Koszty remontu środka trwałego na gruncie PIT

Opublikowano: 2023-02-24

Przedsiębiorcy często dokonują nakładów na remont własnego środka trwałego użytkowanego w działalności gospodarczej.

Nie zawsze jednak wydatki na remont będą mogły być ujęte w koszty uzyskania przychodów. Od czego więc to zależy?

Czym jest środek trwały?

Środek trwały to składnik majątku nie kwalifikujący się jako towar handlowy albo jako pozostały wydatek.

Składnik majątku aby został uznany za środek trwały musi spełnić kilka poniższych warunków.

Składnik majątku podlegający wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych firmy prowadzonej przez przedsiębiorcę musi wypełniać poniższe przesłanki:

 1. składnik majątku został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
 2. składnik majątku musi być własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy,
 3. musi być kompletny i zdatny do użytku,
 4. jego wartość początkowa musi przekraczać sumę 10.000zł,
 5. musi zostać przeznaczony na cele prowadzonej działalności gospodarczej,
 6. okres używania w działalności gospodarczej musi przekraczać 12 miesięcy.

ISTOTNE:

Wartość początkowa 10.000 zł będzie oznaczać:

 1. przy braku prawa do odliczenia będzie to 10.000zł brutto,
 2. przy pełnym prawie do odliczenia będzie to 10.000 zł netto,
 3. przy prawie do połowy odliczenia VAT będzie to wartość netto z faktury + 50% VAT nieodliczonego jest równe minimum 10.000 zł.

Czym jest remont środka trwałego?

Prawo budowlane określa remont jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym prac budowlanych służących jedynie odtworzeniu stanu pierwotnego.

Warto w tym miejscu przytoczyć określenie terminu remontu przez Dyrektora KIS w wydanej przez niego interpretacji indywidualnej z dnia 30.08.2022r. o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.562.2022.1.EC.

(…) Istotą remontu są zatem wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, w tym również polegające na wymianie zużytych składników technicznych następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji, niezwiększające jego wartości początkowej. Podkreślenia wymaga fakt, że przy remoncie mogą być stosowane materiały odpowiadające aktualnym standardom technologicznym.

Remont następuje w toku eksploatacji środka trwałego przez podatnika i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia). Wymiana zużytych elementów środka trwałego na nowe ma charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie jego pierwotną wartość użytkową i niezmieniający jego charakteru. (…).

ISTOTNE:

Koszty remontu środka trwałego stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia a więc zgodnie z datą wystawienia faktury.

Wydatki na remont, które faktycznie są przeznaczone na remont środka trwałego nie powiększają wartości początkowej remontowanego środka trwałego a zatem przedsiębiorca nie musi ich amortyzować w czasie a ma prawo od razu ująć w koszty firmy.

Przykład 1

Przedsiębiorca postanowił wykonać remont swojego lokalu biurowego. W ramach prac remontowych dokonał wyrównania nierówności w ścianach, w podłodze i w suficie oraz pomalował ściany i sufit. Wymienił panele na nowe. Na całość materiałów budowlanych wydał 14.500

Charakter prac można określić jako remontowy a przez to przedsiębiorca może ująć bezpośrednio w koszty firmy wydatki przeznaczone na materiał użyty do tego remontu.

Przykład 2

Przedsiębiorca postanowił wykonać remont swojego pokoju w mieszkaniu używanego na prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach prac remontowych dokonał malowania ścian i sufitu. Wymienił stare okna oraz drzwi. Wymienił także grzejnik w pomieszczeniu. Na całość materiałów budowlanych wydał 20.500

Charakter prac można określić jako remontowy a przez to przedsiębiorca może ująć bezpośrednio w koszty firmy wydatki przeznaczone na materiał użyty do tego remontu.

Podobnie jak kwestie remontowe w kosztach podatkowych sprawa wygląda z czynnościami konserwacyjnymi. Wydatki na konserwację środka trwałego mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Nie mniej należy analizować każdy przypadek w sposób indywidualny bowiem niekiedy remont środka trwałego może mieć charakter ulepszenia środka trwałego. Kiedy wystąpi ulepszenie środka trwałego?

A może ulepszenie?

Nie uważa się z koszty uzyskania przychodów wydatków przeznaczonych na ulepszenie środka trwałego.

Dzieje się tak dlatego, że wartość ulepszenia podwyższa wartość początkową środka trwałego co z kolei podwyższa miesięczne odpisy amortyzacyjne.

ISTOTNE:

Wydatki na ulepszenie środka trwałego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Muszą być dodane do wartości początkowej ulepszanego środka trwałego.

Zgodnie z tym co mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ulepszenie środka trwałego to:

 • przebudowa – poprawienie istniejącego stanu środków trwałych na inny,
 • rozbudowa składników majątku,
 • rekonstrukcja – odtworzenie zużytych całkowicie lub częściowo składników majątku,
 • adaptacja – przystosowanie składnika majtku do wykorzystania go w innym celu niż ten, do którego był pierwotnie przeznaczony albo nadania mu nowych cech użytkowych,
 • modernizacja czyli unowocześnienie środka trwałego,
 • także nabycie części składkowych.

– gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do wartości z dnia jego przyjęcia do używania w firmie.

ISTOTNE:

Ulepszenie musi zwiększać wartość użytkową środka trwałego w przeciwieństwie do remontu, który jedynie odtwarza (nie rekonstruuje) stan pierwotny.

Ulepszenie środków trwałych to m.in. zwiększenie okresu ich używania, zdolności wytwórczej, jakości produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i zmniejszenie kosztów ich eksploatacji.

Warto w tym miejscu przytoczyć różnice między remontem a ulepszeniem jakie zauważył Dyrektor KIS w wydanej przez niego interpretacji indywidualnej z dnia 30.08.2022r. o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.562.2022.1.EC.

(…) Różnica między nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych. Przy czym punktem odniesienia jest stan środka trwałego z dnia przyjęcia go do używania. (…).

Przykład 3

Przedsiębiorca postanowił dokonać modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku w którym wynajmuje mieszkania. W ramach prac zostanie zdemontowana cała instalacja centralnego ogrzewania, zamontowane zostaną nowe rury, piec, grzejniki, nowe rozdzielacze, izolacje rur i elementy zabezpieczające instalację. Wartość modernizacji to 192.000 zł brutto.

Charakter prac wskazuje na ulepszenie środka trwałego. Wartość ulepszenia powinna zwiększyć wartość początkową środka trwałego.

Przedsiębiorca nie może ująć bezpośrednio w koszty firmy – wydatki przeznaczone na ulepszenie środka trwałego.

Wartość ulepszenia powiększy wartość początkową środka trwałego.

Przykład 4

Przedsiębiorca postanowił zamówić wykonanie nowej nawierzchni w miejsce dotychczasowej – na placu przed budynkiem biura w celu stworzenia miejsc parkingowych dla klientów oraz nowych możliwości dojazdowych na placu.

W zakresie prac firma budowlana będąca wykonawcą usunęła dotychczasową nawierzchnię, przygotowała nowe podłoże, wykonała nową nawierzchnię z kostki brukowej z podziałem na miejsca parkingowe, chodnik i miejsca dojazdowe. Łączna wartość prac to 74.000 zł brutto.

Charakter prac wskazuje na ulepszenie środka trwałego. Wartość ulepszenia powinna zwiększyć wartość początkową środka trwałego.

Przedsiębiorca nie może ująć bezpośrednio w koszty firmy – wydatki przeznaczone na ulepszenie środka trwałego.

Wartość ulepszenia powiększy wartość początkową środka trwałego.