Sprzedaż środka trwałego wycofanego z działalności – czy ta transakcja podlega składce zdrowotnej?

Opublikowano: 2023-03-24

Przedsiębiorcy, którzy opodatkowują przychody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym albo skalą podatkową zastanawiają się nad skutkami podatkowymi oraz składkowymi operacji wycofania środka trwałego z działalności gospodarczej.

Czy takie wycofanie a następnie sprzedaż będą miały wpływ na wysokość składki zdrowotnej?

Sprzedaż wycofanego środka trwałego

Jednym z przychodów klasyfikowanych jako przychód z działalności gospodarczej jest sprzedaż środka trwałego wprowadzonego na stan środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Co więcej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 zwanej dalej ustawą o PIT) przychód kwalifikowany jako z działalności gospodarczej to także sprzedaż składników majątku wprowadzonych na stan środków trwałych w działalności także gdy przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

ISTOTNE:

Zdarzenie wycofania środka trwałego z działalności gospodarczej nie powoduje skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

W sytuacji gdy przedsiębiorca wycofa środek trwały w okresie 03/2023r. z prowadzonej działalności to w okresie od 04/2023r. do okresu 03/2029r. sprzedaż tego środka trwałego musi być opodatkowana na zasadach opodatkowania działalności gospodarczej.

Co więcej przychód z takiej sprzedaży w tym okresie czasu będzie zakwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej.

ISTOTNE:

W miesiącu wycofania albo po nim podatnik nie dokonuje już żadnych odpisów amortyzacyjnych.

Od miesiąca wycofania środka trwałego do momentu sprzedaży (przed upływem 6 lat od wycofania) podatnik nie ujmuje w kosztach już żadnych odpisów amortyzacyjnych.

Dopiero w momencie sprzedaży tj. jeżeli podatnik sprzeda środek trwały w okresie 6 lat od miesiąca następnego po miesiącu wycofania wówczas będzie mógł rozpoznać w miesiącu sprzedaży niezamortyzowaną dotąd wartość początkową środka trwałego.

Dochód ze zbycia środka trwałego

Jak mówi art. 24 ust. 2 ustawy o PIT dochodem ze sprzedaży składników majątku nabytych i wykorzystywanych w działalności gospodarczej jest w przypadku:

  1. składników majątku o wartości powyżej 1.500 zł a do wartości 10.000 zł przychód z odpłatnego zbycia składników majątku
  2. pozostałych składników majątku dochodem lub stratą będzie różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych a ponadto różnica ta musi być powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych już dokonanych od tych środków trwałych.

Dochód z działalności na potrzeb obliczenia wysokości składki zdrowotnej

Na mocy art. 81 ust. 2c ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 zwanej dalej ustawą o NFZ) za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przedsiębiorcy – wpłaca on składkę zdrowotną liczoną od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka.

Tak więc podstawa do obliczenia składki zdrowotnej za okres 02/2023r. to dochód z działalności gospodarczej uzyskany za okres 01/2023r.

ISTOTNE:

Dla przypomnienia pierwszy rok składkowy dla podatników stosujących podatek liniowy albo skalę podatkową to okres od 02/2022r. do okresu 01/2023r. obejmujący dochód z działalności gospodarczej za okres od 01/2022r. do 12/2022r.

Mowa tu oczywiście o sprzedaży środka trwałego, gdy przedsiębiorca stosuje formę opodatkowania skalę podatkową albo podatek liniowy.

Metodologię ustalania dochodu z działalności na potrzeby obliczenia składki zdrowotnej przedstawia poniższa tabela.

Dochód z działalności na potrzeby obliczenia składki zdrowotnej
Lp. Sposób ustalenia
1. Dochód za pierwszy miesiąc podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu w roku składkowym stanowi różnica między osiągniętymi przychodami z działalności gospodarczej a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów z tejże działalności
2. Dochód ustalony na podstawie punktu 1, jest pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
3. Dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów z działalności, osiągniętych od początku roku, i sumą kosztów uzyskania tych przychodów, poniesionych od początku roku
4. Dochód ustalony na podstawie punktu 3, jest pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach.
Dochód nie jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
5. Przy obliczaniu dochodów w punktach 1 i 3 podatnik nie uwzględnia przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152-154 ustawy o PIT) a w przypadku osób prowadzących PKPiR dochód jest korygowany dodatkowo o remanent sporządzony przez podatnika.

Sprzedaż wycofanego środka trwałego a składka zdrowotna

Jeszcze w roku 2022 wprowadzono art. 35 ustawy z dnia 09.02.2022r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 807 zwanej dalej ustawą o zmienia KSH) który informuje podatnika o sposobie ustalania dochodu ze sprzedaży środka trwałego dla celów ustalenia wysokości składki zdrowotnej.

ISTOTNE:

Dla przypomnienia pierwszy rok składkowy dla podatników stosujących podatek liniowy albo skalę podatkową to okres od 02/2022r. do okresu 01/2023r. obejmujący dochód z działalności gospodarczej za okres od 01/2022r. do 12/2022r.

Dochód ze sprzedaży środka trwałego na cele obliczenia wysokości składki zdrowotnej nie będzie powiększony o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Ustawodawca przewiduje w tym miejscu dwa podstawowe przypadki.

Dochód ze zbycia środka trwałego na potrzeby obliczenia składki zdrowotnej
Przychód ze sprzedaży Wartość początkowa Odpisy amortyzacyjne Dochód ze sprzedaży środka trwałego*
Równy lub mniejszy od wartości początkowej Równa lub większa od przychodu ze sprzedaży Całkowicie zamortyzowany NIE WYSTĄPI
BEZ SKŁADKI ZDROWOTNEJ
Większy od wartości początkowej Mniejsza od przychodu ze sprzedaży Całkowicie zamortyzowany WYSTĄPI
OBJĘTY SKŁADKĄ ZDROWOTNĄ
Równy lub mniejszy od wartości początkowej Równa lub większa od przychodu ze sprzedaży Częściowo zamortyzowany NIE WYSTĄPI
BEZ SKŁADKI ZDROWOTNEJ
Większy od wartości początkowej Mniejsza od przychodu ze sprzedaży Częściowo zamortyzowany WYSTĄPI
OBJĘTY SKŁADKĄ ZDROWOTNĄ

*Bez dodawania odpisów do wartości początkowej ujętych w kosztach firmowych przed 2022r.

Końcowo należy podkreślić, iż sprzedaż wycofanego z działalności środka trwałego w ciągu 6 lat będzie zaliczona do przychodu z działalności a co za tym idzie będzie objęta składką zdrowotną.

Trzeba jednak podkreślić, iż nie zawsze. Podstawowe przypadki zaprezentowano w powyższej tabeli.