Nowa opłata w 2020 roku czyli danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa to nowy rodzaj opłaty wspomagającej budżet funduszu solidarnościowego, który pomaga w wszechstronny sposób osobom niepełnosprawnym jak również emerytom i rencistom.

Nowa danina po raz pierwszy będzie opłacana w 2020r. ale tylko przez osoby fizyczne, które osiągną konkretny próg dochodowy.

Powstaje zatem szereg pytań, kogo będzie dotyczy nowa opłata i jakie rodzaje dochodu będą wliczane do podstawy obliczenia tej opłaty. Na te i inne pytania odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Czym w ogóle jest danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa stanowi nową zupełnie opłatę, którą będą zobowiązani uiszczać osoby fizyczne a wpłaty te zgodnie z ustawą o funduszu solidarnościowym będą stanowić wsparcie:

 • osób niepełnosprawnych o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym oraz finansowym,
 • emerytów i rencistów o charakterze finansowym.

Kogo dotyczy

Jak zaznaczył prawodawca w art. 30h ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązanym do obliczenia i zapłaty nowej daniny solidarnościowej będą osoby fizyczne.

Nie ma przy tym rozgraniczenia na podatników prowadzących działalność gospodarczą i nie prowadzących. Tak więc do zapłaty nowej daniny będą zobligowane wszystkie osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy na terytorium RP, których roczna suma dochodu podlegająca opodatkowaniu nową daniną przekroczy kwotę 1.000.000zł.

Zasady działania nowej daniny solidarnościowej

Danina solidarnościowa stanowi opłatę roczną a więc nie funkcjonuje tak jak podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Na poczet daniny solidarnościowej podatnicy nie opłacają w ciągu roku żadnych zaliczek. Zatem opłata jest dokonywana raz w roku w terminie składania rocznego zeznania podatkowego za ubiegły rok.

Pierwszy raz danina będzie obliczana wobec dochodów osiągniętych przez osoby fizyczne w 2019r.

Osoby te, u których wystąpi danina solidarnościowa złożą deklarację DSF-1 do urzędu skarbowego do którego dotąd składali zeznania roczne i zapłacą opłatę daniny w terminie do 30 kwietnia 2020r.

Opodatkowaniu podlegają niektóre dochody osiągane przez osoby fizyczne ponad sumę 1.000.000zł

Podstawą obliczenia daniny solidarnościowej jest nadwyżka sumy dochodów podlegających opodatkowaniu ponad kwotę 1.000.000zł.

Bardzo ważnym słowem w powyższym zdaniu jest określenie suma dochodów a więc osoba fizyczna ustali podstawę do obliczenia daniny solidarnościowej jako sumę dochodów:

 • opodatkowanych według skali podatkowej (w tym także dochody osiągane poza terytorium RP z tytułu prowadzenia tam działalności bądź ze źródeł przychodów znajdujących poza granicami Polski) – dotyczy zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-40A,
 • uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej według podatku liniowego – dotyczy zeznania PIT-36L,
 • z zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętych przez podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym na terytorium RP – dotyczy zeznania PIT-CFC,
 • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów, akcji w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów, akcji bądź wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część RP – dotyczy zeznania PIT-38.

Dochody nie wchodzące do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej

Prawodawca wyłączył z podstawy opodatkowania daniną solidarnościową niektóre dochody osiągane przez osoby fizyczne:

 • opodatkowanych kartą podatkową,
 • ryczałtem ewidencjonowanym,
 • z odpłatnego zbycia nieruchomości, udziału w tej nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów jeżeli dana sprzedaż nie jest realizowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • z odsetek od pożyczek, dyskonta od papierów wartościowych, z dywidend od których pobiera się podatek w stałej wysokości 19%,
 • dochody zwolnione z podatku dochodowego PIT lub w stosunku do których zaniechano poboru.

