Nadchodzi nowa wersja pliku JPK_VAT

Od 1 kwietnia 2020r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji
i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Skutkiem działania nowego rozporządzenia będzie wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT
w 2020r. Co to będzie oznaczać dla podatników? Kiedy podatnicy będą mieli obowiązek przekazywać nową wersją JPK_VAT?

Czym jest JPK_VAT?

Każdy podatnik VAT ma obowiązek, co miesiąc dokonywać elektronicznej wysyłki pliku JPK_VAT.

Plik ten zawiera wszystkie transakcje zakupu i sprzedaży, które są opodatkowane podatkiem VAT, ale również i te, które są zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% VAT czy też stawką NP (nie podlega).

Plik JPK_VAT oraz praktyka jego stosowania jest już dość dobrze znana i ugruntowana
w dużej ilości firm. Niebawem jednak struktura tego pliku jak i dane w nim zawarte ulegną częściowej zmianie.

Warto przy tej okazji wspomnieć, iż wciąż podatnicy wysyłają osobno (niezależnie) deklaracje VAT i plik JPK_VAT a przecież dane w deklaracji VAT są sporządzone na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT a zatem na podstawie pliku JPK_VAT.

Nowa wersja pliku JPK_VAT, od kiedy?

Począwszy od 1 kwietnia 2020r., (czyli rozliczając miesiąc kwiecień 2020r.) duże przedsiębiorstwa będą miały obowiązek wysłać elektronicznie po raz pierwszy nową wersją pliku JPK_VAT najdalej do 25-tego maja 2020r.

Pozostali podatnicy, jeżeli chcieliby dobrowolnie rozpocząć elektroniczne wysyłanie nowej wersji pliku JPK_VAT to w rozliczeniu za kwiecień 2020r. mogą to uczynić jednak nie będą mieli jeszcze takiego obowiązku.

Wszystkie inne przedsiębiorstwa niż duże (mikro, małe, średnie) będą zobligowane przekazać elektronicznie nową wersję pliku JPK_VAT rozliczając miesiąc lipiec 2020r. a więc maksymalnie do 25-tego sierpnia 2020r.

Niezwykle ważną informacją dla tych ostatnich jest fakt, że gdy dobrowolnie rozpoczną elektroniczną wysyłkę nowego pliku JPK_VAT po raz pierwszy rozliczając kwiecień 2020r. to nie będą mieli możliwości powrotu do poprzedniej (aktualnej) wersji JPK_VAT. Zatem zanim jakiekolwiek przedsiębiorstwo (inne niż duże) dobrowolnie zechce już w rozliczaniu za kwiecień 2020r. elektronicznie przekazywać nową wersję pliku JPK_VAT powinno dobrze się zastanowić, gdyż powrotu do starszej wersji JPK_VAT nie będzie.

Z czego składa się nowy plik JPK_VAT?

Nowy plik JPK_VAT będzie składał się z dwóch części:

 1. Ewidencyjną,
 2. Deklaracyjną.

Część ewidencyjna będzie zawierać nie tylko wszystkie dane zawarte w dotychczasowej wersji JPK_VAT, ale także nowe dane, o których będzie mowa w dalszej części publikacji.

Natomiast część deklaracyjna będzie zawierać dane tożsame z aktualnie składanymi deklaracjami VAT-7 oraz VAT-7K.

Tak, więc nowy plik JPK_VAT będzie połączeniem elektronicznej ewidencji transakcji zakupu i sprzedaży podlegających ustawie o VAT wraz z deklaracją VAT.

Powyższe oznacza, że wysyłając nową wersję pliku JPK_VAT podatnik będzie miał możliwość również np. wypełnienia części dotyczącej zwrotu podatku VAT, ulgi na złe długi, sprzedaży VAT-MARŻA czy kratki informującej, iż w danym miesiącu wystawiono fakturę sprzedaży z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Nowy plik JPK_VAT będzie występował pod dwoma postaciami:

 1. Plik JPK_V7M będzie przeznaczony dla podatników rozliczających VAT miesięcznie,
 2. Plik JPK_V7K będzie przeznaczony dla podatników rozliczających VAT kwartalnie.

Nowy plik JPK_VAT a dane z pozostałych deklaracji i informacji

Nowa wersja pliku JPK_VAT nie będzie zawierać danych znajdujących się w deklaracjach: VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14.

Ponadto także i dane zawarte w informacji podsumowującej VAT-UE nie znajdą się w pierwszych wersjach nowego pliku JPK_VAT.

