Koszty eksploatacji samochodów osobowych po nowemu w 2019r. Część 2 – samochody prywatne i firmowe

Środki trwałe w firmie będące samochodami osobowymi to składnik majątku występujący dziś niemal w każdej działalności. Poza tym istnieje tez grupa podatników używająca w firmie samochód prywatny, niewprowadzony, jako środek trwały do działalności. Dla jednych i drugich Resort Finansów przygotował w 2019r. szereg zmian w zakresie rozliczania kosztów użytkowania samochodów osobowych w działalności. Jaki będzie skutek tych zmiany i czego mogą oczekiwać podatnicy? Odpowiedzi na te i inne wątpliwości podatników znalazły się w poniższej publikacji.

Zmiany wysokości kosztów firmowych tylko wobec osobówek

Dla przypomnienia z pierwszej części zmiany wprowadzone od stycznia 2019r. w rozliczeniu kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych dotyczą wyłącznie samochodów osobowych użytkowanych w firmie.

Forma użytkowania może przybrać postać:

 1. dzierżawy, leasingu, najmu lub umowy o podobnej formie,
 2. wpisu do ewidencji środków trwałych,
 3. umowy użyczenia,
 4. użytku prywatnego bez wpisu do ewidencji środków trwałych.

Nowy limit 150.000zł oraz 225.000zł gdzie znajdzie zastosowanie?

Podwyższone od 2019r. limity 150.000zł dla samochodów osobowych i 225.000zł dla osobówek elektrycznych oprócz omówionego w poprzedniej części leasingu dotyczą także:

 1. ubezpieczeń liczonych od wartości samochodu (AC, GAP, pakietowe) – podatnik weźmie pod uwagę wartość pojazdu przyjętą na cele ubezpieczenia,
 2. sumy odpisów amortyzacyjnych możliwych do ujęcia, jako koszt firmowy – podatnik weźmie pod uwagę wartość z faktury netto (pełne odliczenie VAT – użytek firmowy) albo netto + 50% VAT (50% odliczenia VAT – użytek mieszany) powiększoną o ewentualne opłaty dokonane do dnia przyjęcia samochodu do używania w firmie (wartość początkowa).

Zastosowanie limitu 150.000zł w odniesieniu do polisy ubezpieczeniowej (poza OC) będzie oznaczało, że wydatek poniesiony na daną polisę dotyczącą samochodu osobowego o wartości dla celów ubezpieczenia (wynikającej z polisy) wynoszącej np. 160.000zł będzie mogła być ujęta w kosztach firmy w wysokości, jaka wyjdzie po pomnożeniu obliczonego współczynnika przez kwotę polisy przypadającą na dany rok.

Z kolei współczynnik proporcji należy obliczyć, jako:

 • kwota limitu 150.000zł / wartość pojazdu przyjęta dla celów ubezpieczenia.

Uzyskana kwota będzie stanowić wydatek firmowy.

Obliczając natomiast sumę odpisów amortyzacyjnych dotyczących samochodu osobowego (środek trwały), stanowiących koszt firmowy podatnik ustali ją, jako stosunek:

 • kwoty limitu 150.000zł / wartość początkową pojazdu (ustaloną dla celów wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych) – uzyskany w ten sposób współczynnik należy pomnożyć przez (lub roczny) miesięczny odpis amortyzacyjny i wówczas podatnik otrzyma koszt podatkowy.

Należy jednak podkreślić, że czynni podatnicy VAT określając wartość początkową samochodu osobowego (przyrównywaną do kwoty limitu 150.000zł) muszą doliczyć także podatek VAT wynikający z faktury lub umowy, który nie podlega odliczeniu (podatnik użytkuje samochód osobowy w sposób mieszany).

Podatnicy zwolnieni z VAT do kwoty limitu 150.000zł przyrównują wartość początkową samochodu osobowego ustaloną, jako wartość brutto wynikającą z faktury lub umowy.

Przykład 1

Czynny podatnik VAT zakupił na podstawie faktury VAT używany samochód osobowy o wartości 155.000zł netto, VAT 35.650zł, 190.650zł brutto, który będzie używany w firmie jak i prywatnie. Ponadto podatnik nabył polisę OC i AC w kwocie przypadającej na 2019r. odpowiednio 3.000zł oraz 6.500zł.

Podatnik obliczył wartość pojazdu dla celów ustalenia amortyzacji stanowiącej koszt firmowy:

155.000zł netto + 17.825zł (50% VAT) = 172.825zł.

