobec małżonków uzyskujących przychody z najmu prywatnego i posiadających wspólność majątkową, chyba, że małżonkowie złożą pisemne oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego (ze względu na adres zamieszkania) o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Oświadczenie to podatnik składa do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z ryczałtu w roku podatkowym (do końca roku podatkowego w przypadku wystąpienia pierwszego przychodu w grudniu danego roku).

Ustawodawca doprecyzował, że ww. oświadczenie, ale też rezygnacja z ryczałtu dla najmu prywatnego może być podpisana tylko przez jednego z małżonków i to wystarczy, aby fiskus traktował to na równi ze złożeniem przez tego małżonka oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu obojga małżonków.