Jeden rachunek bankowy dla wpłat zobowiązań i zaległości podatkowych

Od 1 stycznia 2020r. ustawodawca wprowadza jeden rachunek bankowy dla wpłat większości rodzajów podatków, który będzie przypisany do każdego podatnika. Nowy, indywidualny rachunek bankowy będzie posiadał niektóre zbliżone cechy w stosunku do znanego już jednego rachunku płatniczego dla składek ZUS. Czego więc powinni spodziewać się podatnicy wiedząc, iż Resort Finansów zamierza zamknąć niektóre dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych już 31 grudnia 2019r.?

Indywidualny rachunek bankowy

Powołując się na jeden rachunek bankowy dla wpłaty wszystkich składek ZUS można stwierdzić, iż w przybliżony sposób będzie funkcjonować jeden rachunek bankowy dla wpłat podatków.

Indywidualny rachunek bankowy dla wpłat podatków będzie przypisany do każdego podatnika, który będzie posiadał jakikolwiek identyfikator podatkowy, czyli NIP albo PESEL. Dlatego od stycznia 2020r. podatnicy nie będą musieli przeszukiwać strony internetowe urzędów skarbowych i identyfikować tam właściwe konta bankowe dla wpłat różnego rodzaju podatków. Należy jednak podkreślić, że wraz z początkiem działania jednego rachunku bankowego podatnicy nie będą jeszcze mogli regulować wszystkich rodzajów podatków na te konto.

Ministerstwo Finansów realizując kolejne swoje cele zakłada, że podobnie jak w płatnościach związanych ze składkami ZUS uda się częściowo zlikwidować niektóre zaległości podatkowe oraz lepiej rozpoznawać, kto jest właściwym podatnikiem dla danej wpłaty podatku.

Obowiązkowy indywidualny rachunek bankowy dla wpłat podatków

Z ostatnich doniesień Ministerstwa Finansów wynika, że indywidualny rachunek bankowy dla wpłat podatków będzie obowiązkowy od 1 stycznia 2020r. Nie będzie możliwości dokonania wyboru pomiędzy regulowaniem podatków na dotychczasowe konta urzędów skarbowych, bowiem te z dniem 31 grudnia 2019r. będą wyłączone.

Kto jest adresatem indywidualnego rachunku bankowego dla wpłat podatków

Od 1 stycznia 2020r. indywidualny rachunek bankowy dla wpłat podatków zwany dalej IRB będzie utworzony dla wszystkich polskich podatników, którzy posiadają numer PESEL oraz numer NIP.

Podatnicy, płatnicy posługujący się numerem NIP Podatnicy, płatnicy posługujący si ę numerem PESEL
Do pierwszej grupy podatników posiadających numer NIP będą zaliczać się m.in. wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą (także wspólnicy spółek osobowych) oraz pozostali podatnicy posługujący się numerem NIP zamiast nr PESEL. Do drugiej grupy będą należeć podatnicy, których podstawowym i głównym identyfikatorem jest numer PESEL. Do tych osób należą m.in. pracownicy, zleceniobiorcy oraz pozostałe osoby, które samodzielnie nie są zobligowane do odprowadzania podatków.

Odbiorcami IRB dla wpłat podatków mogą być, więc też osoby, które płacą składki ZUS lub odprowadzają podatki samodzielnie, ale jednocześnie nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej.

Przykład 1

Podatnik 20 grudnia 2019r. zapłacił zobowiązanie za podatek PIT oraz VAT dotyczące okresu rozliczeniowego listopad 2019r.

Zobowiązanie w podatku PIT oraz VAT za grudzień 2019r. płatne odpowiednio do 20 stycznia 2020r. oraz 27 stycznia 2020r. podatnik zapłaci już na nowo nadany mu indywidualny rachunek bankowy dla wpłat podatków.

Jeżeli jednak podatnik zdąży rozliczyć miesiąc grudzień 2019r. do końca danego miesiąca, wówczas będzie mógł jeszcze zapłacić ewentualne zobowiązania podatkowe na dotychczasowe konta właściwego urzędu skarbowego.

Numer indywidualnego rachunku bankowego podobnie jak przy składkach ZUS

Numer IRB dla wpłat podatków będzie zgodny z formatem numeru rachunku bankowego a zatem liczba cyfr będzie opiewać na 26 cyfr tak jak każdy standardowy polski rachunek bankowy. Co ciekawe IRB dla wpłat podatków będzie w sobie zawierał także identyfikator podatkowy a zatem albo numer NIP albo numer PESEL.

Które podatki będzie można uregulować za pomocą indywidualnego rachunku bankowego?

Aktualnie podatnicy są zobowiązani wpłacać różnego rodzaju podatki na różne konta właściwego urzędu skarbowego. Pomyłki przy wpłacie podatku na inne konto bankowe w danym urzędzie skarbowym lub na konto bankowe innego urzędu skarbowego mogą nieść za sobą zróżnicowane konsekwencje dla podatnika.

Ponadto zmiana adresu zamieszkania lub siedziby firmy oraz ewentualne inne przyczyny skutkują obowiązkiem odnalezienia nowego, właściwego urzędu skargowego na konta, którego podatnik będzie wpłacał podatki.