Następnie ustalił wskaźnik proporcji przyrównujący wartość początkową samochodu do wartości limitu 150.000zł:

150.000zł / 172.825zł = 86,79%

Teraz podatnik ustala koszty firmowe stanowiące koszt uzyskania przychodów dla ubezpieczenia i amortyzacji:

– koszt polisy OC podatnik zaksięguje w pełnej wysokości 3.000zł,

– koszt polisy AC podatnik zaksięguje w kwocie 6.500zł x 86,79% = 5.641,35zł,

– miesięczny odpis amortyzacyjny w kwocie 2.499,91zł

(20% roczny odpis – 34.565zł)

34.565zł x 86,79% = 29.999zł

29.999zł / 12 miesięcy = 2.499,91zł – miesięczny odpis amortyzacyjny będący kosztem podatkowym

Kiedy podatnik ujmie pełną wartość kosztów eksploatacji samochodów firmowych

W przypadku samochodów osobowych stanowiących środki trwałe w firmie a więc nabytych na podstawie faktury lub umowy albo wprowadzonych oświadczeniem do firmy, czynny podatnik VAT będzie mógł ująć pełną wartość wydatków z faktur za koszty eksploatacyjne, jeżeli zgłosi dany samochód do urzędu skarbowego, jako podlegającego pełnemu odliczeniu VAT a dodatkowo zaprowadzi ewidencję przebiegu kilometrów VAT. Oczywiście użytek takiego samochodu może być jedynie firmowy.

Podatnik zwolniony z VAT jak się okazuje będzie mógł zaliczyć 100% kosztów eksploatacyjnych z faktur w swoich księgach podatkowych, jeżeli zaprowadzi ewidencję przebiegu kilometrów VAT oraz będzie użytkował dany samochód tylko na cele prowadzonej działalności.

Bez użytkowania wyłącznie firmowego pozostaje 75% kosztów eksploatacyjnych

Zarówno czynny jak i zwolniony podatnik VAT może zaliczyć w koszty firmowe jedynie 75% wydatków eksploatacyjnych wynikających z faktur je dokumentujących, jeżeli używa samochód osobowy stanowiący środek trwały w firmie zarówno do celów prywatnych jak i firmowych.

Jednakże koszt stanowiący koszt uzyskania przychodu podatnicy ustalają odmiennie, tzn.:

 1. czynny podatnik VAT – (kwota netto z faktury + 50% nieodliczonego podatku VAT) x 75%,
 2. zwolniony podatnik VAT – kwota brutto z faktury x 75%

Samochody prywatne już bez kilometrówki

Od 2019r. podatnicy używający samochody prywatne w firmie (niewprowadzone do ewidencji środków trwałych) nie muszą już prowadzić kilometrówki na potrzeby ujęcia kosztów użytkowania takiego samochodu osobowego w firmie.

Jednakże mogą ująć zaledwie 20% takiego kosztu z faktury dokumentującej taki wydatek w taki sposób, że:

 1. czynny podatnik VAT – (kwota netto z faktury + 50% nieodliczonego podatku VAT) x 20%,
 2. zwolniony podatnik VAT – kwota brutto z faktury x 20%

20% limitu dotyczy niestety także polis prywatnych samochodów osobowych.

Przykład 2

Zwolniony podatnik VAT posiada prywatny samochód osobowy, który nie stanowi środa trwałego w firmie. Podatnik w miesiącu 04/2019r. poniósł następujące koszty:

 1. faktura za paliwo – 200zł brutto,
 2. faktura za naprawę auta – 700zł brutto,
 3. faktura za myjnie – 30zł brutto,
 4. koszt polisy OC (przypadającej na 2019r.) – 400zł

Podatnik w koszty firmowe w miesiącu 04/2019r. zaksięguje:

 1. faktura za paliwo – 200zł brutto x 20% = 40zł,
 2. faktura za naprawę auta – 700zł brutto x 20% = 140zł,
 3. faktura za myjnie – 30zł brutto x 20% = 6zł,
 4. polisa OC – 400zł x 20% = 80zł

Przykład 3

Czynny podatnik VAT posiada prywatny samochód osobowy, który nie stanowi środa trwałego w firmie. Podatnik w miesiącu 04/2019r. poniósł następujące koszty:

 1. faktura za paliwo – 300zł netto, 69zł VAT,
 2. koszt polisy OC (przypadającej na 2019r.) – 600zł

Podatnik w koszty firmowe w miesiącu 04/2019r. zaksięguje:

 1. faktura za paliwo – (300zł + 50% x 69zł) x 20% = 66,90zł,

polisa OC – 600zł x 20% = 120zł