Koszty wykorzystania mieszkania do prowadzenia działalności gospodarczej – meble, podatki, opłaty za media, inne

Występowanie opłat za media, kosztów wyposażenia, podatków oraz pozostałych opłat stanowią nieodzowną część specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu. Podatnik ponoszący te wydatki powinien być świadomy ich kwalifikacji, bowiem nie zawsze
i nie w całości będzie mógł swobodnie ująć w koszty firmy wszystko, co wyda w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w swoim lub wynajmowanym mieszkaniu (lub pokoju).

Meble i inne wydatki podatnika w mieszkaniu

Niektórzy podatnicy ponoszą wydatki mające na celu przystosowanie mieszkania albo jego części do rozpoczęcia prowadzenia działalności. Inni zakupują meble i inne elementy wyposażenia także w trakcie funkcjonowania firmy. Jeżeli wyposażenie będzie nabyte wyłącznie na cele firmowe, wtedy nie wystąpią przeciwskazania, aby podatnik zaliczył je do kosztów firmy.

Warto nadmienić, że jeżeli wartość mebli lub innego wyposażenia przekroczy kwotę 10.000zł netto dla czynnego podatnika VAT albo 10.000zł brutto dla zwolnionego podatnika VAT, wówczas podatnik będzie zobowiązany wprowadzić je do ewidencji środków trwałych
i rozpocząć amortyzację (rozłożoną w czasie od miesiąca następnego lub jednorazową w miesiącu przyjęcia ich do używania w firmie).

Przykład 1

Zwolniony podatnik VAT zakupił i przyjął do mieszkania w miesiącu lipcu 2019r. komplet składanych mebli biurowych, które nie mogą funkcjonować oddzielnie. Cena zakupu zestawu mebli to 10.700zł brutto.

W tej sytuacji podatnik będzie miał możliwość:

  1. zamortyzować jednorazowo dany zestaw mebli (oczywiście, jeżeli posiada prawo do jednorazowej amortyzacji),
  2. dokonać amortyzacji w czasie, czyli rozpocząć od miesiąca sierpnia 2019r. ujmowanie w comiesięczne koszty firmy odpisów amortyzacyjnych (stawka amortyzacji 20% w skali roku od wartości 10.700zł).

Wydatki na media

Niezależnie czy wydatki dotyczą mieszkania (pokoju) wynajmowanego, użyczonego czy własnego, podatnik ma możliwość zaliczyć w koszty firmy wydatki na media. Powinien natomiast nadal pamiętając o ogólnej zasadzie, co może stanowić koszt w działalności gospodarczej (wydatek faktycznie przeznaczony na działalność po wyłączeniu kosztów prywatnych). Zatem w przypadku przeznaczenia:

  1. całości mieszkania na działalność – rachunki za wodę, prąd, gaz podatnik ujmie w całości jeżeli także w całości przeznaczane są na cele firmowe (bez kwoty podatku VAT chyba, że czynny podatnik VAT nie ma prawa do jego odliczenia),
  2. części mieszkania na poczet prowadzenia działalności, wówczas rachunki za wodę, prąd, gaz podatnik ujmie jedynie w części, którą ustali, jako proporcja powierzchni przeznaczonej na działalność do całkowitej powierzchni mieszkania. Współczynnik, jaki otrzyma z tego działania przemnoży przez kwotę netto z powyższych rachunków (czynny podatnik VAT) lub przez kwotę brutto (zwolniony podatnik VAT albo czynny niemający prawa do odliczenia VAT).

Przykład 2

Czynny podatnik VAT przeznaczył pokój o powierzchni 20m2stanowiący część jego własnego mieszkania o powierzchni 80m2na poczet prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty mediów, jakie podatnik poniósł w zeszłym miesiącu to:

  1. prąd – 200zl netto,
  2. woda – 120zł netto,
  3. gaz – 90zł netto.

Współczynnik kosztu za media  (20m2 / 80m2) * 100% = 25%

Jeżeli podatnik faktycznie używał wszystkie powyższe media na cele firmowe i prywatne to w części przeznaczonej na działalność w koszty firmy ujmie odpowiednio za prąd – 50zł, za wodę – 30zł, za gaz – 22,50zł.

Kwestia czynszu

Charakter wydatku na czynsz jak i media został bardzo trafnie wyeksponowany w stanowisku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przedstawionym w wydanej interpretacji indywidualnej z 21.12.2017r. o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES, w której to stwierdził, co następuje:

(…)wydatki na czynsz czy media ponoszone przez przedsiębiorców, którzy zarejestrowali firmę w mieszkaniu, nie są, co do zasady wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Również ww. ustawa nie warunkuje możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na czynsz czy media od wyodrębnienia pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Jeżeli zatem takie wydatki pozostają w związku z uzyskanym przychodem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu, to w takim zakresie wydatki te będą kwalifikowały się do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść cytowanych wyżej przepisów stwierdzić należy, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na utrzymanie lokalu mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w części, w jakiej ten lokal jest przeznaczony na tą działalność.

Jak już wskazano obowiązek udowodnienia, że wydatek został faktycznie przez podatnika poniesiony oraz że pozostaje w związku z uzyskanymi przychodami spoczywa na podatniku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest, bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. W szczególności obowiązek wykazania, że konkretny wydatek został poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. (…)

Jeżeli podatnik przeznaczy część mieszkania na prowadzenie działalności gospodarczej to kwotę czynszu pomnoży przez współczynnik ustalany na potrzeby rozliczania kosztów mediów.

Podatek od nieruchomości

Podatnik dokonując wydzielenia i zgłoszenia części (lub całości) mieszkania poświęconej na działalność gospodarczą otrzyma decyzję o zmianie stawki podatku od nieruchomości związanej z tą częścią (całością mieszkania).

Kwotę podatku od nieruchomości wynikającą z otrzymanej decyzji i dotyczącą wydzielonej części mieszkania na działalność podatnik ma prawo ująć w całości w koszty firmy.

W przypadku wynajmu lub użyczenia mieszkania lub jego części, czynności zgłoszenia do urzędu gminy lub miasta dokonuje właściciel mieszkania.

Opłaty za internet i telefon

W przypadku, gdy podatnik posiada abonament telefoniczny i internetowy wykupiony na firmę a jego wykorzystanie służy prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas zaliczy on w całości poniesione wydatki w koszty firmy.

Jeżeli telefon lub internet będzie zarejestrowany na podatnika, jako osobę prywatną, wówczas nie zaliczy on go w ogóle w koszty firmy.

Nieco inaczej wygląda kwestia rozliczania wydatków poniesionych w związku z przeprowadzonymi rozmowami telefonicznymi. Niezależnie czy abonament telefoniczny jest zarejestrowany na firmę czy prywatnie podstawowe znaczenie ma rozgraniczenie rozmów o charakterze prywatnym i firmowym. Tylko wartość tych drugich będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności.

Opublikowano: 2019-09-20