Od 1 stycznia 2020r. większość powyższych problemów zniknie a podatnicy będą regulować na IRB dla wpłat podatków następujące rodzaje podatków:

Indywidualny rachunek bankowy każdego podatnika dla wpłat podatków
VAT CIT PIT RYCZAŁT KARTA PODATKOWA PCC INNE DOCHODY BUDŻETOWE NALEŻNOŚCI CELNE

Do innych dochodów niepodatkowych można zaliczyć m.in.: kary, grzywny, inne opłaty niepodatkowe (skarbowe, administracyjne, koszty postępowań).

Ministerstwo Finansów nie wypowiedziało się jeszcze, co do możliwości wpłat na IRB dla wpłat podatków m.in. podatku od spadków i darowizn, akcyzowego, od gier, rozliczanego według procedury MOSS czy pozostałych rodzajów podatków.

Specyfika działania indywidualnego rachunku bankowego

Podatnicy posługując się IRB dla wpłat podatków będą mieli możliwość dokonania wpłaty różnego rodzaju podatków na to konto. Nie będzie można natomiast sprawdzić historii takiego konta. Jednak Ministerstwo Finansów umożliwi weryfikację rozliczeń i sald wynikających z różnego rodzaju zobowiązań i zaległości podatkowych względem danego podatnika.

Drugą istotną kwestią w funkcjonalności IRB dla wpłat podatków są zwroty podatków. Będą one funkcjonowały tak jak dotychczas a więc kwoty zwrotu nadpłat podatków urząd skarbowy przekaże na konto firmowe podatnika. IRB dla wpłat podatków nie będzie obsługiwał zwrotów z podatku.

Trzecia kwestia działania IRB dla wpłat podatków dotyczy regulowania starych zaległości podatkowych. Problem ten będzie rozwiązany w następujący sposób.

Podatnik nie posiada zaległości podatkowych Podatnik posiada zaległości
podatkowe
1. Jeżeli podatnik nie określi, jakiego podatku i za jaki okres dotyczy dana wpłata, wówczas urząd skarbowy rozliczy ją na poczet najstarszego zobowiązania podatkowego.

2. W sytuacji, gdy podatnik określi, jakiego podatku i za jaki okres dotyczy dana wpłata, wówczas urząd skarbowy rozliczy ją zgodnie z podatną przez podatnika informacją.

W przypadku posiadania przez podatnika zaległości podatkowej w:
– jednym typie podatku, to pomimo wskazań podatnika urząd skarbowy rozliczy i tak najstarszą zaległość podatkową,
– przynajmniej dwóch typach podatków, wówczas podatnik ma możliwość wyboru typu podatku (CIT, PIT, VAT), którego urząd skarbowy zaliczy daną wpłatę na poczet najstarszej zaległości podatkowej,
– przynajmniej dwóch typach podatków i podatnik nie określił typy podatku, wówczas urząd skarbowy zaliczy daną wpłatę na poczet typu podatku o najstarszej zaległości podatkowej.

Przykład 2

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą posiada w czerwcu 2020r. zaległość podatkową (niedopłatę) dotyczącą podatku PIT-36 za 2019r. płatną do 30 kwietnia 2020r. oraz zaległość w podatku VAT za okres kwiecień 2020r. płatną do 25 maja 2020r.

Podatnik dokonując wpłaty podatku zdecydował, że w pierwszej kolejności zapłaci podatek VAT za okres kwiecień 2020r. a więc wskazał typ podatku – VAT w płatności przelewowej. Urząd skarbowy w tej sytuacji rozliczy zaległość w podatku VAT tak jak to określił podatnik.

W sytuacji, gdy podatnik nie określiłby żadnego typu podatku, wówczas urząd skarbowy zaliczyłby daną wpłatę na poczet najstarszej zaległości ze wszystkich typów podatków a więc na poczet zaległości w podatku PIT-36 płatnej do 30 kwietnia 2020r.

Przykład 3

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą posiada w lipcu 2020r. zaległość podatkową w zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-28 za okres 2019r. płatną do 30 kwietnia 2020r. oraz zaległość w podatku VAT za okres maj 2020r. płatną do 25 czerwca 2020r.

Podatnik dokonując wpłaty pomylił się i określił, że chce zapłacić w pierwszej kolejności podatek dochodowy PIT-36, któremu przecież nie podlega.

W tym przypadku urząd skarbowy rozliczy daną wpłatę na typ podatku, na którym widnieje najstarsza zaległość podatkowa, czyli na zaległość w PIT-28 za okres 2019r.

Przykład 4

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, jako wspólnik spółki cywilnej, nieposiadający zaległości podatkowych po rozliczeniu marca 2020r. oraz roku 2019r. posiada zobowiązanie:

  1. w zryczałtowanym podatku dochodowym PIT płatne do 30 kwietnia 2020r.,
  2. w podatku VAT płatne do 27 kwietnia 2020r.,
  3. w podatku PCC płatne do 10 kwietnia 2020r.

Podatnik na początku kwietnia dokonał na razie wpłaty jednego typu podatku, czyli VAT za okres marzec 2020r. Pomimo wystąpienia trzech rodzajów zobowiązań podatkowych urząd skarbowy rozliczy otrzymaną wpłatę zgodnie z informacją wskazaną przez podatnika w dokonanym przelewie bankowym.

Gdzie można dowiedzieć się, jaki numer został przypisany do danego podatnika?

Każdy podatnik logując się za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów oraz podając swój numer podatkowy (NIP albo PESEL) uzyska w ten sposób indywidulany rachunek bankowy dla wpłat podatków.

IRB dla wpłat podatków będzie można uzyskać również udając się do urzędu skarbowego.

Opublikowano: 2019-10-25