Obliczenie podstawy opodatkowania daniną solidarnościową

Osoby fizyczne, które zsumowały wszystkie swoje przychody objęte obowiązkiem opodatkowania daniną solidarnościową w drugim kroku odejmują od nich koszty uzyskania przychodów a więc wszystkie koszty, które przynależą do powyższych źródeł przychodów.

Tak obliczony dochód osoba fizyczna może pomniejszyć jeszcze o:

 • zapłacone w roku podatkowym, krajowe składki ZUS ubezpieczenia społecznego (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe),
 • potrącone w roku podatkowym przez płatnika z jego środków podatnika krajowe składki ZUS ubezpieczenia społecznego przypadające wyłącznie na dochód opodatkowany,
 • zapłacone w roku podatkowym zagraniczne składki ZUS ubezpieczenia społecznego w tym także osób współpracujących z podatnikiem,
 • kwoty zawartej w dochodzie zagranicznej jednostki kontrolowanej w postaci dywidendy otrzymanej od tej jednostki oraz dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.

Wysokość daniny solidarnościowej

Po pomniejszeniu dochodu o powyższe możliwe sumy (najczęściej składki ZUS) powstanie już podstawa do obliczenia daniny solidarnościowej, która to przemnożona przez 4% da kwotę daniny do zapłaty.

Przykład 1

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym osiągnęła w 2019r. dochody z:

 1. Działalności gospodarczej w kwocie 1.370.000zł,
 2. Ze stosunku pracy w kwocie 285.000zł.

Ponadto w roku podatkowym 2019 podatnik zapłacił składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 49.800zł.

W analizowanym przypadku danina solidarnościowa będzie liczona w następujący sposób:

1.370.000zł + 285.000zł – 49.800zł = 1.605.200zł

1.605.200zł x 4% = 64.208zł

Podatnik w terminie najdalej do 30 kwietnia 2020r. złoży deklarację DSF-1 oraz zapłaci na swój mikrorachunek kwotę daniny 64.208zł

Przykład 2

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową osiągnęła z tego tytułu w 2019r. dochód w wysokości 840.000zł. Oprócz tego uzyskała także dochody:

 1. Ze sprzedaży udziałów w kwocie 62.500zł,
 2. Ze sprzedaży papierów akcji w kwocie 171.000zł,
 3. Z wypłaconych umów cywilnoprawnych zawartych poza działalnością w kwocie 40.000zł,
 4. Z wypłaconych umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich w kwocie 72.000zł,

Ponadto w roku podatkowym 2019 podatnik zapłacił składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 16.500zł.

W analizowanym przypadku danina solidarnościowa będzie liczona w następujący sposób:

840.000zł + 62.500zł +171.000 + 40.000 + 72.000 – 16.500zł = 1.169.000zł

1.169.000zł x 4% = 46.760zł

Podatnik w terminie najdalej do 30 kwietnia 2020r. złoży deklarację DSF-1 oraz zapłaci na swój mikrorachunek kwotę daniny 46.760zł

Przykład 3

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową osiągnęła z tego tytułu w 2019r. dochód w wysokości 750.000zł. Oprócz tego uzyskała także dochody:

 1. Ze stosunku pracy w kwocie 82.500zł,
 2. Ze sprzedaży prywatnej nieruchomości w kwocie 271.000zł,
 3. Z wypłaconych umów cywilnoprawnych zawartych poza działalnością w kwocie 80.000zł,
 4. Z prywatnego najmu w kwocie 82.500zł

Ponadto w roku podatkowym 2019 podatnik zapłacił składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 10.500zł.

W analizowanym przypadku danina solidarnościowa będzie liczona w następujący sposób:

750.000zł + 82.500zł + 80.000zł = 912.500zł

Z uwagi na to, że suma dochodów objęte zasięgiem daniny solidarnościowej nie przekroczyła limitu 1.000.000zł to danina do zapłaty za 2019r. w tym wypadku nie wystąpi. Dochody ze sprzedaży nieruchomości poza działalnością gospodarczą oraz opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym są wyłączone z dochodów podlegających opodatkowaniu daniną solidarnościową.

Opublikowano: 2020-02-10