Likwidacja obowiązkowego 3-miesięcznego okresu ujęcia WNT

Opublikowano: 2021-09-17

Coraz więcej przedsiębiorców zakupuje towary za granicą. Niejednokrotnie otrzymują faktury sporo po czasie zakupu nie ze swojej winy. Wtedy pojawia się problem ujęcia takiej faktury w ewidencji JPK_V7 z uwagi na krótki 3-miesięczny okres odliczenia podatku VAT.

Jednak w tym zakresie nastąpią zmiany z dniem 1 października 2021r. Na czym będą polegać owe zmiany?

Kiedy następuje obowiązek opodatkowania WNT

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu zrealizowanego WNT powstaje z chwilą (w dacie) wystawienia przez podatnika – sprzedawcę faktury sprzedaży, nie później jednak niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.

Przytoczenie momentu opodatkowania WNT i ujęcia w JPK_V7, czyli chwili wystawienia faktury jest niezwykle ważne z punktu widzenia odliczania podatku VAT po stronie nabywcy.

Powszechnie wiadomo, iż rejestrując u nabywcy będącego czynnym podatnikiem VAT transakcję zakupu WNT w ewidencji JPK_V7, ma on obowiązek wykazać dany zakup:

  1. Po stronie sprzedaży (zgodnie z datą wystawienia faktury WNT),
  2. Po stronie zakupu (możliwość odliczenia podatku VAT należnego w całości lub w części w zależności od przeznaczenia zakupu w całości lub w części na cele działalności gospodarczej).

Czynny podatnik VAT – nabywca ma prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury zakupu dokumentującej WNT w rozliczeniu za miesiąc, w którym w odniesieniu do tych nabytych towarów powstał (u sprzedawcy) obowiązek podatkowy z tytułu WNT (czyli w miesiącu wystawienia faktury WNT) oraz:

  • nabywca otrzymał fakturę za zakup towarów w ramach WNT, w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy (w dacie wystawienia faktury WNT),
  • nabywca uwzględni kwotę podatku VAT należnego z tytułu WNT w JPK_V7, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek (w dacie wystawienia faktury WNT).

Według powyższych reguł, obowiązujących do 30 września 2021r. nabywca mógł odliczyć podatek VAT a także wykazać podatek VAT należny w miesiącu wystawienia otrzymanej faktury WNT, jeżeli dokonał tego w ciągu 3 miesięcy od upływu miesiąca wystawienia faktury WNT.

ISTOTNE:

Po tym terminie, nabywca miał obowiązek zaewidencjonować w JPK_V7:

  1. Po stronie sprzedaży ująć kwotę łączną z faktury WNT oraz doliczony podatek VAT należny zgodnie z datą wystawienia faktury WNT,
  2. Po stronie zakupu kwotę łączną z faktury WNT oraz podatek VAT do odliczenia na bieżąco, czyli w miesiącu otrzymania faktury (z opóźnieniem).

Takie rozwiązanie powodowało, iż nabywca niejednokrotnie był zmuszony do naliczenia i odprowadzenia odsetek z tytułu cofnięcia się i rejestracji w JPK_V7 w miesiącu wystawienia faktury WNT  po stronie sprzedaży kwoty łącznej wynikającej z tej faktury WNT oraz doliczonego podatku VAT należnego.

Jednak z dniem 1 października 2021r. uległo to zmianie.

Odliczenie podatku VAT w transakcji WNT po zmianach

Prawodawca postanowił dokonać dwóch zmian w zakresie problematycznego, krótkiego okresu czasu umożliwiającego odliczenie podatku VAT naliczonego w faktury dokumentującej WNT.

Zlikwidował 3-miesięczny okres czasu, jedynie w którym podatnik mógł ująć w JPK_V7 w tym samym miesiącu (powstania obowiązku podatkowego, czyli daty wystawienia faktury) jednocześnie kwotę podatku VAT należnego i naliczonego z tytułu dokonanego WNT.

To jednak nie wszystko.

Kolejna zmiana odnosi się do okoliczności, w których kupujący otrzymuje fakturę zakupu WNT po upływu okresu czasu – 3 miesięcy.

Do 30 września 2021r. nabywca mógł odliczyć podatek VAT naliczony z takiej faktury jedynie na bieżąco, czyli w rozliczeniu za okres, w którym kupujący otrzymał tę fakturę (ewentualnie mógł jeszcze dokonać problematycznej korekty JPK_V7 wstecz).

Jednak z dniem 1 października 2021r. kupujący odliczy podatek VAT naliczony z otrzymanej faktury dokumentującej WNT w miesiącu wykazania podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego, czyli powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy (dacie wystawienia faktury), nawet gdy otrzyma tę fakturę z dużym opóźnieniem powyżej 3 miesięcy (lub poniżej 3 miesięcy).