Terminy przesyłania nowego pliku JPK_VAT

Termin elektronicznej wysyłki nowego pliku JPK_VAT pozostanie taki sam jak obecnie a więc najdalej do 25-tego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Okres rozliczeniowy dla nowego JPK_VAT pozostaje wciąż wyłącznie miesięczny.

Nie ma możliwości wysyłki w inny sposób niż elektronicznie.

Wysyłka nowego pliku JPK_VAT tak jak aktualnie będzie mogła być podpisana profilem zaufanym (epuap), podpisem elektronicznym albo danymi autoryzującymi (podobnie jak przy zeznaniu rocznym PIT).

Potwierdzenie nadania nowego pliku JPK_VAT tak jak teraz będzie można uzyskać pobierając urzędowe poświadczenie odbioru, czyli UPO.

Miesięczny czy kwartalny nowy plik JPK_VAT?

Z obowiązkową, co miesięczną wysyłką nowego pliku JPK_VAT nie można mylić zawartości JPK_VAT, jaką zobowiązani będą wysyłać podatnicy VAT, tzn.:

 1. Ci, którzy rozliczają podatek VAT miesięcznie, będą mieli obowiązek, co miesiąc, do 25-tego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym przekazać elektronicznie pełną zawartość nowego JPK_VAT (część ewidencyjną oraz część deklaracyjną),
 2. Kwartalnie rozliczający VAT, wyślą elektronicznie:
 • tylko część ewidencyjną nowego pliku JPK_VAT za pierwszy miesiąc w kwartale rozliczeniowym do 25-tego miesiąca następującego po danym miesiącu rozliczeniowym,
 • tylko część ewidencyjną nowego pliku JPK_VAT za drugi miesiąc w kwartale rozliczeniowym do 25-tego miesiąca następującego po danym miesiącu rozliczeniowym,
 • część ewidencyjną nowego pliku JPK_VAT za ostatni miesiąc w kwartale rozliczeniowym oraz część deklaracyjną nowego pliku JPK_VAT za cały kwartał rozliczeniowy do 25-tego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym,

Przykład 1

Czynny podatnik VAT rozlicza podatek VAT w okresach kwartalnych. Pierwszy raz nowy plik JPK_VAT będzie składał od 1 lipca 2020r.

Zatem sposób i zawartość elektronicznej wysyłki nowego JPK_VAT będzie wyglądać u tego podatnika następująco:

 1. za lipiec 2020r. podatnik złoży elektronicznie tylko część ewidencyjną nowego pliku JPK_VAT w terminie do 25 sierpnia 2020r,
 2. za sierpień 2020r. podatnik złoży elektronicznie tylko część ewidencyjną nowego pliku JPK_VAT w terminie do 25 września 2020r,
 3. za wrzesień 2020r. podatnik złoży elektronicznie część ewidencyjną za wrzesień 2020r. oraz część deklaracyjną za lipiec, sierpień, wrzesień 2020r. nowego pliku JPK_VAT w terminie do 26 października 2020r. (25 października to niedziela).

Nowy plik JPK_VAT rozszerzony o kolejne dane

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wskazuje, iż nowy plik JPK_VAT będzie zawierał więcej nowych danych pobieranych od podatników.

Oznaczenia w nowym pliku JPK_VAT dla dostaw niektórych towarów:

 • budynki, budowle oraz grunty,
 • napoje alkoholowe,
 • towary opodatkowane akcyzą,
 • oleje opałowe,
 • wyroby tytoniowe,
 • niektóre urządzenia elektroniczne i odpady,
 • części samochodowe,
 • metale szlachetne i nieszlachetne,
 • leki i wyroby medyczne.

Oznaczenia w nowym pliku JPK_VAT dla świadczenia niektórych usług:

 • transportowe,
 • gospodarki magazynowej,
 • przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
 • doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, HR, badania rynku, w zakresie prac rozwojowych.

Ponadto w nowym pliku JPK_VAT znajdą się odrębne oznaczenia dla m.in. takich transakcji jak:

 • sprzedaż wysyłkowa,
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe w transakcji trójstronnej,
 • świadczenie usług turystyki,
 • świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych,
 • świadczenie usług pośrednictwa,
 • sprzedaż towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków w ramach procedury VAT-MARŻA,
 • sprzedaż w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów,
 • transfer bonu jednego przeznaczenia,
 • zakup i sprzedaż objęta zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Opublikowano: 2020-02-17