Kwartalne rozliczenie podatku VAT w 2023 roku – co się z tym wiąże?

Opublikowano: 2022-12-22

Kwartalne rozliczenie podatku VAT to nie tylko korzyści wynikające z zapłaty raz na kwartał podatku VAT czy możliwości odliczenia podatku VAT w kwartale otrzymania faktury albo aż w jednym z dwóch kolejnych kwartałów a więc sześciu miesięcy.

To także wiele warunków do spełnienia zanim podatnik przystąpi do kwartalnego rozliczenia podatku VAT.

Warto więc na spokojnie rozważyć chęć rejestracji do kwartalnego rozliczania VAT tym bardziej, iż powrót do miesięcznego rozliczania VAT nie następuje od razu.

Co wiąże się wobec tego z wyborem kwartalnego rozliczenia podatku VAT?

Mały podatnik VAT oraz spółki korzystające z estońskiego CIT (nawet jeżeli nie są małymi podatnikami) mogą zgłosić chęć kwartalnego rozliczenia podatku VAT. W niniejszej publikacji uwagę skupiono na małym podatniku VAT.

Warunki statusu małego podatnika VAT w 2022 roku
Kategoria Okoliczności warunkujące małego podatnika
Rodzaj podatnika VAT Podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu Pozostali podatnicy
Warunek sprzedaży Kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku VAT) Wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT)
Kwota limitu sprzedaży Nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro czyli sumy 207.000 zł Nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro czyli sumy 5.513.000 zł

ISTOTNE:

Mały podatnik VAT może rozliczać VAT kwartalnie po uprzednim zawiadomieniu na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (ze względu na adres zamieszkania przedsiębiorcy), najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Zgłoszenie to odbywa się poprzez złożenie formularza VAT-R w trybie aktualizacji.

Wybór kwartalnego rozliczenia VAT podatnik może dokonać łącznie z metodę kasową albo bez metody kasowej.

ISTOTNE:

Metoda kasowa to najprościej rzecz ujmując opodatkowanie VAT wykonanej usługi lub sprzedaży towarów w dniu wpłynięcia części lub całości należności.

Istotna zmiana limitu podatnika VAT na 2023 rok

Jak mówi art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 zwanej dalej ustawą o VAT) mały podatnik VAT w roku 2023 to podatnik VAT

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty limitu 1.200.000 euro czyli 5.793.000 zł,
  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty limitu 45.000 euro czyli 217.000 zł.

Powyższe limity zostały przeliczone według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1.000 zł. Zatem kurs euro na dzień 03.10.2022r. wyniósł 4,8272 zł (Tabela nr 191/A/NBP/2022 z dnia 2022-10-03).

ISTOTNE:

Pakiet SLIM VAT 3 zmienia powyższy limit małego podatnika VAT na 2023r. z odpowiednio 1.200.000 euro na 2.000.000 euro – a więc na kwotę 9.654.000 zł.

Należy podkreślić, iż prace nad pakietem SLIM VAT 3 mają się już ku końcowi. Ma on wejść w życie od stycznia 2023r. Jeżeli zdarzyłoby się jednak, iż nie wejdzie w życie wówczas powyższy limit małego podatnika VAT 1.200.000 euro nie ulegnie zmianie.

Nie wszyscy podatnicy mogą rozliczać VAT kwartalnie

Warto podkreślić iż, na mocy art. 99 ust. 3a ustawy o VAT z kwartalnego rozliczenia podatku VAT nie będą mogli skorzystać podatnicy:

  1. zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT 12 miesięcy i krócej – licząc od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
  2. którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach sprzedawali towary, z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tej sprzedaży bez kwoty podatku VAT nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł, lub
  3. którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT czyli według uproszczonej procedury rozliczania podatku VAT (zamiast standardowej procedury rozliczania VAT od importu towarów), lub
  4. u których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego (terminal płatniczy), w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego – tego obowiązku nie dopełnili.

ISTOTNE:

Odnośnie punktu 4 podatnicy, którzy nie zapewnili terminala płatniczego (innego elektronicznego instrumentu płatniczego) będą mogli ponownie składać kwartalne deklaracje VAT nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku.

ISTOTNE:

Warto zaznaczyć, iż podatnicy rozliczający VAT kwartalnie którzy chcą powrócić do miesięcznego rozliczania VAT mogą to uczynić ale nie wcześniej niż po upływie 4 kwartałów, za które składali deklaracje kwartalne.

Powrót do miesięcznego rozliczania VAT wymaga złożenia formularza VAT-R w trybie aktualizacji właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji.

Kwartalne rozliczenie VAT to także miesięczna ewidencja VAT

Podatnicy którzy zdecydują się na kwartalne rozliczenie podatku VAT będą zobligowani do:

  1. miesięcznego składania ewidencji VAT – JPK_V7K w części ewidencyjnej a więc niezmiennie co miesiąc będą zobowiązani do ewidencjonowania wszystkich swoich dokumentów zakupu i sprzedaży,
  2. kwartalnego składania deklaracji VAT – JPK_V7K w części ewidencyjnej za trzeci miesiąc poprzedniego kwartału oraz za poprzedni kwartał w części deklaracyjnej.