Co nowego czeka małych przedsiębiorców i nie tylko w podatku PIT w 2019r. część 1

Nowy 2019 rok jest rokiem dużej liczmy zmian w ustawach podatkowych. Wiele też zostało wprowadzonych nowości w tym nowych danin. Podatnicy mają wiele wątpliwości czy nowe podatki będą ich dotyczyć czy też nie. Dlatego warto poznać przegląd zmian w podatku dochodowym dla osób fizycznych PIT, aby lepiej zrozumieć zmiany wprowadzone przez ustawodawcę.

Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Od stycznia 2019r. prawodawca stworzył nowe regulacje prawne identyfikujące dochody z praw własności intelektualnej. Do tej pory ustawa nie przewidywała szczególnego i odrębnego opodatkowania tego typu dochodów.

Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z kwalifikowanych praw własności będą podlegać podatnicy, którzy posiadają działalność gospodarczą i w ramach jej prowadza działalność badawczo-rozwojową, której skutkiem jest wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanego prawa własności.

Do powyższych praw prawodawca zaliczył:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 8. autorskie prawo do programu komputerowego

Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej podatnik ustala na takich samych zasadach, co z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód ten będzie wynikać przede wszystkim:

 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Koszty, jakie podatnik będzie mógł uwzględnić obliczając dochód to wydatki poniesione na:

 1. zakup kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 2. nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (koszty inne niż poniesione w związku z prowadzeniem działalności B+R) od podmiotu niepowiązanego albo od podmiotu powiązanego,
 3. prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej

Podatek będzie wynosić 5% podstawy opodatkowania.

Co ciekawe stratę uzyskaną z konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej będzie można odliczyć przez 5 następujących po roku podatkowym lat, ale z dochodu uzyskanego z tego samego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Opodatkowanie kryptowalut

Jeszcze do końca 2018r. ustawy podatkowe w żaden sposób nie regulowały opodatkowania rozwijającej się coraz prężniej waluty elektronicznej. Od stycznia 2019r. sytuacja ta uległa zmianie.
Ustawodawca wyjaśnia w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, iż przez pojęcie kryptowaluty należy rozumieć cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

 1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
 2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
 3. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych,
 4. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 5. wekslem lub czekiem

Kryptowaluta jest akceptowalna, jako środek wymiany, czyli może być wymienialna na prawne środki płatnicze a także może być przedmiotem handlu elektronicznego jak również może być elektronicznie przenoszona lub przechowywana.

W art. 17 ust. 1 pkt 11 prawodawca wskazał, że przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej należy kwalifikować do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych.

Z kolei odpłatne zbycie kryptowaluty należy rozumieć, jako transakcje:

 1. wymiany waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub
 2. wymiany kryptowaluty na prawa majątkowe inne niż waluta wirtualna lub
 3. regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną.

Po stronie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży kryptowaluty podatnik będzie mógł wziąć pod uwagę:

 1. udokumentowane wydatki poniesione bezpośrednio na nabycie waluty wirtualnej bądź jej sprzedaż,
 2. uzyskaną stratę ze zbycia waluty wirtualnej, która powiększy koszty, ale tylko z tego źródła przychodu w roku następnym.
 3. wydatki związane z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną
  Ciekawostką w przypadku transakcji kryptowalutami jest to, że stratę z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie można rozliczyć w ramach obniżenia dochodów przez 5 kolejnych lat podatkowych a tak jak wspomniano powyżej można ją ująć jedynie w kosztach roku następnego.

Podatek dochodowy od sprzedaży kryptowalut (w przypadku wystąpienia nadwyżki przychodu nad kosztami z tego źródła) będzie wynosić 19% od uzyskanego dochodu z tego źródła przychodów.

Niestety, dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie będzie można łączyć z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych czy podatkiem liniowym.

Dochody ze sprzedaży kryptowalut podatnicy mogą wykazywać już w zeznaniach rocznych, składanych za 2018r., Jeżeli natomiast podatnicy nie uzyskali przychodów ze sprzedaży kryptowalut a jedynie same koszty, wówczas także są zobligowani do ich wykazania w zeznaniu rocznym składanym do końca kwietnia 2019r. za rok 2018.

Podatek od przychodów z budynków

W 2019r. rozszerzono zakres opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków (minimalnym podatkiem od nieruchomości komercyjnych) na wszystkie budynki będące własnością lub współwłasnością podatnika stanowiące środki trwałe w jego działalności gospodarczej i położone na terytorium Polski. To jednak nie wszystko. Aby podatnik był zobowiązany do rozliczenia podatku budynek taki musi być oddany w najem, dzierżawę, leasing.

Podatek od przychodów z budynków jest rozliczany miesięcznie a jego wysokość wynosi 0,035% podstawy.

Podstawa opodatkowania będzie stanowić przychód, którym z kolei będzie suma (nie pojedynczo) wartości początkowych wszystkich budynków podlegających podatkowi na pierwszy dzień każdego, za który rozliczany jest podatek.

Ustawodawca przewidział także kwotę wolną od podatku w kwocie 10.000.000zł

Podatek od przychodów z budynków obejmie oprócz posiadanych już budynków także te nowo zakupione i oddane w najem, dzierżawę lub leasing.

W przypadku sprzedaży budynku wynajmowanego jeszcze za miesiąc zbycia podatnik odprowadzi podatek. Ta sama sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli podatnik odda budynek w użytkowanie na podstawie umowy leasingu, tzn. począwszy od miesiąca oddania budynku podatnika rozliczy już podatek od przychodów z budynku.

Jeżeli podatnik odda budynek w najem, dzierżawę, leasing tylko w części, wówczas nie będzie zobligowany do rozliczenia podatku, jeśli ta część będzie stanowić poniżej 5% w całkowitej powierzchni użytkowej.

Podatek od przychodów z budynku będzie płatny do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym. Ponadto podatnik ma możliwość odliczenia zapłaconego podatku od zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli nie zrobi tego w ciągu roku będzie mógł jeszcze tego dokonać w zeznaniu rocznym.

Zeznanie roczne złożone po terminie a możliwość wyboru trybu rozliczenia

W zeszłym roku, (2018) jeżeli zeznanie roczne za 2017r. rozliczane w trybie:

 1. małżonków pozostających małżeństwem i we wspólnocie majątkowej przez cały rok,
 2. osoby samotnie wychowującej dziecko,

– zostało złożone po terminie, wówczas podatnicy nie mogli skorzystać z preferencyjnych ww. typów rozliczeń rocznych.

Od 2019r. zniknął ten warunek a zatem małżonkowie oraz osoby samotnie wychowujący dziecko, gdy złożą po terminie zeznanie roczne to mimo tego będą mogli wybrać w zależności od sytuacji albo wspólne rozlicznie z małżonkiem albo osoby samotnie wychowującej dziecko.

Wydłużenie okresu skorzystania z ulgi mieszkaniowej

Od 2019r. wydłużono podatnikom termin na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej do 3 lat, która pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych, jeżeli podatnik właśnie w okresie 3 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż) uzyskany przychód ze sprzedaży został wydatkowany w całości lub w części na własne cele mieszkaniowe.